ZAKLJUČAK

Isus je Božansko Biće i NIJE stvoren. Sveti Duh je svesna lična Božja i Isusova sveprisutnost, a ne samo besvesna sila ili prah.

Dok u samoj Bibliji ne nalazimo ništa o Trojstvu ili trojedinom Bogu, nasuprot tome mnogi neznabožački narodi slave tzv. „božanske“ trijade. Rimljani su se molili Jupiteru, Junou i Minervi,  Egipćani su se molili Amunu Re i Ptah, Hindusi Brahmi, Vishnu i Shiva, Grci Zevsu, Posejdonu i Adonisu itd. 

Kada je nakon apostolskog vremena nastala Katolička crkva, tu nije prihvaćen samo kalendar sa nedeljom nego i paganski koncept Trojstva. Ovakva forma verovanja, dograđena grčkom filozofijom, je nakon prvog koraka u Nikeji 325. godine, potpuno i konačno formulisan u Konstantinopolju 381. godine. 

Trojstvo je osnovni stub katoličkog verovanja, i sama Katolička crkva daje sledeću definiciju: 

  • “Misterija najsvetijeg TROJSTVA je CENTRALNA misterija hrišćanske vere i života. To je misterija samog u Sebi. Ona je istovremeno IZVOR SVIH ostalih MISTERIJA vere i  svetlosti koja ih obasjava. To je najfundamentalnije i esencijalno učenje u „hijerarhiji istina od vere“.“ {Vatican Catechism 234.}

Najtužnija činjenica je, da dok katolici otvoreno pišu, da sa njihove strane unesene nauke nemaju temelj u Bibliji, oni koje je Bog podigao da objave trostruku anđeosku vest energično brane upravo te zablude:

  • “Ali protestantske crkve su i same prihvatile dogme kao što je Trojstvo za koje ne postoji precizan izvor u Jevanđeljima.“ {Life Magazine: Oct. 30 1950, p. 51, Graham Greene, The Assumption of Mary}

Mnogi Adventisti smatraju, da većina ne može biti u krivu, ili misle da to pitanje nije važno, i da bi spominjanje te teme samo izazvalo konflikte.   Ali da su prorok Ilija i 7000 vernih imali takvo gledište, onda bi se u okviru tadašnjeg otpalog Izraelskog naroda i oni molili direktno Valu! 

TROJSTVO direktno gazi PRVU ZAPOVEST jer donosi veru u lažnog dodatnog „Boga“ svetog Duha. A prva zapovest govori jasno, da smemo da verujemo samo u istinitog Boga!

Naša DUŽNOST pred Bogom je da iskrenim ljudima objavimo celu istinu, da bi oni dobili priliku da donesu ispravnu odluku pre kraja vremena milosti!

  • „Ako li se pravednik odvrati od pravde svoje, i stane činiti bezakonje, i Ja mu podmetnem na što će se spotaći, te pogine, a ti ga ne opomenu, on će poginuti sa svoga greha, i neće se pomenuti pravedna dela njegova što je činio, ali ću krv njegovu iskati iz tvoje ruke. Ako li ti opomeneš pravednika da ne greši pravednik, i on prestane grešiti, on će živeti, jer primi opomenu, i ti ćeš sačuvati dušu svoju.“ {Knjiga proroka Jezekilja 3, 20.21}

Nakon kraja vremena milosti ćemo nažalost izgubiti večni život, ukoliko i tada ne budemo držali svih 10 zapovesti! 

  • Bojte se Boga, i podajte Mu slavu, jer dođe čas suda Njegova; i POKLONITE se ONOME Koji je stvorio nebo i zemlju i more i izvore vodene.“ {Otkrivenje 14,7}

Neka nas Bog  blagoslovi i dovede do večnog života!

Zahvalnost, slava i čast Bogu Ocu i Njegovom Sinu Isusu!