STVARANJE

Isus je Božansko Biće i NIJE stvoren. Sveti Duh je svesna lična Božja i Isusova sveprisutnost, a ne samo besvesna sila ili prašina. 

 • „Mi hoćemo svetoga Duha, koji je Isus Hristos.“ {Ellen White: Letter 66 April 10, 1894 par. 18}

Ko je naš Stvoritelj?

 • „U početku stvori Bog nebo i zemlju.“ {1. Mojsijeva 1,1}

Ko je Taj Bog, Koji je na početku sve stvorio? Trojstvo? Ovaj stih ukazuje na Boga Oca, Koji je kroz Svog Sina stvorio ceo svemir.

Množina u donjem stihu opisuje Boga Oca koji sa Isusom planira stvaranje, a ne jedno nepostojeće Trojstvo, što i Ellen White kao Božji prorok jasno potvrđuje:

 • „Potom reče Bog: da načinimo čovjeka po svojemu obličju, kao što smo mi, koji će biti gospodar od riba morskih i od ptica nebeskih i od stoke i od cijele zemlje i od svijeh životinja što se miču po zemlji.“ {1. Mojsijeva 1,26}
 • Otac i Sin su razmatrali moćno i čudesno delo, stvaranje sveta…..I onda je Otac rekao Sinu: ´Hajde da napravimo čoveka po Našem obličju.´“ {Ellen White: Spirit of Prophecy Volume One, p. 24, 25, 1870}
 • Bog je na savetu sa Svojim Sinom napravio plan da stvore čoveka po Svom obličju.“ {Ellen White: RH, Februar 24, 1874 par. 3}

Samo Bog Otac i Sin Isus su, kao jedina DVA Božanska Bića u celom kosmosu, stvorili sve na zemlji:

 • U početku, Otac i Sin su se odmarali u Subotu nakon Njihovog dela stvaranja.“ {Ellen White: Mar 371.2}

Ellen White je napisala potpuno jasno, da sveti Duh nema povezanosti sa stvaranjem, što bi kod Trojstva ili jednog trojedinog Boga bilo nelogično!

Bog je kao Vladar celog svemira u Svojoj bezgraničnoj moći lično sveprisutan u celoj vasioni. U donjem stihu opisana sveprisutnost Njegovog Duha PRE stvaranja života na zemlji nema značenje učešća svetog Duha u stvaranju:

 • „A zemlja beše bez obličja i pusta, i beše tama nad bezdanom; i Duh BožJI dizaše se nad vodom.“ {1. Mojsijeva 1,2}

I u ovom stihu ponovo stoji Duh Božji a ne Bog sveti Duh! 

Širi opis:

Stvoritelj Elohim = sveti Duh učesnik stvaranja?

 • “Potom reče Bog (Elohim): da načinimo čoveka po Svom obličju, kao što smo Mi“ {1. Mojsijeva 1,26}

Pošto Bog u ovom stihu kaže „da načinimo“, dolazi do tvrdnje da je Bog Trojstvo. Izjava „reče Elohim“, ima formulaciju množine, ali kao što smo videli u poglavlju “Elohim i Ehad” samo kao izraz poštovanja, a sigurno ne predstavlja „dokaz“ da je „trojedini Bog“ razgovarao „sa Sobom“.

 • “I Gospod reče Mojsiju: Evo, postavio sam te da si Bog (Elohim) Faraonu; a Aron brat tvoj biće prorok tvoj.“ {Izlazak 7,1}

Da li je Mojsije tri ličnosti ili jedna? Naravno jedna, ali je postavljen da bude Elohim faraonu. U tom kontekstu dolazi neispravno tumačenje da je upotrebljena množina jer Mojsije predstavlja Elohima Koji je „množina“. Reč Elohim ima značenje Bog, i koristi se u tom kontekstu i za lažne Bogove u jednini:

 • “I knezovi filistejski skupiše se da prinesu veliku žrtvu Dagonu Bogu (Elohim) svom.“ {Sudije 16,23}

Ko je sve stvorio? Da li izraz „da načinimo“ „kao Mi“ dotiče tri osobe? On može jednako da znači i dve ili 4 individue! Da li sveti Duh, ako bi bio jedno Biće, ima istu formu, sliku i oblik kao Otac i Sin? On već po definiciji Njegove prirode nema fizičku formu ili oblik. Iz tog razloga On nije mogao učestvovati u tom razgovoru „kao Mi“.

Bog je kao Vladar celog svemira u Svojoj bezgraničnoj moći lično prisutan u celoj vasioni, naravno i pre stvaranja zemlje. U ovom stihu opisano prisustvo pre stvaranja života na zemlji nema značenje učešća svetog Duha kao jednog trećeg Bića u stvaranju, jer je Bog Otac pozvao samo Isusa i rekao Mu ´hajde da načinimo čoveka po Svojem obličju´. 

Pri stvaranju su Bog Otac i Isus bili telesno prisutni i stvorili sve na zemlji. Sveti Duh je nasuprot tome bio Njihovo lično duhovno prisustvo još kada je zemlja bila bez obličja i pusta! Ellen White piše potpuno jasno da sveti Duh nema povezanosti sa stvaranjem, što bi kod Trojstva bilo nelogično.

 • “A zemlja beše bez obličja i pusta, i beše tama nad bezdanom; i Duh Božji dizaše se nad vodom.“ {1. Mojsijeva 1,2}
 • Otac i Sin su razmatrali moćno i čudesno delo, stvaranje sveta…..I onda je Otac rekao Sinu: ´Hajde da napravimo čoveka po Našem obličju.´“ {Ellen White: Spirit of Prophecy Volume One, p. 24, 25, 1870}
 • “Bog je na savetu sa Svojim Sinom napravio plan da stvore čoveka po Svom obličju.“ {Ellen White: RH, Februar 24, 1874 par. 3}
 • U početku, Otac i Sin su se odmarali u Subotu nakon Njihovog dela stvaranja.“ {Ellen White: DA, p. 769}

Kroz ove jasne reči možemo da prepoznamo da je učenje naše crkve, da je sveti Duh bio treći učesnik u stvaranju potpuno lažna nauka, i da predstavlja još jedan pokušaj odbrane Trojstva. 

Bogu sigurno nije potreban telesni odmor, nego je on bio kroz subotu simbol stvaranja. Zašto se onda i sveti Duh nije simbolički odmarao, da je stvarno bio učesnik u stvaranju, i da je stvarno Božansko Biće dostojno slave?

Sa druge strane na drugim delovima te tematike dolazi do tvrdnje, da je ime i funkcija „sveti Duh“ „samo“ deo plana spasenja, i da je sveti Duh „isti“ u svemu kao Otac i Sin, jer u Bibliji čitamo da je Otac Duh i da je Sin Duh. 

Ali istovremeno čitamo da imaju i telo, što nigde nismo pročitali o svetom Duhu. Da li je opet potrebna „logika“ da se to „podrazumeva“, svaki put kada besmislenost nauke o Trojstvu dođe do izražaja? 

Zašto onda sveti Duh kao „isti“ nije učestvovao u razgovoru o stvaranju po „Svom obličju“? Zato u okviru produbljenja otpada uz odbijanje jasne istine dolazi sledeći korak sa tvrdnjom da je i Božje obličje koje je poklonio ljudima samo simbolika da bi mi to sebi mogli da „zamislimo“ a da nema veze sa stvarnošću!

Otkrivenje kaže nešto drugo, i opisuje Božansko Biće Oca u telesnom obliku na tronu! Božje otkrivenje jasno kaže da je taj veliki Stvoritelj Bog Otac:

 • Veliki Stvoritelj (Bog Otac) je okupio nebeske vojske, da bi mogao u prisutnosti svih anđela dodeliti posebne počasti Svom Sinu.” {Ellen White: 1SP, p. 17, 18 1870}
 • Sin Božji (Oca a ne Trojstva) je sproveo u delo Očevu volju pri stvaranju nebeske vojske; i Njemu, jednako kao i Bogu (Ocu), pripada njihova vernost i odanost.” {Ellen White: PP, p. 36.2, 1890}

Isus je bio Sin Božji i pre stvaranja anđela, a ne samo na zemlji kako nauka o Trojstvu tvrdi!

 • Otac i Sin su bili uključeni u silan i čudesan rad stvaranja sveta koji su (samo Oni!) zamislili.” {Ellen White: 1SP, p. 24.1, 1870}
 • Isus se ujedinio sa Ocem u stvaranju sveta.” {Ellen White: 2T, p. 209, 1869}
 • “Posle stvaranja zemlje i zveri na njoj, Otac i Sin su sproveli svoje namere u delo, koji je smišljen pre pada sotone, da načine čoveka po Sopstvenom obličju. Zajedno su napravili plan stvaranja zemlje i svakog živog bića na njoj. I tada Bog (Otac) reče Svome Sinu, Načinimo čoveka po Našemu obličju.” – ” {Ellen White: 1SP, p. 24.2, 1870}
 • Bog je na savetu sa Svojim Sinom napravio plan da stvore čoveka po Svom obličju.“ {Ellen White: RH, February 24, 1874 par. 3}
 • Hristos, Reč, jedinorođeni Božji Sin, bio je jedno s večnim Ocem, jedne prirode, karaktera i namere, jedino Biće koje je moglo sudelovati u svim Božjim namerama i savetovanjima“ {Ellen White: PP, p. 34.1 }
 • PRE Sotoninog pada, Otac se konsultovao sa Sinom po pitanju stvaranja čoveka. Naumili su da stvore svet i da stvore životinje i žive stvari na njoj, i da stvore čoveka po Božjem obličju, da vlada nad svim živim svetom koji je Bog stvorio.” {Ellen White: 3SG, p. 36, 1864}
 • Otac je kroz (već tada!) Sina stvorio sva nebeska bića. ‘Jer kroz Njega bi sazdano sve…,bili prestoli ili gospodstva ili poglavarstva, ili vlasti: sve se kroza Nj i za Nj sazda.“ {Ellen White: Letter 256, 1. August 1906}

Šta kaže naše današnje učenje? Da je „tri“ Bića govorilo i stvorilo. Šta kaže Duh Proroštva? Samo Otac i Sin! Ne postoji ni jedan citat da je sveti Duh učestvovao u stvaranju ili razgovarao sa Ocem i Sinom. Da Ellen White nije „spomenula“ svetog Duha je takođe besmislen, jer bi to značilo ponižavanje jednog Božanskog Bića kao Stvoritelja.

Zašto u stvaranju nije učestvovao i sveti Duh, ako bi on bio treće Božansko Biće kao Otac i Sin, a ne samo iz Njih prozilazeća treća ličnost Njihove svesne prisutnosti? Zastupnici Trojstva koriste stih iz 1. Mojsijeve 1,26 sa početka glave kao dokaz da je svet stvoren od „Trojstva”. Ali ovde vidimo da je Božji inspirisani prorok jasno rekao da se kod te množine iz tog stiha radi isključivo o Ocu i Isusu! 

Jedna proročka vizija sadrži potpunu istinu, nezavisno od toga da li ju je sam prorok razumeo, kao i kod Jovana ili Danila. Ovaj opis Božje odluke o stvaranju čoveka ne daje uvid u vreme tj. značenje da li je čovek stvoren pre ili posle sotonine pobune protiv Boga, već objašnjava Njihovu nameru da stvore čoveka, na šta je sa druge strane Lucifer bio ljubomoran.

Da li Bog „Trojstvo“ ima Sina? Bog znači Bog, a ne po potrebi na jednom mestu Trojstvo a na drugom mestu kao Bog Otac! Ellen White piše potpuno jasno da se samo Bog (Otac  Elohim) a ne i sveti Duh obratio Sinu i rekao Mu „da načinimo čoveka po Svom obličju“!

Biblija je potpuno jasna i po pitanju Ko je Bog Koji je sve stvorio za 6 dana! To je Bog Otac preko Isusa, a ne Trojstvo! On je i u 10 zapovesti naveden kao taj originalni Stvoritelj, Tvorac zakona! Sin je to uradio u Očevo ime sa Očevom silom!

 • „Jer je za šest dana stvorio Gospod nebo i zemlju, more i što je god u njima; a u sedmi dan počinu; zato je blagoslovio Gospod dan od odmora i posvetio ga.“ {2. Mojsijeva 20,11}
 • „Ali mi imamo samo jednoga Boga Oca, OD Kojega je SVE, i mi u Njemu, i jednoga Gospoda Isusa Hrista, KROZ Kojega je sve, i mi kroza Nj.“ {1. Korinćanima 8,6}
 • „Jer kroz Njega (Isusa) bi sazdano sve što je na nebu i što je na zemlji, što se vidi i što se ne vidi, bili prestoli ili gospodstva ili poglavarstva, ili vlasti: Sve se kroza Nj i za Nj sazda.“ {Kološanima 1,16}
 • “Jer je svako stvorenje Božije dobro i ništa nije na odmet kad se prima sa zahvalnošću.“ {1. Timotiju 4,4}
 • “Jer je jedan Bog (Otac) , I jedan Posrednik Boga i ljudi, čovek Hristos Isus.“ {1. Timotiju 2,5}

Mi vidimo potpuno jasno, da su samo Otac i Sin učestvovali u stvaranju, kao i da je samo Otac tj. jedan Bog taj izvorni Stvoritelj.

Ali šta onda znači donji stih, koji se koristi kao „dokaz“ da je i sveti Duh učestvovao u stvaranju? On se svakako treba posmatrati u harmoniji sa ostatkom koji je jasan:

 • „A zemlja beše bez obličja i pusta, i beše tama nad bezdanom; i Duh Božji dizaše se nad vodom.“ {1. Mojsijeva 1,1.2}

Preko ovih reči možemo da shvatimo da je sveti Duh ustvari Božji Duh a ne „Bog Duh“ i da je već pre stvaranja kao Božje prisustvo bio oko zemlje, jer se nalazio oko nje dok je bila bez obličja i pusta. 

Pošto iz ranije pročitanih citata znamo da je sveti Duh sveprisutnost Oca i Sina, onda postaje potpuno jasno, da su Oni i tu, kao i u svim drugim delovima univerzuma bili prisutni pre nego što su i fizički i lično došli da stvore naš svet.

Zašto je zemlja okrugla a ne pljosnata?

U Bibliji na prvi pogled postoje dokazi i jedne i druge konstelacije, kao i dijametralno suprotni  načini tumačenja različitih delova Biblije o tom pitanju. Pitanje prvih dana stvaranja nije jednostavno niti lako razumljivo. Ako su planete i zvezde samo tačke koje okružuju zemlju, ispada da samo zemlja egsistira kao centar svemira i kao jedino mesto sa stvorenim bićima, dok EGW piše da ju je anđeo vodio na druge planete (sa bezgrešnim ljudima), oko kojih se okreću meseci kao sateliti, a one oko njihovog sunca, i da je na jednoj (okrugloj) planeti srela Enoha i pričala sa ljudima na toj planeti.

Ellen White je napisala da nijedan tekst nije napisala bez nadahnuća (naravno osim privatnih pisama ili razgovora ili diskusija gde su postojale i greske). 

 • „U ovim pismima koja pišem, u svedočanstvima koja iznosim, ja prenosim vama ono što je Bog rekao meni. Ja ne pišem nijedan članak na papiru, koji iznosi moje lične ideje. One su ono što mi je Bog pre toga otvorio u viziji, predivne zrake svetlosti koji sijaju od prestola.“ {Ellen White: Selected Messages, Vol 1, page 27}

Jednom suprotnom odlukom u stvari odbacujemo Božjeg proroka, a time i samog Boga i stajemo na područje vetrova neprijatelja od kojih nas je Bog zaštitio. Dali nam je to zaista potrebno, i dali nam je potrebno da izgubimo spasenje.

Ellen White je jasna da je nauku o pljosnatoj zemlji poslao sam sotona:

 • „Videla sam preko pisama iz New York da je brat Brown prihvatio i sada propoveda TEORIJU o PLJOSNATOJ zemlji. Moguće je da je ta teorija doneta od strane brata WILCOX (vođa otpada!!!!) iz Engleske, i da si to prihvatio i sada to širiš?…..Svaka vrsta teorije ili hobija sa kojim SOTONA može voditi umove ljudi…“ {Ellen White: Lt. 43-1887.4 and 5}

EGW je jasno opisala, da su planete okrugle i da se zemlja okreće oko sunca jer je to VIDELA U VIZIJI a ne u svom razmišljanju:

 • “Božja ruka neprestano vodi GLOBUS na negovoj kontinuiranoj putanji OKO SUNCA.” {Ellen White: The Christian Educator, April 1, 1899, par. 5}
 • „Božja ruka vodi planete u njihovom redovnom maršu kroz nebesa. Zemlja ne nastavlja svoju putanju OKO SUNCA niti donosi svoje plodove iz godine u godinu zbog neke inherentne sile. Božja reč kontroliše sve elemente.” {Ellen White, Counsels to Parents, Teachers, and Students,185.3}
 • „Nije zbog originalne sile inherentne u prirodi da godinu za godinom zemlja proizvodi plodover i da svet nastavlja svoj kontinuirani marš OKO SUNCA. Ruka bezkonačne sile neprestano radi vodeći ovu planetu. Božja sila koja se u ovom trenutku ispoljava, je održava na poziciji u njenim rotacijama. Nebeski Bog neprestano radi.” {Ellen White: Manuscript 4, 1882}
 • „Ista ruka koja drži planine i balansira ih u poziciji, vodi svetove u njihovom misterioznom maršu OKO SUNCA.” {Ellen White: Selected Massages 293.2}
 • „Božji Duh se spustio na mene, bila sam obavijena u viziji Božje slave i po prvi put imala pogled na DRUGE PLANETE. Kada sam izašla iz VIZIJE i prenela sam šta sam VIDELA. Starešina Bates je onda upitao DA LI SAM STUDIRALA  ASTRONOMIJU….“ {Ellen White: CET 88.2, Testimonies 1, 79}
 • “Nenadmasnim darom Svoga Sina Bog je ceo svet okružio atmosferom milosti isto tako stvarnom kao što je i vazduh koji kruži oko Zemljine KUGLE.” {Ellen White: SC 68.1}
 • ”Otac i Sin se staraju za svetove koji kruže beskrajnim svemirom. Ista briga se stalno poklanja i palom čovečanstvu.” {Ellen White: PMK 177.1}

Da li je ove izjave u svojim svedočanstvima Ellen White pisala sama od sebe i radi svog neznanja, kako danas tvrde pristalice pljosnate zemlje, koji govore da oni bolje razumeju Bibliju od Ellen White, i da Biblija njima “potvrđuje” pljosnatu zemlju?

Gore jasno vidimo da je Ellen White ove reči o okrugloj zemlji mogla dobiti samo vizijom od Boga, inače ih ne bi stavila u Svedočanstva! A Bog Sebi sigurno ne suproti, da bi smo reči u Bibliji tumačili kako nam se sviđa, i tvrdili da Biblija “jasno kaže” da je zemlja “pljosnata”.

Kako je to strašno kada obični ljudi uzdignu sebe iznad Božjeg proroka i smatraju i dalje da su verni Bogu! U stvari, nauka o pljosnatoj zemlji je KATOLIČKA NAUKA, i oni su u doba inkvizicije ubijali ljude koji su tvrdili da je zemlja okrugla! Ljudi danas misle da su otkrili “dublju” istinu pljosnate zemlje, a u stvari su preuzeli samo staro katoličko verovanje, isto kao što je od katolika preuzeto i Trojstvo! Verovatno će u tom kontekstu doći i sledeća tvrdnja, da je isto kao što je naše Trojstvo ispravno, da je tako i naša pljosnata zemlja ispravna za razliku od Katoličke…..

Verovanje u pljosnatu zemlju kaže DANAS da ona miruje a da se CEO svemir okreće OKO zemlje. Za vreme EGW se radilo da se samo sunce okreće oko zemlje, ali je ona čak i tada napisala da je zemlja okrugla i da se okreće oko sunca. Kod sledećeg stadijuma tog otpada dolazi do tvrdnje da se ceo svemir okreće oko zemlje se time i Bog okreće oko zemlje gde je sotona, što sotonu time diže iznad Boga!!! To je u stvari sotonin sledeći korak. Prvi je bio Trojstvo, da ga uzdigne na isti nivo kao samog Boga i Njegovog Sina, a sledeći korak je bio kroz pljosnatu zemlju, da ga digne IZNAD Boga! EGW je je napisala da Isus dolazi iz pravca Oriona, a ne da sa Ocem živi iznad zemlje kako neki tumace Bibliju i samo na prvi pogled po njima “jasne” stihove pljosnate zemlje…..

Ovo je nauka jos opasnija od Trojstva. A kad se takvim ljudima pokazu jasne izjave EGW protiv pljosnate zemlje, onda kazu da ona nije to ništa shvatala ali mi “shvatamo jer smo pametniji” i razumemo bolje od nje Bibliju. Dokle ljudski um može da ode, da svoj um digne iznad izjava Božjeg proroka, koji je i poslat da nam pokaže kako da razumemo BIBLIJU! U stvari, samo pogrešno verovanje u pljosnatu zemlju (koja već u razumu nema logiku jer bi se onda na CELOJ zemlji istovremeno menjali dan i noć) nije greh protiv spasenja nego samo nerazumevanje nečega. Greh je sledeći korak, kada je ta “pljosnata” zemlja stavljena da bude centar svemira OKO kojeg se OKREĆE CEO svemir, i da se time i Bog (u Orionu) okreće oko sotone (na zemlji)! Time se u stvari kaže da je sotona IZNAD Boga i da je on jedini “pravi” Bog, jer se čak i Otac i Sin okreću oko njega. A to je smrtonosni greh!

Zašto onda Biblija kaže u Otkrivenju da će se zemlja tokom Isusovog dolaska pretumbati (privremeno promeniti oblik)? Pa to će se i desiti da bi svi Isusa videli! Da li će se tada svi kontinenti skupiti ili tada zemlja izravniti nema veze sa današnjom zemljom koja je okrugla kao sva ostala nebeska tela. Da je zemlja sada pljosnata, Bog sigurno pri Svom dolasku ne bi menjao njen oblik, što će po Bibliji jasno učiniti! Zemlja je OKRUGLI GLOBUS i OKREĆE SE OKO SUNCA! Lažna nauka o ravnoj zemlji tvrdi, da je “ravna” zemlja “centar” svemira, i da se sve u celom svemiru okreće oko te ravne zemlje. Po tome bi se sve, pa čak i Orion, prestonica pravog Boga, okretalo oko Sotone. To je jedna od najopasnijih otpadnih nauka, koja tvrdi, da je Sotona, a ne pravi Bog, centar celog univerzuma! Na taj način se indirektno molimo direktno samom Sotoni! Ova nauka vodi ka večnoj smrti.

Interesantno je, da se duboki pobornici te nauke ubrzo nakon ovako jasnih izjava od Ellen White, izjasne da EGW nije prorok za današnje vreme. U sledećem koraku dolazi tvrdnja, da ni Biblija nije nadahnuta istina, nego samo Isusove izjave u njoj. Kada dodjemo na sotoninu teritoriju, to nije ni čudo, i postepeno se sve brže i dublje udaljujemo od Boga, bez da smo to uopšte realizovali. Iz tog razloga pozivam sve, vratite se istini, pre nego sto postane prekasno. Bog čeka na svakog od nas, i želi da nam pokloni Svoju milost, nezavistno od toga, koliko smo se od Njega udaljili! Niko od pristalica pljosnate zemlj ne može objasniti otkud usijana lava u srcu nase zemlje. Naročito u vidu vulkana kada izlazi. Jer da je zemlja ravna zašto lava izlazi SAMO “na ploču” a ne izlazi “odozdo”, ili sa “boka”. Jer inače, lava bi brzo “iscurela” sa svih strana “ploče” i više nigde ne bi bilo aktivnih vulkana…

Šta je sa letom iz Australije za Ameriku od istoka na zapad i od zapada na istok čije je potrebno vreme kompatibilno samo sa okruglom zemljom? Mi mnoge stvari ne možemo da shvatimo, i upravo zato nam je Bog poslao Svog proroka EGW, da ne bi zalutali u drugom pravcu.

Kada se Božji tron sa Jerusalimom bude preselio na zemlju, Bog će i zemlju staviti da bude centar svemira, što danas definitivno nije. Mi na više mesta čitamo da se sva nebeska tela OKREĆU oko Božjeg prestola, što bi kod pljosnate zemlje bilo paradox:-)

Aleksandar Petrović:

Oblaci se kreću, ali ne svi istom putanjom. Često postoji slučaj da se oblaci na jednoj visini kreću u jednom smeru, a oblaci na nekoj drugoj visini u drugom smeru. Kretanje oblaka je uzrokovano strujanjem vazduha. Usled zagrejavanja ili hlađenja vazduha iznad različitih površina, okena, otvorenog tla, betonskog grada, stvaraju se džepovi vazduha različite temperature koji uzrokuju pomeranje, topliji se uzdižu, hladniji spuštaju. To sve stvara vetrove koji se mogu kretati u bilo kojem smeru. Ovaj video to pokazuje https://www.youtube.com/watch?v=jIs_fOEmVHc

Nebeski svod po Mojsiju nije nikakva kupola iznad zemlje. Nebeski svod je PROSTOR iznad zemlje, odnosno nebo. Reč raqia znači prostor, ili “razvučen prostor“.

Mojsijeva 1,6-8 jasno kaže:

 • “Potom reče Bog: Neka bude svod posred vode, da rastavlja vodu od vode. I stvori Bog svod, i rastavi vodu pod svodom od vode nad svodom; i bi tako. A svod nazva Bog nebo. I bi veče i bi jutro, dan drugi.“

Znači Biblija jasno kaže da je Bog taj svod nazvao nebom i da taj svod ili nebo razdvaja vodu ispod neba od vode nad nebom. Koja je to voda koja je razdeljena? To je jedina voda koja je postojala pre toga, koja je stvorena prvi dan, okean koji je prekrivao celu zemlju. Peti dan Bog stvara ptice i određuje da lete tim SVODOM, ili nebom. Ne pod svodom, kao što je pogrešno prevedeno u Daničić/Karadžić, nego da lete kroz svod.

Hrvatski prevod 1. Mojsijeve 1,20 kaže ispravno:

 • “Tada reče Bog: Neka vrvi voda posvuda od živih bića, i ptice neka lete iznad zemlje svodom nebeskim!“

Svi engleski prevodi kažu isto “in the” ili “through”

King James Bible:

 • „And God said, Let the waters bring forth abundantly the moving creature that hath life, and fowl that may fly above the earth IN THE open firmament of heaven.“

Ista reč se upotrebljava u Jezekilju 10,1:

 • “Potom videh, i gle, na nebu (raqia) koje beše nad glavama heruvimima pokaza se nad njima kao kamen safir na oči kao presto.”

Međutim, mi vidimo u 1. Moj 1,14, da Bog U nebo stavlja još nešto:

 • “Potom reče Bog: Neka budu videla na svodu nebeskom, da dele dan i noć, da budu znaci vremenima i danima i godinama.“

I opet Daničić/Karadžić prevodi pogrešno “na svodu“. Svi engleski prevodi ispravno prevode “u svod” ili “u nebo“. Neki insistiraju da se to odnosi na svod ili kupolu, ali pogledajmo u tom slučaju ovu nedoslednost. Stihovi 16,17 kažu:

 • “I stvori Bog dva videla velika: videlo veće da upravlja danom, i videlo manje da upravlja noću, i zvezde. I postavi ih Bog na svodu nebeskom da obasjavaju zemlju.“

Biblija kaže da je Bog stavio, sunce, mesec I ZVEZDE u taj svod, ili nebo. Verovatno svi modeli ravne zemlje, koji tumače da je svod kupola, stavljaju zvezde u kupolu, a sunce i mesec ispod kupole? Biblija ne razdvaja nego kaže da je Bog stavio sunce, mesec I ZVEZDE u isto mesto, u nebo. Da li je to isto nebo koje razdvaja vodu ispod svoda od vode iznad svoda? Biblija kaže da postoje tri neba: 

1: Naše nebo kojim lete ptice, 2: Nebo u svemiru izvan naše atmosfere gde su sunce mesec i zvezde i  3: Nebo gde je Božji presto.

Da li imamo neku indikaciju za to da sunce, mesec i zvezde nisu stavljene u prvo nebo? Po 1. Moj 1,8 da: 

 • “A svod (raqia) nazva Bog nebo (samayim).“

Znači tu je Bog svod nazvao nebom, ali da li je pre stvaranja tog svoda veće postojalo neko nebo? Po Bibliji u 1. Mojsijeva 1,1 da:

 • “U početku stvori Bog nebo i zemlju.“

Ono što je opisano kao drugo nebo, je stvoreno prvi dan, a Bog drugi dan stvara svod i njega takođe naziva nebom. Ptice lete nebom iznad zemlje, a sunce mesec i zvezde su stavljene u nebo koje je stvoreno prvi dan. Jedno objašnjenje o odnosu sunca i zemlje u slučaju rotacije zemlje oko sunca je potpuno proizvoljno i nerealno. Tvrdnja, da ako je zemlja četvri dan stavljena u rotaciju oko sunca, “zemlja je onda morala da služi Suncu a ne obrnuto“ nema smisao.

Kako rotacija zemlje oko sunca služi suncu? Šta sunce ima od toga? I dalje je zemlja ta koja ima korist od sunca, a ne sunce od zemlje. Kod tvrdnji “svete Božije tvorevine za vreme Adama pre pada u greh“ ispada da je onda sunce nečija tuđa tvorevina? Zar je sunce stvoreno posle pada u greh? Po čemu je zemlja sveta tvorevina, a sunce nesveta, pre pada u greh? Takav opis ne stoji u Bibliji. I jedno i drugo je Bog stvorio i sunce služi zemlji a ne zemlja suncu.

Biblija je jasna da Bog održava sve što je stvorio, i da ništa ne funkcioniše samo od sebe. Dakle zemlja se, ako se i rotira oko sunca, pokorava Bogu, a ne suncu, a i samo sunce ne postoji samo od sebe nego i njega Bog održava. Ovo je izuzetno važna tema, i sotona je koristi da prevari inteligentne ljude. Neki kažu da okrugla zemlja koja se rotira oko sunca umanjuje Božju stvaralačku moć. Kako? Jedna strana zastupa da je nebo koje je stvoreno prvi dan prividno beskonačno i da je ispunjeno milijardama zvezda i drugih planeta koje su sve hiljadama puta veće od zemlje, a druga strana zastupa da su te zvezde i planete samo male tačkice na nekoj kupoli. Pa koja strana onda zaista umanjuje Božju stvaralačku moć?

Uz to je Bog prilikom stvaranja čoveka imao plan da zamene pale anđele i da popuni svemir. Gde bi ljudi živeli nakon što napune zemlju? Da li bi prestali da se umnožavaju da nije bilo greha? Bog je stvorio prividno beskonačan svemir sa milijardama planeta i zvezda kako bi ljudi mogli večno da se množe i da ga popunjavaju, Bogu na slavu.