PRVA ZAPOVEST

 • „Ali mi imamo samo JEDNOG Boga Oca, od Kojega je sve, i mi u Njemu, i jednoga Gospoda Isusa Hrista, kroz Kojega je sve, i mi kroza Nj.“ {1. Korinćanima 8,6}
 • „Narod dolazi nepripremljen za posetu BožjEG (Očevog) svetog Duha.“ {Ellen White: 5T, p. 162} 
 •  „Mi hoćemo svetog Duha, koji je Isus Hristos.“ {Ellen White: Letter 66, April 10, 1894, par. 18}

Sveti Duh je svugde manifestovana, svesna i LIČNA sveprisutnost Boga (Oca) i Isusa, a ne samo sila ili prašina. Reč „osoba“ ukazuje samo na činjenicu da sveti Duh nije besvesna energija. Engleska reč „person“ ne znači samo biće, već ima različita značenja u zavisnosti od konteksta. Isus je BOŽANSKO, a NE stvoreno biće. Međutim, On ima početak kao jedini ROĐENI (a ne stvoreni) Božji SIN pre stvaranja svemira, i iz tog razloga Biblija samo Oca naziva „jedini istiniti Bog„.

Zašto verovanje da je sveti Duh Bog, kako stoji u našoj novoj listi tačaka verovanja predstavlja doslovno i direktno KRŠENJE PRVE ZAPOVESTI o jedinom Bogu? Titula VRHOVNI, JEDINI pravi Bog, Vladar celog svemira i veliki Davalac zakona dotiče prema donjim citatima SAMO Boga Oca, Koji Jedini nosi pravo na nju i najviše obožavanje!

 • SAMO (Otac) Jehova, Večnom, Samoegzistirajućem, ne Stvorenom, Koji je SAM IZVOR i Održavatelj SVEGA, SAMO NJEMU pripada NAJVIŠE obožavanje i molitva.“ {Ellen White: PP, 305} {7ABC 439.2}
 • “Naš nebeski OTAC je BOG SVEMIRA, a Isus je Božanski SIN, Jedini ravan sa Ocem.“ {Ms49 – April 14, 1906, pgr. 26}
 • Gospod BOG nebesa je naš VOĐA. On je Vođa Kojeg možemo bezbedno pratiti; jer On nikada ne pravi greške. Slavimo BOGA i Njegovog SINA Isusa Hrista, KROZ Kojeg komunicira sa svetom.” {Ellen White: 1BC, p. 1117, 1903
 • “…Bog (Otac), jedini pravi živ Bog, Kome pripada naša molitva i poslušnost. …Neka najsvetliji primer koji je svet mogao videti bude tvoj primer, nikako najveći i najškolovaniji ljudi tog vremena, koji ne poznaju niti Boga niti Isusa Hrista, Kojeg je poslao. Samo Otac i Sin trebaju da budu uzdignuti.“ {Ellen White: YI, July 7, 1898 par. 2}
 • Jehova je JEDINI pravi Bog i Njega moramo poštovati i obožavati.” {Ellen White: 6T, p. 166, 1901}
 • “Kao Jehova, VRHOVNI Vladar, Bog nije mogao komunicirati lično sa grešnim ljudima, ali je toliko voleo svet da je poslao Isusa na naš svet kao otkrivenje samog Sebe.” {Ellen White: 9MR, p. 122.3, 1903}
 • VELIKI Jehova je objavio sa Svog prestola ‚Ovo je Moj ljubljeni SIN‘.“ {Ellen White: DA, p.  579.4}
 • Jehova je ime, kojeg je Isus dobio.“ {Ellen White: ST, 3. May, 1899, par 18}
 • “Kad se nađoše reči Tvoje, pojedoh ih, i reč Tvoja bi Mi radost i veselje srcu Mojemu, jer je ime Tvoje prizvano (dato) na Me, Gospode Bože nad vojskama.“  {Jeremija 15,16}

Bog Otac, VELIKI Jehova, je i Sinu dao ime Jehova da bi mu ukazao čast da treba da bude posmatran jednako kao i Otac, bez da to dotiče prvu zapovest! 

 • Božji Sin je bio SLEDEĆI po autoritetu PORED VELIKOG ZAKONODAVCA.” {Ellen White: RH, December 17, 1872 par. 1} {Ellen White: 2SP 9}
 • Bog je moralni Vladar kao što je istovremeno i Otac. ON je DAVALAC ZAKONA.“ {Ellen White: 12MR 208}
 • Starac od davnina je BOG OTAC. Psalmista govori: ‚Pre nego se gore rodiše i sazda se zemlja i vasiljena, i od veka do veka Ti si Bog.‘ (Psalam 90,2) On, Koji je IZVOR SVEGA i IZVOR ZAKONA, će predsedavati na sudu.” {Ellen White: GC 1888, p. 479} 

Da li još uvek postoji sumnja, da je Onaj, Koji je zaista dao 10 Zapovesti, samo Bog Otac, na Koga se odnose donje reči PRVE zapovesti U JEDNINI? Pročitajmo prvu zapovest:

 • „Tada reče Bog sve ove reči govoreći: JA sam Gospod Bog tvoj, Koji sam te izveo iz zemlje Misirske, iz doma ropskoga. Nemoj imati drugih Bogova uza ME.“ {2. Mojsijeva 20 1-3}

U Otkrivenju 14,12 i 12,17 čitamo jasnu potvrdu rečima odvajanja pripadnosti, i da su 10 zapovesti od Boga Oca, a da je vera Isusova.

 • „Ovde je trpljenje svetih, koji drže ZAPOVESTI BOŽJE, I veru Isusovu“ {Otkrivenje 14,12}
 • „…koje drži zapovesti Božje I ima svedočanstvo Isusa Hrista.“ {Otkrivenje 12,17}

Bog Otac je PREKO Svog Sina komunicirao sa čovečanstvom, izveo Izrael iz Egipta, stvorio zemlju i nas, i preko Isusa OBJAVIO 10 Zapovesti. 

Isus je u ime Oca samo izgovorio tj. doslovno citirao i zapisao, od strane isto tako na Sinaju doslovno prisutnog Boga Oca direktno izgovorene REČI.  

U donjim citatima možemo da prepoznamo, da je Bog Otac taj Izvor zakona 10 zapovesti na Sinaju.

 • Hristos nije bio samo Vodič Jevrejima u pustinji, Anđeo U Kome je bilo ime Jehova, i Koji je, skriven u oblaku dima, išao pred vojskom,  On je bio Taj Koji je PREDAO zakon Izrailju.” {Ellen White: PP, p. 366, 1890}
 • “Kad je zakon izgovaren, Gospod – Tvorac neba i zemlje – STAJAO JE PORED Svoga Sina, zaklonjen neprovidnim zastorom vatre i dima koji je obavijao goru.“ {Ellen White: ST 15. October 1896, par. 4} {Ellen White: 1BC, 1103.13}
 • „Da ne bi bilo nikakve zabune u vezi s tim, Otac I Sin su se spustili na goru Sinaj, i tu su pravila NJEGOVOG (Očevog) zakona izneta na veličanstven i zastrašujući način pred celim Izrailjem koji je slušao.“ {Ellen White: ST 15. October 1896} {1BC 1103.13} {EGW: Manuscript 3, 1886, CTr 109.6} {Ellen White: Christ Triumphant, 12. April, CTr 109.6}
 • Isus je bio Taj Koji je na Sinaju (samo) OBJAVIO zakon.“ {Ellen White: FE, 237.1}

Reči prve zapovesti U JEDNINI dotiču isključivo Boga Oca, Koji po Bibliji i EGW Jedini nosi ime jedini istiniti Bog. Ali šta je Isus onda mislio kroz ove reči?

 • “Ako imate ljubav k Meni, zapovesti Moje držite.“ {Jovan 14,15}

Da li Isus ovim rečima govori da je On i Autor od 10 Zapovesti? Ili upućuje poziv prema Zapovestima koje je u ime Oca doneo, objavio i Sam ih drži? Svi znamo da samo najviša instanca piše ustav, koji je onda obavezujući primarrni zakon te države. 

U tom smislu je naravno i ustavni zakon Boga Oca takođe i Isusov zakon, pošto je i On zajedno sa Ocem Suvladar te nebeske države, iako samo Korisnik ali ne i Pisac tog zakona. 

Samo Bog Otac a ne Trojstvo je taj Bog, Izvor zakona sa 10 zapovesti i Poglavar nad svim, pa i nad Svojim Sinom Isusom!

NEMOJMO KRŠITI 10 ZAPOVESTI NEDRŽANJEM PRVE kroz držanje Trojstva

Gornji tekst predstavlja isečak iz donje knjige, u kojoj se svi citati od Ellen White nalaze paralelno i na engleskom jeziku:

Adventisti – Prva Zapovest ILI Trojstvo – Goran Šušljić 283 stranice DOWNLOAD PDF

Završna faza otpada i prva zapovest – Goran Šušljić 4 stranice DOWNLOAD PDF

Velika Borba izmedju Hrista i Sotone 1884 – Ellen White 193 stranice DOWNLOAD PDF

Deutsch:

Adventisten – Erstes Gebot ODER Dreieinigkeit Goran Šušljić 316 Seiten DOWNLOAD PDF

Die letzte Phase des Abfalls und das erste Gebot Goran Šušljić 4 Seiten DOWNLOAD PDF

English:

Adventism – First Commandment OR The Trinity – English + Srpsko-Hrvatski – Goran Šušljić 68 Pages DOWNLOAD PDF – First 30 Chapter translated into English + (complete) latest version in Serbo-Croatian language

Adventism – First Commandment OR The Trinity – English + Deutsch – Goran Šušljić 68 Pages DOWNLOAD PDF – First 30 Chapter translated into English + (complete) latest version in German language

Kontakt: Goran Šušljić 

eMail:  goran.susljic@googlemail.com

Homepage: SRPSKO-HRVATSKI  www.advent31.rs

Homepage: DEUTSCH-NEMAČKI www.advent31.de