VEROVANJE PIONIRA STARA ISTINA

Isus je Božansko Biće i NIJE stvoren. Sveti Duh je svesna lična Božja i Isusova sveprisutnost, a ne samo besvesna sila ili prašina. 

 • „Mi hoćemo svetoga Duha, koji je Isus Hristos.“ {Ellen White: Letter 66 April 10, 1894 par. 18}

Danas dolaze tvrdnje da su pioniri Adventizma dolazili iz religioznih mesta gde je Trojstvo bilo odbijano, i da samim tim ta doktrina nije uneta u crkvu. To je naravno istina. 

Ali da li to znači da bi trebali odbiti i krštenje, jer su ga doneli Baptisti? Ili Isusov drugi dolazak kako je to učio William Miller?

Mi smo kao poslednja prava crkva do tada poznatu istinu kroz vođstvo Duha Proroštva preuzeli sa više strana, a pogrešna suštinska verovanja drugih crkava zamenili biblijskom istinom. Trojstvo nije bila nauka koju smo tek trebali shvatiti, već je to bila nebiblijska nauka apsolutne većine drugih crkava koju smo izlaskom iz Vavilona ostavili! Zato su tadašnji Adventisti tu istinu branili jednako vatreno kao i subotu i Isusov dolazak!

U donjim citatima starih pionira iz vremena Ellen White stoji, šta je u tada u još ne pogaženoj crkvi nošeno kao istina, a kojoj ona nikad nije protivurečila. Tvrdnja da su to bili samo neki pioniri, a da je i tada većina crkve verovala u Trojstvo je direktna neistina. Ti pioniri su vodili i nosili našu crkvu i teologiju. Oni nisu bili neke nebitne osobe marginalnog mišljenja! Ali Sotona pokušava da izvrne čak i tako jasne činjenice!

Uprkos tome dolaze tumačenja, da su naši pioniri odbijali samo katoličko Trojstvo, a ne “naše ispravno“. Iako katoličko Trojstvo uči besmislenu nauku da se Isus kao Sin rađa uvek iznova, ono istovremeno priznaje da je Isus doslovni Sin, a ne samo u okviru misije spasenja. 

Pioniri su pored jasnog verovanja da postoje samo dva Božanska Bića, sa savetom u Dvoje, odbacivali i današnju adventističku formu Trojstva, koja uči da Isus nije doslovno umro na krstu (već samo haljina ljudskog mesa i da je Sam Sebe vaskrsnuo) i time direktno odbija Isusovu žrtvu na krstu. 

Verovali su da je Isus, iako Božansko Biće, doslovni Sin sa doslovnim početkom, nebeskim rođenjem. I upravo to su pioniri pisali, a ne samo protiv katoličkog Trojstva, kako jasno vidimo u donjim citatima:

 • Ovaj Duh je Božji Duh i Hristov Duh.; a Duh je isti kada se tiče Boga i kada se tiče Hrista. Ali Biblija ne koristi izraze gde se On ne može harmonizovati sa idejom da je On osoba (kao biće) kao Otac i Sin. Radije je predstavljen kao Njihov nebeski uticaj, Njihov Predstavnik Koji predstavlja Njihovo prisustvo i kroz Kog imaju znanje o svemu i silu kroz ceo univerzum, kada nisu lično prisutni. Hristos je osoba, Koji sada ima službu u svetinji na nebesima, a ipak govori gde su dva ili tri u Moje ime, i Ja sam sa njima. Matej 18:20 Kako? Ne lično, već Duhom. U jednom od Hristovih govora (Jovan 14,16) Duh je personifikovan kao “Utešitelj” i kao takvom mu se obraća sa “On” i “Ko” ili “Koji.” Ali se uobičajeno odnosi na Njega kao nečemu što ne može biti osoba kao što su Otac i Sin. Naprimer često se kaže da biva “izliven.” O Bogu i Hristu nikada ne čitamo da su izliveni. Da je osoba ne bi bilo čudno da se pojavi u obličju; a ipak kada se pojavljivao, ta činjenica je bila beležena kao jedinstveno.“ {Uriah Smith: RH, October 28, 1890}
 • “Pre stvaranja našeg sveta izbio je “rat na nebu.” Hristos i Otac su se savetovali; i Lucifer, anđeo zaklanjač, postao je ljubomoran jer nije primljen na večni savet Dvojice koji su sedeli na tronu.” {S. N. Haskell: The Story of the Seer of Patmos, p. 217. 1905}
 • Sveti Duh je Božji Duh. Istovremeno je i Hristov Duh. Kroz njega Oni izvršavaju beskrajno delovanje.“ {Uriah Smith: General Conference Daily Bulletin Volume 4, March 14, 1891, pp. 146, 147}
 • “Što se tiče Sina Božjeg, i On je isključen jer je imao Svog Oca Boga i On je imao u nekoj tački u večnosti Svoj početak.“ {J.N. Andrews: RH, September 7, 1869}
 • “Doktrina o Trojstvu je prihvaćena na savetu u Nici 325-te godine. Ova doktrina uništava Božju ličnost i ličnost Njegovog Sina Isusa Hrista našeg Gospoda. Sramotne mere kojima je ono nametnuto crkvi, koje se pojavljuju na stranicama crkvene istorije, može postići da se svaki vernik u tu doktrinu posrami.“ {J.N. Andrews: RH, March 6, 1855}
 • Otac i Sin su bili zajedno pri stvaranju čoveka, a i u njegovom spasenju. Otac reče Sinu, “načinimo čoveka po Našemu obličju”. Trijumfalna pesma u kojoj učestvuju i iskupljeni odnosi se na – “Onoga Koji sedi na prestolu i Jagnjetu va vek vekova.” – “ {J.S. White: The Law and the Gospel, p.1. 1870}

James White nije nikada odbijao Hristovo Božanstvo, ali je jasno stavio do znanja da Isus uprkos tome ima početak i položaj ispod Oca. 

Zar nije čudno da Ellen White nikada nije rekla ili napisala nešto protiv toga, već je u 1900-tim ponovo naglasila da se pionirska dela trebaju štampati, ukoliko ovo nije istina?

 • “To je tako daleko od istine, kao i stara apsurdnost Trojstva da je Isus zaista i večni Bog (Otac).“ {James White, August 5, 1852, RH, vol. 3, no. 7, page 52, par. 42}
 • Otac je bio veći nego Sin u tome što je On bio prvi.“ {James White, January 4, 1881, Review & Herald; found in Ellen White: RH Articles, vol. 1, page 244}
 • “Kao fundamentalne greške možemo ubrojati i lažnu subotu i ostale greške koje su Protestanti doneli iz katoličke crkve, kao što je prskanje za krštenje, Trojstvo, svesnost mrtvih i večni život u patnji.“ {J.S. White: RH, September 12, 1854}
 • “Način na koji se spiritualisti odriču i poriču jedinog Gospoda Boga i našeg Gospoda Isusa Hrista je korišćenjem nebiblijskog Trojstva, iako nemaju ni jedan stih iz Biblije koji to podržava, dok mi imamo obilna svedočanstva iz pisma da je On Sin večnog Boga.“ {J.S. White: The Day Star, January 24, 1846}

Mnogi nakon ovog citata komentarišu da se radilo samo o pogrešnoj katoličkoj verziji Trojstva, ali da pioniri “nisu odbijali ispravno Trojstvo” u koje mi i sada verujemo. U donjem citatu vidimo upravo suprotnost, i to da je James White jasno naglasio da je naša današnja forma Trojstva isto tako lažna nauka druge strane, a to potvrdio i 1877. godine bez suprotstavljanja Ellen White:

 • “Isus se molio da Njegovi učenici budu jedno kao što je On bio jedno sa Ocem. Ova molitva nije doticala jednog učenika sa 12 glava nego 12 učenika, spojenih u jednu stvar i napor radi svog Gospodara. Niti je Otac niti je Sin  deo „trojedinog Boga“. Oni su dva posebna Bića,“ {James White, 1868, Life Incidents, p. 343}
 • Neobjašnjivo Trojstvo koje čini Božanstvo jedan u tri i tri u jednom, je dovoljno loše, ali još gori je unitarianizam koji čini Hrista inferiornim od Oca. Da li je Bog Nekom inferiornom rekao ´Da načinimo čoveka po Našem obličju´?“ {James White, November 29, 1877, RH}

Kako je funkcionisao zajednički rad Ellen White i njenog muža Jamesa pri diskusijama na tu temu? 

Da li je ona iz ljubavi prema njemu trpela njegove zablude ili je imala identično verovanje koje se danas poriče? 

Da li je istina da su oni odbijanjem Trojstva odbijali i Hristovo Božanstvo i da ono obavezno uključuje Trojstvo?:

 • “…Ali pošto nas je ispitivao (katehizirao, orig. eng.) o Trojstvu, i shvatio da se nismo slagali po pitanju njegovog trojedinog Boga, postao je ozbiljan u osudi unitarizma, koje oduzima Hristu Njegovo Božanstvo, i ostavlja Ga ništa drugo do samog čoveka. Dakle, koliko god da su naši pogledi bili zabrinuti, on se borio sa čovekom od slame. Mi ne poričemo Hristovo Božanstvo….Mi verujemo da je On Božanska Osoba Kome se obratio Jehovah rečima: “Da načinimo čoveka”. On je bio sa Ocem pre nego što je svet postao….Mi NEMAMO toliko SIMPATIJE prema Unitarijancima koji poriču Božanstvo Hrista, NITI PREMA TRINITARIJANCIMA koji drže Sina kao večnog Oca, i koji govore tako mistično o trojedinom Bogu. Dajte Gospodaru svo Božanstvo sa Kojim Ga Sveto Pismo odeva.“ {RH, 6. June, 1871, 196, Rubrika: Western Tour} {http://docs.adventistarchives.org/docs/RH/RH18710606-V37-25__B.pdf}

Na stranici “EGW Writings” je u međuvremenu uklonjeno celo izdanje RH sa tim tekstom!

Ellen White sve do svoje smrti nikad nije napisala nijednu reč protiv odbijanja Trojstva. Za svog muža, koji se do kraja života odlučno borio protiv Trojstva, napisala je da je njegova jedina greška bila, što se fizički preopteretio i time umro prerano. Uprkos tako jasnoj istini dolazi tvrdnja, da ona ipak nije sve demantovala. Kao podrška toj tvrdnji dolaze izjave, da su neki pioniri navodno jeli čak i nečisto meso kao npr. zečeve. 

Da li je ona reagovala, ukoliko je to bila istina? Naravno da jeste, pošto je na puno mesta napisala da Božji narod poslednjih dana neće jesti ništa životinjsko. Ona je samo jednom svom mužu, kada je bio na samrti dala supu od mesa, zato što u hitnom slučaju samo meso može dati brzo snagu, iako je u svakodnevnoj ishrani u svakom smislu štetno. 

Da li je ona sama i kasnije jela meso kao što neki tvrde? Ona bi onda bila licemer, kada ne bi držala ono što je sama napisala

 • “Da su brat (Urija) i sestra Smith ujedinili svoje stavove i negovali ih po pitanju zdravstvene reforme, kao što im je Bog dao svetlost, bili bi jačeg zdravstvenog i duhovnog stanja. [..] O mesu mrtvih životinja, koje fermentira i truli u stomaku, dok prolazi kroz ceo sistem, nije prijatno da se razmišlja, niti doživi.” {Ellen White: PH123, p. 41-43}
 • Nijedan od naših propovednika ne sme da pruža loš primer kroz jedenje mesa! Neka naši propovednici i njihove porodice žive prema principima zdravstvene reforme. Naši propovednici ne smeju svoju i prirodu svoje dece praviti životinjskom.“ {Ellen White: SpM 211.3 Massage 133, 1902}

Potpuno je bez sumnje jasno, da je ona sve pionire i kod malih tačaka upozorila da ne rade ispravno. Ako je ona Uriah Smith-a tako oštro upozorila za meso i mnoge druge stvari, stvarno je čudno da ga nije upozorila kod fundamentalne tačke, a to je – Kome se molimo!

Ali čak i nakon toga, dolazi primedba da je ona u 1. knjizi svedočanstava (indirektno) podržavala jedenje svinjskog mesa, pošto je odbila brzu zdravstvenu reformu, koje neki zloupotrebljavaju da dokažu da ona nije prorok! To nekima služi kao dokaz da je i sa “kasnijim shvatanjem prave prirode svetog Duha” bio isti slučaj.

Zašto je ona napisala tu izjavu da ostavljanje svinjskog mesa nije potrebno, a knjigu o zdravoj ishrani sa ispravnim stavom tek par godina kasnije?

Mi svi znamo da dug boravak u potpuno mračnoj prostoriji čini da nam se oči priviknu i zenice potpuno otvore ne bi li neki tračak svetlosti opazili. Paljenje lampe ili hitan izlazak na svetlost, uzrokuje trenutno slepilo. 

Ista situacija je bila i kod prvih pionira koji su tek izašli iz Vavilona, gde se nije radilo o principima religije, već o pratećim životnim aspektima. Oni su na početku tražili pravu istinu a istovremeno držali u ruci cigarete i alkohol. 

Radi toga je Bog čekao i dao Svom proroku zadatak, da ih na početku vodi polako, sve dok ne budu u stanju da prihvate celu istinu. Ali to neznanje sigurno ne dotiče stub jedne religije, a to je prva zapovest, sa odlukom Kome da se klanjamo! 

Ako je kasnije već samo kod mesa davala tako oštre opomene, koliko bi tek one bile stroge, kada bi Trojstvo bilo istina, jer su se pioniri sve vreme tako odlučno borili protiv te nauke.

I sledeća primedba, da i kasnije izjave pionira protiv Trojstva ne spadaju pod istinu, predstavlja samo pokušaj odbrane tog lažnog verovanja. Da li su pioniri vođeni Božjim Duhom, kada su se 1846-48. nakon dubokog proučavanja odlučili da subotu počinju uvek u 18 časova, iako su neki shvatili da je zalazak sunca ispravno vreme? 

Ovo sigurno ne znači da su kroz neznanje pogrešnim vremenom početka pravog Božjeg dana „odbili“ našeg Stvoritelja i Njegov dan! Na početku je prvenstveno bilo važno da se prihvati pravi dan iz 10 zapovesti, i ostavi nedelja koja slavi drugu stranu. 

Pristalice Trojstva koriste ovo kao dokaz da ne možemo sve izjave od Ellen White i pionira prihvatiti kao definitivnu istinu, pošto je ona zajedno sa Joseph Bates-om 1855. protestvovala protiv promene prakse početka subote u 18 časova.

 • “Ukazano mi je na vreme kada su adventisti kao Božji narod prvi put prihvatili subotu i pratila sam ih od tada, ali nisam videla da je Gospod bio nezadovoljan ili da se gnevio na njih. Upitala sam zašto tek sada moramo da menjamo vreme početka subote. Anđeo reče: „Razumećeš, ali sada još ne, još ne.” Zatim nastavi: „Ako svetlost dođe, i bude odbačena ili prezrena, onda dolazi osuda i Božji gnjev; ali dok svetlost nije data, nema ni greha, jer nije bilo svetlosti koju bi ljudi mogli da odbace.” Neki misle da je meni Gospod pokazao da subota počinje u šest časova uveče, dok je meni u stvari pokazano samo da početak subote pada „u veče” a oni su sami izvukli zaključak da to znači u šest časova po podne. Pokazano mi je da se sluge Božje moraju zbližiti međusobno i zbiti svoje redove.” {Ellen White: 1T, p. 116}

Takav način posmatranja njenih izjava bi značio da je ona u ranijim izjavama u „Svedočanstvima za crkvu“ bila lažni prorok. Ako taj navedeni tekst pogledamo dublje, možemo jasno pročitati da je ona napisala da joj je Anđeo rekao da će joj pravi način početka subote biti pokazan tek kasnije, a nije potvrdila da je tim povodom dobila pogrešne vizije. Što se tiče samog svinjskog mesa, tu se radilo samo o tome da Bog nije dopustio da koraci ka sporednim istinama budu prebrzi i time ne ometu bitnije shvatanje glavnih istina. Kada bi sve imalo drugačije značenje, to bi onda ukazivalo da je ona lažan prorok!

Sledeća tačka, kojom se Trojstvo dokazuje kao istina je činjenica da na početku nije postojao jasan stav o desetku. Ali da ponovimo još jednom: Šta te sporedne tačke vere imaju sa najvažnijih 10 zapovesti, gde u prvoj zapovesti jasno stoji da se smemo i trebamo moliti samo pravom Bogu! A upravo područje Trojstva predstavlja prekršaj prve zapovesti! 10 zapovesti su osnova što se tiče obožavanja i prihvatanja pravog Boga, i predstavljaju apsolutni početak svake religije.

Kada je Izrael napustio Egipat, dobio je prvo 10 zapovesti na Sinaju, a svi ostali zakoni (kao npr. danas pitanje desetka ili u koliko sati započeti pravi Božji dan) su došli naknadno, kao produbljivanje vaspitanja Božje dece. 

Da li je držanje 10 zapovesti, sa prvom tačkom, Kome se molimo, samo jedno prateće produbljivanje istine? Uprkos tim jasnim principima dolaze tvrdnje da je Ellen White većinu vremena pisala pogrešnu nauku protiv Trojstva, sve do 1890. godine kada je prepoznala pravu istinu. Grešno odbijanje Božjih proroka iz Starog Zaveta i njihovih jasnih reči ponavlja se i danas:

 • “A oni rekoše: hodite da smislimo što Jeremiji, jer neće nestati zakona svešteniku ni sveta mudracu ni reči proroku; hodite ubijmo ga jezikom i ne pazimo na reči njegove.“ {Jeremija 18,18}

Pristalice te otpale religije su prinuđeni ka takvom izvrtanju detalja, pošto je Ellen White jasno napisala da je u viziji videla da je (nasuprot Trojstvu) Isus bio doslovni Sin i pre Svog dolaska na zemlju. To nije bilo privremeno ili nepotpuno shvaćeno gledište, nego od Boga inspirisana potvrda istine, a koju su i pioniri pratili kroz svoje spise i učenja.

Poslednji argument već sada potpune besmislenosti glasi, da se ipak može videti da je i kod prvih Adventista bilo prihvaćeno pravo Trojstvo, “osim kod onih nekoliko ekstremista oko Ellen White”. Kao primer se uzima William Miller. Kao prvo, on nikad nije postao Adventista, i nije shvatio čak ni subotu. Kao drugi primer, navodi se pristupanje nekoliko Baptista već u ranim godinama, a koji su verovali u Trojstvo. I ovde se radi o samo nekoliko ljudi koji nisu prihvatili i shvatili celu istinu. 

Šta su kod nas o tome učili imali smo priliku da pročitamo u citatima nosećih pionira! Sa takvim metodama se može dokazati da smo i nedelju držali! Ellen White je tada napisala da imamo potpunu istinu o Bogu i nebeskom poretku, koja ne sme biti promenjena, nego samo produbljena u istom pravcu. Istina o Bogu pripada jezgru istine svakog vremena i bila je i ostaće uvek ista. Da li smo pre Trojstva obožavali nepotpunog Boga? Sigurno ne! Trojstvo je unišilo obožavanje potpunog Boga!

Gornji tekst je isečak iz donje knjige:

Adventisti – Prva Zapovest ILI Trojstvo – Goran Šušljić DOWNLOAD