ELLEN G. H. WHITE + ENCIKLOPEDIJA STARE PREGAŽENE ISTINE PRVA ZAPOVEST ILI TROJSTVO? STANJE LAODIKEJE I OPOMENA "KAKO GODINE VJEČNOSTI BUDU PROLAZILE DOBIJAĆEMO SVE DUBLJA I SLAVNIJA OTKRIVENJA BOGA I HRISTA" EGW GC P. 678

KNJIGE ELLEN WHITE

PROJEKAT BESPLATNE PODELE KNJIGE „VELIKA BORBA“ od Ellen White

Specijalno izdanje: Besplatna Velika Borba PDF DOWNLOAD

U beogradskoj crkvi je usvojen projekat, da se u našoj štampariji štampa „Velika Borba“ za samo 0,90€ po knjizi. Ovaj projekat je baziran na dobrovoljnim donacijama. Svaki vernik će dobiti priliku da dobije besplatno onoliki broj knjiga, koji može da, u okviru ličnog misionskog dela objave skorog Isusovog dolaska, besplatno podeli u krugovima svojih prijatelja, poznanika i drugih ljudi.

Ukoliko neko želi da kroz financijsku podršku omogući ovu jedinstvenu konstelaciju, može da se obrati vođi projekta Pavlu Runiću u Beogradu runicpavle@yahoo.com, ili u Nemačkoj predsedniku ASi Deutschlang Gabriel Maurer gabriel.maurer@gmx.ch (tamo se ove donacije mogu odbiti od poreza).

Ovaj projekat dotiče ispunjenje reči od Ellen White o podeli ove najvažnije knjige nakon Biblije u broju jesenjeg lišća, kao poslednje upozorenje da Isus dolazi skoro! Ovo posebno delo nosi potrebu podrške kroz intenzivne molitve, da bi se proširilo na svim kontinentima, i da bi Isus konačno došao! Svaki i najmanji prilog je dobrodošao, i predstavlja važnu podršku Božjem delu!

Ellen White je napisala da je ´Velika Borba´ najvažnija knjiga poslednjeg vremena i treba da bude svugde proširena:
 
 • „Knjiga ´Velika borba´ treba da bude široko rasprostirana. U njoj su sadržane prošlost, sadašnjost i budućnost. U njenim naznakama završnih scena zemaljske istorije nalazi se moćno svedočanstvo za istinu. Mnogo mi je više stalo da se široko rasprostrani „Velika borba“, nego bilo koja druga knjiga koju sam napisala jer je u njoj data poslednja poruka upozorenja svetu, mnogo jasnije nego u bilo kojoj mojoj knjizi.“ {Ellen White: Colporteur Ministry, 126, 127}

egw
Ellen G. White

Audio knjige 

Sve donje knjige su besplatne: DOWNLOAD u PDF formatu

O Hristu:

Put Hristu
Misli sa Gore Blagoslova
Hristove Očigledne Pouke

Serija Velika Borba:

Stvaranje Patrijarsi i Proroci
Istorija Proroka i Careva
Čežnja Vekova      
Dela Apostolska
Velika Borba 1888

Duh Proroštva:

The Great Controversy Between Christ And His Angels And Satan And His Angels 1858

Duh proroštva Vol. 1 – Od pada Lucifera do Solomona
Duh proroštva Vol. 2 – Gospod Isus Hristos 
Duh proroštva Vol. 3 – Misija i služba Hristovih apostola
Duh proroštva Vol. 4 – Velika Borba izmedju Hrista i Sotone 1884 original

Svedočanstva za crkvu:

Svedočanstva za crkvu 01
Svedočanstva za crkvu 02
Svedočanstva za crkvu 03
Svedočanstva za crkvu 04
Svedočanstva za crkvu 05
Svedočanstva za crkvu 06
Svedočanstva za crkvu 07
Svedočanstva za crkvu 08
Svedočanstva za crkvu 09
Special Testimonies Series A, Nos. 1-12
Special Testimonies Series B, Nos. 1-19

Poruke crkvi:

Rani Spisi
Odabrane poruke 01
Dogadjaji Poslednjih Dana

O Službi:

Hrišćanska Služba
Evandjeoski Radnici

Saveti:

Svedočanstva o Seksualnom ponašanju, Preljubi i Razvodu
Saveti o Životu i Ishrani
Poruka Mladim Hrišćanima
Vaspitanje
Um, Karakter i Ličnost 01
Um, Karakter i Ličnost 02
Život na selu

Pisma:

Original Letters between  Ellen White i dr Kellog

The Ellen White Letters – Vol. 1 – 1845-1856

The Ellen White Letters – Vol. 2 – 1857-1863

 

Difference between Great Controversy 1884 and 1911 

 

Download svih knjiga je besplatan

Šta se desilo sa knjigom „Desire Of Ages“ tj. „Čežnja Vekova“?

Da li je Ellen White najavila bilo kakve manipulacije ili falsifikate svojih svedočanstava? Naravno da jeste, jer je kao Božji prorok, unapred videla šta će se desiti sa njenim spisima.

Ona je neusaglašenim citatima koji potpuno odudaraju od svih ostalih njenih spisa i Biblije sledećim rečima stavila granicu:

 • “Ako Svedočanstva (spisi) nisu u harmoniji sa Božjom reči, onda ih odbacite (p.p: jer su falsifikat).“ {Ellen White: 5T, p. 691}
 • “Bez obzira šta bi došlo kao falsifikat mojih svedočanstava, to se dešava kroz ljude koji sebe smatraju autorizovanim, ali ne poznaju Boga.“ {Ellen White: 1SM p. 73 and Ms 4, 1883}
 • “Sotona je radio na ljudskom razmišljanju, i radiće i dalje na tome da kroz falsifikate uništi veru.“ {Ellen White: 1SM, p. 57.3}

Kao jedan od “glavnih dokaza“ Trojstva se koristi i knjiga “Čežnja Vekova“. Da li su ovi “dokazi“ čvrsti, s obzirom da takvo tumačenje suproti Bibliji i svim ostalim tekstovima Duha Proroštva?

Ellen White je napisala 54 knjige, 4000 članaka za “Review and Herald“ i “Signs of the Times“, kao i oko 500 drugih priloga za literaturu naše crkve.

Njena literarna zaostavština sadrži oko 100.000 stranica, a na kojima nigde ne postoji podrška Trojstvu nego upravo obrnuto, osim izuzetno malog broja falsifikovanih citata, koji služe kao standardna argumentacija Trojstva.

Ellen White je od 1891. do 1900. godine bila protiv svoje volje poslata za Australiju, da bi nosioci otpada mogli da bez otpora sprovedu falsifikovanje Duha Proroštva.

 • „Ja mislim da mi nije pokazano, da treba da sve moje obaveze preselim odavde za AustralijuJa nisam dobila svetlost od Boga, kada sam napustila Ameriku. On mi nije  pokazao da je Njegova volja, da napustim Battle Creak. Ovo nije bio Božji plan, ali On vam je dopustio da usvojite vaše lične idejeSa vaše strane je doneta čvrsta odluka da ja napustim AmerikuVi ste bili toliko iritiranisvedočanstvima, da niste više hteli da TRPITE ljude koji su vam ih doneli.“ {Ellen White: 11LtMs, Lt 127, 1896, par. 4}

Ellen White je 1888. godine, neposredno pred odlazak završila originalnu knjigu „Život Isusa HRISTA.“ Njena sekretarica MARIAN DAVIS je, za vreme njene odsutnosti, tu knjigu SAMA (bez dozvole od strane EGW) dopunila i preimenovala u ´Čežnja Vekova´ (Desire of Ages).

Po njenoj izjavi ona je „samo“ pronašla pogodne citate od EGW, koje je onda dodala. Marian Davis je tada bila okružena nosiocima otpada kao npr. profesor PRESCOTT, i pod njihovim uticajem odvedena od stare istine.

U pismu dr Froom-u je H. C. Lacey u jasno pokazao da je prof. Prescott potenciranjima istinitih učenja uspeo da ih izvrne u pogrešnom pravcu, i da je isto tako imao uticaj na Marian Davis dok je za vreme odsutnosti Ellen White pripremala Čežnju Vekova.

 • „U to vreme ja profesor PRESCOTT bioposebno zainteresovan, da Isusa predstavi kao VELIKOG ´Ja sam´, i da posebno naglasi Njegovu večnu (bez početka rođenjem) egsistenciju, kroz stalno ponavljanje izraza „večni Sin“. On je ´Ja sam´ iz 2. Mojsijeve 3,14, što se naravno odnosi na Isusa kao drugu Božansku Osobu, povezao sa sa Isusovom izjavom iz Jovanovog Evanđelja 8,58…. ….Sestra Marian Davis jeočigledno dopustila da bude zavedena, i nakon toga vidimo, da se, nakon što je ´Čežnja Vekova´ bila odštampana, u njoj na stranicama 24 i 25 pojavilo identično učenje, koje po mom mišljenu možemo da tražimo UZALUDNO u bilo kojem štampanom tekstu od Ellen White.“ {H. C. Lacey letter to Dr. LeRoy Froom Aug. 30, 1945}
 • “U vezi sa time, a ti naravno znaš da je sestri Marian Davis bila poverena priprema „Čežnje Vekova“, i da je materijal za to skupljala iz svakog dostupnog izvora (citati od EGW), iz njenih knjiga, neobjavljenih rukopisa, iz privatnih pisama, stenografskih izveštaja njenih govora itd. – ali možda ti ne znaš da je ona (sestra Davis) bila jako zabrinuta kako da nađe materijal za prvu glavu. Više puta mi se obraćala za pomoć dok je pripremala tu glavu (kao i ostale glave), i ja sam uradio šta sam mogao; imam dobar razlog da verujem da je i od prof. Prescotta često tražila sličnu pomoć, i da ju je dobila daleko bogatije i obilnije nego što sam ja mogao ponuditi.” {H.C. Lacey letter to L.E. Froom Aug. 30, 1945}

Nakon čitanja knjige ´Čežnje Vekova´ „od“ Ellen White iz 1898. godine, mnogi tadašnji teolozi su izneli pitanje, da li je EGW iznenada promenila verovanje i prihvatila Trojstvo?

Primer „dopuna“:

Citat iz knjige od Ellen White „The Great Controversy between Lord Jesus Christ and satan“ ´Velika Borba između Gospoda Isusa Hrista i sotone´ 1877:

 • „…je odgovorila da zna da će ustati pri vaskrsenju, u poslednji dan“. Želeći da njenu veru još pravilnije usmeri, Isus je izjavio: „Ja sam vaskrsenje i život; ko veruje u Mene, iako je bio mrtav biće živ; i ko je živ i veruje u Mene, neće nikada umreti. Veruješ li to“? {Ellen White, The Great Controversy between Christ and Satan, 1877, p. 362-363}

Ovaj citat je 1898. u knjizi ´Čežnja Vekova´, dobio falsifikovanu „dopunu“ (markirano velikim slovima i podvučeno crnom linijom):

 • Marta je odgovorila: „Znam da će ustati pri vaskrsenju, u poslednji dan“. Želeći da njenu veru još pravilnije usmeri, Isus je izjavio: „Ja sam vaskrsenje i život.“ U Hristu je ISKONSKI, NEPOZAJMLJENI, NESTEČENI ŽIVOT.“ „Ko ima Sina Božijega ima život.“ {1. Jovanova 5,12}, „ako i umre živeće. I nijedan koji živi i veruje. Hristovo BOŽANSTVO je vernikovo čvrsto obećanje o večnom životu. „Ko veruje u Mene“, rekao je Isus, “iako je bio mrtav biće živ; i ko je živ i veruje u Mene, neće nikada umreti. Veruješ li ovo“? {Ellen White, Desire of Ages, 1898, p. 530}

Čak i nakon smrti od Ellen White su „korekture“ nastavljene:

Svi znamo za poznat slučaj uklanjanja izjave Ellen White u “Čežnji Vekova“ iz 1934, gde je pre toga stajalo da je Golub na Isusovom krštenju simbolisao Njegovu ljubav i poniznost, po čemu možemo da vidimo da sveti Duh nije bio “nezavisno“ Biće. To je “slučajno“ obavljeno upravo za vreme dr Froom-a, koji je po svojoj izjavi našu standardnu literaturu “usaglasio“ sa verovanjem ostalog dela “Hrišćanstva“, da bi smo konačno bili ekumenski prihvaćeni od strane drugih crkava.

Dr Fred Veltman je u području GK od 1982. do 1990. istraživao izvore knjige “Čežnja Vekova“ i došao do rezultata, da danas ne postoje rukom pisani originalni manuskripti te knjige!

Dali je pored Čežnje Vekova i Velika Borba dobila izmene i dopune?

Donji tekst, koji je u skraćenoj formi preuzet sa druge stranice, ne predstavlja napad na Ellen White, nego nosi upozorenje od falsifikata, i upućuje nas na to da čitamo originalne knjige od Ellen White i to: Velika Borba 1884 i Život Isusa Hrista iz 1888:

Dokazi manipulacija i napada na spise Duha Proroštva 70 stranica DOWNLOAD PDF

Adventisti – Prva Zapovest ILI Trojstvo – Goran Šušljić 283 stranice DOWNLOAD PDF

Završna faza otpada i prva zapovest – Goran Šušljić 4 stranice DOWNLOAD PDF

Velika Borba izmedju Hrista i Sotone 1884 – Ellen White 193 stranice DOWNLOAD PDF

English:

Adventism – First Commandment OR The Trinity – English + Srpsko-Hrvatski – Goran Šušljić DOWNLOAD PDF – 68 Pages – First 30 Chapter translated into English + (complete) latest version in Serbo-Croatian language

Adventism – First Commandment OR The Trinity – English + Deutsch – Goran Šušljić DOWNLOAD PDF – 68 Pages – First 30 Chapter translated into English + (complete) latest version in German language

Deutsch:

Adventisten – Erstes Gebot ODER Dreieinigkeit Goran Šušljić DOWNLOAD PDF 316 Seiten

Die letzte Phase des Abfalls und das erste Gebot Goran Šušljić DOWNLOAD PDF 4 Seiten

Kontakt: Goran Šušljić 

eMail:  goran.susljic@googlemail.com

Homepage: SRPSKO-HRVATSKI www.advent31.rs

Homepage: DEUTSCH-NEMAČKI www.advent31.de

Da li u Bibliji postoji Trojstvo?

76 pitanja za razmišljanje:

 1. Gdje u Svetom pismu piše da je Bog trojstvo?
 2. Gdje se u Bibliji nalaze termini „Bog Sin“ ili „Bog Sveti Duh“?
 3. Da li je Isus pogriješio kad je izjavio da je Njegov Otac „jedini istiniti Bog“ (Jovan 17:3)?
 4. Zašto Bog u Prvom Uputu Dekaloga kaže „nemoj imati drugih bogova ispred mene“ (2. Mojsijeva 20:3) ako je Božanstvo zapravo množina tri boga?
 5. Da li je Isus bio saglasan sa objavom: „Čuj, Izraele: Gospod Bog naš, Gospod je jedini“ (5. Mojsijeva 6:4; uporedi sa Marko 12:28-34)?
 6. Da li je Isus pogrešno predstavio odnos između Njega i Boga kad je izjavio „Otac moj veći je od mene“ (Jovan 14:28)? Kako je moguće da je Otac veći među „su-jednakim“ članovima trojstva?
 7. Kako je apostol Pavle mogao izjaviti da je „Hristu poglavar Bog“ (1. Korinćanima 11:3) ako su oni ravnopravni članovi trojstva?
 8. Da li je apostol Pavle bio saglasan da postoji samo jedan Bog (Rimljanima 3:30)?
 9. Zašto Pavle pravi jedinstvenu razliku kad govori o „kralju vječnom, neraspadljivom, nevidljivom, jedinom premudrom Bogu“ (1. Timoteju 1:17), ako postoje tri su-vječna boga?
 10. Da li je apostol Pavle pogriješio izjavivši da „postoji jedan Bog Otac od koga je sve … i jedan Gospod, Isus Hrist, kroz koga je sve…“ (1. Korinćanima 8:6)?
 11. Da li je apostol Jakov možda vjerovao u više od jednog Boga (Jakov 2:19)?
 12. Zašto Juda pravi razliku između „jedinog Gospodara [Despotos na grčkom, gospodar ili vlasnik u apsolutnom smislu, onaj kojima ima potpunu jurisdikciju nad svime] Boga, i našeg Gospoda [grčki Kirios] Isusa Hrista“ (Juda 1:4)?
 13. Kako to da Pavle konstatuje da postoje „jedan Gospod [Isus]… i jedan Bog i Otac svih, koji je nad svima“ (Efescima 4:4-6), ako zapravo postoje tri su-jednaka boga?
 14. Da li je Bog pogrešno predstavio svog „su-jednakog“ i „su-vječnog kolegu“ iz „trojstva“ kad je objavio nakon Isusovog krštenja „Ovo je moj voljeni Sin“ (Matej 3:17)?
 15. Da li je Bog još jednom dezinformisao Isusove učenike o Njegovom stvarnom identitetu na Gori Preobraženja kad je ponovio „Ovo je moj voljeni Sin“ (Matej 17:5)?
 16. Da li je Petar pogrešno identifikovao Isusa kad je izjavio: „Ti si Hristos, Sin Boga živoga“ (Matej 16:13-17; uporedi sa Jovan 6:69) ili je dobio potvrdu da je to od Oca? Zašto nije prepoznao Isusa kao „drugo lice božanstva“?
 17. Zašto je Pavle u svojoj prvoj propovijedi, odmah posle obraćenja, „propovijedao Hrista, da je on Sin Božji“ (Djela 9:20)? Zar nije trebalo da kaže da je „član božanskog trojstva“?
 18. Da li je Marta pogriješila kad je priznala: „Ti si Hristos, Sin Božji, onaj koji treba da dođe na svijet“ (Jovan 11:27)?
 19. Zašto se optužba jevrejskih poglavara i sveštenika protiv Isusa zadržala samo u okviru Njegovog predstavljanja kao „Sina Božjeg“ i „Hrista / Mesije“ (Matej 26:63; Luka 22:67, 70; Jovan 19:7), ako je On ikada ičim sugerisao za sebe da je „bog“, „drugo lice božanstva“ i sl.?
 20. Da li je Filip pogrešno izložio jevanđelje etiopskom dvoraninu kad je ovaj na kraju iznio priznanje vjere: „Vjerujem da je Isus Hristos Sin Božji“ (Djela 8:37)?
 21. Zašto je Bog imao potrebu da Sinu daje „život po sebi“ (Jovan 5:26) ako je Sin zapravo „drugo su-vječno lice božanstva“ koji je to oduvijek imao?
 22. Kako to da su čak i demoni (pali anđeli) znali da je Isus „Sin Božji“ (Matej 8:29)? Zar su mogli biti dezinformisani oni koji su nekad prebivali u prisustvu Božjem?
 23. Ako je Bog „trojedini“ (3 u 1 i 1 u 3), da li to znači da je: i) samog sebe poslao na svijet; ii) umro da pomiri svijet sam sa sobom; iii) samog sebe uskrsnuo; iv) vaznio samog sebe na Nebo; v) moli se i posreduje sam pred sobom na Nebu; vi) da je jedini posrednik između čovjeka i samog sebe; vii) da je nevidljiv a ipak viđen; viii) da je svemoćni Bog ali ipak jačan od anđela; ix) da je sveznajući Bog ali da nije znao dan svog povratka; x) da je velik kao Njegov Otac ali da je Otac veći od Njega; xi) da je jednak sa Ocem ali On je ipak Otac; xii) da je Sin ali iste dobi kao Otac; xiii) da je Sin koji ima Oca i Bog koji nema Oca; xiv) da je rođeni Sin i nerođeni Bog; xv) da je zaista Bog i zaista čovjek; xvi) da je izašao sam od sebe; xvii) dao silu samom sebi; xviii) zahvaljivao samom sebi; xix) nosio svjedočanstvo sam sebi; xx) vratio se samom sebi; xxi) da sjedi s desne strane samom sebi; xxii) da je svoj vlastiti Otac i svoj vlastiti Sin; xxiii) da je napustio Nebo pa ipak bio tamo sve vrijeme…
 24. Zašto je Sin Božji nazvan „slikom (obličjem) nevidljivog Boga“ (Efescima 1:15; Jevrejima 1:3) ako je On zapravo još jedan su-vječni i su-jednaki ravnopravni bog?
 25. Zašto je Isus nazvan „provorođenim prije svakog stvaranja“ (Kološanima 1:15) ako je „su-vječni“ ravnopravni Bog zajedno sa Ocem i Svetim Duhom?
 26. Kako to da je Isus Hrist „jedinorođeni“ (monogenes = jedinac) od Oca (Jovan 1:14; 1:18; 3:16; 3:18; 1. Jovanova 4:9) ako je „su-vječni“ član trojstva?
 27. Kako i zašto Sin (Isus Hrist) uvijek i bez izuzetka prima autorizaciju od Oca i biva upućen ili naimenovan od Boga Oca (Jovan 5:22; Matej 28:18; Jovan 8:28, 42; Jevrejima 1:6, itd.) ako je i sam su-vječni i su-jednaki ravnopravni bog?
 28. Da li je Sveti Duh, ako je ravnopravni član božanskog Trojstva, zapravo Hristov Otac (Matej 1:18)?
 29. Zašto Jovan spominje samo Boga i Riječ kada govori o stvaranju (Jovan 1:1-3, 14)?
 30. Kako to da Pavle navodi samo dva božanska bića koja su bila uključena u stvaranje (Efescima 3:9; Kološanima 1:15-16; Jevrejima 1:1-2)?
 31. Zašto u Pavlovim, Petrovim i Jovanovim pismima uvijek stoji da blagodat i mir dolaze samo od Oca i Sina (Rimljanima 1:7; 1. Korinćanima 1:3; 2. Korinćanima 1:2; Galatima 1:3; Efescima 1:2; Filipljanima 1:2; Kološanima 1:2; 1. Solunjanima 1:1; 2. Solunjanima 1:2; 1. Timoteju 1:2; 2. Timoteju 1:2; Titu 1:4; Filimonu 1:3; 2. Petrova 1:2; 2. Jovanova 1:3)?
 32. Zašto je Isus potpuno izostavio Duha Svetoga kada je izjavio da vječni život zavisi o poznavanju Boga i Njega (Jovan 17:3)?
 33. Ko je i zbog čega krivotvorio tekst u 1. Jovanovoj 5:7, dionici poznatoj kao Comma Johanneum? Da li zbog podrške dogmi o trojstvu koja ne postoji u Svetom Pismu?
 34. Pošto je Petar na Pedesetnici, svega desetak dana posle poslednjih Hristovih uputa prije Njegovog uznesenja na Nebo (Matej 28:19-20; Djela 1:2-3), propovijedao da se „svako… krsti u ime Isusa Hrista“ (Djela 2:38), da li to znači da je već bio „zaboravio“ trojstvenu kršteničku formulu, da nije bilo validno njegovo nadahnuće pod kojim je propovijedao, ili da je ova formula u Matejevom jevanđelju krivotvorena u IV vijeku, baš kao i (naučno dokazano) Comma Johanneum (1. Jovanova 5:7)?
 35. Kako to da u Novom savezu ne postoji nijedan zabilježen primjer da je neko kršten „u ime Oca i Sina i Svetog Duha“, već samo u ime Isusa Hrista (Djela apostolska 2:38; Djela apostolska 8:12; Djela apostolska 8:16; Djela apostolska 10:48; Djela apostolska 19:5; Djela apostolska 22:16; Rimljanima 6:3; 1. Korinćanima 1:13 i Galatima 3:27)?
 36. Zašto Biblija nikad ne uči da volimo, obožavamo ili se molimo Duhu Svetom?
 37. Isus izjavljuje da je samo Sin vidio Oca (Jovan 6:46; Luka 10:22). Kako Sveti Duh može biti doslovno biće, a da nikada nije vidio Oca?
 38. Zašto je apostol Jovan izostavio Svetog Duha kada kaže da je „naša zajednica s Ocem i sa Sinom Njegovim Isusom Hristom“ (1. Jovanova 1:3)?
 39. Kako to da Biblija govori samo o prestolima Oca i Sina, a presto Svetog Duha nikad ne pominje?
 40. Zašto Otac nikada nije razgovarao sa Svetim Duhom?
 41. Zašto Isus nikada nije razgovarao sa Svetim Duhom?
 42. Zašto Sveti Duh nikada nije razgovarao s Isusom?
 43. Zašto Sveti Duh nikada nije razgovarao s Ocem?
 44. Zašto se Sveti Duh manifestovao u formi goluba na Isusovom krštenju (Matej 3:16) ako je i sam bog? Zar to ne bi bilo direktno kršenje Božjeg Uputa o zabrani idolatrije i prikazivanja Božanstva materijalnim stvarima (2. Mojsijeva 20:4; 5. Mojsijeva 4:15-19)?
 45. Zašto Pavle kaže da postoji samo jedan Duh (Efescima 4:4), dok Biblija govori o „Duhu Božjem“, „Duhu Hristovom“ (Rimljanima 8:9), „Duhu Gospodnjem“? Da li je to zasebno biće ili Duh o kojem govori cijelo Sveto Pismo: „Bog… poslao Duh svog Sina“ (Galatima 4:6); duh putem kojeg Otac i Sin prebivaju u vjernima (Jovan 14:23; Efescima 2:18; Galatima 2:20; Filipljanima 1:19; 1. Petrova 1:11)?
 46. Koliko ima „svetih duhova“ ako je tačna dogma o trojstvu?
 47. Kako to da o „danu ili času“ Hristovog drugog dolaska „niko ne zna, ni anđeli na nebu ni Sin, već Otac“ (Marko 13:32)? Zašto nije spomenut Sveti Duh kao ravnopravni Bog koji bi takođe morao to znati?
 48. Zašto Sveto pismo naziva „antihristima“ one koje poriču doslovnog Oca i Sina (1. Jovanova 2:22-23; Juda 1:4)?
 49. Kako to da je Sin Božji jedino biće koje poznaje Oca (Luka 10:22)?
 50. Kako to da su Otac i Sin jedina božanska bića koja neko može mrziti (Jovan 15:23-24)?
 51. Kako to da su samo dva bića uključena u posredovanje za nas ako je prema dogmi o trojstvu Sveti Duh posrednik: „Jer jedan je Bog, i jedan je posrednik između Boga i ljudi, čovjek, Hristos Isus“ (1. Timoteju 2:5)?
 52. Zašto se u istom stihu (1. Timoteju 2:5) eksplicitno ističe da postoji „samo jedan Bog“ i zašto Isus nije makar nazvan „bogočovjekom“?
 53. Zašto „spasenje (dugujemo) našem Bogu, koji sjedi na prestolu, i Jagnjetu“ (Otkrivenje 7:10)? Zar Sveti Duh nema nikakve zasluge?
 54. Ako je Isus Hrist jedan od tri su-vječna boga, kako je mogao umrijeti na krstu i posvjedočiti za sebe da je „bio mrtav“ (Otkrivenje 1:18), ako znamo da je Bog jedini besmrtan (1. Timoteju 6:16)?
 55. Kako to da je Stefan u božanskom otkrivenju vidio na Nebu samo „Sina čovečijeg kako stoji s desne strane Bogu“ (Djela apostolska 7:56)? Gdje je nestao treći član?
 56. Kako to da ćemo biti samo „naslednici Božji, a sunaslednici Hristovi“ (Rimljanima 8:17)? Gdje je treći?
 57. Zašto o Hristu ne svjedoči i Sveti Duh, već samo Otac koji ga je poslao (Jovan 8:18)?
 58. Zašto Isus kaže „vjerujte u Boga, i u mene vjerujte“ (Jovan 14:1) ako postoji još jedan bog u kojega trebamo vjerovati?
 59. Zašto Jovan povezuje vjeru u Isusa Hrista Sina Božjeg sa zadobijanjem vječnog života (Jovan 20:31; 1. Jovanova 5:10-12) ako je Bog zapravo trojstvo tri su-vječna boga?
 60. Zašto Jovan kaže da pobjeđuje svijet onaj koji vjeruje da je Isus Sin Božji (1. Jovanova 5:5)?
 61. Zašto „antihrist“ poriče samo Oca i Sina (1. Jovanova 2:22,23) ako postoji i bog sveti duh?
 62. Zašto je pečat na čelima 144000 iz Otkrivenja 14,1 pečat Boga Oca a ne pečat Trojstva?
 63. Zašto spaseni na Nebu kažu da „spasenje (duguju) našem Bogu, koji sjedi na prestolu, i Jagnjetu“ (Otkrivenje 7:10)? Kako to da ne znaju za „treće lice božanstva“ i zahvale i njemu?
 64. Zašto u „kraljevstvu Hrista i Boga“ (Efescima 5:5) nema Svetog Duha?
 65. Zašto po realizaciji Plana spasenja na Božjem prestolu opet nema Svetog Duha, već je presto samo Božji i Jagnjetov / Hristov (Otkrivenje 22:1)?
 66. Zašto će se Sin „pokoriti Bogu“ po realizaciji Plana spasenja ako je su-jednaki bog (1. Korinćanima 15:27,28)?
 67. Zašto poštujemo samo Oca i Sina (Jovan 5:23)?
 68. Zašto apostol Jakov kaže za sebe da je „sluga Boga i Gospoda Isusa Hrista“ (Jakov 1:1)? Zar odbija da služi i trećem?
 69. Zašto Isus naglašava da je u jedinstvu samo sa Ocem (Jovan 10:30) ako postoji „trojedini Bog“?
 70. Zašto je Isus obećao učenicima i hrišćanima u svim narednim vjekovima da nas „neće ostaviti“ (Jovan 14:18) i da će biti „uvijek sa nama, sve do svršetka ovog doba“ (Matej 28:20) ako je Sveti Duh kao zasebno biće taj koji obavlja djelo osvjedočenja, tješenja i dr.?
 71. Kako to da Duh istine ne govori od sebe, već je Otac taj koji govori njemu šta da govori, a taj „On“ je Hrist (Jovan 8:28; 12:49; 14:10, 24 i 16:13)?
 72. Kako to da je kroz kompletnu Bibliju Bog Otac uvijek Izvor i najviši Autoritet od koga dolazi sve, a Sin Božji božanski kanal, kroz kojega je sve (Jovan 12:49; Jovan 14:10; Jovan 14:24, Jovan 8:28), bilo u fizičkoj ili duhovnoj manifestaciji, ako postoje tri su-jednaka ravnopravna boga (trećeg zapravo nigdje nema, dok kod pomenuta dva očito postoji jasna hijerarhija i domen djelovanja koji se nikada ne mijenja)?
 73. Ko je zapravo Isusa uskrsnuo iz groba, ako je Bog trojedini (vidi: Djela 2:24; 2:32; 3:15; 4:10; 5:30; 10:40; 13:30,33,34,37; 17:31; Rimljanima 4:24; 6:4; 10:9; 1. Korinćanima 6:14; 15:15; 2. Korinćanima 4:14; Galatima 1:1; Efescima 1:20; Kološanima 2:12; 1. Solunjanima 1:10; 1. Petrova 1:21)?
 74. Kako to da je Isus Hrist po uznesenju i preuzimanju ingerencija na Nebu (Matej 28:18) imao potrebu da mu Bog Otac daje otkrivenje (Otkrivenje 1:1) ako je i sam ravnopravni sveznajući bog?
 75. Ako je Isus su-vječni Bog sa Ocem, zašto je kazao Mariji Magdaleni da se vraća „svom Bogu i vašem Bogu“ (Jovan 20:17)?
 76. Zašto u Otkrivenju 3:12 Isus tri puta naziva svog Oca „moj Bog“? Da li na Nebu postoji samo jedan istinski Bog ili možda hijerarhija nižih i viših bogova? Kako se to uklapa u dogmu o „trojedinom bogu“ i tri „su-vječna“ i „su-jednaka“ bića?

Gornji tekst je preuzet sa stranice: www.religija.me