KNJIGA ČEŽNJA VEKOVA EGW?

Isus je Božansko Biće i NIJE stvoren. Sveti Duh je svesna lična Božja i Isusova sveprisutnost, a ne samo besvesna sila ili prašina. 

  • „Mi hoćemo svetoga Duha, koji je Isus Hristos.“ {Ellen White: Letter 66 April 10, 1894 par. 18}

Šta se desilo sa knjigom „Desire Of Ages“ tj. „Čežnja Vekova“?

Da li je Ellen White najavila bilo kakve manipulacije ili falsifikate svojih svedočanstava? Naravno da jeste, jer je kao Božji prorok, unapred videla šta će se desiti sa njenim spisima. 

Ona je neusaglašenim citatima koji potpuno odudaraju od svih ostalih njenih spisa i Biblije sledećim rečima stavila granicu:

  • “Ako Svedočanstva (spisi) nisu u harmoniji sa Božjom reči, onda ih odbacite (p.p: jer su falsifikat).“ {Ellen White: 5T, p. 691}
  • “Bez obzira šta bi došlo kao falsifikat mojih svedočanstava, to se dešava kroz ljude koji sebe smatraju autorizovanim, ali ne poznaju Boga.“ {Ellen White: 1SM p. 73 and Ms 4, 1883}
  • “Sotona je radio na ljudskom razmišljanju, i radiće i dalje na tome da kroz falsifikate uništi veru.“ {Ellen White: 1SM, p. 57.3}

Kao jedan od “glavnih dokaza“ Trojstva se koristi i knjiga “Čežnja Vekova“. Da li su ovi “dokazi“ čvrsti, s obzirom da takvo tumačenje suproti Bibliji i svim ostalim tekstovima Duha Proroštva? 

Ellen White je napisala 54 knjige, 4000 članaka za “Review and Herald“ i “Signs of the Times“, kao i oko 500 drugih priloga za literaturu naše crkve. 

Njena literarna zaostavština sadrži oko 100.000 stranica, a na kojima nigde ne postoji podrška Trojstvu nego upravo obrnuto, osim izuzetno malog broja falsifikovanih citata, koji služe kao standardna argumentacija Trojstva.

Ellen White je od 1891. do 1900. godine bila protiv svoje volje poslata za Australiju, da bi nosioci otpada mogli da bez otpora sprovedu falsifikovanje Duha Proroštva. 

  • „Ja mislim da mi nije pokazano, da treba da sve moje obaveze preselim odavde za AustralijuJa nisam dobila svetlost od Boga, kada sam napustila Ameriku. On mi nije  pokazao da je Njegova volja, da napustim Battle Creak. Ovo nije bio Božji plan, ali On vam je dopustio da usvojite vaše lične idejeSa vaše strane je doneta čvrsta odluka da ja napustim AmerikuVi ste bili toliko iritiranisvedočanstvima, da niste više hteli da TRPITE ljude koji su vam ih doneli.“ {Ellen White: 11LtMs, Lt 127, 1896, par. 4}

Ellen White je 1888. godine, neposredno pred odlazak završila originalnu knjigu „Život Isusa HRISTA.“ Njena sekretarica MARIAN DAVIS je, za vreme njene odsutnosti, tu knjigu SAMA (bez dozvole od strane EGW) dopunila i preimenovala u ´Čežnja Vekova´ (Desire of Ages). 

Po njenoj izjavi ona je „samo“ pronašla pogodne citate od EGW, koje je onda dodala. Marian Davis je tada bila okružena nosiocima otpada kao npr. profesor PRESCOTT, i pod njihovim uticajem odvedena od stare istine.

U pismu dr Froom-u je H. C. Lacey u jasno pokazao da je prof. Prescott potenciranjima istinitih učenja uspeo da ih izvrne u pogrešnom pravcu, i da je isto tako imao uticaj na Marian Davis dok je za vreme odsutnosti Ellen White pripremala Čežnju Vekova.

  • „U to vreme ja profesor PRESCOTT bioposebno zainteresovan, da Isusa predstavi kao VELIKOG ´Ja sam´, i da posebno naglasi Njegovu večnu (bez početka rođenjem) egsistenciju, kroz stalno ponavljanje izraza „večni Sin“. On je ´Ja sam´ iz 2. Mojsijeve 3,14, što se naravno odnosi na Isusa kao drugu Božansku Osobu, povezao sa sa Isusovom izjavom iz Jovanovog Evanđelja 8,58…. ….Sestra Marian Davis jeočigledno dopustila da bude zavedena, i nakon toga vidimo, da se, nakon što je ´Čežnja Vekova´ bila odštampana, u njoj na stranicama 24 i 25 pojavilo identično učenje, koje po mom mišljenu možemo da tražimo UZALUDNO u bilo kojem štampanom tekstu od Ellen White.“ {H. C. Lacey letter to Dr. LeRoy Froom Aug. 30, 1945}
  • “U vezi sa time, a ti naravno znaš da je sestri Marian Davis bila poverena priprema „Čežnje Vekova“, i da je materijal za to skupljala iz svakog dostupnog izvora (citati od EGW), iz njenih knjiga, neobjavljenih rukopisa, iz privatnih pisama, stenografskih izveštaja njenih govora itd. – ali možda ti ne znaš da je ona (sestra Davis) bila jako zabrinuta kako da nađe materijal za prvu glavu. Više puta mi se obraćala za pomoć dok je pripremala tu glavu (kao i ostale glave), i ja sam uradio šta sam mogao; imam dobar razlog da verujem da je i od prof. Prescotta često tražila sličnu pomoć, i da ju je dobila daleko bogatije i obilnije nego što sam ja mogao ponuditi.” {H.C. Lacey letter to L.E. Froom Aug. 30, 1945}

Nakon čitanja knjige ´Čežnje Vekova´ „od“ Ellen White iz 1898. godine, mnogi tadašnji teolozi su izneli pitanje, da li je EGW iznenada promenila verovanje i prihvatila Trojstvo? 

Primer „dopuna“:

Citat iz knjige od Ellen White „The Great Controversy between Lord Jesus Christ and satan“ ´Velika Borba između Gospoda Isusa Hrista i sotone´ 1877:

  • „…je odgovorila da zna da će ustati pri vaskrsenju, u poslednji dan“. Želeći da njenu veru još pravilnije usmeri, Isus je izjavio: „Ja sam vaskrsenje i život; ko veruje u Mene, iako je bio mrtav biće živ; i ko je živ i veruje u Mene, neće nikada umreti. Veruješ li to“? {Ellen White, The Great Controversy between Christ and Satan, 1877, p. 362-363}

Ovaj citat je 1898. u knjizi ´Čežnja Vekova´, dobio falsifikovanu „dopunu“ (markirano velikim slovima i podvučeno crnom linijom):

  • Marta je odgovorila: „Znam da će ustati pri vaskrsenju, u poslednji dan“. Želeći da njenu veru još pravilnije usmeri, Isus je izjavio: „Ja sam vaskrsenje i život.“ U Hristu je ISKONSKI, NEPOZAJMLJENI, NESTEČENI ŽIVOT.“ „Ko ima Sina Božijega ima život.“ {1. Jovanova 5,12}, „ako i umre živeće. I nijedan koji živi i veruje. Hristovo BOŽANSTVO je vernikovo čvrsto obećanje o večnom životu. „Ko veruje u Mene“, rekao je Isus, “iako je bio mrtav biće živ; i ko je živ i veruje u Mene, neće nikada umreti. Veruješ li ovo“? {Ellen White, Desire of Ages, 1898, p. 530}

Čak i nakon smrti od Ellen White su „korekture“ nastavljene:

Svi znamo za poznat slučaj uklanjanja izjave Ellen White u “Čežnji Vekova“ iz 1934, gde je pre toga stajalo da je Golub na Isusovom krštenju simbolisao Njegovu ljubav i poniznost, po čemu možemo da vidimo da sveti Duh nije bio “nezavisno“ Biće. To je “slučajno“ obavljeno upravo za vreme dr Froom-a, koji je po svojoj izjavi našu standardnu literaturu “usaglasio“ sa verovanjem ostalog dela “Hrišćanstva“, da bi smo konačno bili ekumenski prihvaćeni od strane drugih crkava.

Dr Fred Veltman je u području GK od 1982. do 1990. istraživao izvore knjige “Čežnja Vekova“ i došao do rezultata, da danas ne postoje rukom pisani originalni manuskripti te knjige!