KNJIGA TROJSTVO

 Adventisti – Prva Zapovest ILI Trojstvo Goran Šušljić DOWNLOAD Knjiga – 283 stranice – prvih 39 stranica predstavljaju Résumé najvažnijih detalja iz cele knjige

 Adventisti – Prva Zapovest ILI Trojstvo – Résumé Goran Šušljić DOWNLOAD Skripta – 39 stranica – dokazi najvažnijih tačaka stare istine

 Završna faza otpada i prva zapovest Goran Šušljić DOWNLOAD Tekst 4 stranice

U gornjoj knjizi, skripti i tekstu se svi citati od Ellen White nalaze paralelno i na engleskom jeziku.

Ova stranica i gornja knjiga sadrže, pored dokaza šta je po Bibliji i Ellen White Trojstvo, isto tako i druga područja stare pregažene istine.

Ovde se ne nalaze nove nauke, već samo dokazi, šta je sve do 1931. godine bilo oficijelno učenje Adventista-Sedmog-Dana, kao i usporedba sa današnjim verovanjem.

Šta je prema Bibliji i Duhu Proroštva istina?

 • „Ali mi imamo samo JEDNOG Boga Oca, od Kojega je sve, i mi u Njemu, i jednoga Gospoda Isusa Hrista, kroz Kojega je sve, i mi kroza Nj.“ {1. Korinćanima 8,6}

 • „Narod dolazi nepripremljen za posetu BožjEG (Očevog) svetog Duha.“ {Ellen White: 5T, p. 162} 

 •  „Mi hoćemo svetog Duha, koji je Isus Hristos.“ {Ellen White: Letter 66, April 10, 1894, par. 18}

Sveti Duh je svugde manifestovana, svesna i LIČNA sveprisutnost Boga (Oca) i Isusa, a ne samo sila ili prašina. Reč „osoba“ ukazuje samo na činjenicu da sveti Duh nije besvesna energija. Engleska reč „person“ ne znači samo biće, već ima različita značenja u zavisnosti od konteksta. Isus je BOŽANSKO, a NE stvoreno biće. Međutim, On ima početak kao jedini ROĐENI (a ne stvoreni) Božji SIN pre stvaranja svemira, i iz tog razloga Biblija samo Oca naziva „jedini istiniti Bog„.

 • „I budući da ste sinovi, posla Bog Duha Sina Svojega u srca vaša, koji viče: Ava Oče!“ {Galatima 4,6}
 •  „Prođoše Frigiju i galacijski kraj jer ih je Duh sveti sprečio propovedati reč u Aziji. Kad su došli do Mizije, htedoše u Bitiniju, ali im ne dopusti Duh ISUSOV.“ {Dela Apostolska 16,6.7} Hrvatska Biblija Ivan Šarić ili Nemačke Biblije: Elberfelder 1905, Schlachter 1951, Hoffnung für alle, Interlinearübersetzung

Ellen White je u knjizi „Velika Borba“ navela jasnu činjenicu, da ćemo u celoj večnosti biti zajedno samo sa Bogom Ocem i Njegovim Sinom Isusom!

Sveti Duh ne postoji kao treće biće u opisu večnosti, jer on nije treći Bog, nego samo Duh Oca i Sina i Njihovo doslovno i svesno prisustvo u nama!

 • Slava Božja i Jagnjetova ispunjava sveti grad svetlošću koja nikada neće utrnuti. Otkupljeni će živeti u slavi večnoga dana i bez sunčane svetlosti. „I crkve ne videh u njemu: jer je njemu crkva Gospod Bog Svedržitelj, i Jagnje.“ Otkrivenje 21, 22. Božji narod uživa preimućstvo neposredne zajednice sa OCEM i SINOM.“ {Ellen White: Great Controversy, p. 676.3+4}
 • „Dok godine večnosti budu prolazile dobijaćemo sve dublja i slavnija otkrivenja BOGA I HRISTA.“ {Ellen White: Velika Borba – Great Controversy, p. 678.1}
 • SAMO Bog i Hristos znaju, koliko su ljudske duše koštale“ {Ellen White: The Signs of the Times, January 13, 1909, par. 8}
 • „Ovo dotiče SVEPRISUTNOST   I S U S O V O G   D U H A,  koji je nazvan UTEŠITELJ. Postoje mnoge neshvatljive TAJNE, koje ne mogu da razumem ili ne želim da razjasnim. One su za mene ali i za tebe previše visoke. Kod nekih tačaka je ĆUTANJE ZLATO.“ {Ellen White: 14MR, June 11, 1891, p.179.2}
 • Spasitelj je naš Utešitelj. Dokazala sam da jeste.“ {Ellen White: 8MR, p. 49, 1892}
 • „Imaju jednog Boga (Oca), jednog Spasitelja i jednog Duha, Hristovog Duha.“  {Ellen White: 9T, p. 189, 1905}
 • “…Ali pošto nas je ispitivao o Trojstvu, i shvatio da se nismo slagali po pitanju njegovog trojedinog Boga, postao je ozbiljan u osudi unitarizma, koje oduzima Hristu Njegovo Božanstvo, i ostavlja Ga ništa drugo do samog čoveka. Dakle, koliko god da su naši pogledi bili zabrinuti, on se borio sa čovekom od slame. Mi ne poričemo Hristovo Božanstvo….Mi verujemo da je On Božanska Osoba i Kome se obratio Jehovah rečima: “Da načinimo čoveka”. On je bio sa Ocem pre nego što je svet postao….Mi NEMAMO toliko SIMPATIJE prema Unitarijancima koji poriču Božanstvo Hrista, NITI PREMA TRINITARIJANCIMA koji drže Sina kao večnog Oca, i koji govore tako mistično o TROJEDINOM BOGU. Dajte Gospodaru svo Božanstvo sa Kojim Ga Sveto Pismo odeva.“ {James White: Review and Herald, 6. June, 1871, 196, Tekst: Western Tour} {http://docs.adventistarchives.org/docs/RH/RH18710606-V37-25__B.pdf}

Iako je gornji izveštaj tadašnjeg razgovora u kojem je učestvovala Ellen White potpuno jasan, uprkos tome dolaze neshvatljive tvrdnje, da se ove reči odnose „samo“ na pogrešnu formu Trojstva drugih crkava, dok je sa druge strane jedino adventističko Trojstvo „ispravno“, jer „ne“ sadrži učenje o trojedinom Bogu nego samo verovanje u Oca, Sina i svetog Duha.

Ova tvrdnja suproti činjenicama: Tačka 2 verovanja Adventističke Crkve pod naslovom ´Trojstvo´ sadrži istu veru u trojedinog Boga kao i kod drugih crkava:

 • „Postoji JEDAN BOG: Otac, Sin i Sveti Duh, zajednica tri lica iste večnosti. Bog je besmrtan, svemoćan, sveznajuć, iznad svega i svuda prisutan. On je beskonačan i prevazilazi moć ljudskog shvatanja, ali ipak poznat preko otkrivanja o Sebi. On je večno dostojan da Ga sva stvorenja poštuju, obožavaju i da Mu služe.“

Izrazi JEDAN ili TROJEDINI Bog imaju identično značenje, jer obe definicije opisuju istog trojedinog Boga! Pored „argumenta“ o različitosti naziva Boga Trojstva, se isto tako uzimaju i tačke verovanja  3,4 i 5 gde se Otac, Sin i sveti Duh opisuju posebno. Ali i druge crkve isto tako govore istovremeno i o tri Bića, nezavisno od toga, da li to stoji ili ne stoji u listi njihovih verovanja, jer se to podrazumeva. Isto tako su i argumenti o „dualnosti prirode“ besmisleni, jer jedno apsolutno isključuje drugo!

Poenta svega nije pitanje opisa tri Božanska Bića, nego da li verujemo da su Oni DEO tog JEDNOG tj. trojedinog Boga. 

Prve dve glave knjiga „Od pada Lucifera do Solomuna“ i „Patrijarsi i Proroci“, gde Ellen White opisuje šta joj je Bog u viziji pokazao, govore potpuno jasno da postoje samo jedan Bog Otac i Njegov Sin Isus tj. da nauka o trojedinom Bogu tj. Trojstvu nije istinita:

 • „Vladar svemira (Otac) nije bio sam u Svom radu dobročinstva. On je imao Pomagača – Saradnika Koji je mogao razumeti Njegove namere i Koji je mogao sudelovati u pružanju radosti stvorenim bićima. (Jovan 1:1,2) Hristos, Reč, Jedinorodni od Boga, je bio jedno sa večnim Ocem – jedno u prirodi, u karakteru, u nameri – JEDINO Biće Koje je moglo ući u sve savete i namere Božje (p.p. – Boga Oca).“ (Isaija 9:6) (Mihej 5:2)“ {Ellen White: PP, p. 34}

Ellen White je i 1888. godine u knjizi „Velika Borba“ (glava „Poreklo zla“) napisala, da je, pored Boga Oca, Isus JEDINO sveznajuće Božansko Biće u CELOM svemiru:

 • “Hristos, Reč, jedinorodni Božji Sin bio je jedno sa večnim Ocem – jedno po prirodi, karakteru i namerama – JEDINO Biće u CELOM SVEMIRU Koje je moglo da zna sve (Očeve) Božje planove i odluke.“  {Ellen White: Velika Borba, GC, “The Origin of Evil“ 1888, p. 493}

Odakle zaista potiče učenje o Trojstvu? Od Apostola?

 • Formulacija “jedan Bog u tri osobe” nije bila čvrsto utemeljena, ne potpuno asimilovana u život Hrišćana i njihovu veru pre kraja 4. veka. Ali upravo ta je formulacija uzela prava na titulu trinitarijanske dogme. Medju apostolskim ocima, nije bilo ničeg ni izdaleka približnog takvom mentalitetu ili perspektivi.” {New Catholic Encyclopedia: 1967., Vol. XIV, p. 299}
 • Adventisti Sedmoga Dana su u harmoniji sa kredom donešenim na saboru  u Nikeji 325. kao i sa dodatnim tumačenjem vere, koja se tiče svetog Duha, donešenim u Konstantinopolju 381.“ {G. W. R.: A Brief Introduction to their Beliefs}

Da li su naši pioniri zaista verovali, da je sveti Duh Bog? Da li njihovo odbijanje Trojstva dotiče samo katoličku formu Trojstva? Dole možemo da pročitamo reči jednog od najvažnijih pionira, čije ime Andrews nosi najveći adventistički univerzitet:

 • “Doktrina o TROJSTVU je prihvaćena na savetu u Nicaea 325. GODINE. OVA DOKTRINA UNIŠTAVA LIČNOST BOGA i Njegovog SINA ISUSA Hrista našeg Gospoda. Sramotne mere kojima je ono nametnuto crkvi, koje se pojavljuju na stranicama crkvene istorije, može postići da se svaki vernik u tu doktrinu POSTIDI.“ {J.N. Andrews: RH, March 6, 1855}

Šta je u današnjim danima iskreno napisao George Knight, profesor adventističke istorije na Andrews University i osvedočeni sledbenik Trojstva, kao jedan od najpoznatijih teologa u današnjim krugovima GK?

 • „Većina pionira Adventista ne bi danas mogli da postanu članovi Adventističke crkve, u svakom slučaju ne pre nego što bi se složili sa 28 tačaka verovanja crkve. Oni bi npr. odbili tačku 2 Trojstvo“ {George Knight: „Es war nicht immer so“ Seite 13, Ministry October 1993 p. 10}

Velika Borba izmedju Hrista i Sotone 1884 – Ellen White 193 stranice DOWNLOAD PDF

English:

Adventism – First Commandment OR The Trinity – English + Srpsko-Hrvatski – Goran Šušljić DOWNLOAD Book – 68 Pages – First 30 Chapter translated into English + (complete) latest version in Serbo-Croatian language

Adventism – First Commandment OR The Trinity – English + Deutsch – Goran Šušljić DOWNLOAD Book – 68 Pages – First 30 Chapter translated into English + (complete) latest version in German language

Deutsch:

Adventisten – Erstes Gebot ODER Dreieinigkeit Goran Šušljić DOWNLOAD 316 Seiten

Die letzte Phase des Abfalls und das erste Gebot Goran Šušljić DOWNLOAD 4 Seiten

Kontakt: Goran Šušljić

eMail:  goran.susljic@googlemail.com

Homepage: SRPSKO-HRVATSKI www.advent31.rs

Homepage: DEUTSCH-NEMAČKI www.advent31.de

 

Da li u Bibliji postoji Trojstvo?

76 pitanja za razmišljanje:

 1. Gdje u Svetom pismu piše da je Bog trojstvo?
 2. Gdje se u Bibliji nalaze termini „Bog Sin“ ili „Bog Sveti Duh“?
 3. Da li je Isus pogriješio kad je izjavio da je Njegov Otac „jedini istiniti Bog“ (Jovan 17:3)?
 4. Zašto Bog u Prvom Uputu Dekaloga kaže „nemoj imati drugih bogova ispred mene“ (2. Mojsijeva 20:3) ako je Božanstvo zapravo množina tri boga?
 5. Da li je Isus bio saglasan sa objavom: „Čuj, Izraele: Gospod Bog naš, Gospod je jedini“ (5. Mojsijeva 6:4; uporedi sa Marko 12:28-34)?
 6. Da li je Isus pogrešno predstavio odnos između Njega i Boga kad je izjavio „Otac moj veći je od mene“ (Jovan 14:28)? Kako je moguće da je Otac veći među „su-jednakim“ članovima trojstva?
 7. Kako je apostol Pavle mogao izjaviti da je „Hristu poglavar Bog“ (1. Korinćanima 11:3) ako su oni ravnopravni članovi trojstva?
 8. Da li je apostol Pavle bio saglasan da postoji samo jedan Bog (Rimljanima 3:30)?
 9. Zašto Pavle pravi jedinstvenu razliku kad govori o „kralju vječnom, neraspadljivom, nevidljivom, jedinom premudrom Bogu“ (1. Timoteju 1:17), ako postoje tri su-vječna boga?
 10. Da li je apostol Pavle pogriješio izjavivši da „postoji jedan Bog Otac od koga je sve … i jedan Gospod, Isus Hrist, kroz koga je sve…“ (1. Korinćanima 8:6)?
 11. Da li je apostol Jakov možda vjerovao u više od jednog Boga (Jakov 2:19)?
 12. Zašto Juda pravi razliku između „jedinog Gospodara [Despotos na grčkom, gospodar ili vlasnik u apsolutnom smislu, onaj kojima ima potpunu jurisdikciju nad svime] Boga, i našeg Gospoda [grčki Kirios] Isusa Hrista“ (Juda 1:4)?
 13. Kako to da Pavle konstatuje da postoje „jedan Gospod [Isus]… i jedan Bog i Otac svih, koji je nad svima“ (Efescima 4:4-6), ako zapravo postoje tri su-jednaka boga?
 14. Da li je Bog pogrešno predstavio svog „su-jednakog“ i „su-vječnog kolegu“ iz „trojstva“ kad je objavio nakon Isusovog krštenja „Ovo je moj voljeni Sin“ (Matej 3:17)?
 15. Da li je Bog još jednom dezinformisao Isusove učenike o Njegovom stvarnom identitetu na Gori Preobraženja kad je ponovio „Ovo je moj voljeni Sin“ (Matej 17:5)?
 16. Da li je Petar pogrešno identifikovao Isusa kad je izjavio: „Ti si Hristos, Sin Boga živoga“ (Matej 16:13-17; uporedi sa Jovan 6:69) ili je dobio potvrdu da je to od Oca? Zašto nije prepoznao Isusa kao „drugo lice božanstva“?
 17. Zašto je Pavle u svojoj prvoj propovijedi, odmah posle obraćenja, „propovijedao Hrista, da je on Sin Božji“ (Djela 9:20)? Zar nije trebalo da kaže da je „član božanskog trojstva“?
 18. Da li je Marta pogriješila kad je priznala: „Ti si Hristos, Sin Božji, onaj koji treba da dođe na svijet“ (Jovan 11:27)?
 19. Zašto se optužba jevrejskih poglavara i sveštenika protiv Isusa zadržala samo u okviru Njegovog predstavljanja kao „Sina Božjeg“ i „Hrista / Mesije“ (Matej 26:63; Luka 22:67, 70; Jovan 19:7), ako je On ikada ičim sugerisao za sebe da je „bog“, „drugo lice božanstva“ i sl.?
 20. Da li je Filip pogrešno izložio jevanđelje etiopskom dvoraninu kad je ovaj na kraju iznio priznanje vjere: „Vjerujem da je Isus Hristos Sin Božji“ (Djela 8:37)?
 21. Zašto je Bog imao potrebu da Sinu daje „život po sebi“ (Jovan 5:26) ako je Sin zapravo „drugo su-vječno lice božanstva“ koji je to oduvijek imao?
 22. Kako to da su čak i demoni (pali anđeli) znali da je Isus „Sin Božji“ (Matej 8:29)? Zar su mogli biti dezinformisani oni koji su nekad prebivali u prisustvu Božjem?
 23. Ako je Bog „trojedini“ (3 u 1 i 1 u 3), da li to znači da je: i) samog sebe poslao na svijet; ii) umro da pomiri svijet sam sa sobom; iii) samog sebe uskrsnuo; iv) vaznio samog sebe na Nebo; v) moli se i posreduje sam pred sobom na Nebu; vi) da je jedini posrednik između čovjeka i samog sebe; vii) da je nevidljiv a ipak viđen; viii) da je svemoćni Bog ali ipak jačan od anđela; ix) da je sveznajući Bog ali da nije znao dan svog povratka; x) da je velik kao Njegov Otac ali da je Otac veći od Njega; xi) da je jednak sa Ocem ali On je ipak Otac; xii) da je Sin ali iste dobi kao Otac; xiii) da je Sin koji ima Oca i Bog koji nema Oca; xiv) da je rođeni Sin i nerođeni Bog; xv) da je zaista Bog i zaista čovjek; xvi) da je izašao sam od sebe; xvii) dao silu samom sebi; xviii) zahvaljivao samom sebi; xix) nosio svjedočanstvo sam sebi; xx) vratio se samom sebi; xxi) da sjedi s desne strane samom sebi; xxii) da je svoj vlastiti Otac i svoj vlastiti Sin; xxiii) da je napustio Nebo pa ipak bio tamo sve vrijeme…
 24. Zašto je Sin Božji nazvan „slikom (obličjem) nevidljivog Boga“ (Efescima 1:15; Jevrejima 1:3) ako je On zapravo još jedan su-vječni i su-jednaki ravnopravni bog?
 25. Zašto je Isus nazvan „provorođenim prije svakog stvaranja“ (Kološanima 1:15) ako je „su-vječni“ ravnopravni Bog zajedno sa Ocem i Svetim Duhom?
 26. Kako to da je Isus Hrist „jedinorođeni“ (monogenes = jedinac) od Oca (Jovan 1:14; 1:18; 3:16; 3:18; 1. Jovanova 4:9) ako je „su-vječni“ član trojstva?
 27. Kako i zašto Sin (Isus Hrist) uvijek i bez izuzetka prima autorizaciju od Oca i biva upućen ili naimenovan od Boga Oca (Jovan 5:22; Matej 28:18; Jovan 8:28, 42; Jevrejima 1:6, itd.) ako je i sam su-vječni i su-jednaki ravnopravni bog?
 28. Da li je Sveti Duh, ako je ravnopravni član božanskog Trojstva, zapravo Hristov Otac (Matej 1:18)?
 29. Zašto Jovan spominje samo Boga i Riječ kada govori o stvaranju (Jovan 1:1-3, 14)?
 30. Kako to da Pavle navodi samo dva božanska bića koja su bila uključena u stvaranje (Efescima 3:9; Kološanima 1:15-16; Jevrejima 1:1-2)?
 31. Zašto u Pavlovim, Petrovim i Jovanovim pismima uvijek stoji da blagodat i mir dolaze samo od Oca i Sina (Rimljanima 1:7; 1. Korinćanima 1:3; 2. Korinćanima 1:2; Galatima 1:3; Efescima 1:2; Filipljanima 1:2; Kološanima 1:2; 1. Solunjanima 1:1; 2. Solunjanima 1:2; 1. Timoteju 1:2; 2. Timoteju 1:2; Titu 1:4; Filimonu 1:3; 2. Petrova 1:2; 2. Jovanova 1:3)?
 32. Zašto je Isus potpuno izostavio Duha Svetoga kada je izjavio da vječni život zavisi o poznavanju Boga i Njega (Jovan 17:3)?
 33. Ko je i zbog čega krivotvorio tekst u 1. Jovanovoj 5:7, dionici poznatoj kao Comma Johanneum? Da li zbog podrške dogmi o trojstvu koja ne postoji u Svetom Pismu?
 34. Pošto je Petar na Pedesetnici, svega desetak dana posle poslednjih Hristovih uputa prije Njegovog uznesenja na Nebo (Matej 28:19-20; Djela 1:2-3), propovijedao da se „svako… krsti u ime Isusa Hrista“ (Djela 2:38), da li to znači da je već bio „zaboravio“ trojstvenu kršteničku formulu, da nije bilo validno njegovo nadahnuće pod kojim je propovijedao, ili da je ova formula u Matejevom jevanđelju krivotvorena u IV vijeku, baš kao i (naučno dokazano) Comma Johanneum (1. Jovanova 5:7)?
 35. Kako to da u Novom savezu ne postoji nijedan zabilježen primjer da je neko kršten „u ime Oca i Sina i Svetog Duha“, već samo u ime Isusa Hrista (Djela apostolska 2:38; Djela apostolska 8:12; Djela apostolska 8:16; Djela apostolska 10:48; Djela apostolska 19:5; Djela apostolska 22:16; Rimljanima 6:3; 1. Korinćanima 1:13 i Galatima 3:27)?
 36. Zašto Biblija nikad ne uči da volimo, obožavamo ili se molimo Duhu Svetom?
 37. Isus izjavljuje da je samo Sin vidio Oca (Jovan 6:46; Luka 10:22). Kako Sveti Duh može biti doslovno biće, a da nikada nije vidio Oca?
 38. Zašto je apostol Jovan izostavio Svetog Duha kada kaže da je „naša zajednica s Ocem i sa Sinom Njegovim Isusom Hristom“ (1. Jovanova 1:3)?
 39. Kako to da Biblija govori samo o prestolima Oca i Sina, a presto Svetog Duha nikad ne pominje?
 40. Zašto Otac nikada nije razgovarao sa Svetim Duhom?
 41. Zašto Isus nikada nije razgovarao sa Svetim Duhom?
 42. Zašto Sveti Duh nikada nije razgovarao s Isusom?
 43. Zašto Sveti Duh nikada nije razgovarao s Ocem?
 44. Zašto se Sveti Duh manifestovao u formi goluba na Isusovom krštenju (Matej 3:16) ako je i sam bog? Zar to ne bi bilo direktno kršenje Božjeg Uputa o zabrani idolatrije i prikazivanja Božanstva materijalnim stvarima (2. Mojsijeva 20:4; 5. Mojsijeva 4:15-19)?
 45. Zašto Pavle kaže da postoji samo jedan Duh (Efescima 4:4), dok Biblija govori o „Duhu Božjem“, „Duhu Hristovom“ (Rimljanima 8:9), „Duhu Gospodnjem“? Da li je to zasebno biće ili Duh o kojem govori cijelo Sveto Pismo: „Bog… poslao Duh svog Sina“ (Galatima 4:6); duh putem kojeg Otac i Sin prebivaju u vjernima (Jovan 14:23; Efescima 2:18; Galatima 2:20; Filipljanima 1:19; 1. Petrova 1:11)?
 46. Koliko ima „svetih duhova“ ako je tačna dogma o trojstvu?
 47. Kako to da o „danu ili času“ Hristovog drugog dolaska „niko ne zna, ni anđeli na nebu ni Sin, već Otac“ (Marko 13:32)? Zašto nije spomenut Sveti Duh kao ravnopravni Bog koji bi takođe morao to znati?
 48. Zašto Sveto pismo naziva „antihristima“ one koje poriču doslovnog Oca i Sina (1. Jovanova 2:22-23; Juda 1:4)?
 49. Kako to da je Sin Božji jedino biće koje poznaje Oca (Luka 10:22)?
 50. Kako to da su Otac i Sin jedina božanska bića koja neko može mrziti (Jovan 15:23-24)?
 51. Kako to da su samo dva bića uključena u posredovanje za nas ako je prema dogmi o trojstvu Sveti Duh posrednik: „Jer jedan je Bog, i jedan je posrednik između Boga i ljudi, čovjek, Hristos Isus“ (1. Timoteju 2:5)?
 52. Zašto se u istom stihu (1. Timoteju 2:5) eksplicitno ističe da postoji „samo jedan Bog“ i zašto Isus nije makar nazvan „bogočovjekom“?
 53. Zašto „spasenje (dugujemo) našem Bogu, koji sjedi na prestolu, i Jagnjetu“ (Otkrivenje 7:10)? Zar Sveti Duh nema nikakve zasluge?
 54. Ako je Isus Hrist jedan od tri su-vječna boga, kako je mogao umrijeti na krstu i posvjedočiti za sebe da je „bio mrtav“ (Otkrivenje 1:18), ako znamo da je Bog jedini besmrtan (1. Timoteju 6:16)?
 55. Kako to da je Stefan u božanskom otkrivenju vidio na Nebu samo „Sina čovečijeg kako stoji s desne strane Bogu“ (Djela apostolska 7:56)? Gdje je nestao treći član?
 56. Kako to da ćemo biti samo „naslednici Božji, a sunaslednici Hristovi“ (Rimljanima 8:17)? Gdje je treći?
 57. Zašto o Hristu ne svjedoči i Sveti Duh, već samo Otac koji ga je poslao (Jovan 8:18)?
 58. Zašto Isus kaže „vjerujte u Boga, i u mene vjerujte“ (Jovan 14:1) ako postoji još jedan bog u kojega trebamo vjerovati?
 59. Zašto Jovan povezuje vjeru u Isusa Hrista Sina Božjeg sa zadobijanjem vječnog života (Jovan 20:31; 1. Jovanova 5:10-12) ako je Bog zapravo trojstvo tri su-vječna boga?
 60. Zašto Jovan kaže da pobjeđuje svijet onaj koji vjeruje da je Isus Sin Božji (1. Jovanova 5:5)?
 61. Zašto „antihrist“ poriče samo Oca i Sina (1. Jovanova 2:22,23) ako postoji i bog sveti duh?
 62. Zašto je pečat na čelima 144000 iz Otkrivenja 14,1 pečat Boga Oca a ne pečat Trojstva?
 63. Zašto spaseni na Nebu kažu da „spasenje (duguju) našem Bogu, koji sjedi na prestolu, i Jagnjetu“ (Otkrivenje 7:10)? Kako to da ne znaju za „treće lice božanstva“ i zahvale i njemu?
 64. Zašto u „kraljevstvu Hrista i Boga“ (Efescima 5:5) nema Svetog Duha?
 65. Zašto po realizaciji Plana spasenja na Božjem prestolu opet nema Svetog Duha, već je presto samo Božji i Jagnjetov / Hristov (Otkrivenje 22:1)?
 66. Zašto će se Sin „pokoriti Bogu“ po realizaciji Plana spasenja ako je su-jednaki bog (1. Korinćanima 15:27,28)?
 67. Zašto poštujemo samo Oca i Sina (Jovan 5:23)?
 68. Zašto apostol Jakov kaže za sebe da je „sluga Boga i Gospoda Isusa Hrista“ (Jakov 1:1)? Zar odbija da služi i trećem?
 69. Zašto Isus naglašava da je u jedinstvu samo sa Ocem (Jovan 10:30) ako postoji „trojedini Bog“?
 70. Zašto je Isus obećao učenicima i hrišćanima u svim narednim vjekovima da nas „neće ostaviti“ (Jovan 14:18) i da će biti „uvijek sa nama, sve do svršetka ovog doba“ (Matej 28:20) ako je Sveti Duh kao zasebno biće taj koji obavlja djelo osvjedočenja, tješenja i dr.?
 71. Kako to da Duh istine ne govori od sebe, već je Otac taj koji govori njemu šta da govori, a taj „On“ je Hrist (Jovan 8:28; 12:49; 14:10, 24 i 16:13)?
 72. Kako to da je kroz kompletnu Bibliju Bog Otac uvijek Izvor i najviši Autoritet od koga dolazi sve, a Sin Božji božanski kanal, kroz kojega je sve (Jovan 12:49; Jovan 14:10; Jovan 14:24, Jovan 8:28), bilo u fizičkoj ili duhovnoj manifestaciji, ako postoje tri su-jednaka ravnopravna boga (trećeg zapravo nigdje nema, dok kod pomenuta dva očito postoji jasna hijerarhija i domen djelovanja koji se nikada ne mijenja)?
 73. Ko je zapravo Isusa uskrsnuo iz groba, ako je Bog trojedini (vidi: Djela 2:24; 2:32; 3:15; 4:10; 5:30; 10:40; 13:30,33,34,37; 17:31; Rimljanima 4:24; 6:4; 10:9; 1. Korinćanima 6:14; 15:15; 2. Korinćanima 4:14; Galatima 1:1; Efescima 1:20; Kološanima 2:12; 1. Solunjanima 1:10; 1. Petrova 1:21)?
 74. Kako to da je Isus Hrist po uznesenju i preuzimanju ingerencija na Nebu (Matej 28:18) imao potrebu da mu Bog Otac daje otkrivenje (Otkrivenje 1:1) ako je i sam ravnopravni sveznajući bog?
 75. Ako je Isus su-vječni Bog sa Ocem, zašto je kazao Mariji Magdaleni da se vraća „svom Bogu i vašem Bogu“ (Jovan 20:17)?
 76. Zašto u Otkrivenju 3:12 Isus tri puta naziva svog Oca „moj Bog“? Da li na Nebu postoji samo jedan istinski Bog ili možda hijerarhija nižih i viših bogova? Kako se to uklapa u dogmu o „trojedinom bogu“ i tri „su-vječna“ i „su-jednaka“ bića?

Gornji tekst je preuzet sa stranice: www.religija.me