KNJIGA TROJSTVO

Isus je Božansko Biće i NIJE stvoren. Sveti Duh je svesna lična Božja i Isusova sveprisutnost, a ne samo besvesna sila ili prašina.

Knjiga – 275 stranica – prvih 39 stranica predstavljaju Résumé najvažnijih detalja iz cele knjige:

 Adventisti – Prva Zapovest ILI Trojstvo Goran Šušljić DOWNLOAD

Skripta – 35 stranica – dokazi najvažnijih tačaka stare istine – 35 stranica:

 Adventisti – Prva Zapovest ILI Trojstvo – Résumé Goran Šušljić DOWNLOAD

Koncentrisana istina – 4 stranice:

 Završna faza otpada i prva zapovest Goran Šušljić DOWNLOAD

eMail: goran.susljic@googlemail.com

Ova stranica i gornja knjiga sadrže, pored dokaza šta je po Bibliji i Ellen White Trojstvo, isto tako i druga područja stare pregažene istine.

Ovde se ne nalaze nove nauke, već samo dokazi, šta je sve do 1931. godine bilo oficijelno učenje Adventista-Sedmog-Dana, kao i usporedba sa današnjim verovanjem. Dole stoji isečak iz gornje knjige:

Šta je prema Bibliji istina?

 •  „Prođoše Frigiju i galacijski kraj jer ih je Duh sveti sprečio propovedati reč u Aziji. Kad su došli do Mizije, htedoše u Bitiniju, ali im ne dopusti Duh ISUSOV.“ {Dela Apostolska 16,6.7} Hrvatska Biblija Ivan Šarić ili Nemačke Biblije: Elberfelder 1905, Schlachter 1951, Hoffnung für alle, Interlinearübersetzung
 • „I budući da ste sinovi, posla Bog Duha Sina Svojega u srca vaša, koji viče: Ava Oče!“ {Galatima 4,6}

Kakvu poruku o tom pitanju je objavila Ellen White?

 • SAMO Bog i Hristos znaju, koliko su ljudske duše koštale“ {Ellen White: The Signs of the Times, January 13, 1909, par. 8}
 • „Ovo dotiče SVEPRISUTNOST   I S U S O V O G   D U H A,  koji je nazvan UTEŠITELJ. Postoje mnoge neshvatljive TAJNE, koje ne mogu da razumem ili ne želim da razjasnim. One su za mene ali i za tebe previše visoke. Kod nekih tačaka je ĆUTANJE ZLATO.“ {Ellen White: 14MR, June 11, 1891, p.179.2}
 • Spasitelj je naš Utešitelj. Dokazala sam da jeste.“ {Ellen White: 8MR, p. 49, 1892}
 • „Mi hoćemo svetoga Duha, koji je Isus Hristos.“ {Ellen White: Letter 66 April 10, 1894 par. 18}
 • „Imaju jednog Boga (Oca), jednog Spasitelja i jednog Duha, Hristovog Duha.“  {Ellen White: 9T, p. 189, 1905}
 • “…Ali pošto nas je ispitivao o Trojstvu, i shvatio da se nismo slagali po pitanju njegovog trojedinog Boga, postao je ozbiljan u osudi unitarizma, koje oduzima Hristu Njegovo Božanstvo, i ostavlja Ga ništa drugo do samog čoveka. Dakle, koliko god da su naši pogledi bili zabrinuti, on se borio sa čovekom od slame. Mi ne poričemo Hristovo Božanstvo….Mi verujemo da je On Božanska Osoba i Kome se obratio Jehovah rečima: “Da načinimo čoveka”. On je bio sa Ocem pre nego što je svet postao….Mi NEMAMO toliko SIMPATIJE prema Unitarijancima koji poriču Božanstvo Hrista, NITI PREMA TRINITARIJANCIMA koji drže Sina kao večnog Oca, i koji govore tako mistično o TROJEDINOM BOGU. Dajte Gospodaru svo Božanstvo sa Kojim Ga Sveto Pismo odeva.“ {James White: Review and Herald, 6. June, 1871, 196, Tekst: Western Tour} {http://docs.adventistarchives.org/docs/RH/RH18710606-V37-25__B.pdf}

Iako je gornji izveštaj tadašnjeg razgovora u kojem je učestvovala Ellen White potpuno jasan, uprkos tome dolaze neshvatljive tvrdnje, da se ove reči odnose „samo“ na pogrešnu formu Trojstva drugih crkava, dok je sa druge strane jedino adventističko Trojstvo „ispravno“, jer „ne“ sadrži učenje o trojedinom Bogu nego samo verovanje u Oca, Sina i svetog Duha.

Ova tvrdnja suproti činjenicama: Tačka 2 verovanja Adventističke Crkve pod naslovom ´Trojstvo´ sadrži istu veru u trojedinog Boga kao i kod drugih crkava:

 • „Postoji JEDAN BOG: Otac, Sin i Sveti Duh, zajednica tri lica iste večnosti. Bog je besmrtan, svemoćan, sveznajuć, iznad svega i svuda prisutan. On je beskonačan i prevazilazi moć ljudskog shvatanja, ali ipak poznat preko otkrivanja o Sebi. On je večno dostojan da Ga sva stvorenja poštuju, obožavaju i da Mu služe.“

Izrazi JEDAN ili TROJEDINI Bog imaju identično značenje, jer obe definicije opisuju istog trojedinog Boga! Pored „argumenta“ o različitosti naziva Boga Trojstva, se isto tako uzimaju i tačke verovanja  3,4 i 5 gde se Otac, Sin i sveti Duh opisuju posebno. Ali i druge crkve isto tako govore istovremeno i o tri Bića, nezavisno od toga, da li to stoji ili ne stoji u listi njihovih verovanja, jer se to podrazumeva. Isto tako su i argumenti o „dualnosti prirode“ besmisleni, jer jedno apsolutno isključuje drugo!

Poenta svega nije pitanje opisa tri Božanska Bića, nego da li verujemo da su Oni DEO tog JEDNOG tj. trojedinog Boga. 

Prve dve glave knjiga „Od pada Lucifera do Solomuna” i „Patrijarsi i Proroci”, gde Ellen White opisuje šta joj je Bog u viziji pokazao, govore potpuno jasno da postoje samo jedan Bog Otac i Njegov Sin Isus tj. da nauka o trojedinom Bogu tj. Trojstvu nije istinita:

 • „Vladar svemira (Otac) nije bio sam u Svom radu dobročinstva. On je imao Pomagača – Saradnika Koji je mogao razumeti Njegove namere i Koji je mogao sudelovati u pružanju radosti stvorenim bićima. (Jovan 1:1,2) Hristos, Reč, Jedinorodni od Boga, je bio jedno sa večnim Ocem – jedno u prirodi, u karakteru, u nameri – JEDINO Biće Koje je moglo ući u sve savete i namere Božje (p.p. – Boga Oca).” (Isaija 9:6) (Mihej 5:2)“ {Ellen White: PP, p. 34}

Ellen White je i 1888. godine u knjizi “Velika Borba” (glava “Poreklo zla”) napisala, da je, pored Boga Oca, Isus JEDINO sveznajuće Božansko Biće u CELOM svemiru:

 • “Hristos, Reč, jedinorodni Božji Sin bio je jedno sa večnim Ocem – jedno po prirodi, karakteru i namerama – JEDINO Biće u CELOM SVEMIRU Koje je moglo da zna sve (Očeve) Božje planove i odluke.“  {Ellen White: Velika Borba, GC, “The Origin of Evil“ 1888, p. 493}

Odakle zaista potiče učenje o Trojstvu? Od Apostola?

 • Formulacija “jedan Bog u tri osobe” nije bila čvrsto utemeljena, ne potpuno asimilovana u život Hrišćana i njihovu veru pre kraja 4. veka. Ali upravo ta je formulacija uzela prava na titulu trinitarijanske dogme. Medju apostolskim ocima, nije bilo ničeg ni izdaleka približnog takvom mentalitetu ili perspektivi.” {New Catholic Encyclopedia: 1967., Vol. XIV, p. 299}
 • Adventisti Sedmoga Dana su u harmoniji sa kredom donešenim na saboru  u Nikeji 325. kao i sa dodatnim tumačenjem vere, koja se tiče svetog Duha, donešenim u Konstantinopolju 381.“ {G. W. R.: A Brief Introduction to their Beliefs}

Da li su naši pioniri zaista verovali, da je sveti Duh Bog? Da li njihovo odbijanje Trojstva dotiče samo katoličku formu Trojstva? Dole možemo da pročitamo reči jednog od najvažnijih pionira, čije ime Andrews nosi najveći adventistički univerzitet:

 • “Doktrina o TROJSTVU je prihvaćena na savetu u Nicaea 325. GODINE. OVA DOKTRINA UNIŠTAVA LIČNOST BOGA i Njegovog SINA ISUSA Hrista našeg Gospoda. Sramotne mere kojima je ono nametnuto crkvi, koje se pojavljuju na stranicama crkvene istorije, može postići da se svaki vernik u tu doktrinu POSTIDI.“ {J.N. Andrews: RH, March 6, 1855}

Šta je u današnjim danima iskreno napisao George Knight, profesor adventističke istorije na Andrews University i osvedočeni sledbenik Trojstva, kao jedan od najpoznatijih teologa u današnjim krugovima GK?

 • „Većina pionira Adventista ne bi danas mogli da postanu članovi Adventističke crkve, u svakom slučaju ne pre nego što bi se složili sa 28 tačaka verovanja crkve. Oni bi npr. odbili tačku 2 Trojstvo“ {George Knight: „Es war nicht immer so“ Seite 13, Ministry October 1993 p. 10}

English:

 Adventism – First Commandment OR The Trinity – Goran Šušljić DOWNLOAD

Book  – 68 Pages – First 30 Chapter

Deutsch:

  Adventisten – Erstes Gebot ODER die Dreieinigkeit Goran Šušljić DOWNLOAD

Download svih knjiga na ovoj stranici je besplatan