FALSIFIKATI

Stara istina:

 • „Ali mi imamo samo JEDNOG Boga Oca, od Kojega je sve, i mi u Njemu, i jednoga Gospoda Isusa Hrista, kroz Kojega je sve, i mi kroza Nj.“ {1. Korinćanima 8,6}
 • „Narod dolazi nepripremljen za posetu BožjEG (Očevog) svetog Duha.“ {Ellen White: 5T, p. 162} 
 •  „Mi hoćemo svetog Duha, koji je Isus Hristos.“ {Ellen White: Letter 66, April 10, 1894, par. 18}

Sveti Duh je svugde manifestovana, svesna i LIČNA sveprisutnost Boga (Oca) i Isusa, a ne samo sila ili prašina. Reč “osoba” ukazuje samo na činjenicu da sveti Duh nije besvesna energija. Engleska reč „person“ ne znači samo biće, već ima različita značenja u zavisnosti od konteksta. Isus je BOŽANSKO, a NE stvoreno biće. Međutim, On ima početak kao jedini ROĐENI (a ne stvoreni) Božji SIN pre stvaranja svemira, i iz tog razloga Biblija samo Oca naziva “jedini istiniti Bog“.

Nova „istina“:

U ovom tekstu se u prvoj polovini nalaze dokumentovani dokazi falsifikata, dok druga polovina donosi dokaze istine za sve čitaoce koji ostaju pri stavu da ne postoje falsifikati Duha Proroštva. Čak i tada trojstveni citati zajedno sa ostatkom stihova i citata ne predstavljaju dokaze Trojstva. Kada se neki tekst ili biblijski stih izoluje, time je moguće „dokazati“ bilo koju lažnu nauku.

 • “Bez obzira šta bi došlo kao falsifikat mojih svedočanstava, to SE dešava kroz ljude koji sebe smatraju autorizovanim, ali ne poznaju Boga.“ {Ellen White: 1SM p. 73 and Ms 4, 1883}

Pošto su za optad bili potrebni najjači argumenti, kao glavni „dokazi“ Trojstva su uzeti citati, koje možemo da simbolično izbrojimo skoro sa deset prstiju. Ti citati „od“ Ellen White su slučajno baš oni, u kojima stoje izrazi kao „Tri nebeska Nosioca časti“, „Nebeski Trio“ ili „Tri žive Osobe“

Pojam falsifikat sigurno ne znači nešto napisano drugim rukopisom! Jedan profesionalni falsifikat sadrži savršenu i identičnu kopiju nečijeg rukopisa sa drugim rečima, inače ne bi bio falsifikat!

EGW je čak i 1909. godine napisala, da su Bog Otac i Sin Isus jedina Božanska Bića! Jedan istiniti Božji prorok nikada ne suproti sebi! Daljni razvoj tj. produbljenje istine ne znači dijametralno suprotan pravac, šta je upravo nauka o Trojstvu donela, nego produbljenje već objavljene nauke bez ijedne promene stare istine.

Dole stoji primer jednog „dodatka“:

 • Ko ima ljubav k Meni, držaće reč Moju; i Otac Moj imaće ljubav k njemu: i k njemu ćemo doći, i u njega ćemo se staniti.“ (Jovan 15.23) Mi, Otac, Sin i sveti Duh ćemo doći i prebivati u njemu.“ {Ellen White: 8MR, 408.2}

U navodu stiha je svesno napisana 15. glava umesto 14. (Evandjelje po Jovanu), da bi se još bolje sakrila originalna istina. Zašto svesno? Iako taj stih jasno govori samo o Ocu i Sinu, nastavljen falsifikovani i dijametralno suprotan tekst u identičnom kontekstu govori dodatno i o svetom Duhu tj. Trojstvu!

Originalni stihovi:

 • „Isus odgovori i reče mu: ko ima ljubav k Meni, držaće reč Moju; i Otac Moj imaće ljubav k njemu: i k njemu ćemo doći, i u njega ćemo se staniti.“ {Jovan 14,23}
 • „Koji mrzi na Mene i na Oca Mojega mrzi.“ {Jovan 15,23}

Kako možemo da prepoznamo da je nešto falsifikat? Kada je to prisutno u zanemarljivom broju, nasuprot velikom broju stihova i citata potpuno suprotnog pravca.

 • „…Krsteći ih u ime Oca i Sina i svetoga Duha“ {Matej 28,19}

Nasuprot gornjem stihu, u celom Novom Zavetu stoji, da su apostoli krštavali isključivo u ime Isusa. Zašto samo u ime Isusa? Zato što kroz krštenje potvđujemo da prihvatamo Isusovu žrtvu za nas. 

-Potapanje u vodu simboliše Njegovu smrt na krstu.

-Kratak boravak u vodi opisuje Njegovu subotu u grobu

-Ustajanje iz te vode ukazuje na Njegovo vaskrsenje u nedelju, tj. prvog dana. 

I Ellen White je isto tako (u sačuvanom originalu) napisala potpuno jasno, da se krštenje odnosi isključivo na Hrista, i time ne na Trojstvo:

 • „Jedan pokajan vernik, koji ide koracima obraćenja, podseća se pri svom krštenju na Hristovu smrt, sahranu i vaskrsenje. Njegovo uranjanje u vodu predstavlja sliku Hristove smrti i sahrane, i njegovo izranjanje iz vode predstavlja sliku Hristovog vaskrsenja“ {Ellen White: Spirit of Profecy Volume 3, p. 204}
 • „A kad to čuše, krstiše se u ime Gospoda Isusa.“ {Dela Apostolska 19,5}
 • „I zapovedi im da se krste u ime Isusa Hrista. Tada ga moliše da ostane kod njih nekoliko dana.“ {Dela Apostolska 10,48}

Promena stiha u Mateju 28,19 je učinjena pod vodstvom biskupa Euzebijusa na koncilu u Nikeji 325. godine, kao izvršenje naredbe paganskog cara Konstantina, koji je upravo kroz uvođenje Trojstva spojio pomirio i Pagane i Hrišćane. Biskup Euzebijus je na puno mesta pre 325. godine citirao taj stih bez dodatnih reči „u ime Oca, Sina i svetoga Duha“, a onda od kongresa nadalje odjednom samo u današnjoj formi. I sama katolička crkva to potvrđuje:

 • „Formula krštenja je promenjena od imena Isusa Hrista ka rečima Otac, Sin i sveti Duh od Katoličke crkve u drugom veku.“ {The Catholic Encyclopedia, II, p. 263}
 • „Odlomci iz Dela Apostolskih ili Poslanica svetog Pavla. Ti odlomci izgleda ukazuju na to da je najranija forma krštenja bila u ime Gospoda.“ „Da li je moguće pomiriti te činjenice sa verom da je Isus zapovedio Svojim učenicima da krštavaju u trinitarnoj formi? Da je Isus stvarno dao takvo naređenje, sigurno je da bi Apostolska crkva to sledila, i morali bi smo imati tragove poslušnosti tome u Novom Zavetu. Ali ni jedan trag nikad nije pronađen. Jedino objašnjenje te tišine, kroz gledište antitradicionalizma, je da je kratka Hristološka formula (Isusovo ime) bila original, a da je duga TRINITARNA formula bila KASNIJI razvoj.“ {The Catholic University of America in Washington, D. C. 1923, New Testament Studies Number 5: The Lord’s Command To Baptize An Historical Critical Investigation. By Bernard Henry Cuneo page 27}

EGW je sama napisala, da Biblija sadrži i izmenjena mesta, bez da ih je eksplicitno navela:

 • „Videla sam da je Bog posebno vodio Bibliju; ipak dok je postojalo samo nekoliko kopija od nje, učeni ljudi su na nekim mestima promenili reči, misleći da tako prave Bibliju jasnijom, pri čemu su u stvarnosti mistifikovali to što je bilo jasno, prouzrokovajući da se to osloni na njihova utvrđena gledišta, koja su bila vođena tradicijom.“ {Ellen White: EW, p. 220.2, 1882}

Još jedan primer promene Biblije:

Luterova Biblija iz 1545. godine:

 • „Jer su tri koji svedoče na zemljiDuh i Voda i Krv.“ {1. Jovanova 5,7} „Denn drey sind die da zeugen auff Erden / Der Geist vnd das Wasser / vnd das Blut / “ {1. Jovanova 5,7}

Gornji stih iz 1545. godine je (tek nakon Luterove smrti) 1581. potpuno zamenjen donjim tekstom (Comma Johanneum), koji ne postoji u originalnoj starogrčkoj Bibliji:

 • „Jer je Troje što svedoči na nebu: Otac, Reč, i sveti Duh; i ovo je Troje jedno.“ {1. Jovanova 5,7} „Denn Drei sind es, die Zeugnis ablegen im Himmel: der Vater, das Wort und der heilige Geist, und diese Drei sind eins.“ {1. Johannes 5,7} („Lutherbibel“ 1581)

Originalna Luterova Biblija iz 1534. (1545.) godine ne sadrži falsifikovanu trojstvenuformulaciju Otac, Reč, i sveti Duh, nego samo ´Duh i Voda i Krv´. Isto tako je i izraz ´na zemlji´ je 1581. zamenjen sa izrazom „na nebu“. 

Zašto? Da bi sveti Duh bio predstavljen kao „nebeski Bog“. Na sve te reči je unesen još jedan dodatak: „i ovo je Troje jedno“ da bi nauka o JEDNOM „slepljenom“ Bogu Trojstva dobila još dublje „pojačanje“.

Još jedan primer: 

U grčkom originalu Evanđelja po Jovanu 1,1 za Boga Oca i Reč tj. Isusa stoje potpuno druge Titule. Kod Boga Oca stoji Titula (2 reči) „jedan Bog“. Sa druge strane za Reč tj. Isusa stoji izraz (1 reč) „Božanstven“ tj. Božansko Biće, a ne Bog! A upravo se ovaj stih koristi kao lažni dokaz sa tvrdnjom da u tom stihu i Bog Otac i Isus nose identičnu titulu „Bog“, što u originalu nije slučaj! 

Isus je kroz Svoje reči, da ni jedno slovo neće biti promenjeno, posebno naglasio, da će prava istina u svim vremenima ostati apsolutno identična, bez obzira šta stoji u manipulisanim Biblijama. 

U međuvremenu postoje i druga mesta u modernim prevodima Biblije, koja su decentno „prilagođena“ potrebnom jačanju nauke o Trojstvu. U nekim nemačkim Biblijama pored promene značenja na nekim mestima nedostaju čak i celi stihovi! Iz tog razloga su stariji prevodi Biblije bolji put ka istini. Zašto je u svim crkvama nastupila eksplozivna manifestacija nauke o Trojstvu i direktne molitve svetom Duhu? Zato što je Isusov dolazak neposredno pred nama, i Sotona želi da posebno naglasi svoje lažno Božanstvo. 

Upravo iz tog razloga u većini ekumenskih dokumenata stoji jasno da je jedini temelj ekumenskog saveza vera u Trojstvo, čije je priznanje jedini uslov za pristupanje neke crkve organizacijama ekumenskih crkava!

U TV emisiji (uživo) Baptiste John Akenberg-a iz 1985. godine je Walter Martin (pisac knjige „da li su Adventisti sekta´), novinar iz evangelističkih krugova, jasno dokazao pravu istoriju Adventističke crkve i verovanja. 

To je bilo u okviru intervjua dr William Johnsson-a, koji je bio jedan od najvažnijih teologa u Generalnoj Konfereciji i glavni urednik časopisa „Adventist Review“. Walter Martin je znao istoriju bolje od većine Adventista i dr Johnsson-a, sa obzirom na nepogrešive dokaze koje je dao. Kratka sumacija njegovih reči:

„Adventisti su uveli Trojstvo mnogo kasnije nakon smrti Ellen White. U poslednjoj fazi njenog života i par godina kasnije, Trojstvo nije bilo deo adventističke vere, niti je postojalo takvo učenje. Ellen White je do smrti imala posebno jak arijanski stav, i zato su u crkvi uklonjeni mnogi njeni citati, koji su smetali novim učenjima o Trojstvu.“ 

Pritisnut tim dokazima, dr William Johnsson je morao da prizna u odbrani, da „ako je to stvarno istina, onda ona „u toj fazi“ nažalost nije bila prorok!“

Da li je falsifikovanje počelo još za vreme života EGW, i da li se to zaista desilo?

Ellen White je od 1891. do 1900. godine bila protiv svoje volje poslata za Australiju, da bi nosioci otpada mogli da bez otpora sprovedu falsifikovanje Duha Proroštva:

 • „Ja mislim da mi nije pokazano, da treba da sve moje obaveze preselim odavde za AustralijuJa nisam dobila svetlost od Boga, kada sam napustila Ameriku. On mi nije  pokazao da je Njegova volja, da napustim Battle Creak. Ovo nije bio Božji plan, ali On vam je dopustio da usvojite vaše lične idejeSa vaše strane je doneta čvrsta odluka da ja napustim AmerikuVi ste bili toliko iritiranisvedočanstvima, da niste više hteli da TRPITE ljude koji su vam ih doneli.“{Ellen White: 11LtMs, Lt 127, 1896, par. 4}

Ellen White je 1888. godine, neposredno pred odlazak završila originalnu knjigu ´Spirit of Prophecy –  Lord Jesus Christ´ tj. ´Duh Proroštva – Gospod Isus Hristos´. Marrian DAVIS je, za vreme njene odsutnosti, tu knjigu SAMA dopunila. 

Nakon te promene (koja nažalost sadrži i malobrojne manipulisane „dodatke“) je knjiga dobila novi  naziv ´Čežnja Vekova´ (Desire of Ages). Prema njenoj izjavi ona je „samo“ pronašla pogodne citate od EGW, koje je onda dodala. Marian Davis je tada bila okružena nosiocima otpada kao npr. profesor PRESCOTT, i pod njihovim uticajem odvedena od stare istine:

 • „U to vreme ja profesor PRESCOTT bioposebno zainteresovan, da Isusa predstavi kao VELIKOG ´Ja sam´, i da posebno naglasi Njegovu večnu (bez početka rođenjem) egsistenciju, kroz stalno ponavljanje izraza „večni Sin“. On je ´Ja sam´ iz 2. Mojsijeve 3,14, što se naravno odnosi na Isusa kao drugu Božansku Osobu, povezao sa sa Isusovom izjavom iz Jovanovog Evanđelja 8,58…. ….Sestra Marian Davis jeočigledno dopustila da bude ZAVEDENA, i nakon toga vidimo, da se, nakon što je ´Čežnja Vekova´ bila odštampana, u njoj na stranicama 24 i 25 pojavilo IDENTIČNO učenje, koje po mom mišljenu možemo da tražimo UZALUDNO u bilo kojem štampanom tekstu od Ellen White.“ {H. C. Lacey letter to Dr. LeRoy Froom Aug. 30, 1945}
 • “U vezi sa time, a ti naravno znaš da je sestri Marian Davis bila poverena priprema „Čežnje Vekova“, i da je materijal za to skupljala iz svakog dostupnog izvora (citati od EGW), iz njenih knjiga, neobjavljenih rukopisa, iz privatnih pisama, stenografskih izveštaja njenih govora itd. – ali možda ti ne znaš da je ona (sestra Davis) bila jako zabrinuta kako da nađe materijal za prvu glavu. Više puta mi se obraćala za pomoć dok je pripremala tu glavu (kao i ostale glave), i ja sam uradio šta sam mogao; imam dobar razlog da verujem da je i od prof. Prescotta često tražila sličnu pomoć, i da ju je dobila daleko bogatije i obilnije nego što sam ja mogao ponuditi.” (H.C. Lacey letter to L.E. Froom Aug. 30, 1945)

Nakon čitanja knjige ´Čežnje Vekova´ „od“ Ellen White iz 1898. godine, mnogi tadašnji teolozi su izneli pitanje, da li je EGW iznenada promenila verovanje i prihvatila Trojstvo? Odakle su zaista došle te (trojstvene) „dopune“ možemo da vidimo na jednom primeru:

U originalnom citatu iz druge sveske „Spirit of Prophecy“ (Duha Proroštva) od Ellen White „The Great Controversy between Lord Jesus Christ and satan“ ´Velika Borba između Gospoda Isusa Hrista i sotone´ iz 1877 godine, stoje sledeće reči:

 • „…je odgovorila da zna da će ustati pri vaskrsenju, u poslednji dan“. Želeći da njenu veru još pravilnije usmeri, Isus je izjavio: „Ja sam vaskrsenje i život; ko veruje u Mene, iako je bio mrtav biće živ; i ko je živ i veruje u Mene, neće nikada umreti. Veruješ li to“? {Ellen White, The Great Controversy between Christ and Satan, 1877, p. 362-363}

Ovaj citat je 1898. u knjizi ´Čežnja Vekova´, dobio falsifikovanu „dopunu“ (markirano crvenom bojom i podvučeno crnom linijom):

 • „Marta je odgovorila: „Znam da će ustati pri vaskrsenju, u poslednji dan“. Želeći da njenu veru još pravilnije usmeri, Isus je izjavio: „Ja sam vaskrsenje i život.“ U Hristu je ISKONSKI, NEPOZAJMLJENI, NESTEČENI ŽIVOT.“ „Ko ima Sina Božijega ima život.“ {1. Jovanova 5,12}, „ako i umre živeće. I nijedan koji živi i veruje. Hristovo BOŽANSTVO je vernikovo čvrsto obećanje o večnom životu. „Ko veruje u Mene“, rekao je Isus, “iako je bio mrtav biće živ; i ko je živ i veruje u Mene, neće nikada umreti. Veruješ li ovo“? {Ellen White, Desire of Ages, 1898, p. 530}

Ellen White je za vreme njenog boravka u Australiji svoje nove knjige odštampala isključivo u jednoj neadventističkoj štampariji, jer očigledno više nije imala poverenje u Pacific Press. I „slučajno“ je baš u periodu njenog odsustva iz štamparije Pacific Press izašla dopunjena knjiga „Čežnja Vekova“.

Knjiga ´Čežnja Vekova – Desire of Ages´ danas služi kao poseban „dokaz“ trojstvene „istine“. Većina Adventista nažalost nije ni dobila informaciju, da u oficijelnoj crkvenoj arhivi „slučajno“ ne postoji ni jedna jedina originalna glava te knjige! 

Da li je Ellen White, kao Božji prorok, prepoznala taj otpad i falsifikovanje njenih spisa?

 • „Poruka za porukom mi je dolazila od strane Gospoda u kontekstu opasnosti koje okružuju tebe (A.G. Daniels) i starešinu PRESCOTT-a. Videla sam da je Sotona imao zadovoljstvo da vidi starešine Prescott-a i Daniels-a kako preduzimaju generalnu preradu naših knjiga, koje su tolike godine davale dobre rezultate. Ali niko od vas nije od Boga pozvan za to delo…Ja sam od Gospoda dobila jasan stav, da ON nije autor ovih predloga, da se promeni bilo šta u već objavljenim knjigama.“ {Ellen White, Lt 70, 1910, p. 2+15}

Prof Prescott, pritisnut istinitim tvrdnjama da je u knjigama od EGW dodavao falsifikate, je na biblijskoj konferenciji 1919. javno izjavio, da je on lično dodao „samo“ jednu reč u ´Velikoj Borbi´ bez znanja sestre White, da bi „pojasnio“ njen tekst. Tu možemo da još jednom vidimo potvrdu, iz kog izvora su dolazila ostala „pojašnjenja“ knjiga od EGW. Mnogi misle da takvi falsifikati nisu bili mogući, jer su svi „njeni“ citati od strane konferencije, kao oficijelan „Božji glas“, potvrđeni da su originali. 

Šta je o tome rekla EGW?

 • „Mi još uvek slušamo da je glas konferencije GLAS Božji. Svaki put kada sam to čula, mislila sam da je to gotovo HULA. Glas konferencije bi trebao da bude Božji glas, ali on to NIJE.“ {Ellen White, 16LtMs, Ms 37, 1901, par.18}

Nebeski Trio tri ŽIVE osobe:

Falsifikat:

 • „Postoje TRI ŽIVE Osobe nebeskog TRIJA; u ime ove tri velike velike sile, Oca, Sina i svetog Duha, su kršteni oni koji primaju Hrista kroz živu veru.“ {Ellen White: Testimonies for the Church, Series B, No. 7, 63, 1905. Evangelism, p. 615}

Ove reči su falsifikat sa posebno hulnim napadom na istinitog Boga. One suprote posebno jako Božjoj reči, koja u Otkrivenju govori o pečatu JEDINOG pravog ŽIVOG Boga, i ukazuje na potrebu naše odluke, kojem Bogu ćemo služiti, i čiji pečat ćemo privatiti. 

Kroz titulu „TRI ŽIVE osobe“ je došao pokušaj od druge strane, da se tim rečima „dokaže“, da je pečat živog Boga Oca u stvari pečatživogTrojstva. Ko je pravi Vlasnik titule „jedini živi“ Bog?

Original:

 • „A Simon Petar odgovori i reče: Ti si Hristos, SIN Boga ŽIVOGA.“ {Matej 16,16}
 • „…da služite BOGU ŽIVOM i istinitom, i da čekate SINA Njegova….“ {1. Solunjanima 1, 9.10}
 • “Ovo je BOG (Otac), JEDINI istiniti ŽIVI Bog, Kome pripada naša molitva i poslušnost. …Neka najsvetliji primer koji je svet mogao videti bude tvoj primer, nikako najveći i najškolovaniji ljudi tog vremena, koji ne poznaju niti BOGA niti Isusa Hrista, Kojeg je poslao. Samo Otac i Sin trebaju da budu uzdignuti.“ {Ellen White: YI, July 7, 1898 par. 2}

Pečat živoga Boga pripada Bogu Ocu a ne nekom „živom“ Trojstvu. Taj pečat pokazuje ime i identitet njegovog Vlasnika.

 • “I videh drugoga Anđela gde se penje od istoka sunčanoga koji imaše PEČAT Boga živoga ….Ne kvarite ni zemlje, ni mora, ni drveta, dokle zapečatim sluge Boga našega na čelima njihovima.“ {Otkrivenje 7, 2.3}
 • „I videh, i gle, Jagnje stajaše na gori Sionskoj, i sa Njim sto i četrdeset i četiri hiljade, koji imahu IME OCA Njegova napisano na ČELIMA svojim.“ {Otkrivenje 14,1}

Bog Otac je Vlasnik tog Pečata, a Njegov Sin Isus je jedini put ka Ocu  i Njegovom pečatu:

 • ‚Isus mu reče: Ja sam put i istina i život; niko neće doći ka Ocu do kroza Me.“ {Jovan 14, 6}

Tri najvišlje nebeske Sile i tri Nosioca časti:

Original:

 • Samo Otac i Sin trebaju da budu uzdignuti.“ {Ellen White: The Youth’s Instructor, July 7, 1898 par. 2}
 • “Ali u prestupu čoveka (samo) Otac i Sin su bili obeščašćeni.” {Ellen White: ST, December 12, 1895 par. 7}
 • SAMO Bog (Otac) i Hristos znaju, koliko su ljudske duše koštale“ {Ellen White: The Signs of the Times, January 13, 1909, par. 8}
 • “Jasno je deklarisano u posmatranju svetog Duha, da u njegovom radu vođenja čoveka ka istini, „on neće govoriti od sebe.“  {Ellen White: AA 51.3}

U svim originalnim citatima čitamo da samo Otac i Sin nose čast i slavu, i da samo Njima pripada uzdignuće kao nebeskih Vladara. 

Sa druge strane čitamo da sveti Duh ne govori sam OD SEBE, i da nema znanje čak ni o tome koliko su ljudske duše koštale, što bi, kada bi zaista bio Bog, morao posedovati!

Falsifikat:

Donje „optimirani“ izrazi potpuno suprote gornjim rečima koje su u skladu sa svim ostalim citatima od EGW. 

Tek kroz takvu usporedbu možemo da shvatimo da te promene nisu došle slučajno:

 • “Držite se tako gde tri velike nebeske Sile, Otac, Sin i sveti Duh mogu biti vaša snaga.“ {Ellen White: SW, February 23. 1904, }
 • “Moramo sarađivati sa tri najviše Sile na nebesima, sa Ocem, Sinom i svetim Duhom, i ove Sile će raditi kroz nas, čineći nas radnicima zajedno sa Bogom.“ {Ellen White: Special Testimonies, Series B, Nr. 7, p. 51, 1905} {Ellen White: Evangelism, p. 617}
 • “Naše posvećenje je delo Oca, Sina i svetoga Duha. To je ispunjenje zaveta koje je Bog napravio sa onima koji se vezuju sa Njim, da stoje sa Njim, Njegovim Sinom i svetim Duhom, u svetoj zajednici. Da li ste nanovo rođeni? Da li ste postali novo biće u Hristu Isusu? Onda sarađujte sa tri velike Sile nebeske Koje rade za vas.“ {Ellen White: 7BC, p. 908.11, 1901}
 • Večni nebeski Velikodostojnici – Bog, Hristos i sveti Duh – naoružali su ih (učenike) sa mnogo više od smrtnih mogućnosti,… i radili su sa njima na tome da osvedoče svet o grehu” {Ellen White: Ms 145, 1901. Evangelism, p. 616.4}
 • “Otac, Sin i sveti Duh, tri sveta nebeska Velikodojstvenika, su izjavili da će Oni dati ljudima snagu da pobede sile tame. I sva nebeska sredstva stoje na raspolaganju onima koji su krštenjem ušli u zavet sa Bogom.“ {Ellen White: Ms 92, 1901: 5BC 1110.9}

Godhead – Božanstvo. Otac, Sin I sveti Duh su se dali za plan spasenja?

Falsifikat:

 • Božanstvo (Godhead) je bilo tužno zbog ljudske rase i Otac, Sin i sveti Duh, su se predali na izvršenje plana spasenja. Da bi se plan u potpunosti sproveo u delo, odlučeno je da se Hristos morao prineti na žrtvu za greh. Šta može izmeriti dubinu ovakve ljubavi?  Naš Bog je učinio sve za nas, bez mogućnosti da učini još više. Kroz Isusa je dao SVE nebeske resurce, da bi plan spasenja čoveka bio potpun. Kroz to vidimo Njegovu ljubav.“ {Ellen White: CH, p. 222} {Ellen White: AUCR, April 1, 1901 par. 10}

U gornjem „restilizovanom“ citatu, koji služi kao „dokaz“ Trojstva, možemo da vidimo zloupotrebu reči Godhead tj. Božanstvo, koja označava samo osobinu jednog Božanskog Bića a ne ime trojedinog Boga. 

Original:

 • “Jer što se na Njemu ne može videti, od postanja sveta moglo se poznati i videti na stvorenjima, i Njegova večna sila i Božanstvo (Godhead), da nemaju izgovora.“ {Rimljanima 1,20}
 • U Hristu je sjedinjena sva Očeva slava. U Njemu je utelovljena sva punina Božanstva – Godhead. On je svetlost Očeve slave, i jasna slika Njegove ličnosti. Slava Božjih atributa je prikazana u Njegovom karakteru.” {Ellen White: 7BC, p. 907}

Ko je prema originalnim citatima doneo spasenje?

Original:

 • „Pre pada čoveka, Sin Božji se ujedinio sa Svojim Ocem da izrade plan spasenja.” {Ellen White: RH, 13. September, 1906. par. 4}
 • „Plan spasenja koji su razradili Otac i Sin biće veliki uspeh.” {Ellen White: ST, June 17. 1903. par. 2}
 • Zajedno na savetu, Otac i Sin surešili da sotoni ne sme biti dozvoljeno da vrši svoj okrutni plan na čoveku.” {Ellen White: 18MR, p. 345.5}
 • „Pre nego što su postavljeni temelji Zemlji, Otac i Sin sjedinili su se u zavetu da otkupe čoveka ako ga Sotona bude pobedio. Stegli su svoje ruke u svečanom zavetu da će Hristos postati jemac za ljudski rod.“ {Ellen White: DA, p. 834.2}
 • „Otac i Sin su napravili međusobni zavet, da će kroz Hrista spasiti svet.“ {Ellen White: ST, October 10. 1892. par. 1}

Ne postoji ni jedan jedini citat da je sveti Duh učestvovao u bilo kakvoj odluci ili delu spasenja! A nije ni mogao, jer nije Biće, nego Duh Boga Oca i Isusa.

Treća osoba Božanstva kao jedina pomoć sa čijom silom moženo da pobedimo greh?

Original:

Jedina odbrana protiv greha je samo Isus: 

 • Hristos je izvor svakog ispravnog impulsa. On je JEDINI Koji u prirodnom srcu može pobuditi neprijateljstvo prema grehu. On je Izvor naše sile ako želimo da budemo spašeni. Nijedna duša se ne može pokajati bez Hristove milosti. Grešnik se može moliti Bogu da mu pokaže kako da se pokaje. Bog predstavlja Hrista grešniku i kada vidi čistotu Božjeg Sina, on postaje svestan karaktera greha. Verom u delovanje i silu Hristovu, neprijateljstvo prema grehu i sotoni nastaje u njegovom srcu.” {Ellen White: RH, 1. April, 1890 par. 5}
 • “Naše stanje kroz greh je postalo neprirodno, i sila koja nas oslobađa mora biti natprirodna, inače nema vrednost. Samo JEDNA sila može prekinuti sveze zla u ljudskim srcima, a to je sila Boga kroz Isusa Hrista.“ {Ellen White: 8T, p. 291 1904}
 • Jedina odbrana od greha je Hristos U srcu kroz veru u Njegovu pravednost.“ {Ellen White: DA, p. 324}

Falsifikat:

 • “Princ sila zla može biti zadržan JEDINO SILOM Božjom u Njegovoj TREĆOJ Osobi Božanstva, silom svetog Duha.“ {Ellen White: SpT, Series A, No. 10, p. 37. 1897 and Ellen White: Evangelism, p. 617}
 • Greh je mogao biti prevaziđen JEDINO kroz službu TREĆE Osobe Božanstva, koja bi došla sa silom Božje punine.” {Ellen White: RH, May 19, 1904 par. 3}

IT (TO) ili Osoba / Ličnost:

Dali je EGW zaista za svetog Duha koristila pojam „Osoba ili Ličnost“ koji vodi u pravcu Bića tj. Trojstva? 

Bez obzira koliki trud dolazi da se reči Ličnost ili Osoba interpretiraju na drugi način, ta dva izraza dotiču isključivo jedno Biće, bez stvarne mogućnosti drugačije interpretacije. Sa druge strane citati sa rečima Osoba i Ličnost suprote svim ostalim njenim citatima o svetom Duhu! 

Mi možemo da vidimo u donjem citatu, da je Ellen White odlučno upozorila Adventiste na otpadne nauke od A.T. Jones-a:

Ellen White 1906: A.T. Jones je izabrao sotonske prevare:

 • „Meni je žao za A.T. Jones, koji je upozoren stalno iznova i iznova. Ne obraćajuči pažnju na ta upozorenja, on je dozvolio neprijatelju da mu napuni um sa mislima o ličnoj važnosti. Nemojte slušati njegove reči, jer je odbio najjaču svetlost, i izabrao umesto nje tamu. Taj Jedan Sveti * nam je dao poruke jasno i precizno, ali su se neke jadne duše, zaslepljene neistinom i prevarnim uticajima sotonske sile okrenule od istine i pravde, da bi sledili prevare sotonskih agencija, i okrenule su se od istine i pravednosti da bi sledili te prevare sotonskog porekla.“ {EGW Ms 39, 1906.5}

*   Koga je Ellen White nazvala The Holy One – Taj Jedan Sveti? Samog Isusa, Koji i u Bibliji nosi to ime:

 • „Vi ste se odrekli Sveca i Pravednika, a molili ste da vam pokloni jednog ubicu.“ {Dela Apostolska 3,14}
 • „Jer je pisano: budite sveti, jer sam Ja svet.“ {Prva poslanica Petrova 1,16}

Godinu dana nakon toga, A.T. Jones je napisao „The Medical Missionary“. 

U sadržanom tekstu stoje reči, da se KONAČNO mora razumeti i PRIHVATITI, da sveti Duh nije IT tj. TO, nego Osoba:

A.T. Jones 1907: Zahtev za promenu verovanja:

 • „A sveti Duh je Osoba (Person). Ova velika istina se NE PRIZNAJE, i u nju zapravo ne veruje više od samo nekolicine hrišćana. Zato svako zna, da gotovo BEZ IZUZETKA, tj. sa zaista, zaista retkim izuzetcima, da je sveti Duh od strane hrišćana povezan sa zamenicom IT (TO). Ali zamenica IT (to) se nikad ne koristi kod Osoba. U smislu osobina našeg (engleskog) jezika se IT koristi samo u kontekstu stvari, ali nikada u vezi osoba, nego samo kod stvari beživotne substance kao kamen, kuća, drvo, ili u vezi koncepata ili iskustava, kao površina, visina, širina, mir, sreća, tuga, jedan utisak, jedan uticaj. Ali sveti Duh nije ništa od toga: sveti Duh nije niti utisak, niti jedan uticaj, niti mir, niti radost, niri neka druga stvar. Ne, večno ne. Sveti Duh je osoba, večno jedna Božanska Osoba. On MORA uvek biti tako PRIZNAT i o njemu se mora govoriti kao o osobi. Na drugi način se ne može niti govoriti o njemu, niti ga zaista priznati.“ {A.T. Jones “The Medical Missionary“ p. 98.5 – 98.7} {https://m.egwwritings.org/en/book/1162.98}

Gornja izjava A.T. Jones-a iz 1907. razotkriva kompletnu istorijsku laž o navodnom prihvatanju Trojstva od strane tadašnje crkve, Ellen White i pionira.

Ako je izraz Osoba ili Ličnost tada zaista bio korišten, kako se danas tvrdi, zašto je A.T. Jones onda napisao, da osim samo nekoliko osoba (u stvari tadašnje vođe otpada), svi gotovo bez izuzetka, označavaju svetog Duha sa IT tj. TO. Ovo je zaista čudno, ako je crkva tada zaista prihvatila Trojstvo, kao što se danas uz pismene „dokaze“ tvrdi, koji u stvari potiču upravo iz pera tadašnjih vođa otpada! Ellen White je napisala, da se A.T. Jones nalazi u potpunom otpadu i da je faktično sluga dr Kelloga:

Ellen White 1908:  A.T. Jones i dr Kellog zajedno objavljuju istu lažnu nauku:

 • „Nismo videli ništa što bi nas ohrabrilo u nadi da će starešina Jones izaći iz tame koja je oko njega. On smatra da razume sebe, ali je slep i njegov osećaj je da zna koji korak treba da bude sledeći. Osetila sam da moram da sa njim razgovaram još jasnije. Rekla sam mu da je uprkos upozorenjima koja su mu data povodom uticaja dr Kellog-a na njega napravio upravo suprotan korak na koji je bio upozoren da ga ne napravi. On nije imao duhovni vidik da razume religiozne stavove tog doktora. Ja sam mu rekla da je postao glasnogovornik dr Kelloga drugim ljudima.“ {Ellen White: Lt 234, 1908}
 • “On (dr Kellog) mi je rekao da SADA veruje u Oca, Sina I svetoga Duha, i da je po njegovom viđenju Bog zapravo sveti Duh, a ne Bog Otac, onaj koji ispunjava svemir i sve živo.“ {Letter by A. G. Daniells to W. C. White on October 29, 1903}

Jedina tema u okviru NASTAVKA Alpha otpada dr Kellog-a je bila isključivo lažna nauka o Bogu i svetom Duhu! Zašto je EGW poslala opomenu, ako je sveti Duh u tadašnjoj crkvi zaista već bio prihvaćen kao Bog? 

H. Lacey je 1945. godine u pismu upućenom dr Froom-u opisao njegova najranija ubeđenja i verovanja njegove porodice u kontekstu Trojstva. 

Pri tome se ne radi o tome da li je on verovao u Trojstvo, nego o njegovoj izjavi da je u Adventističkoj crkvi korišten samo srednji rod IT (TO), i da su svi odlučno odbijali teoriju da je sveti Duh Bog. Naši pioniri su verovali u Semi-Arianizam, tj. da je Isus Božansko Biće, bez da su prihvatili učenje o Trojstvu. 

 • “Što se tiče nekog posebnog spora, ili agitovanja po pitanju Trojstva, ne mogu da se setim bilo čega ozbiljnog. Naravno, oduvek sam znao da je starešina Urija Smit imao Arijanska verovanja, (originalna knjiga o “Danilu i Otkrivenju” to otkriva!) i da su naši ljudi nesumnjivo uglavnom pratili taj stav. Ali smo mi, kao porodica, odgojeni u Engleskoj (Anglikanska) crkvi, bili po prirodi ako mogu reći, Trojstvenici. Mi smo samo verovali, podsvesno, i ne sećam se da smo ikada to dovodili u pitanje sa braćom koji su nas doveli u istinu, sa starešinom M.C. Israel-om, i mladim bratom V. L. H. Baker-om. Jednoga se sećam, a to je komentarisanje moje majke o čudnom izražavanju koje su koristili naši pastori kada su govorili o Duhu svetom kao “ONO” ili “TO” kao da su mislili na Duha svetoga kao na uticaj, umesto kao na osobu. To joj je izgledalo jako čudno, i u velikoj meri i meni (tada sam imao 17. godina).” {H.C. Lacey letter to LeRoy Froom Aug. 30, 1945} 

Bog se ipak pobrinuo, da uprkos velikom broju promenjenih citata EGW, neki ipak ostanu previđeni, da bi oni, koji zaista traže pravu staru istinu, nju i pronašli. Donji citat se npr. nalazi u „Velikoj Borbi“:

 • Otac je Svog Duha dao u nemerljivim količinama Svom Sinu, i mi takođe možemo imati udeo u punini Toga (sveti Duh) (IT, a ne Njega tj. HE).” {Ellen White: The Great Controversy, p. 477}

Avondale: treća osoba koja hoda oko nas

Avondale je jedna adventistička škola u Australiji, na čijem otvaranju 1899. godine je Ellen White imala govor. Pri tome je govorila i o svetom Duhu. 

Ono što je ona rekla se od pristalica Trojstva rado (neupadljivo dopunjeno) citira, da bi se „dokazalo“ da je sveti Duh nezavisno treće „Biće“.

 • “Mi moramo da shvatimo, da sveti Duh, Koji je toliko Osoba koliko je Bog Osoba, hoda kroz ovu zemlju.“ {Ellen White: Evangelism 616, 1899 From a talk to the Students at Avondale-School in Australia}

Kada bi taj deo zapisa, sa uzdignućem svetog Duha kao Boga, zaista bio istinit, morao bi da bude u harmoniji sa donjim citatima, što ovde nije slučaj.

Original:

 • Hristos ide nevidljiv našim ulicama. Porukom milosti On ulazi u naše domove. On čeka na zajednički rad sa svima koji žele da propovedaju u Njegovo ime. On je DIREKTNO među nama, da bi nas izlečio i blagoslovio, ukoliko Ga prihvatimo.“ {Ellen White: The Ministry of Healing, p. 107}
 • Zapamtite da je Isus pored vas gde god da krenete, zapažajući svaki vaš potez i slušajući svaku vašu reč. Da li bi vas bilo sramota da čujete Njegov glas kako vam se obraća i da znate da čuje svaki vaš razgovor?” {Ellen White: YI, February 4. 1897 par. 3}
 • Gospod Isus, Koji stoji na strani kolportera i HODA sa njima, je glavni radnik. Ako prepoznamo Isusa kao Onog Koji je sa nama da pripremi put, sveti Duh na našoj strani će dati osvedočenja upravo tamo gde je potrebno.“ {Ellen White: CM, p. 107}
 • Mi hoćemo svetog Duha, koji je Isus Hristos.“ {Ellen White: Letter 66, April 10, 1894 par. 18}

Drugi suprotni citati

Falsifikat:

 • “Mi ne možemo biti sa Hristom u Osobi, kao što su to njegovi prvi učenici bili, ali je On poslao Svog svetog Duha da nas vodi ka celoj istini.“ {Ellen White: Ms 30, 1900.}
 • “Sveti Duh je Utešitelj, u Hristovo ime. On oličava Hrista, a ipak je druga Ličnost. Mi možemo imati svetoga Duha ako ga tražimo i ako imamo običaj da se okrenemo i imamo poverenje u Boga radije nego u bilo koje ograničeno ljudsko biće koje može da pogreši.“ {Ellen White: 20MR 324.2}
 • Hristos nije sada sa nama u Osobi, već kroz predstavništvo svetog Duha.“ {Ellen White: RH, September 16, 1909}

Ovi gornji tekstovi suprote svim drugim citatima od EGW. Ona sama piše čak i 1909. godine, da samo Otac i Sin znaju sve! Kada bi sveti Duh bio Osoba, morao bi da zna sve kao i Otac i Sin!

Original:

 • SAMO Bog (Otac) i Hristos znaju, koliko su ljudske duše koštale“ {Ellen White: The Signs of the Times, January 13, 1909, par. 8}
 • “Jasno je deklarisano u posmatranju svetog Duha, da u njegovom radu vođenja čoveka ka istini, „on neće govoriti od sebe.“  {Ellen White: AA 51.3}
 • “Veličina Božja je nama nepojmljiva. “Božji presto je na nebesima” (Psalam 11,4); ali SVOJIM Duhom ON je svuda prisutan. On ima intimno znanje, i lični interes u svim delima Njegovih ruku.” {Ellen White: Ed, p. 132}  

Dali je Ellen White zaista napisala ili rekla „TRI Božanska BIĆA“?

Samo jedno Biće može biti Bog! EGW je kao Biće označavala isključivo Boga Oca i Isusa. Iz tog razloga je bio potreban falsifikovani dokaz, da je EGW to pisala i za svetog Duha. Jedini citat „od“ Ellen White, u kojem stoje tri Bića, se koristi kao glavni dokaz da je ona na kraju ipak shvatila da je Trojstvo istina:

 • “Ti si rođen pod Bogom, i stojiš pod kaznom i silom od “tri najsvetija Bića na nebu”, Koja su sposobna da te čuvaju od pada. Ti moraš da shvatiš da si mrtav grehu; Tvoj život je skriven sa Hristom u Bogu. Skriven “sa Hristom u Bogu” je predivna transformacija. To je najdivnije obećanje.“
 • “You are born unto God, and you stand under the sanction and the power of the three holiest beings in heaven, who are able to keep you from falling. You are to reveal that you are dead to sin; your life is hid with Christ in God. Hidden “with Christ in God,”–wonderful transformation. This is a most precious promise.”
 • {White Estate 16. March 1976: {Ellen White: 7MR, 267} {Ellen White: Sermons and Talks Volume One 367.3, Sermon given October 20, 1906}:

Mi u okviru originalnog izvora možemo da vidimo da ova izjava ne potiče iz njenih knjiga niti je njen citat. Ovaj gornji tekst je anoniman zapis njene propovedi, ukoliko bi zaista poticao iz tog vremena! Izraz “tri Bića“ dolazi od jednog nepoznatog rukopisa, od strane osobe čije ime i autenticnost nikad nisu ni utvrđeni. Taj tekst je uprkos tim činjenicama ipak stavljen u 7MR kao njena izjava!

Ellen White je sve rukopise odobravala samo posle pregleda i njenog potpisa! Za ovaj tekst ne postoji njena autorizacija! Njoj je tada bio predstavljen samo odštampani deo te propovedi, koji je ona onda potpisala. Tekst sa delom propovedi koji je ona odobrila se nalazi u RH iz decembra 1906, i u njemu ne stoji izraz „tri Bića“. Suprotna anonimna izjava o tri Bića je „otkrivena“ tek 1976. godine. U okviru ovog ubačenog teksta dolazi do tvrdnje, da se neautorizovan i neodštampan deo podrazumeva, pošto je Ellen White potpisala i odobrila za štampu druge delove ove propovedi, koje je imala u rukama. 

Kod takvog pristupa bismo mogli da svaku propoved kasnije po želji proširiti i dokazivati željene konstelacije. U istom duhu bi mogli da tvrdimo da su i apokrifi istiniti, jer vode poreklo iz tog vremena i dotiču isto područje teologije. Na isti način je i dr Kellogg kao svestan vođa otpada dopunjavao izjave Ellen White, i tako njenim citatima davao potpuno drugo značenje. Šta je Ellen White rekla o njenim rukopisima bez njenog potpisa?

 • “A sada bih svima koji imaju želju za istinu rekla sledeće: Nemojte prihvatati neoverene izveštaje kao nešto što je sestra White rekla i napisala. Ako želite da znate šta je Bog otkrio kroz nju, onda čitajte njena izdata dela. Ako postoje ikakve sporne tačke koje ona nije napisala, nemojte to brzo prihvatati i širiti dalje glasine kao da je ona to rekla.“ {Ellen White: 5T 696.1}
 • “Pročitala sam sve što je kopirano, da bih videla da je sve kako treba. Pročitala sam sve rukopise svih knjiga pre nego što su poslati na štampanje.“ {Ellen White: 3SM 90.6}
 • “Ja sam temeljno ispitala sve moje publikacije. Moja je želja da se ništa ne pojavi bez moje temeljite kontrole.“ {Ellen White: 10MR 12.4}

Šta ako ne bi postojali  falsifikati? Sledećih 7 glava obrađuju tu tematiku:

Knjiga Evangelizam: eternal Godhead – večno Božanstvo – alternativno tumačenje

U ovoj glavi stoje dokazi istine za sve čitaoce koji ostaju pri stavu da ne postoje falsifikati Duha Proroštva. Čak i tada trojstveni citati zajedno sa ostatkom stihova i citata ne predstavljaju dokaze Trojstva. Kada se neki tekst izoluje, time je moguće „dokazati“ bilo koju lažnu nauku. Iako ova knjiga dokazuje postojanje falsifikata, donji tekst pokazuje, da bi Trojstvo bilo nemoguće i u konstelaciji kada bi svi tekstovi bili originalni:

 • Mi hoćemo Svetog Duha, Koji je Isus Hristos.” {Ellen White: Letter 66 April 10, 1894 par. 18}
 • Sveti Duh je lično On, odvojen od Svog ljudskog personaliteta i zato nezavisan od njega. On je sveprisutan kroz Svog Svetog Duha.“ {Ellen White: Letter 119, 1895.18}

Da li je možda Sveti Duh prisutan kroz svog Svetog Duha, ukoliko se ove reči ne bi odnosile na samog Isusa, kako tvrde trojstvenici? Tada bi imali dva Sveta Duha.

 • “Oni koji veruju istinu ne smeju zaboraviti da su oni mala Božja deca, da ih On obučava. Neka budu zahvalni Bogu za Njegova mnoga milosrđa i ljubazni jedni prema drugima. Imaju jednoga Boga i jednoga Spasitelja i jednoga Duha – Hristovog Duha, Koji će doneti jedinstvo u njihove redove.” {Ellen White: 9T, p. 189.3 1905}

Knjiga “Evangelizam” koja na prvi pogled ima neosporive dokaze za Trojstvo, sadrži izjave Duha Proroštva izvađene iz konteksta, koje formiraju drugačiji smisao. Samo kompletna slika svih izjava od Ellen White može doneti sigurnost u ispravnost neke nauke, što u ovoj knjizi nije slučaj. Dobra kompilacija citata u više drugih aspekata, nastala je tek oko 20 godina nakon smrti Ellen White pod vođstvom dr LeRoy Froom-a, koji je svim silama radio na dokazivanju Trojstva i bio od Generalne Konferencije zvanično zadužen da istraži upravo to pitanje.

Dr Froom je otvoreno napisao da je uklonio stare i besmislene adventističke nauke, koje su nas u svetu činile smešnim! Njegovo delovanje je preciznije opisano u 66. glavi knjige „Adventisti – Prva Zapovest ILI Trojstvo“:  dr LeRoy Froom kao vođa implementacije Omega otpada.

Donja izjava Duha Proroštva u kojoj stoji izraz “punina Božanstva”, se upotrebljava kao glavni dokaz za postojanje Trojstva, jer dotiče Svetoga Duha i termin Božanstvo:

 • “Otac JE sva punina Božanstva” “The Father is all the fullness of the Godhead bodily”
 • “Sin JE sva punina ispoljenog Božanstva” “The Son is all the fullness of the Godhead manifested”
 • „Utešitelj koga je Hristos obećao poslati nakon uznesenja, je Duh U svoj punini Božanstva” “The Comforter that Christ promised to send after He ascended to heaven,  is the Spirit in all the fullness of the Godhead”

{Ellen White: Special Testimonies, Series B, No. 7, pp. 62, 63. 1905 and Evangelism, pp. 614, 615}

Ali ako ovaj tekst pročitamo pažljivije, videćemo da su u okviru ove titule prisutne fundamentalne razlike, i to:

 • Otac i Sin SU PUNINA Božanstva = IS the Fulness of the Godhead. 
 • Sveti Duh je U PUNINI tog Božanstva = IN the Fulness of the Godhead.

Sumirajmo sada indirektnu poruku ovo izjave: Otac JE Božanski vladar, Sin JE Božanski vladar, Sveti Duh je U tom Božanskom vladaru, dakle u Ocu i u Sinu, i time sâm nije Božansko Biće kao Otac i Sin. Ako nešto proizilazi od nečega, onda kao prvo mora biti već u tome, isto kao što se izvorska voda već nalazi u svom izvoru, da bi iz njega mogla da izađe. Ovde NE stoji da su svo Troje ta punina Božanstva, što bi u slučaju Trojstva moralo da bude.

Izraz Božanstvo – Godhead tj. Divinity označava karakteristiku i ne znači Bog. Kada bi bilo tako, onda bi moralo da stoji da su svi Troje a ne samo Sveti Duh U punini Božanstva, gde bi onda Bog značilo spoj tri osobe, što je panteizam – naša nauka usvojena 1981. godine.  Mi smo jasno videli da je Otac to Božansko Biće, da je Sin to Božansko Biće, Koja nisu jedno i ne predstavljaju Trojstvo! Tu ne piše da su Otac i Sin Božanstvo, nego da je Svaki ponaosob Božanstvo – Božansko Biće. Ovaj citat je još jedan dokaz da Sveti Duh proizilazi iz Oca i Sina, te da nije treće Božansko Biće.

U rečnicima na većini jezika stoji, da izraz ‘Godhead’ ne označava broj ili biće nego Božansku prirodu tj. Božanske osobine (Divinity). Budući da u gornjem citatu jasno stoji da su i Otac i Sin svaki posebno Godhead, kroz besmisleno tumačenje da izraz Godhead znači Trojstvo, značilo bi da postoje dva ili čak tri Trojstva!

Otac je otelovljena punina Božanstva. On je nevidljiv za nas smrtnike. Jedini način da poznamo Boga i Njegovo Božanstvo je ako se manifestuje. Hristos je nasledio Božanstvo od Svog Oca i zato je On „sva punina Božanstva koja se manifestuje. Sva punina koja je u Sinu Božijem je Njegovo, nebeskim rođenjem stečeno pravo i nasleđe. (Jevrejima 1,4) Ova Božanska punina obitava u Hristu jer je to ugodno Ocu. (Kološanima 2,9; 1,19) Hristos je posedovao Božanskim rođenjem slavu Svoga Oca. (Jevrejima 1,3; Jovan 1,14;2. Korinćanima 4,6)

 • U Hristu je sjedinjena sva Očeva slava. U Njemu je utelovljena sva punina Božanstva – Godhead (osobine tj. karakteristike). On je svetlost Očeve slave, i jasna slika Njegove ličnosti. Slava Božjih atributa je prikazana u Njegovom karakteru.” {Ellen White: 7BC, p. 907}
 • Božanska ljubav manifestovana prema palom ljudskom rodu kroz žrtvu Njegovog ljubljenog Sina, zadivila je anđele. “Jer Bogu toliko omilje svet da i Sina Svojega jedinorodnog dade da svako ko u Njega uzveruje nikada ne umre, već da ima život večni.” Sin je bio svetlost Božije slave, i jasna slika Njegove ličnosti. On je posedovao nebesku izvanrednost i veličinu. Bio je jednak Bogu. Ocu je bila ugodno da u Njemu obitava sva punina.” {Ellen White: 2SP, p. 38}

I po samoj Bibliji izraz `Godhead` predstavlja osobinu i titulu:

 • “Jer što se na Njemu ne može videti, od postanja sveta moglo se poznati i videti na stvorenjima, i Njegova večna sila i Božanstvo (Godhead), da nemaju izgovora.“ {Rimljanima 1,20}
 • “Ali hoću da znate da je svakome mužu glava Hristos; a muž je glava ženi; a Bog je glava Hristu.“ {1. Korinćanima 11,3}

Reč ´Head´ – glava, kao deo reči ‘Godhead’ znači titulu Božanskog vladara, Koji je glava celom svemiru! Donji stih još jednom produbljuje ovu činjenicu i naglašava da je Bog Otac glava i Svom Sinu! Na Jevrejskom jeziku u jevrejskoj Bibliji kao originalna reč za ´Božanstvo´ tj. ´Godhead’ stoji reč ´Elohut´.

 A ta reč je pridev a nikako imenica, i opisuje Božju osobinu. Ta osobina je ´Božanstvo tj. Božanstvenost´, kao što je analogno tome čovekova osobina ´ljudskost´ i opisuje karakteristike karaktera bez definicije ostalih područja, i ne predstavlja imenicu „čovek“. Kada je jedan dobar čovek pun ljubavi prema drugima, onda mu dajemo pridev humanitaran. 

Isto tako osobina Božanstven označava i potvrđuje Njegove karatkeristike neshvatljivo duboke moći, sile, ljubavi i milosti! Jedan čovek u većini slučaja nije humanista, ali je uvek bez alternative čovek, i ne može da ima Božanske osobine. Jedno biće koje nije Bog, ne može da bude „punina Božanstva – Godhead“. 

Zato i Sveti Duh nije Godhead, nego je U Godhead Oca i Sina, Koji su Njegov Izvor u celom svemiru. Jedan duh ne može imati svog duha. Zato smo ispunjeni puninom Božjom, jer je sam Isus Svojim Svetim Duhom u nama:

 • “Da se Hristos useli verom U srca vaša, da budete u ljubavi ukorenjeni i utemeljeni; Da biste mogli razumeti sa svima svetima što je širina i dužina i dubina i visina, i poznati pretežniju od razuma ljubav Hristovu, da se ispunite svakom puninom Božijom.“ {Efescima 3,17-19}
 • “A nama je Bog otkrio Duhom Svojim; jer Duh sve ispituje, i dubine Božije. Jer ko od ljudi zna šta je u čoveku osim duha čovečjega koji živi u njemu? Tako i u Bogu što je niko ne zna osim Duha Božjeg. A mi ne primismo Duha ovoga sveta, nego Duha koji je IZ Boga, da znamo šta nam je darovano od Boga“ {1. Korinćanima 2,10-12}

Dok je Isus bio na zemlji, u Njemu se nalazila sva punina Božanstva Njegovog Oca:

 • “Jer u Njemu živi svaka punina Božanstva telesno.“ {Kološanima 2,9}
 • “Jer Bog beše U Hristu, i svet pomiri sa Sobom ne primivši im greha njihovih, i metnuvši u nas reč pomirenja.“ {2. Korinćanima 5,19}

Da li se jedno Božansko Biće daje od Boga Oca Njegovom Sinu u neograničenoj punini? Zar od Boga proizilazeći Duh nema neograničenu puninu Božanske moći? Da li jedan zemaljski otac daje svog zemaljskog sina jednoj drugoj osobi, i pri tome u neograničenoj punini? U donjem citatu vidimo još više da je Sveti Duh Božja sila, koja proizilazi iz Oca i Sina i predstavlja Njihovu moć i prisustvo:

 • “Utešitelj koga je Hristos obećao poslati nakon uznesenja, je Duh U svoj punini Božanstva, da bi manifestovao silu nebeske milosti svakome koji prihvata i veruje u Hrista kao ličnog Spasitelja.“ {Ellen White: SpT, Series B, No. 7, pp. 62, 63. 1905} and {Ellen White: Evangelism, pp. 614, 615}
 • “A vi niste u telu nego u duhu; jer Duh Božji u vama živi. A ako ko nema Duha Hristova, on nije Njegov. A ako je Hristos U vama, onda je telo mrtvo greha radi a Duh živ pravde radi. A ako li živi u vama Duh Onoga Koji je vaskrsao Isusa iz mrtvih, Onaj koji je podigao Hrista iz mrtvih oživeće i vaša smrtna telesa Duhom Svojim Koji živi u vama.“ {Rimljanima 8,9-11}
 • “Utešitelj koga je Hristos obećao poslati nakon uznesenja, je Duh U svoj punini Božanstva,…” {Ellen White:  BTS, March 1, 1906}

Sveti Duh se nalazi U Isusovoj punini Božanstva, i to pokazuje da je Sveti Duh deo Isusa! Otac je utelovljena punina Božanstva, i On za nas smrtne ljude nije vidljiv. Jedini način da poznamo Boga je, kada se Njegovo Božanstvo manifestuje. Isus je Svoje Božanstvo nasledio od Oca, i zato je je On potpuna punina Božanstva, koja se manifestovala pred ljudima. Ta Očeva punina živi u Hristu jer je Bogu Ocu to ugodno.

 • “Jer bi volja Očeva da se U Njega useli sva punina.“ {Kološanima 1,19}
 • “Jer U Njemu živi svaka punina Božanstva telesno.“ {Kološanima 2,9} 

Ako Godhead znači Trojstvo, kako se onda u Hristu nalazi punina Trojstva telesno? Godhead ne znači Trojstvo, nego Božanska priroda i Ellen White nikako nije izjavila da se u Hristu nalazi punina Trojstva telesno! Naime, ovi stihovi potvrđuju izjave Ellen White gde je napisala da su Otac i Sin punina Božanstva i da, kada Bibija kaže da u Isusu živi punina Božanstva, to znači da lično Bog Otac, Svojih Duhom živi u Isusu.

 • “Otac je dao Svoj Duh bez mere Svome Sinu, i mi takođe možemo dobiti tu puninu.“ {Ellen White: GC, p. 477}

Šta je još potrebno da bi smo razumeli staru istinu? Ova jasna istina koju smo mogli da vidimo u gornjim citatima nam pomaže da shvatimo šta zaista znači i donji citat:

 • Večno Božanstvo – Otac, Sin i Sveti Duh – je uključeno u delo koje zahteva davanje sigurnosti ljudskom rodu,…Spojivši nebeske sile sa ljudskim oni mogu kroz nebesku podršku dobiti efikasnost i učešće u Božanskoj prirodi i postati radnici zajedno sa Hristom.“ {Ellen White: UL 148.4}

Izraz „Eternal Godhead – the Father, the Son and the Holy Ghost“ ne označava niti jedno spojeno Božanstvo od tri osobe niti tri Božanska bića. Ova reč predstavlja pridev ‘večno Božanstvo’ Oca Sina i Svetoga Duha, a ne imenicu, i opisuje Božanske osobine kao što su ljubav i milost Oca, Sina i iz Njih proizilazećeg Svetog Duha. 

Ako Sveti Duh proizilazi od Oca i Sina, onda naravno ima Božanske a ne ljudske ili nežive osobine, i može samo da nam prosledi Božju ljubav i milost. U ovom citatu stoji samo manje precizan opis prideva Godhead koji je u ostalim citatima dublje objašnjen, gde smo videli da ´Bog Otac JE Božanstvo´, da ´Isus Sin JE Božanstvo´ i da  ´Sveti Duh je U tom Božanstvu Oca i Sina´.

 • Hristos nije prestao da bude Bog kada je postao čovek. Iako se ponizio u ljudskost, Božanstvo (Godhead) je još uvek bilo Njegovo. Samo Hristos je mogao predstaviti Oca čovečanstvu, i učenici su imali privilegiju da gledaju ovo predstavljanje preko tri godine.” {Ellen White: DA 663.5}

Godhead-Božanstvo je kao pozicija i dalje pripadalo Hristu i nakon Njegovog utelovljenja. Da li je možda jedno Trojstvo pripadalo Hristu i nakon Njegovog utelovljenja?

 • “Hristos je u Svom Božanstvu (Godhead) zasijao kada je izašao iz grobnice i ustao pobednički nad smrti i grobom.” {Ellen White: ST May 30, 1895. TA 209.4}

Da li je Isus zasijao u Svom Trojstvu, ili možda Godhead ipak ne znači Trojstvo ili Biće Bog? Godhead kao pridev označava u zavisnosti od konteksta Božansku prirodu, status ili samo osobine, koje kao dar mogu dobiti čak i ljudi:

 • “Kada su se u poniznosti potčinili oblikujućem uticaju Svetog Duha, primili su puninu Božanske prirode (Godhead) i bili su oblikovani po Božanskom obličju.” {Ellen White: AA 49.3}
 • “Kroz saučesništvo u Božanskoj prirodi i mi možemo stajati čisti, sveti i neokaljani. Božanska priroda – Godhead nije učinjena ljudskom i ljudskost nije postala Božanstvo mešanjem dve prirode zajedno. Hrist nije posedovao istu grešnu, iskvarenu, palu nevernost koju mi imamo, jer onda On ne bi mogao biti savršena žrtva.” {Ellen White: Manuscript 94, 1893. Manuscript Releases, Vol. 6, pp. 110-112}

Da li se možda Trojstvo utelovilo? Da li je možda Trojstvo bilo pomešano sa ljudskom prirodom? Prava istina je da je Isusova Božanska bezgrešna priroda (Godhead), Njegova Božanska ličnost, bila pomešana sa Njegovom ljudskom prirodom na zemlji!

Kada bi Sveti Duh bio punina Božanstva – Godhead, koje pristalice Trojstva uzimaju za dokaz, onda bi proilazilo da je sam Sveti Duh “punina Trojstva“, i time ono samo Trojstvo! No, dublja analiza prevoda Evangelizma pokazuje ne samo da je u njega stavljena reč Trojstvo koja ne postoji ni u jednom citatu Ellen White, već da se i ‘Godhead’ prema potrebi prevodi drugačije na naš jezik, tj. na jednom mestu jedan “trojstveni“ Bog, a na drugom jedan Bog Otac.

Reč Trojstvo, koje kao podnaslov stoji na internet stranicama ‚whiteestate.org’, Ellen White nikada nije napisala!

Treća Ličnost tj. Osoba? Biće?

U ovoj glavi stoje dokazi istine za sve čitaoce koji ostaju pri stavu da ne postoje falsifikati Duha Proroštva. Čak i tada trojstveni citati zajedno sa ostatkom stihova i citata ne predstavljaju dokaze Trojstva. Kada se neki tekst izoluje, time je moguće „dokazati“ bilo koju lažnu nauku. Iako ova knjiga dokazuje postojanje falsifikata, donji tekst pokazuje, da bi Trojstvo bilo nemoguće i u konstelaciji kada bi svi tekstovi bili originalni:

Ko je ta treća ličnost? Da li treće biće? Po Duhu Proroštva sigurno ne:

 • “Oni koji veruju istinu ne smeju zaboraviti da su oni mala Božja deca, da ih On obučava. Neka budu zahvalni Bogu za Njegova mnoga milosrđa i ljubazni jedni prema drugima. Imaju jednoga Boga i jednoga Spasitelja i jednoga Duha – Hristovog Duha –, Koji će doneti jedinstvo u njihove redove.” {Ellen White: 9T, p. 189.3 1905}
 • Mi hoćemo Svetog Duha, Koji je (sam) Isus Hristos.“ {Ellen White: Letter 66, April 10, 1894, par. 18}
 • Ne silom ni krepošću nego Duhom Mojim, veli Gospod nad vojskama.” {Zaharija 4,6}

Kada jedan čovek ima telo, život i duh, da li je taj njegov duh jedno nezavisno biće ili deo tog čoveka? Istovremeno izraz „moj sin“ naravno znači drugo biće, što za duha nikad ne znači, jer je jedan duh uvek samo deo nekog bića. U svim citatima od preko 100.000 stranica, Ellen White jasno piše da su Bog Otac i Isus – prisutni svojim Svetim Duhom koji proiziliazi iz Njih, dok nekoliko manje razumljivih citata ostavljaju utisak da Ellen White svedoči o Trojstvu. Kako je to moguće?

Razmotrićemo u nastavku te citate, koji zahtevaju studiju svih nadahnutih tekstova, kao i potragu za ispravnim značenjem nejasnih izjava, jer bismo inače Biblijom “dokazivali“ zagrobni život sa Samuilovim duhom.

 • “Čovek može da se odupre i pobedi greh jedino moćnim delovanjem treće Ličnosti Božanstva, Koja će doći sa neizmenjenom silom u punini Božanske moći.“ {Ellen White: DA,p. 671.2}
 • Naše posvećenje je delo Oca, Sina i Svetoga Duha. To je ispunjenje zaveta koje je Bog napravio sa onima koji se vezuju sa Njim, da stoje sa Njim, Njegovim Sinom i Svetim Duhom, u svetoj zajednici. Da li ste nanovo rođeni? Da li ste postali novo biće u Hristu Isusu? Onda sarađujte sa tri velike Sile nebeske koje rade za vas.“ {Ellen White: 7BC, p. 908.11, 1901}

Zašto paralelno postoje tako suprotni citati, kao ova dva gornja, u usporedbi sa ostatkom?

Oni to nisu, jer Ellen White u drugim citatima potpuno jasno objašnjava značenje takvih citata kao što je gornji, i dovodi sve svoje izjave u potpunu harmoniju, što je obavezna karakteristika pravog Božjeg proroka!

U donjem citatu možemo da vidimo da ona koristi pojam treće Ličnosti da bi naglasila da je Sveti Duh potpuno drugačija manifestacija Isusa, nezavisna od Njegovog tela, ali ne da je treće biće. Pošto je sam Isus među nama prisutan na drugačiji način, On sigurno nije neka besvesna energija. 

Duh Proroštva to svesno Božje prisustvo naziva svesnom Ličnošću, da bi uzeo distancu od učenja dr Kellogg-a koji je u prvoj fazi otpada propovedao besvesnu silu u lišću, a Ellen White je istovremeno iznosila istinu da je to lično prisustvo Isusa u drugom obliku. Ako je nešto našim umovima teško shvatljivo, to nam ne daje za pravo da stvaramo novog Boga.

 • Sveti Duh je lično On, odvojen od Svog ljudskog personaliteta i zato nezavisan od njega. ON (Isus) se na svim mestima prikazuje kroz Svog Svetog Duha, kao Sveprisutan (Isus)“! {Ellen White: Letter 119, 1895.18}

Kada govorimo o ovoj problematici, o Svetome Duhu, i izrazu ´treća ličnost´ mi moramo biti veoma oprezni sa rečima, kao što je to i Joseph Waggoner rekao, jedan od naših najvažnijih pionira, i veliki borac protiv Trojstva:

 • “Postoji jedno pitanje koje se veoma osporava u teološkom svetu, nikada nismo predspostavljaji da ćemo ući u to. Radi se o sledećem: Ličnost Božjeg Duha. Preovladujuće ideje da je to osoba su veoma raznovrsne, često banalne, ovu reč ljudi različito razumeju; dakle, jedinstvo u mišljenju u vezi ovoga se ne može očekivati sve dok svi ne budu u stanju da precizno definišu šta misle kada kažu ovu reč ili sve dok se svi ne slože u vezi jednog konkretnog značenja, kako će se ova reč upotrebljavati. Ali pošto ovaj dogovor ne postoji, čini se da razgovori o ovoj temi ne mogu biti korisni, pogotovo zbog toga što je to nešto što nije direktno otkriveno.“ {J.H. Waggoner: The Spirit of God, p. 8+9}

On nam ovde govori, da kada razgovaramo o Svetome Duhu, prvo bi trebalo da više pažnje posvetimo reči Ličnost, jer ona ima različita značenja. I William White takođe objašnjava da je tek tada shvatio šta njegova majka uči o toj temi, kada je razumeo značenje reči Ličnost objašnjeno u rečniku.

 • “Moja zbunjenost se umanjila kada sam na osnovu rečnika shvatio da je jedno od značenja reči osoba tj. ličnost- karakteristika. Napisano je na takav način da sam zaključio da može postojati ličnost bez telesne građe koju Otac i Sin poseduju.“ {W.C. White, 1935, Letter to H.W. Carr}
 • “Opisujući Svojim učenicima službu Svetoga Duha, Isus je želeo da ih nadahne radošću i nadom koja je nadahnjivala i Njegovo srce. Radovao se za tu obilnu pomoć koju je osigurao Svojoj Crkvi. Sveti Duh je bio najveći od svih darova koje je mogao izmoliti od svog Oca za uzdizanje svoga naroda. Sveti Duh treba da im bude podaren kao sila koja preporađa, jer bi bez nje Hristova žrtva bila beskorisna. Sila zla vekovima je jačala i ljudi su se začuđujućom pokornošću potčinjavali sotonskom ropstvu. Čovek može da se odupre i pobedi greh jedino moćnim delovanjem trećeg Lica (Ličnosti) Božanstva, koje će doći sa neizmenjenom silom U punini Božanske moći. Duh čini delotvornim ono što je izvojevao Otkupitelj sveta. Duh Sveti čisti srce. Posredstvom Duha vernik postaje sudeonik u Božanskoj prirodi. Hristos je podario SVOGA Duha kao Božansku silu u savlađivanju svih nasleđenih i stečenih sklonosti ka zlu i da Crkva primi pečat Njegovog karaktera.” {Ellen White: DA, p. 671. + RH, 19. November 1908}

Ovaj citat produbljuje i potvrđuje šta u ovom kontekstu znači treća Ličnost:  Isusov Duh kao Njegova prisutnost, sila, služba i dar! Ellen White je upravo u kontekstu službe napisala da je Sveti Duh ”treće Lice Božanstva”.  Ona je, kao što je u adventističkoj istoriji poznato, u okviru pripreme svojih dela koristila “Noahs Webster” rečnik iz 1828. godine koji u definiciji 6. opisuje jedno od značenja reči ličnost:  

 • „Koliko je čovek je drugačiji sam od sebe, kada je u osobi sudije i kada je u osobi tj. ličnosti prijatelja.“ {Noahs Webster: Person – 6. Character of office – 6. Karakter službe.}

Čovek, iako jedna individua, se može jako razlikovati u zavisnosti od službe koju ima, koje u okviru službe predstavljaju njegove posebne i različite ličnosti tj. osobe. Svaka uloga predstavlja u tom smislu jednu posebnu osobu-ličnost. Kao sudija je veoma drugačiji nego kao prijatelj. I sama Biblija koristi reč ´drugi´ u opisu iste individue:

 • “I sići će na te Duh Gospodnji, te ćeš prorokovati s njima, i postaćeš drugi čovek.“ {1. Samuilova 10,6}

Saul je pri silasku Duha Gospodnjeg postao drugi čovek, tj. druga ličnost. Ovde možemo primeniti definiciju reči ličnost iz citiranog rečnika. Saul je po službi bio car Izraelov. U momentu kada je Sveti Duh sišao na njega, dobio je novu službu proroka i time je postupao kao druga osoba iako je i dalje bio ista individua.

 • “Dok Isus služi u nebeskoj Svetinji, ON takođe služi i u crkvi na Zemlji preko Svoga Duha. ON je sakriven od naših očiju, ali Njegovo obećanje dato na rastanku ispunjava se: “Evo, Ja sam S VAMA u sve dane do svršetka veka.“ (Matej 28,20). Iako Svoju silu prenosi Svojim slugama, Njegovo prisustvo koje daje snagu, još uvek je u Njegovoj crkvi.“ {Ellen White: DA, p. 166}
 • “Sveti Duh je Osoba, JER je On Svedok da smo mi deca Božja. Svedok će poneti sa Sobom Svoje dokaze. U takva vremena mi verujemo i sigurni smo da smo deca Božja… Sveti Duh ima Ličnost, inače ne bi mogao biti Svedok našem duhu i sa našim duhom biti Svedok da smo deca Božja. On takođe mora biti Božanska Osoba, inače ne bi mogao spoznati tajne koje se kriju u Božjem umu. „Jer koji čovek zna stvari čovečije, osim duha koji je u njemu? Tako ni Božju stvar ne znaju ljudi, već Duh Gospodnji.“ {Ellen White: Evangelism, p. 616+617}

Iako prvi deo citata daje utisak da je Sveti Duh “biće”, naša obaveza je iskrena potraga za istinom. A ona se nalazi već u donjem delu citata! Zar Bog ne zna šta je u Njemu nego samo treće “biće“ Sveti Duh? Onda bi sam Bog bio jedan robot! U ovom citatu još jednom vidimo da kao što je naš duh u nama, tako je i Božji Duh u Njemu. Da li je naš ljudski duh novo biće nezavisno od nas? 

Donji stihovi i citati nam daju jasan odgovor, kako da razumemo gornji citat:

 • „A nama je Bog otkrio Duhom Svojim; jer Duh sve ispituje, i dubina Božije. Jer ko od ljudi zna šta je u čoveku osim duha čovečjega koji živi u njemu? Tako i u Bogu što je niko ne zna osim Duha Božijega. Jer mi ne primismo duha ovoga sveta, nego Duha Koji je IZ Boga, da znamo šta nam je darovano od Boga.“ {1. Korinćanima 2,10-12}

I po apostolu Pavlu su čovek i njegov duh upoređeni sa Bogom i Njegovim Duhom. Kao što ni duh čovečiji nije različito biće od čoveka, tako ni Božji duh nije različito biće od Boga. Kao što je duh čovečiji njegova ličnost, tako je i Božji Duh Njegova ličnost.

 • “Veličina Božja je nama nepojmljiva. “Božji presto je na nebesima” (Psalam 11,4); ali SVOJIM Duhom ON je svuda prisutan. On ima intimno znanje, i lični interes u svim delima Njegovih ruku.” {Ellen White: Ed, p. 132}

Duh ima Ličnost jer Bog ima Ličnost. Dajući nam Svog Duha, Bog nam daje Sebe, ne nekog drugog. Kada nam Bog daje sebe u Duhu, On nije lišen ličnosti. On nije samo neka bezlična sila ili esencija. Ne, On je veoma ličan i blizak. On je Božja ličnost, jer ima Božju ličnost. Isto važi i za činjenicu da je Božji Duh Božanska Osoba.

 • Kao Božanska zadužbina – sila Duha Svetoga, је data učenicima, tako će i danas biti data onima koji traže pravdu. Sama ova sila je dovoljna da nas poduči mudrosti i da nas spremi za nebeske sudove. Hristos želi da nam da blagoslov koji će nas učiniti svetima. “Ovo vam kazah”, govori On, “da radost Moja u vama ostane i radost vaša se ispuni.” Jovan 15,11. Radost u Svetom Duhu daje zdravlje, životodavnu radost. Dajući nam Svoga Duha, Bog nam daje Sebe, čineći Sebe izvorom Božanskih uticaja, da da zdravlje i život svetu.” {Ellen White: 7T, p. 273}
 • „Bog je Duh, a ipak je Biće sa ličnošću; jer nam je tako On otkrio Sebe.“ {Ellen White: MH, p. 413}

Sveti Duh je Osoba, jer je i Bog Osoba, a Sveti Duh je samo Božanska ličnost, Ličnost Boga, Ličnost Hrista.

 • Duh oživljava, od tela nema ništa, reči koje govorim k vama, one su Duh i život.‘ Hristos se ovde ne osvrće na Svoju doktrinu, već na Svoju ličnost, na Božanstvo Svog karaktera.” {Ellen White: Review and Herald, 5. April, 1906 par. 12}

Sam naziv „treća Osoba“, koji je dat Svetom Duhu ima samo svrhu da pokaže da je Sveti Duh Isusova prisutnost, ali nezavisna od Njegovog tela i lične telesne prisutnosti! Pošto Isus na nebu lično govori sa prisutnim bićima, Njegov Duh predstavlja simbolično Njegovu drugu ličnost.

Isus, Svojim Svetim Duhom, govori sa svim bićima u univerzumu. Iako je ova činjenica za nas potpuno neshvatljiva, to ne sme da bude razlog da sve izvrćemo u željenom pravcu.

 • “Ni jedna istina nije jasnije učena u Bibliji do one koja govori da Bog kroz Svog Svetog Duha upravlja Svojim slugama na zemlji u velikim pokretima u radu za spasenje.” {Ellen White: GC, p. 343}
 • „Saučestvujući Sveti Duh je Svoje učenike, apostole osposobio da se odupru svakoj vrsti idolotarije i da uzdižu Gospoda, i samo Njega. Ko je, osim Hrista sa Njegovim Duhom i Božanskom silom vodio pera istoričara da bi celom svetu bili prezentovani skupoceni zapisi o Isusovim rečima i delima?” {Ellen White: 3SM 137.2}

Ko po Bibliji ima Svoje zemaljske učenike? Naravno Isus i samo Isus!

Sve ovo nam pomaže da shvatimo sledeće reči Duha Proroštva, koje nikada ne suprote jedna drugoj, iako bi donji citat u izolovanoj formi mogao da podrži drugačije mišljenje:

 • „Sveti Duh je Utešitelj, u Hristovo ime. On oličava Hrista, a ipak je posebna ličnost. Mi možemo imati Svetoga Duha ako ga tražimo i ako imamo običaj da se okrenemo i imamo poverenje u Boga radije nego u bilo koje ograničeno ljudsko biće koje može da pogreši.“ {Ellen White: 20MR 324.2}

O čemu se radi u ovom opisu? Da još jednom ponovimo: Hristos se nalazi na nebu kao Prvosveštenik, dok je istovremeno na zemlji lično prisutan svojim Svetim Duhom – Utešiteljem. Pošto smo u mnogim citatima Ellen White mogli videti da je upravo Isus taj jedan Utešitelj, mi u okviru cele istine možemo prepoznati da su Utešitelj i Prvosveštenik dve različite ličnosti istog Isusa Hrista, u zavisnosti od toga gde se obavlja služba. Isus Hristos je lično sa nama, sveprisutan Svojim Duhom, Kojim lično sve vidi i sve čuje. To nije Hristova druga ličnost, to je Hristova ličnost u drugoj formi, u drugoj manifestaciji od telesne.

Sveti Duh je Božja i Hristova sveprisutnost, ali se manifestuje kao jedna ličnost, a ne dve. Tako je to i Božji i Hristov duh u isto vreme. Naše nerazumevanje ove bliskosti i odvojenosti u Hristovoj službi nije problem kojim se moramo baviti jer to ne razumeju ni anđeli, niti ćemo to ikada shvatiti. Ono ne sme da bude razlog, da istrgnemo nekoliko citata iz konteksta i pravimo novog Boga!


Ellen White je vrlo jasna po ovom pitanju:

 • “Mi ne možemo biti sa Hristom lično, kao što su to njegovi prvi učenici bili, ali je On poslao SVOG Svetog Duha da nas vodi ka celoj istini.“ {Ellen White: Ms 30, 1900}
 • “Hristos nije sada sa nama lično, već kroz predstavništvo Svetog Duha.“ {Ellen White: RH, September 16, 1909}

65. Samo jedna sila protiv greha = Biće Sveti Duh?

U ovoj glavi stoje dokazi istine za sve čitaoce koji ostaju pri stavu da ne postoje falsifikati Duha Proroštva. Čak i tada trojstveni citati zajedno sa ostatkom stihova i citata ne predstavljaju dokaze Trojstva. Kada se neki tekst izoluje, time je moguće „dokazati“ bilo koju lažnu nauku. Iako ova knjiga dokazuje postojanje falsifikata, donji tekst pokazuje, da bi Trojstvo bilo nemoguće i u konstelaciji kada bi svi tekstovi bili originalni:

 • Čovek može da se odupre i pobedi greh JEDINO moćnim delovanjem trećeg Lica Božanstva, Koje će doći sa neizmenjenom SILOM U punini Božanske moći.“{Ellen White: DA, p. 671.2}

Na prvi pogled gornji citat podupire doktinu o Trojstvu, no pogledajmo i sledeće citate ne bi li imali jasniju sliku:

 • Mi hoćemo Svetog Duha, Koji je (sam) Isus Hristos.“ {Ellen White: Letter 66, April 10, 1894, par. 18}  
 • “Ograničen ljudskom prirodom Isus nije mogao da na svakom mestu bude istovremeno Lično prisutan. Zato je svima bilo od koristi, da ih ostavi, da bi otišao kod Svog Oca, i poslao im Svetog Duha kao Njegovog Zastupnika na zemlji. Sveti Duh je lično On, odvojen od Svog ljudskog personaliteta i zato nezavisan od njega. Sam ON je SVEPRISUTAN kroz Svog Svetog Duha.“! {Ellen White: Letter 119, 1895.18}

Kada pročitamo citate, mi u prvom vidimo da samo delovanje Svetog Duha omogućuje pobedu nad grehom, a u drugom da to čini sam Isus, i da Njegov Sveti Duh predstavlja Njegovu Božansku silu, te time dobijamo jasan odgovor da taj tekst ne potvrđuje Trojstvo! Dole čitamo nastavak prvog citata koji nam otkriva više detalja o Sili i Isusovom Duhu:

 • “Duh je ONO što čini efikasnim ono što je najavljeno od Spasitelja sveta. Naše srce je očišćeno delovanjem Duha. Kroz Duha vernik dobija učešće u Božanskoj prirodi. Isus je dao SVOG DUHA kao Božansku SILU da bi smo pobedili sve urođene i stečene sklonosti ka grehu, i da bi Njegova crkva primila Njegov lični karakter.“ {Ellen White: DA, p. 671.2}

Ovde nije rečeno da je Bog „Trojstvo“ ili da je Sveti Duh treći Bog, nego da je On Božanska sila koju nam je Isus dao kao Svoga Duha! Mi smo već videli značenje teksta u Evangelizmu sa izrazom ‘IN’ tj. ‘U’, i to da je Sveti Duh samo deo Oca i Sina tj. U Njima, dok SU Otac i Isus Sami ta punina Božanske moći. Izraz „treća Osoba“ ili „drugi Utešitelj“ u skladu sa celim tekstom samo označava da je to Isusovo prisustvo na drugi način nego u telu! Iz tog razloga mi u nastavku citata čitamo da je taj Duh, ta gore navedena Božanska sila i Isusov Duh! Izraz ´treća Osoba´ tj. ´drugi Utešitelj´ u harmoniji sa ostatkom Božje reči govori da se Isus manifestovao na drugačiji način, a ne u telu. Ovaj citat u skraćenoj verziji vodi u pogrešnom pravcu, iako u celini predstavlja jasan dokaz istine! Isto tako smo već videli da pojam osoba znači i osobina:

 • “Moja zbunjenost se umanjila kada sam na osnovu rečnika shvatio da je jedno od značenja reči osoba tj. ličnost karakteristika. Napisano je na takav način da sam zaključio da može postojati ličnost bez telesne građe koju Otac i Sin poseduju.“ {W.C. White, 1935, Letter to H.W. Carr}

Da li onda donje reči ipak znače treće nezavisno biće? Kada bi bilo tako, onda bi Sveti Duh bio iznad Boga Oca i Isusa, pošto samo Njegova sila može da nam pomogne u borbi protiv greha. To bi istovremeno uništilo i samu nauku o Trojstvu, jer ono uči „tri jednaka“ Bića.

 • “Princ sila zla može biti zadržan JEDINO SILOM Božjom u Njegovoj trećoj Ličnosti Božanstva, silom Svetog Duha.“ {Ellen White: SpT, Series A, No. 10, p. 37. 1897 and Ellen White: Evangelism, p. 617}

Ko je po Ellen White zaista ta jedina sila i treća ličnost Božanstva, koja nas jedina može osloboditi iz zavisnosti grehu? To je sam Isus!:

 • Jedina odbrana od greha je Hristos U srcu kroz veru u Njegovu pravednost.“ {Ellen White: DA, p. 324}
 • “Duh je dat kao sredstvo preporoda i bez Njega Hristova žrtva bi bila beskorisna. Sile zla su jačale kroz vekove i pokoravanje ljudi ovom sotonskom ropstvu je bilo iznenađujuće. Greh je mogao biti prevaziđen JEDINO kroz službu treće Ličnosti Božanstva, Koji bi došao sa silom Božje punine. Duh čini efektivnim ono što je iskovao Iskupitelj sveta. Duhom se srce očišćava. Duhom vernik postaje deo božanske prirode. HRISTOS JE DAO SVOJ DUH KAO NEBESKU SILU, da se prevaziđu sve nasledne i stečene tendencije ka zlu i da utisne Svoj karakter na crkvu.” {Ellen White: RH, May 19, 1904 par. 3}
 • “Hristos je izvor svakog ispravnog impulsa. On je JEDINI Koji u prirodnom srcu može pobuditi neprijateljstvo prema grehu. On je Izvor naše sile ako želimo da budemo spašeni. Nijedna duša se ne može pokajati bez Hristove milosti. Grešnik se može moliti Bogu da mu pokaže kako da se pokaje. Bog predstavlja Hrista grešniku i kada vidi čistotu Božjeg Sina, on postaje svestan karaktera greha. Verom u delovanje i silu Hristovu, neprijateljstvo prema grehu i sotoni nastaje u njegovom srcu.” {Ellen White: RH, 1. April, 1890 par. 5}
 • “Naše stanje kroz greh je postalo natprirodno, i sila koja nas oslobađa mora biti natprirodna, inače nema vrednost. Samo JEDNA sila može prekinuti sveze zla u ljudskim srcima, a to je sila Boga kroz Isusa Hrista.“ {Ellen White: 8T, p. 291 1904}

Preciznije, Sveti Duh je služba i manifestacija Očeve sile kroz Isusa i Isusova sveprisutnost i proslavljeni lični život. U donjem citatu nedvosmisleno čitamo da je Hristov život ono što nam pomaže da se odupiremo grehu. Hristov život je Njegov Duh, tj. taj Utešitelj Sveti Duh, Ono što mi zovemo ´treće Lice Božanstva´.

Mi smo mogli da vidimo da sve tri Osobe žive na nebu, što treba da nam jasno pokaže da je i Sveti Duh isto kao Otac i Sin živ, a ne mrtva ličnost, kao što je dr Kellogg učio u prvom stepenu otpada, pre nego što je potpuno prešao na doslovno Trojstvo u današnjoj formi. Naravno da je Sveti Duh živ, jer predstavlja živu prisutnost živog Oca i Sina.

 • “Dokle god Hristov životne postane vitalna sila u našim životima NE možemo se odupreti iskušenjima koja nas okružuju iznutra i spolja.” {Ellen White: MH, p. 130}
 • “Hristos je objavio da će posle Svog vaznesenja poslati Svojoj crkvi Utešitelja kao Svoj dar, Koji će zauzeti Njegovo mesto. Utešitelj je Sveti Duh, duša Njegovog(Isusovog) života, efikasnost Njegove crkve, svetlost i život sveta. Njegovim Duhom Hristos šalje uticaj pomirenja i moć koja uzima grehe.” {Ellen White: RH, 19. May 1904, par. 1}
 • Tako i životodavna sila Svetog Duha, koja proizilazi IZ Hrista, i koja je data svakom apostolu, prožima dušu, obnavlja motive i osećanja, i čak najskrivenije misli, i donosi dragocene plodove svetih dela.” {Ellen White: 3SP, p. 418, 1878}
 • “Sveti Duh je bio najveći dar koje je Otac mogao dati za uzdizanje Njegovog naroda. Duh je dat kao sredstvo novorođenja i bez ovoga žrtva Hristova bi bila beskorisna.” {Ellen White: RH, 19. November, 1908 par. 5}
 • “Da je Sveti Duh veliki Pomagač je divno obećanje. Na kakvu korist bi nam bilo da su jedinorodni Sin i Bog ponizili Sebe i izdržali kušanja zlog neprijatelja, i da su se borili sa njim celog Njegovog života na zemlji, i da je umro pravedni za nepravedne da bi ljudski rod opstao, ako Duh nije dat kao konstantno, delotvorno, preporodivo sredstvo da bi postalo efektivno ono što je za nas učinjeno od strane Iskupitelja sveta?“ {Ellen White: 3SM, p. 137.1}

Sveti Duh proizilazi po Otkrivenju iz Boga Oca ka Isusu Hristu, Koji Ga onda šalje u svemir kao Sebe, tj Svoga Duha, i Svoju Božansku silu, iako to ne možemo da shvatimo kako. Mi moramo da prihvatimo kako Božja reč govori!

 • “Od Simona Petra, sluge i apostola Isusa Hrista, onima što su primili s nama jednu časnu veru u pravdi Boga (Oca) našeg i Spasa Isusa Hrista: Blagodat i mir da vam se umnoži poznavanjem Boga i Hrista Isusa Gospoda našeg. Budući da su nam sve Božanstvene SILE Njegove, koje trebaju k životu i pobožnosti, darovane poznanjem Onog koji nas pozva slavom i dobrodetelji, kroz koje se nama darovaše časna i prevelika obećanja, da njih radi imate deo u Božjoj prirodi, ako utečete od telesnih želja ovog sveta.“ {2. Petrova 1,1-4}
 • Sveti Duh, Koji PROIZILAZI iz jedinorodnog Sina Božjeg, svezuje ljudsku dušu, telo i duh za savršenu Božansko ljudsku Hristovu prirodu.” {Ellen White: RH, 5. April, 1906 par. 16}

Mi poznanjem Boga i Hrista dobijamo obećanje, a to su Božanstvene sile Njegove, a znamo da je najveći dar koji Bog može dati čoveku nakon što je dao Svog Jedinorodnog Sina, Njegov Duh kojim nas oživljuje, odnosno, Božanstvena sila Njegova, da bismo i mi imali deo u Božjoj prirodi. Ta treća ličnost je sama Božja sveprisutnost:

 • “Hristos nam kaže da je Sveti Duh Utešitelj, i da je Utešitelj Sveti Duh. ´Duh istine, Kojeg će Otac poslati u Moje ime.´Ovo se odnosi na sveprisutnost Hristovog Duha, Koji se zove Utešitelj.” {Ellen White: 14MR, p. 179}
 • Božanski Duh, Kog je Iskupitelj sveta obećao da će Ga poslati je prisutnost i sila Božja (lično, a ne jednog „trećeg“ Bića).“ {Ellen White: ST, November 23, 1891}
 • Bog nam je podario Svetoga Duha, i Njemu nije moguće da nam daruje nešto veće od toga. Ovom daru ništa se ne može pridodati. Njime se sve potrebe mogu zadovoljiti. SVETI DUH JE ŽIVA BOŽJA PRISUTNOST (lično); ako se dovoljno ceni, On je izvor hvale i zahvaljivanja koji će zauvek teći u večni život. Darovanje Duha predstavlja zavet milosti.“ {Ellen White: ST, 7. august 1901}

Pošto su Otac i Sin kroz Svoga Duha prisutni na svakom mestu, da li Sveti Duh onda nije prisutan na nebu? Da li On nije prisutan na našem krštenju, ako predstavlja način manifestacije Boga i Hrista?

 • “Otac, Sin i Sveti Duh, beskonačne i sveznajuće Sile primaju samo oni koji zaista uđu u bliski odnos sa Bogom. Oni su prisutni na svakom krštenju, da prihvate kandidate koji su ostavili svet i primili Hrista u hram svoje duše.“ {Ellen White: 6BC, p 1075.5}

U narednim stihovima čitamo da je pored Oca i sam Isus prisutan u nama, i da je time sam On Sveti Duh. To ne znači da postoje dva Sveta Duha, nego da taj Sveti Duh proizilazi iz Oca, i preko Sina ide u ceo svemir ali i u naša srca. Drugačije gledište bi značilo da nam sam Isus „ne“ daje tu snagu, uprkos tome što lično On kuca na vrata našeg srca. Kada je On prisutan U našem srcu, onda nam On naravno daje i silu kroz Svog Svetog Duha.

 • “A vi niste u telu nego u duhu; jer Duh Božji U vama živi. A ako ko nema Duha Hristova, on nije Njegov. A ako je Hristos U vama, onda je telo mrtvo greha radi a Duh živ pravde radi. A ako li živi U vama Duh Onoga Koji je vaskrsao Isusa iz mrtvih, Onaj Koji je podigao Hrista iz mrtvih oživeće i vaša smrtna telesa Duhom Svojim Koji živi U vama.“ {Rimljanima 8,9-11}
 • “Jedina sila protiv zla je Hristovo delovanje U srcu.“ {Ellen White: DA, p. 324}

Bog Otac je Svog Sina Isusa, nakon što Ga je podigao iz groba, poslao ponovo, ovaj put kao Njegovog Svetog Duha, da nam kroz vođstvo iznutra omogući pobedu nad grehom:

 • “Vama najpre Bog podiže Sina Svojega Isusa, i POSLA Ga da vas (iznutra) blagosilja da se svaki od vas obrati od pakosti svojih.“ {Dela Apostolska 3,26}

Tri najviše Sile tj. nebeske Moći

Nebeski Trio

U ovoj glavi stoje dokazi istine za sve čitaoce koji ostaju pri stavu da ne postoje falsifikati Duha Proroštva. Čak i tada trojstveni citati zajedno sa ostatkom stihova i citata ne predstavljaju dokaze Trojstva. Kada se neki tekst izoluje, time je moguće „dokazati“ bilo koju lažnu nauku. Iako ova knjiga dokazuje postojanje falsifikata, donji tekst pokazuje, da bi Trojstvo bilo nemoguće i u konstelaciji kada bi svi tekstovi bili originalni:

U Otkrivenju Jovanovom, poslednjoj knjizi Biblije, koja po zastupnicima Trojstva predstavlja vrhunac shvatanja istine, celo četvrto i peto poglavlje opisuju ‚Onoga što sedi na prestolu‘ i Jagnje Koje stoji. Iz ova dva poglavlja, kao i ostatka Otkrivenja, nemoguće je proizvesti bilo kakvo Trojstvo, nezavisno od toga što je za Isusa upotrebljen slikovit opis Jaganjca, da bi naglasio Njegovu žrtvu za nas! Mnogi zastupnici Trojstva, u pokušaju da unište ovako jasan dokaz, na žalost tekst tumače da na prestolu sedi Trojstvo dok Jagnje predstavlja samo žrtvu. Zaista besmisleno, jer tu piše da se Onome (jednina! tj. Bog Otac) I Jagnjetu ukazuje čast. Čast se ukazuje samo jednom Biću, Koje je dalo žrtvu, a ne samoj žrtvi!

 • “I svako stvorenje, što je na nebu, i na zemlji, i pod zemljom, i što je na moru, i što je u njima, sve čuh gde govore: Onome što sedi na prestolu, i Jagnjetu blagoslov i čast i slava i država va vek veka.” {Otkrivenje 5,13}

Istina stoji i na drugim mestima u Bibliji:

 • „Jedno telo i jedan duh (sloge) kao što smo i pozvani u jednom nadu zvanja svojega. Jedan Gospod (Isus) jedna vera, jedno krštenje, jedan Bog(Otac)i Otac sviju, Koji je nad svima, i kroza sve, i U svima nama.”  {Efescima 4,4-6}

I njeni ostali citati potvrđuju i produbljuju ovu istinu šta je ona podrazumevala pod nebeskim Triom i tri naviše sile na nebu:

 • Mi hoćemo Svetog Duha, Koji je Isus Hristos.“ {Ellen White: Letter 66, April 10, 1894, par. 18}
 • Sveti Duh je lično On, (Isus) odvojen od Svog ljudskog personaliteta i zato nezavisan od njega. Sam ON (Isus) je SVEPRISUTAN kroz Svog Svetog Duha.“! {Ellen White: Letter 119, 1895.18}

Da li je Ellen White na kraju 1898 poverovala da je Sveti Duh postao „treće“ Božansko Biće?Ne, jer je ona već u mnogim citatima jasno objasnila da ta treća Ličnost proizilazi od Oca i Sina;  da su samo Otac i Sin Božanska Bića, Koja Svoju moć sveprisutnosti manifestuju kroz Svog Duha. U saglasnosti sa svim ostalim citatima mi donje citate možemo da razumemo samo na taj način, bez njihovog vađenja iz konteksta kao npr. i Avramovog krila u korist zagrobnog života:

 • “Držite se tako gde tri velike nebeske Sile, Otac, Sin i Sveti Duh mogu biti vaša snaga.“ {Ellen White: SW, February 23. 1904, }
 • “Moramo sarađivati sa tri najviše Sile na nebesima, sa Ocem, Sinom i Svetim Duhom, i ove Sile će raditi kroz nas, čineći nas radnicima zajedno sa Bogom.“ {Ellen White: Special Testimonies, Series B, Nr. 7, p. 51, 1905} {Ellen White: Evangelism, p. 617}
 • “Naše posvećenje je delo Oca, Sina i Svetoga Duha. To je ispunjenje zaveta koje je Bog napravio sa onima koji se vezuju sa Njim, da stoje sa Njim, Njegovim Sinom i Svetim Duhom, u svetoj zajednici. Da li ste nanovo rođeni? Da li ste postali novo biće u Hristu Isusu? Onda sarađujte sa tri velike Sile nebeske Koje rade za vas.“ {Ellen White: 7BC, p. 908.11, 1901}

Sveti Duh je Božanska Sila, manifestovana na drugačiji, nama nerazumljiv način. Da nije tako, Božji prorok ne bi napisao 1903. i 1905. da je najvažnija knjiga, pored Velike Borbe, knjiga: “Danilo i Otkrivenje“ od Uriah Smith-a. Arijanska – izričito protiv Trojstva. Kada pogledamo ostatak knjige “Testimonies B Nr. 7”, pronaći ćemo pored izraza tri nebeske Sile i sledeće reči povodom delovanja i učenja dr Kellogg-a:

 • “Stižu mi pisma sa izjavama ljudi koji tvrde da su pitali dr Kellogg-a da li veruje u svedočanstva sestre White. On govori da veruje, ali nije tako.” {Ellen White: Testimonies B Nr. 7, 1905, p. 60}
 • “Božji propovednici su privučeni i prevareni njegovom naukom.” {Ellen White: Testimonies B Nr. 7, 1905, p. 60}
 • “Žao mi je što razumni ljudi ne razaznaju zmijski trag. Nazivam ga tako, jer ga i Gospod tako naziva.” {Ellen White: Testimonies B Nr. 7, 1905, p. 61}

Jasnim rečima koje se ne mogu pogrešno shvatiti, sestra White kaže da je dr Kellogg udružio snage sa sotonom!

 • “Bog ne prihvata dr Kellogg-a kao svog radnika ukoliko ne raskine sveze sa sotonom.“ {Ellen White: Testimonies B Nr. 7, 1905, p. 64}

Ovi citati se odnose na doktrine koje je dr Kellogg učio pod imenom “napredne naučne ideje.” Ellen White to kaže odmah nakon citiranja Biblije o “dubinama sotone” (Otkrivenje 2,24). Šta je to dr Kellogg učio što je izazvalo ovako jake reči Ellen White? Koju doktrinu je dr Kellogg pokušavao da  uči koja potiče od sotone?

Iako je većina ljudi upoznata sa Kellogg-ovim panteističkim učenjem, mnogi nisu upoznati sa njegovom doktrinom o Trojstvu poslednjeg stadijuma njegovog otpada (opširnije u glavi 65). Ellen White je odbacivala doktrinu o Trojstvu u koju je dr Kellogg na kraju poverovao: sa imenom Bog Otac – Bog Sin – Bog Sveti Duh.

Prava istina je da je dr Kellogg učio o 3 večna, jednaka Božanska Bića, iako današnju istoriju pišu pobednici! Možemo videti da njena izjava ne može u isto vreme podržavati i protiviti se Trojstvu! To nam takođe pokazuje u kojem kontekstu trebamo čitati tekst sa izrazom tri Sile na nebesima, iako teško shvatiti da se ne odnosi na tri Bića.

Još jednom: pošto u Bibliji postoje na prvi pogled mnoge podrške različitih lažnih nauka, mi odgovore značenja suprotnih izjava samo možemo da tražimo u analizi kompletne poruke, bez vađenja iz konteksta.

Tri najviše Sile nisu definisane već samo nabrojane. Nema sumnje da postoje tri najviše Sile na nebesima, ali ova izjava nam ne govori kakav je odnos između ove tri Sile ili Njihova struktura. Tri nebeske Sile i položaj Njihovog odnosa mogu biti pravilno shvaćene samo u svetlu onoga što je Ellen White kao Božji prorok napisala, da je Bog Hristov Otac, a na drugom mestu objasnila Njihov odnos sa nebeskim Ocem, kao i Ko je to Sveti Duh, odnosno da je On Duh Hristov.

 • “Oni koji veruju istinu ne smeju zaboraviti da su oni mala Božja deca, da ih On obučava. Neka budu zahvalni Bogu za Njegova mnoga milosrđa i ljubazni jedni prema drugima. Imaju jednoga Boga i jednoga Spasitelja i jednoga Duha – Hristovog Duha, Koji će doneti jedinstvo u njihove redove.” {Ellen White: 9T, p. 189.3 1905}
 • Bog je Hristov Otac;  Hristos je Božji Sin. Hristu je dat uzvišen položaj. On je načinjen jednakim Ocu. Svi nebeski saveti Oca su otvoreni Sinu.” {Ellen White, Testimonies Volume 8, p. 268}
 • Božji Duh, Kog je Iskupitelj sveta obećao da će Ga poslati je prisutnost i SILA Božja (Oca i Sina).” {Ellen White: ST, November 23, 1891}
 • “Moja zbunjenost se umanjila kada sam na osnovu rečnika shvatio da je jedno od značenja reči osoba tj. ličnost – karakteristika. “ {W. C. White 1935 Letter to H. W. Carr}

Kada povežemo sve citate zajedno, jedini odgovor koji ostaje, glasi da je Otac ta moć, da je Sin ta moć, i da je Sveti Duh moć Oca i Sina!

Kao što smo videli u “Evangelizmu”, Otac JE Bog, Sin JE Bog, Sveti Duh je U Bogu! Zašto Duh, koji proizilazi od Oca i Sina kao treća Ličnost tj. Sila sveprisutnosti Oca i Sina, ne može da ima istu moć i silu, ako upravo On čini to svesno prisustvo Oca i Sina u svemiru?

 • “Hristos je obećao da će, nakon svog vaznesenja, poslati svojoj crkvi kao krunski poklon, Utešitelja, da zauzme Njegovo mesto. Utešitelj je Sveti Duh, – duša Njegovog (Isusovog) života, efikasnost Njegove crkve, svetlost i život sveta. Sa Svojim Duhom, Hristos šalje uticaj pomirenja i moć koja uzima greh.” {Ellen White: RH, 19. May 1904. par. 1}
 • Hristos im daje dah Svog SOPSTVENOG Duha, život Svog sopstvenog života. Sveti Duh ulaže sve Svoje napore da radi u srcu i umu.“ {Ellen White: DA, p. 827}
 • “I ovo rekavši dunu, i reče im: primite Duh Sveti.“ {Jovan 20,22}

Dah Hristov je Njegov Duh i život. Nikako ne govori o nekom drugom biću. Ovo je tačno i dosledno razumevanje ´tri najviše sile na nebesima.´ i ´nebeskog Trija´. To su Otac, Sin i Njihov Sveti Duh.

 • “Postoje tri žive Ličnosti nebeskog Trija; U ime ove tri velike Sile, Oca, Sina i Svetoga Duha, oni koji prihvate Hrista dobijaju krštenje živom verom, i ove tri Sile će sarađivati sa poslušnima nebeskoj istini u njihovim potrebama da žive novi život sa Hristom.“ {Ellen White: Testimonies for the Church, Series B, No. 7, 63, 1905. – Evangelism, p. 615}

Da li je ova izjava dokaz za Trojstvo? Tri žive Osobe? Ko je ta treća Osoba?

Da li možda sa druge strane mi tvrdimo da je Sveti Duh svugde raširena „mrtva energija“?Pošto je Sveti Duh lično Bog Otac i Isus, On mora biti svestan i živ a ne mrtav. Koga dobijamo po ovom citatu? Samog Isusa. Zašto Njega a ne doslovni Trio? Zato što je sam Isus odvojen od Svog tela na nama neshvatljiv način – istovremeno sveprisutan kao Njegov Sveti Duh. A ako nešto ne razumemo, onda trebamo prihvatiti ono što u apsolutnoj većini stihova i ostalih citata Ellen White doslovno piše, bez filozofiranja i bez istrgnutih citata iz konteksta!

Donji citat nam omogućuje da dublje shvatimo šta je nebeski Trio zaista, da je Sveti Duh kao treća Osoba tj. Ličnost na nama nerazumljiv način pripada Ocu i Sinu, te predstavlja Njihovu manifestaciju.

 • “Od Simona Petra, sluge i apostola Isusa Hrista, onima što su primili s nama jednu časnu veru u pravdi Boga našeg i Spasa Isusa Hrista: Blagodat i mir da vam se umnoži poznavanjem Boga i Hrista Isusa Gospoda našeg. Budući da su nam sve Božanstvene sile Njegove, koje trebaju k životu i pobožnosti, darovane poznanjem Onog koji nas pozva slavom i dobrodetelji, kroz koje se nama darovaše časna i prevelika obećanja, da njih radi imate deo u Božjoj prirodi, ako utečete od telesnih želja ovog sveta.“ {2. Petrova 1,1-4}
 • Spasitelj je naš Utešitelj. Dokazala sam da je On to.“ {Ellen White: 8MR, p. 49, 1892}
 • “Hristos nam kaže da je Sveti Duh Utešitelj, i da je Utešitelj Sveti Duh. ´Duh istine, Kojeg će Otac poslati u Moje ime.´Ovo se odnosi na sveprisutnost Hristovog Duha, Koji se zove Utešitelj.” {Ellen White: 14MR, p. 179}

Ovo su potpuno jasne izjave, koje predstavljaju dublju definiciju i potpuno objašnjavaju značenje citata kao Godhead, Trio itd. Mi shvatamo šta je nebeski Trio. Da nije tako, onda bi mogli uzeti stih o Avramovom krilu ili Samuilovom „duhu“ i time dokazati zagrobni život.

Ellen White je u smislu broja definisala veći broj od jedan, jer su pored dr Kellogg-a i neki drugi tadašnji teolozi počeli da iznose lažne nauke kao npr. o „fuzioniranom“ Bogu. William Edwin Boardman je tada širio katoličku zabludu da te tri Ličnosti postoje kao jedan Bog. Ellen White je to odlučno odbila i objasnila, da su Oni nebeski Trio, a ne tri „stopljene“ Osobe. Trio znači 3 a ne 1.

U stvari, upravo ova nauka je danas prisutna kod većine, kao sledeći stadijum otpada, kada je na GK 1980. „definisano“ da je jedan Bog = Otac Sin i Sveti Duh. Neki u idu i dalje, pa tvrde da su Otac, Sin i Sveti Duh „potpuno jedan“ Bog, i da ove tri ličnosti u stvari predstavljaju “različite forme Njegove manifestacije u okviru plana spasenja, gde samo igraju različite uloge“. Ovo je protiv bilo kog stuba Biblijske istine, pošto Isus kaže jasno „tako stoji napisano“. A u Bibliji stoji da postoji jedan Bog, i to Otac, jedan Sin, i jedan Duh.

Jedan Bog označava uvek i isključivo Oca.

Ove poslednje tri glave su produbljeno objašnjene kroz tekst i video na sledećoj adresi:

http://utjesitelj.com/nebeski-trio/

Tri Nosioca časti – Velikodojstvenika

U ovoj glavi stoje dokazi istine za sve čitaoce koji ostaju pri stavu da ne postoje falsifikati Duha Proroštva. Čak i tada trojstveni citati zajedno sa ostatkom stihova i citata ne predstavljaju dokaze Trojstva. Kada se neki tekst izoluje, time je moguće „dokazati“ bilo koju lažnu nauku. Iako ova knjiga dokazuje postojanje falsifikata, donji tekst pokazuje, da bi Trojstvo bilo nemoguće i u konstelaciji kada bi svi tekstovi bili originalni:

Da li su tri ‘Nosioca časti’ po Božjem proroku takođe i tri Bića?

 • “Oni koji veruju istinu ne smeju zaboraviti da su oni mala Božja deca, da ih On obučava. Neka budu zahvalni Bogu za Njegova mnoga milosrđa i ljubazni jedni prema drugima. Imaju jednoga Boga i jednoga Spasitelja i jednoga Duha – Hristovog Duha, Koji će doneti jedinstvo u njihove redove.” {Ellen White: 9T, p. 189.3 1905}
 • “Mi hoćemo Svetog Duha, Koji je Isus Hristos.“ {Ellen White: Letter 66 April 10, 1894 par. 18}
 • “Ograničen ljudskom prirodom Hristos nije mogao da na svakom mestu bude istovremeno Lično prisutan. Zato je svima bilo od koristi, da ih ostavi, da bi otišao kod Svog Oca, i poslao im Svetog Duha kao Njegovog Zastupnika na zemlji. Sveti Duh je lično On, odvojen od Svog ljudskog personaliteta i zato nezavisan od njega. Sam ON (Isus) je SVEPRISUTAN kroz Svog Svetog Duha.“! {Ellen White: Letter 119, 1895.18}

To su ta tri nebeska Velikodostojnika! Otac, Sin i Njihov Duh, Isusova svemoćna i svesna živa prisutnost u nama!

Da li je samo nabrajanje njih Troje pokazatelj da su svo Troje Božanska bića, ili nam je na drugim mestima rečeno kakav je odnos između Njih Troje? Upravo nam gornja tri citata daju dublje značenja citata u kojima su Oni samo nabrojani.

Izjave Duha Proroštva nam govore da ih je Troje, u šta bez sumnje verujemo svi, no zbog zloupotreba citata, Ellen White ostavlja uputstva za bolje razumevanje njenih spisa:

 • “Svedočanstva će, sama sebi, biti ključ koji će objasniti poruku koja je data, kao što se pismo pismom dokazuje.” “Po pitanju svedočanstava, ništa nije ignorisano, odbačeno, već se moraju uzeti u obzir vreme i mesto.“ {Ellen White: 1SM, p. 42, 57}

Upravo zato i donje citate smemo da tumačimo samo u skladu sa ostatkom Biblije i Duha Proroštva. Zastupnici Trojstva izričito naglašavaju da je Ellen White Božji prorok samo starog vremena, te da smo mi sada “shvatili dublje istinu i tražimo samo Biblijske dokaze”. Ipak, oni uzimaju ove citate istrgnute iz konteksta na koje kaleme proročki autoritet, dok Božjeg proroka odbacuju kada ih dublje istraživanje dovede do činjenice da je ona do kraja života odbacivala Trojstvo.

 • Večni nebeski Velikodostojnici – Bog, Hristos i Sveti Duh – naoružali su ih (učenike) sa mnogo više od smrtnih mogućnosti,… i radili su sa njima na tome da osvedoče svet o grehu” {Ellen White: Ms 145, 1901. Evangelism, p. 616.4}
 • “Otac, Sin i Sveti Duh, tri sveta nebeska Velikodojstvenika, su izjavili da će Oni dati ljudima snagu da pobede sile tame. I sva nebeska sredstva stoje na raspolaganju onima koji su krštenjem ušli u zavet sa Bogom.“ {Ellen White: Ms 92, 1901: 5BC 1110.9}

Zar Očev i Isusov Duh, Koji proizilazi od Njih i čini ih sveprisutnim u celom svemiru, nema dostojanstvo i čast? Zar Otac i Sin ne govore Svojim Svetim Duhom, Koji nosi Njihovu slavu? Da li je ličnost Svetog Duha, koja proizilazi na nama nerazumljiv način, bez časti? Ako jeste, ne bi imala Božansko poreklo! Onaj Koji nosi vrhovnu čast na prestolu jeste Otac, a ne Trojstvo. Božji prorok piše jasno da samo Ocu i Sinu pripada čast i slava!

Gornja izjava nam ne govori o odnosu Oca, Sina i Svetog Duha. Ne govori nam da su tri Bića. Ne govori nam da je Sveti Duh jednako biće kao Bog i Hristos. Ne govori nam da je Isus rođen od Oca. Ta izjava nam samo govori da ih je troje! Definiciju karakteristika dobijamo na drugim mestima:

 • Duhom će Otac i Sin doći i prebivati sa vama. ” {Ellen White: Bible Echo and Signs of the Times, January 15, 1893 par. 8}
 • “Moja zbunjenost se umanjila kada sam na osnovu rečnika shvatio da je jedno od značenja reči osoba tj. ličnostkarakteristika.“ {W.C. White, 1935, Letter to H.W. Carr}

Da li Bog Otac ima višu čast od Isusa? Po Njegovom proroku apsolutno da:

 • Bog (Otac) je jedini pravi živ Bog, Kome pripada  naša molitva i poslušnost. Ljudi tog vremena, koje ne poznaju niti Boga niti Isusa Hrista, Kojeg je poslao…Samo Otac i Sin trebaju da budu uzdignuti.“ {Ellen White: YI, July 7, 1898 par. 2}
 • “I odmah bih u duhu; i gle, presto stajaše na nebu, i na prijestolu seđaše Neko. I Onaj što seđaše bijaše po viđenju kao kamen jaspis i sard.“ {Otkrivenje 4,2.3}
 • Veliki Jehova je objavio sa Svog prestola ‚Ovo je Moj ljubljeni Sin‚.“ {Ellen White: DA, p. 579.4}
 • “Ali u prestupu čoveka (samo) Otac i Sin su bili obeščašćeni.” {Ellen White: ST, December 12, 1895 par. 7}

Zašto Sveti Duh nije bio obeščašćen ako je treće Biće? Zašto nije bio proslavljen pre nastanka greha niti posle njegovog uništenja? Zašto ni u jednoj izjavi Biblije i Duha Proroštva nije nazvan bićem, dok su sa druge strane Otac i Sin na mnogo mesta nazvani bićima?

U Otkrivenju Jovanovom, koja po zastupnicima Trojstva predstavlja vrhunac dubine razvoja shvatanja istine, celo četvrto i peto poglavlje opisuju ‚Onoga što sedi na prestolu‘ i Jagnje Koje stoji. Iz ova dva poglavlja kao i iz ostatka knjige Otkrivenja, nemoguće je proizvesti Trojstvo, nezavisno od toga što je za Isusa upotrebljen slikoviti opis žrtvenog Jagnjeta! Opisi Duha Proroštva u kontekstu večnosti takođe govore samo o Ocu i Sinu, Koji će jedini biti slavljeni kroz celu večnost:

 • “I svako stvorenje, što je na nebu, i na zemlji, i pod zemljom, i što je na moru, i što je u njima, sve čuh gde govore: Onome (Ocu) što sedi na prestolu, i Jagnjetu (Isusu) blagoslov i čast i slava i država va vek veka.” {Otkrivenje 5,13}
 • “U vašim rukama će se nalaziti zlatne harfe, i dok budete dodirivali žice, ujedinićete se sa svim spasenima u pesmi, koja će na celom nebu slaviti Boga i Njegovog Sina.“ {Ellen White: AUCR January 15, 1903, par. 14}
 • “Svi spaseni sveti će videti kao nikada pre ljubav Oca i Sina, i pesmama će Ih slaviti iz njihovih besmrtnih usta.“ {Ellen White: TMK, p. 371}
 • “Čas radosnoj pesmi u slavu Boga i Njegovog dragog Sina je došao. Sotona je poveo nebeski hor. Zapevao je prvu notu, a tada su sve nebeske vojske udružile sa njim i veličanstvene note su odzvanjale nebesima u čast Boga i Njegovog dragog Sina. Ali, sada, umesto divne muzike, razdor i besne reči se čuju od vođe pobunjenika.” {Ellen White: 1SP, p. 28, 1870}
 • “Gospod ohrabruje sve one koje Ga traže celim svojim srcem. On im daje Svog Svetog Duha, manifestaciju Njegove prisutnosti i naklonjenosti.“ {Ellen White: 9T, p. 230, 1909}

Budući da Sveti Duh proizilazi od Oca i Sina i sveprisutan je na nebu i zemlji, da li je bez znanja i moći koju Otac i Sin poseduju? Ako je Ellen White, Oca, Sina i Svetoga Duha nazvala „tri Zastupnika nebeskog autoriteta“ u {6MR 29.3}, da li to potvrđuje Trojstvo? Ako su Otac i Sin Nosioci nebeskog autoriteta, zašto onda Njihov Sveti Duh, Koji proizilazi iz Njih ne bi zastupao nebeski autoritet?

U priči o Vinogradaru i njegovom vinogradu (Matej 21,33-39), vidimo jasnu paralelu da su poslate sluge – proroci Izraela, zastupali Vinogradara. Sluga, prorok nadahnut Svetim Duhom, nikada ne zauzima poziciju svog Gospodara, već je verno zastupa. Sa druge strane, Vinogradarev Sin, ovde je nazvan Naslednikom vinograda.

Otac, Sin i Sveti Duh su se dali u izvršenje plana spasenja. I priprema plana?

U ovoj glavi stoje dokazi istine za sve čitaoce koji ostaju pri stavu da ne postoje falsifikati Duha Proroštva. Čak i tada trojstveni citati zajedno sa ostatkom stihova i citata ne predstavljaju dokaze Trojstva. Kada se neki tekst izoluje, time je moguće „dokazati“ bilo koju lažnu nauku. Iako ova knjiga dokazuje postojanje falsifikata, donji tekst pokazuje, da bi Trojstvo bilo nemoguće i u konstelaciji kada bi svi tekstovi bili originalni:

Kako je Sveti Duh učestvovao u planu spasenja? Kao sveprisutan Božji Duh a ne kao treće biće!

 • “Oni koji veruju istinu ne smeju zaboraviti da su oni mala Božja deca, da ih On obučava. Neka budu zahvalni Bogu za Njegova mnoga milosrđa i ljubazni jedni prema drugima. Imaju jednoga Boga i jednoga Spasitelja i jednoga Duha – Hristovog Duha, da donese jedinstvo u njihove redove.” {Ellen White: 9T, p. 189.3 1905.}

Kao što smo već videli pojam ´Božanstvo´ označava karakteristiku a ne “trojedinog“ Boga! Originalna jevrejska reč za ´Božanstvo´ tj. ´Godhead´ je reč ´Elohut´. Ta reč je pridev – ne imenica, i opisuje Božju osobinu.

 • “Moja zbunjenost se umanjila kada sam na osnovu rečnika shvatio da je jedno od značenja reči osoba tj. ličnost – karakteristika.“ {W.C. White, 1935, Letter to H.W. Carr}
 • Božanstvo je bilo tužno zbog ljudske rase i Otac, Sin i Sveti Duh, su se predali na izvršenje plana spasenja. Da bi se u potpunosti plan sproveo u delo, odlučeno je da se Hristos morao prineti na žrtvu za greh. Šta može izmeriti dubinu ovakve ljubavi?  Naš Bog je učinio sve za nas, bez mogućnosti da učini još više. Kroz Isusa je dao SVE nebeske resurce, da bi plan spasenja čoveka bio potpun. Kroz to vidimo Njegovu ljubav.“ {Ellen White: CH, p. 222} {Ellen White: AUCR, April 1, 1901 par. 10}

Božanstvo je, kao što smo videli, karakteristika Božanskog Bića, kao što je čoveku njegova ljudskost! Božanstvo (Oca i Sina) je bilo potrešeno kao što je kod dobrog čoveka potrešena njegova ljudskost kada vidi nepravdu. Šta nam ovaj citat govori? Ovde ne stoji da su svi troje napravili plan, nego samo da su se u okviru tog plana i Otac i Sin i Sveti Duh predali u njegovom izvršenju i potpunoj predaji. Nisu za nas mogli da učine više nego što jesu; učinili su SVE. To znači da je Otac vodio sa Sobom neshvatljivu unutrašnju bitku, da li da dopusti da Njegov Sin umre. 

Isus je za nas umro na krstu, a nakon toga ostao prisutan među nama Svojim Svetim Duhom, jer samo Isus pored Oca predstavlja SVE nebeske resurse! Izjava o zajedničkom izvršenju plana spasenja se često koristi u „dokazivanju“ da je Sveti Duh treća Božanska individua kao što su Bog Otac i Hristos, večni Sin.

Iako izjava u ovom citatu deluje kao da kaže da su se Otac, Sin i Sveti Duh predali da izrade plan spasenja, ovakvo tumačenje nije u harmoniji sa drugim tekstovima Duhu proroštva. U Biblijskom rečniku iz 1828., raditi znači uticati radom i naporima. To ne znači pripremiti plan rada, već sprovesti u delo plan koji je već formulisan. Kada pročitamo ceo ovaj citat sa prethodnim paragrafom, videćemo da je već i tu istina precizno potvrđena:

 • “Slava jevanđelja je zasnovana na principima povratka posrnulog roda Bogu kroz konstantne manifestacije dobročinstva. Ovaj rad je počeo na nebeskim dvorima. Tamo je Bog odlučio da da ljudima nepogrešiv dokaz ljubavi kojom ih je ljubio. Toliko ´Mu omile svet da je i Sina Svojega jedinorodnoga dao, da niko ko ga uzveruje ne pogine, već da ima život večni´.” {Ellen White: AUCR, April 1, 1901 par. 9}

Ne postoji ni jedno mesto u Bibliji i Duhu Proroštva gde je Sveti Duh sudelovao u Božanskim odlukama. Zašto? Zato što On ni ne postoji kao Božansko Biće! Sveti Duh je samo radio na ispunjavanju plana spasenja, koji su sa druge strane formulisali samo Otac i Sin! Sveti Duh je kao ličnost bio samo manifestacija prisutnosti Oca i Sina! Samo Otac i Sin su se zavetovali da će dati sve resurse nebesa da nas spasu. Ovo, naravno, uključuje i Svetog Duha, Koji je uvek deo samog Boga, Koji je Svojim Duhom sveprisutan u celom svemiru:

 • “Božja veličina je nezamisliva. „Božji presto je na nebu“ (Psalam 11,4); Ali ON je ipak svugde prisutan. On ima intimno znanje o našim ličnim mislima i Lični interes za sva dela Svoje ruke.“{Ellen White: Ed, 132.2}
 • “Jer je Bog što čini U vama da hoćete i učinite kao što Mu je ugodno.“ {Filibljanima 2,13}
 • “Plan spasenja koji su razradili Otac i Sin biće veliki uspeh.” {Ellen White: ST, June 17. 1903. par. 2}
 • “Pre pada čoveka, Sin Božji se ujedinio sa Svojim Ocem da izrade plan spasenja.” {Ellen White: RH, 13. September, 1906. par. 4}
 • Zajedno na savetu, Otac i Sin surešili da sotoni ne sme biti dozvoljeno da vrši svoj okrutni plan na čoveku.” {Ellen White: 18MR, p. 345.5}
 • “Kroz Hrista je posao, na koji se oslanja ispunjenje Božje namene, izvršen. Ovo je bio dogovor na savetu Božanstva. Otac je naumio na savetu sa Svojim Sinom da će ljudi biti testirani da li će biti privučeni sotoninim iskušenjima ili će načiniti Hrista svojom pravednošću, držeći Božje zapovesti i živeti. Bog je dao Svom Sinu vlast nad svima koji bi bili iskreni i odani. Hristos se zavetovao da ih spase od moći sotone, po cenu sopstvenog života.“ {Ellen White: 21MR, 54.3}
 • “Hristos, Reč, Jedinorodni od Boga, je bio jedno sa večnim Ocem, jedno u prirodi, u karakteru i svrsi, jedino Biće u univerzumu Koje je moglo ući u sve savete i namere Božje.“ {Ellen White: GC, p. 493}
 • “Jer će On sagraditi crkvu Gospodnju, i nosiće slavu i sedeće i vladati na Svom prestolu, i biće Sveštenik na prestolu Svom, i savet mirni biće među Obema.“ {Zaharija 6:13}
 • Pre nego su položeni temelji zemaljski, Otac i Sin su se zavetovali da otkupe čoveka ako ga preovlada sotona. Spojili su ruke u vernu zakletvu da će Hristos biti sigurnost ljudskog roda.” {Ellen White: DA, p. 834}
 • Otac i Sin su ušli u zavet da spasu svet kroz Hrista.“ {Ellen White: ST, October 10. 1892. par. 1}

Ne postoji ni jedno drugo biće koje može ući u savet Božji. Saveti Božanstva su uvek samo između Oca i Sina.

Ovo rađa jedno veoma bitno pitanje vezano za Duh Božji:

ILI je Sveti Duh Božansko Biće Koje ne može ući u savet,

ILI Sveti Duh uopšte nije biće, već je život, karakter, um i lično prisustvo i Boga Oca i Sina.

Šta je logičnije?

 • “A vi niste u telu nego u duhu; jer Duh Božji u vama živi. A ako ko nema Duha Hristova, on nije Njegov. A ako je Hristos U vama, onda je telo mrtvo greha radi a Duh živ pravde radi. A ako li živi u vama Duh Onoga Koji je vaskrsao Isusa iz mrtvih, Onaj koji je podigao Hrista iz mrtvih oživeće i vaša smrtna telesa Duhom Svojim Koji živi U vama.“ {Rimljanima 8,9-11}
 • “Biće nam suđeno u skladu sa svetlošću koju imamo, prema privilegijama koje su nam odobrene, prema prilikama koje smo imali da čujemo i razumemo Božju reč. Ove privilegije su nam date po beskonačnoj ceni za Oca i Sina. Plan spasenja je smišljen I izvršen kroz žrtvu celih nebesa, i DAR Svetog Duha je dat da se Božansko može ujediniti sa ljudskim, i da se čovek može uzdignuti moralno i duhovno.” {Ellen White: YI, 15. June, 1893 par. 1}

Ovde nam je precizno saopšteno da je plan prvo smišljen, potom sproveden u delo, nakon pada ljudi. Videli smo da su ga osmislili samo Otac i Sin. Kada su pripremili plan po beskonačnoj ceni za Njih, dali su i Svetog Duha kao DAR u cilju sprovođenja tog plana. Zato i čitamo broj 3, i to Bog Otac, Sin Isus i Njihov Duh kao dar nama, učestvovali u izvršenju tog velikog plana – ljubav Oca i Sina prema nama.

 • “Da je Sveti Duh veliki Pomagač je divno obećanje. Na kakvu korist bi nam bilo da su jedinorodni Sin i Bog ponizili Sebe i izdržali kušanja zlog neprijatelja, i da su se borili sa njim celog Njegovog života na zemlji, i da je umro Pravedni za nepravedne da bi ljudski rod opstao, ako Duh nije dat kao konstantno, delotvrono, preporodivo sredstvoda bi postalo efektivno ono što je za nas učinjeno od strane Iskupitelja sveta?“ {Ellen White: 3SM, 137.1}
 • “Saučestvujući Sveti Duh je Svoje učenike, apostole osposobio da se odupru svakoj vrsti idolotarije i da uzdižu Gospoda, i samo Njega. Ko je, osim Hrista sa Njegovim Duhom i Božanskom silom vodio pera istoričara da bi celom svetu bili prezentovani skupoceni zapisi o Isusovim rečima i delima?” {Ellen White: 3SM 137.2}

Ko po Bibliji ima Svoje učenike tj. apostole? Naravno sam Isus i samo Isus! Zato i ovde možemo da ponovo vidimo da je Sveti Duh lično Isus! I Njegovo prisustvo u nama je najveći dar, koji možemo da dobijemo od Boga!

 • Sveti Duh je bio najveći dar kojeg je Otac mogao dati za uzdizanje Njegovog naroda. Duh je dat kao sredstvo novorođenja i bez ovoga žrtva Hristova bi bila beskorisna.” {Ellen White: RH, November 19, 1908, Art. B, par. 5}
 • “Kao Božanska zadužbina je sila Duha Svetoga data učenicima, tako će i danas biti data onima koji traže pravdu. Sama ova sila je dovoljna da nas poduči mudrosti i da nas spremi za nebeske sudove. Hristos želi da nam da blagoslov koji će nas učiniti svetima. “Ovo vam kazah”, govori On, “da radost Moja u vama ostane i radost vaša se ispuni.” (Jovan 15,11). Radost u Svetom Duhu daje zdravlje, životodavna radost. Dajući nam Svetoga Duha, Bog nam daje Sebe, čineći Sebe izvorom nebeskih uticaja, da da zdravlje i život svetu.” {Ellen White: 7T, 273.1}
 • “Ni jedna istina nije jasnije učena u Bibliji do one koja govori da Bog kroz Svoj Sveti Duh upravlja svojim slugama na zemlji u velikim pokretima u radu za spasenje.” {Ellen White: GC, p. 343}
 • “Bog želi da čovek bude skladište nebeskih uticaja i jedino što otežava izvršenje Božjeg dizajna je to što ljudi zatvaraju svoje srce svetlosti života. Otpad je izazvao udaljavanje Svetog Duha od čoveka, ali kroz plan spasenja ovaj blagoslov nebesa će ponovo biti uspostavljen za one koji to iskreno žele. Gospod je obećao da će dati sve dobre stvari onima koji to zatraže od Njega, sve dobre stvari su definisane kao date sa darom Duha Svetoga.” {Ellen White: 2MR, p. 11}

Treća Osoba Koja hoda oko nas u Avondale-u

U ovoj glavi stoje dokazi istine za sve čitaoce koji ostaju pri stavu da ne postoje falsifikati Duha Proroštva. Čak i tada trojstveni citati zajedno sa ostatkom stihova i citata ne predstavljaju dokaze Trojstva. Kada se neki tekst izoluje, time je moguće „dokazati“ bilo koju lažnu nauku. Iako ova knjiga dokazuje postojanje falsifikata, donji tekst pokazuje, da bi Trojstvo bilo nemoguće i u konstelaciji kada bi svi tekstovi bili originalni:

Avondale je jedna adventistička škola, na čijem otvaranju 1899 godina je Ellen White imala govor. Pri tome je govorila i o Svetom Duhu. Ono što je rekla se od pristalica Trojstva rado citira, da bi se „dokazalo“ da je Sveti Duh „biće“. Ko je ta treća Osoba? Novo biće ili sam Isus prisutan na drugi način? Po Duhu Proroštva sigurno ne treće biće!

 • “Oni koji veruju istinu ne smeju zaboraviti da su oni mala Božja deca, da ih On obučava. Neka budu zahvalni Bogu za Njegova mnoga milosrđa i ljubazni jedni prema drugima. Imaju jednoga Boga i jednoga Spasitelja i jednoga Duha – Hristovog Duha, Koji će doneti jedinstvo u njihove redove.” {Ellen White: 9T, p. 189.3 1905}
 • Mi hoćemo Svetog Duha, Koji je Isus Hristos.“ {Ellen White: Letter 66, April 10, 1894 par. 18}

Donji citat u skraćenoj verziji iz knjige ‘Evangelizam’ vodi u pogrešnom pravcu, iako u celini predstavlja jasan dokaz istine!

 • “Mi moramo da shvatimo, da Sveti Duh, Koji je toliko Osoba koliko je Bog Osoba, hoda kroz ovu zemlju.“ {Ellen White: Evangelism 616, 1899 From a talk to the Students at Avondale-School in Australia}

Originalan i kompletan citat:

 • Gospod (Isus) kaže ovo zato što On zna šta je za naše dobro. On želi da izgradi zid oko nas, i da nas zaštiti od napada, tako da bi Svoje blagoslove i ljubav izlio na nas u velikoj količini. To je razlog što smo napravili tu školu ovde. Gospod je zapovedio da je ovo bilo mesto gde treba da budemo, i mi imamo jako dobar razlog da mislimo da je ovo pravo mesto. Mi smo zajedno ujedinjeni kao škola, i mi moramo da shvatimo, da Sveti Duh, Koji je toliko Osoba koliko je Bog Osoba, hoda kroz ovu zemlju, jer je Gospod Bog naš Čuvar i Pomoćnik. ON (lično sam Bog Otac) čuje svaku reč koju izgovorimo i zna svaku misao u našem umu.“ {Ellen White: Ms 66, 1899. (Talk, April 13, 1899), 7MR 299.2}

Na prvi pogled ovaj citat, skraćen i izvučen iz konteksta, izgleda kao “jasna podrška Trojstva i trećeg Božanskog Bića”. No, ako pažljivo čitamo kompletan tekst,  možemo prepoznati, da tu piše da je Sveti Duh jednako ličnost, ne besvesna sila, kao što je i Bog svesna ličnost, u ovom slučaju prisutan na drugačiji način nego na prestolu.

 • “Moja zbunjenost se umanjila kada sam na osnovu rečnika shvatio da je jedno od značenja reči osoba tj. ličnost – karakteristika. “ {W. C. White 1935 Letter to H. W. Carr}

U nastavku citata vidimo da je sam Bog taj Čuvar, Onaj Koji nam pomaže i Koji zna sve naše misli i reči! Time vidimo da se radi o Njegovom Duhu! Sam Sveti Duh nikada ne nosi titulu Gospod Bog! Isus nosi titulu Gospod, i time je On Onaj koji čita naše misli i sluša naše reči. Ovaj citat je još jedan dokaz da je Sveti Duh sam Isus, odvojen od Svog tela!

Donji citati potvrđuju još jednom šta je Ellen White zaista želela da saopšti u Avondale-u:

 • Hristos ide nevidljiv našim ulicama. Porukom milosti On ulazi u naše domove. On čeka na zajednički rad sa svima koji žele da propovedaju u Njegovo ime. On je direktno među nama, da bi nas izlečio i blagoslovio, ukoliko Ga prihvatimo.“ {Ellen White: MH, p. 107}
 • Bog nam je podario Svetoga Duha, i Njemu nije moguće da nam daruje nešto veće od toga. Ovom daru ništa se ne može pridodati. Njime se sve potrebe mogu zadovoljiti. SVETI DUH JE ŽIVA BOŽJA PRISUTNOST; ako se dovoljno ceni, On je izvor hvale i zahvaljivanja koji će zauvek teći u večni život. Darovanje Duha predstavlja zavet milosti.“ {Ellen White: ST, 7. august 1901}
 • Zapamtite da je Isus pored vas gde god da krenete, zapažajući svaki vaš potez i slušajući svaku vašu reč. Da li bi vas bilo sramota da čujete Njegov glas kako vam se obraća i da znate da čuje svaki vaš razgovor?” {Ellen White: YI, February 4. 1897 par. 3}
 • Gospod Isus koji je pored kolportera i hodi sa njima, je glavni radnik. Ako prepoznamo Isusa kao Onog koji je sa nama da pripremi put, Sveti Duh uz nas će dati osvedočenja upravo tamo gde je potrebno.“ {Ellen White: CM, p. 107}
 • “Stena vere je živa Isusova PRISUTNOST u crkvi.“ {Ellen White:DA 414.3}
 • “Ograničen ljudskom prirodom Isus nije mogao da na svakom mestu bude istovremeno Lično prisutan. Zato je svima bilo od koristi, da ih ostavi, da bi otišao kod Svog Oca, i poslao im Svetog Duha kao Njegovog Zastupnika na zemlji. Sveti Duh je lično On, odvojen od Svog ljudskog personaliteta i zato nezavisan od njega. On se lično pokazuje kao prisutan na svim mestima Svojim Svetim Duhom, kao Sveprisutan (Isus).“{Ellen White: Lt119,1895.18}

Mi u puno citata čitamo da je upravo Isus, Onaj Koji je prisutan među nama. Pošto znamo da je On u svetinji nad svetinjama, Njegovo prisustvo može imati samo jedno značenje: da je On sveprisutan kao Sveti Duh.

 • “I evo Ja sam s vama u sve dane do svršetka veka.“ {Matej 28,20}

Mi ne možemo neke citate jednostavno odvojiti od ostatka, jer bi onda Duh Proroštva i Biblija suprotili sami sebi. Na takav način bi mogli dokazivati da je “zagrobni život istina” pomoću Samuilovog Duha ili Avramovog krila. Prema Biblijskim principima smo dužni da sve u Božjoj reči istražimo duboko i temeljno, sve dok istina ne postane jasna i razumljiva, i shvatimo šta Ellen White i Biblija zaista pišu i koliko je doktrina o Trojstvu bez temelja!

PAPSTVO I ADVENTISTI

Izjava u jednom KATOLIČKOM ČASOPISU:

 • „Ali PROTESTANSKE CRKVE su i same PRIHVATILE DOGME kao što je TROJSTVO za koje NE POSTOJI precizan izvor U Jevanđeljima.“ {Life Magazine: Oct. 30 1950, p. 51, Graham Greene, The Assumption of Mary}
 • „Misterija najsvetijeg TROJSTVA je CENTRALNA misterija hrišćanske vere i života. To je misterija samog u Sebi. Ona je istovremeno IZVOR SVIH ostalih MIS -TERIJA vere i  svetlosti koja ih obasjava. To je najfundamentalnije i esencijalno učenje u „hijerarhiji istina od vere“.“ {Vatican Catechisam 234}
 • „Formulacija “JEDAN BOG U TRI OSOBE” NIJE bila čvrsto utemeljena, svakako ne potpuno asimilovana u život Hrišćana i njihovu veru PRE KRAJA 4. veka. Ali upravo ta je formulacija uzela prava na titulu trinitarijanske dogme. Medju APOSTOLSKIM ocima, NIJE BILO ničeg ni izdaleka približnog takvom mentalitetu ili perspektivi.” {New CATHOLIC Encyclopedia: 1967, Vol. XIV, p. 299}

Adventisti:

 • „Adventisti Sedmoga Dana su u HARMONIJI sa kredom donešenim na saboru u Nikeji (325. godine) kao i sa dodatnim tumačenjem vere, koja se tiče svetog Duha, donešenim u Konstantinopolju (381. godine).“ {G. W. R.: A Brief Introduction to their Beliefs} 

Stari Adventisti i Ellen White: 

 • „Samo jedno Biće u svemiru pored Oca nosi Božansko ime, i to je Njegov Sin, Isus Hristos.“ {James Edson White: The Coming King, p. 27, 1913}
 • „Izjave i argumenti nekih naših propovednika u njihovim pokušajima da dokažu, da je i sveti Duh isto tako individua kao Bog Otac i večni Sin Hristos, su me zapanjile i čine me često tužnim.“ {Letter from William C. White to H. W. Carr April 30th 1935}

Ellen White je proročki najavila, da će njen sin William White OSTATI na istini:

 • „Pokazano mi je, takođe, da moj sin W. C. White treba biti moj pomoćnik i savetnik, i da će Gospod  pustiti duha mudrosti i zdravog razuma na njega. Bilo mi je POKAZANO da će ga Gospod voditi, i DA NEĆE SKRENUTI SA PUTA, jer će prepoznati vođstvo svetog Duha. Uverenje mi je dato“…“Gospod će biti tvoj učitelj. Sretaćeš se sa prevarnim uticajima; dolaziće u mnogim formama, kroz PANTEIZAM i druge forme otpada; ali idi kuda ću te voditi, i bićeš bezbedan. Staviću SVOG Duha na tvog sina, i osnažiću ga da obavlja svoj posao. On ima duh poniznosti. Gospod ga je odabrao da obavlja bitan posao u Njegovom delu.” {Ellen White: Selected Messages Book 1, pp. 54, 55

Jedan od najvažnijih pionira J. Andrews, čije ime nosi najveći adventistički univerzitet, je napisao:

 • „Doktrina o TROJSTVU je prihvaćena na savetu u Nikeji 325. godine. OVA DOKTRINA UNIŠTAVA LIČNOST BOGA i Njegovog SINA ISUSA Hrista našeg Gospoda. Sramotne mere kojima je ono nametnuto crkvi, koje se pojavljuju na stranicama crkvene istorije, može postići da se svaki vernik u tu doktrinu postidi.“ {J.N. Andrews: RH, March 6, 1855} 

Ellen White je 1906. godine jasno i direktno potvrdila STARU istinu iz gornjeg citata:

 • „Neko ko širi pogrešne nauke i doktrine je LAŽOV. Onaj, koji ODBIJA LIČNOST BOGA i Njegovog SINA ISUSA Hrista odbija Boga i Hrista. Ako ono, što ste čuli na POČETKU, ostane u vama, ostaćete u Ocu i Sinu. Ako i dalje slušate i verujete u istinu o Ličnosti  Oca i Sina, koju ste PRVO PRIHVATILI, bićete ujedinjeni sa Njima u ljubavi.“ {Ellen White: Ms 23, 8. February 1906} 
 • „Uveravam ih da je poruka koju ona (EGW) danas nosi ona ista koju je nosila 60 godina svog javnog propovedanja.” {Ellen White: RH, July 26, 1906 par. 20}

Šta je zaista bilo njeno verovanje?

 • „Narod dolazi nepripremljen za posetu BožjEG (Očevog) svetog Duha.“ {Ellen White: 5T, p. 162}
 • „Mi hoćemo svetog Duha, koji je Isus Hristos.“ {Ellen White: Letter 66, April 10, 1894, par. 18}
 • „Hristos, Reč, jedinorodni Božji Sin bio je jedno sa večnim Ocem – jedno po prirodi, karakteru i namerama – JEDINO Biće u CELOM SVEMIRU Koje je moglo da zna sve (Očeve) Božje planove i odluke.“  {Ellen White: Velika Borba, GC, “The Origin of Evil“ 1888, p. 493}  
 • „Hristos, Reč, jedinorođeni Božji SIN, bio je jedno s večnim OCEM, jedne prirode, karaktera i namere, JEDINO BIĆE koje je moglo sudelovati u svim Božjim (Bog Otac) namerama i savetovanjima.“ {Ellen White: PP, p. 34.1}
 • „Ovo dotiče SVEPRISUTNOST   I S U S O V O G   D U H A,  koji je nazvan UTEŠITELJ. Postoje mnoge neshvatljive TAJNE, koje ne mogu da razumem ili ne želim da razjasnim. One su za mene ali i za tebe previše visoke. Kod nekih tačaka je ĆUTANJE ZLATO.“ {Ellen White: 14MR, June 11, 1891, p.179.2}                                        

Uprkos UPOZORENJU da je ćutanje zlato, Isusov Duh je proglašen trećim Bogom koji ne postoji!

Ellen White je najavila uništenje istine kroz uticaj katoličke crkve:

 • „Videla sam nominalnu CRKVU i nominalne ADVENTISTE kao Judu, kako će nas ZAVESTI ka KATOLICIMA da prihvatimo njihov uticaj i da ustanemo PROTIV ISTINE.“ {Ellen White: Spalding Magan Unpublished Testimonies, p. 1}
 • „SLEDIĆE pravac sličan onome od Rimskih KATOLIKA.“ {Ellen White: 9MR, p.179 Letter 53, 1894}
 • “Naloženo mi je da kažem našim ljudima da neki ne uviđaju kako đavo ima jedno sredstvo za drugim i sprovodi ih na neočekivane načine. Sotonini zastupnici će smisliti načine da od svetaca naprave grešnike. GOVORIM vam SADA, da će se, KADA odem na POČINAK, dogoditi VELIKE PROMENE. Ne znam kada ću biti uzeta, zato želim da sve UPOZORIM na ĐAVOLOVE lukave planove. Želim da svi naši ljudi znaju da sam ih pre smrti ozbiljno upozorila.“ {Ellen White: Manuscript 1, 24. February 1915} 
 • „Ti ljudi su govorili uporno: „BOG JE SA NAMA. Mi stojimo u SVETLOSTI. Mi imamo ISTINU.“ Istraživala sam ko su ti ljudi, i rečeno mi je, da su to PROPOVEDNICI I VOĐE, koji su sami ODBACILI SVETLOST, i koji sami ne žele, da drugi to shvate.“ {Ellen White: EW, p. 240.2} 
 • „Mi još uvek slušamo da je glas KONFERENCIJE GLAS Božji. Svaki put kada sam to čula, mislila sam da je to gotovo HULA. Glas konferencije bi trebao da bude Božji glas, ali on to NIJE.“ {Ellen White, 16LtMs, Ms 37, 1901, par.18}
 • „Hiljade imaju pogrešno viđenje o Bogu i svojstvima Njegovog Bića. Oni jednako služe LAŽNOM BOGU kao obožavatelji Vala.“ {Ellen White: RH, December 03, 1908, par. 2} 
 • „Jedno je sigurno i biće jako skoro prepoznato, i to da će VELIKI OTPAD, koji se RAZVIJA biti SVE JAČI i VEĆI. To će tako ići dalje, sve dok Bog sa usklikom ne dođe sa neba.“ {Ellen White: Testimonies, Series B, No.7, S. 57 & NYI February 7, 1906, par. 1}
 • „Studirajte 9. glavu knjige JEZEKILJA. Ove reči ĆE se DOSLOVNO ISPUNITI.” {Ellen White: Letter 106, 1909}
 • „Osnivači tog sistema (otpada) će ići u gradove, i beležiće začuđujuće uspehe.“ {Ellen White: 1AB206  1 AB206 1SM 204.2; FG1.215.2}

Proročka najava velikog otpada se potpuno ispunila. Izjava bivšeg predsednika Generalne Konferencije, oca od Ted Wilson:

 • „Istinito je da je POSTOJALO VREME u postojanju ADVENTISTA sedmog dana, kada je bilo prihvaćeno ANTIKATOLIČKO gledište, a izraz hijerarhija korišćen u negativnom kontekstu, da bi se time nazvala papska forma crkvene vladavine. To gledište naše crkve nije u stvari bilo ništa drugo nego izraz jednog široko prihvaćenog ODBIJANJA PAPSTVA kod konzervativnih protestantskih crkava krajem prošlog i početkom ovog (20.) veka, koji su sada, barem što se tiče ADVENTISTIČKE crkve bačeni na SMEĆE ISTORIJE.“ {Neil Wilson: EEOC vs PPPA and GC, Civil Case #74-2025 CBR 1975}

Taj današnji „napredak“ „razumevanja“ u stvari predstavlja povratak Vavilonu i njegovim lažnim naukama! Zato nije ni čudo da je naša crkva jedna od najaktivnijih na ekumenskim sastancima (gde se slavi Trojstvo) organizovanim od strane katoličke crkve! Bog nam je kroz Svoju reč uputio potpuno suprotnu poruku:

-„I čuh glas drugi s neba koji govori: IZIĐITE iz nje, narode moj, da se ne pomiješate u grijehe njezine, i da vam ne naude zla njezina.“ {Otkrivenje 18,4}

Izjave oficijelnih adventističkih teologa o „razvoju“ našeg verovanja:

 • „1930. godina je predstavljala jednu dodatnu prekretnicu u oblikovanju adventističkog verovanja…Uz ZAOBILAŽENJE PUNOG ODBORA GENERALNE KONFERENCIJE je u godišnju knjigu 1931. godine dospeo nacrt 22 fundamentalna verovanja (Fundamental Beliefs), koji je pripremljen od strane urednika Francis M. Wilcox-a zajedno sa tri druga teologa, među kojima je bio i predsednik Generalne Konferencije Charles H. Watson. Prema izjavi adventističkog istoričara LeRoy E. Froom-a, IZA te AKCIJE IZNENAĐENJA stojala je namera da se izbegne otpor tradicionalnih krugova vodstva crkve. Nova verzija, koja se nije implicitno podrazumevala kao čvrsto formulisan credo je po PRVI PUT sadržavala PRIZNANJE TROJSTVA i iskazivala se kroz veliku hristocentričnost. Decenijski uticaj Uriah Smith-a i njegovih sledbenika je time bio savladan. 1932. godine je sledilo preuzimanje fundamentalnih verovanja u novo kreiranu knjigu crkve. Ona su dobila još veću snagu, zato što je POSTALA MERILO merilo pripreme za KRŠTENJE.“ {ADVENTECHO Deutschland, April 1998, Seite 11+12}
 • „TEK nakon smrti starije generacije adventističkih teologa se „razumevanje“ TRINITARIJANSTVA moglo potpuno PROBITI, a PRVI PUT je formulisano 1931 godine u našim Fundamental Beliefs. 1944. godine su sve antitrinitarijarne i semiarijanske izjave iz štampanih knjiga od Uriah-e Smith-a, ukoliko su kasnije štampane, promenjene ili uklonjene.” {Prof. M. Böttcher} 
 • „Kako jedna struja rasuđivanja ide, ILI su SU PIONIRI GREŠILI i današnja crkva je u pravu, ILI su pioniri bili u pravu a DANAŠNJA CRKVA je OTPALA od Biblijske istine.“ {Woodrow Whidden, Jerry Moon, John Reeve: The Trinity, p. 190}
 • „VEĆINA PIONIRA ADVENTISTA NE bi danas mogli da postanu ČLANOVI Adventističke crkve, u svakom slučaju ne pre nego što bi se složili sa 28 tačaka verovanja crkve. Oni bi npr. ODBILI tačku 2 „TROJSTVO“. {George Knight: „Es war nicht immer so“ Seite 13, Ministry October 1993 p.10}

„ADVENTISTIČKO“ TROJSTVO?                                                                    

Da li je tvrdnja da „adventističko“ Trojstvo ne predstavlja katoličkog slepljenog Boga tj. formu Trojstva drugih crkava, i da je „jedino adventističko Trojstvo „ispravno“, jer „ne“ sadrži učenje o trojedinom Bogu nego samo verovanje u Oca, Sina i svetog Duha“ istinita? 

Ova tvrdnja suproti činjenicama: Tačka 2 verovanja Adventističke Crkve pod naslovom ´Trojstvo´ sadrži istu veru u JEDNOG trojedinog slepljenog Boga kao i kod drugih crkava:

 • -„Postoji JEDAN BOG: Otac, Sin i Sveti Duh, zajednica tri lica iste večnosti. BOG je besmrtan, svemoćan, sveznajuć, iznad svega i svuda prisutan. ON je beskonačan i prevazilazi moć ljudskog shvatanja, ali ipak poznat preko otkrivanja o SEBI. ON je večno dostojan da GA sva stvorenja poštuju, obožavaju i da MU služe.“

Izrazi „JEDAN“ i „TROJEDINI“ poseduju nakon dublje analize identično značenje, zato što oba pojma opisuju istog JEDNOG fuzioniranog Boga Trojstva u kojem se nalazi lažni Bog sveti Duh! 

U Bibliji i EGW tekstovima izraz „JEDAN tj. JEDINI Bog“ označava UVEK Boga Oca a NIGDE jednog slepljenog trojstvenog „Boga“:

 • -„Neka misionari krsta objave da postoji JEDAN Bog, i JEDAN Zastupnik između Boga i ljudi, Koji je Isus Hristos, Sin beskonačnog Boga.“ {Ellen White: 1888 Materials, p. 886, 1891} 
 • -„Oni će imati eksperimentalno poznanje JEDINOG PRAVOG Boga I Isusa Hrista Koga je On poslao.’’ {Ellen White: SW, Oct. 25,1898} 

Pored „argumenta“ o različitosti naziva „JEDAN BOG“ (koji obuhvata tri Bića) u adventističkoj crkvi, nasuprot nazivu „TROJEDINI BOG“ u mnogim drugim crkvama, se isto tako uzimaju i tačke verovanja adventističke crkve 3,4 i 5 gde se Otac, Sin i sveti Duh eksplicitno opisuju kao posebna Bića. Ali i pale crkve isto tako imaju i verovanje i u tri Bića, nezavisno od toga, da li to stoji ili ne stoji u listi njihovih verovanja, jer se to podrazumeva. Poenta svega nije samo pitanje opisa (od strane adventističkih teologa) verovanja u tri Božanska Bića, nego učenje da su Oni DEO tog JEDNOG tj. trojedinog Boga. Takođe su i „argumenti“ o „dualnosti prirode“ (koji se koriste pri „tumačenju“ biblijskih stihova i citata Ellen White, koji posebno jasno pokazuju da Trojstvo nije istina) potpuno besmisleni, jer jedno apsolutno isključuje drugo! 

Da li je ovaj tekst napad na našu crkvu, ili jedno opravdano upozorenje, koje predstavlja našu dužnost pred Bogom?

 • „A kada učitelji i ljudi na VLASTI na vodećim pozicijama, kroz zbunjujuće duhovne ideje i IZVRNUTA tumačenja, vode duše od svetlosti, da li onda treba da ĆUTIMO, iz straha da njihov uticaj sprečimo, dok se duše OBMANJUJU?“ {Ellen White:  ChL, p. 62.1}
 • „Ako li se pravednik odvrati od pravde svoje, i stane činiti bezakonje, i Ja mu podmetnem na što će se spotaći, te pogine, a ti ga NE OPOMENU, on će poginuti sa svoga greha, i neće se pomenuti pravedna dela njegova što je činio, ali ću KRV NJEGOVU iskati IZ TVOJE RUKE. Ako li ti opomeneš pravednika da ne greši pravednik, i on prestane grešiti, on će živeti, jer primi opomenu, i ti ćeš sačuvati dušu svoju.“ {Jezekilj 3, 20.21}
 • „Bog će podići mudre OSOBE (pojedince), koji će te ISTINE VRATITI NAZAD na njihovo mesto, koje im po Božjim planovima pripada.“ {Ellen White: SpTB02 51.2}

Zašto te osobe trebaju da vrate istinu nazad, ako smo mi postepeno prepoznali sve dublju i širu „istinu“? Naša današnja crkva se nalazi u istom stanju otpada kao za vreme proroka Ilije, kada su samo 7000. ljudi iz tog velikog naroda ostali verni pravom Bogu. Upravo iz tog razloga naša crkva nije dobila pozni dažd, jer je to nemoguće ukoliko verujemo u lažnog Boga Trojstva i time odbijamo PRVU ZAPOVEST!

 • „Ja svečano objavljujem ozbiljnu opomenu crkvi, da ni jedan od dvadeset čija se imena nalaze na listi članova crkve, ne bi bio spreman da završi svoj život na zemlji, jer bi bio bez Boga i bez nade kao i drugi grešnici u ovom svetu.“ {Ellen White: DC 52.4, 1893}

Gornji tekst predstavlja isečak iz donje knjige, u kojoj se svi citati od Ellen White nalaze paralelno i na engleskom jeziku:

Adventisti – Prva Zapovest ILI Trojstvo – Goran Šušljić 283 stranice DOWNLOAD PDF

Završna faza otpada i prva zapovest – Goran Šušljić 4 stranice DOWNLOAD PDF

Velika Borba izmedju Hrista i Sotone 1884 – Ellen White 193 stranice DOWNLOAD PDF

Deutsch:

Adventisten – Erstes Gebot ODER Dreieinigkeit Goran Šušljić 316 Seiten DOWNLOAD PDF

Die letzte Phase des Abfalls und das erste Gebot Goran Šušljić 4 Seiten DOWNLOAD PDF

English:

Adventism – First Commandment OR The Trinity – English + Srpsko-Hrvatski – Goran Šušljić 68 Pages DOWNLOAD PDF – First 30 Chapter translated into English + (complete) latest version in Serbo-Croatian language

Adventism – First Commandment OR The Trinity – English + Deutsch – Goran Šušljić 68 Pages DOWNLOAD PDF – First 30 Chapter translated into English + (complete) latest version in German language

Kontakt: Goran Šušljić 

eMail:  goran.susljic@googlemail.com

Homepage: SRPSKO-HRVATSKI  www.advent31.rs

Homepage: DEUTSCH-NEMAČKI www.advent31.de