FALSIFIKATI?

 • “Bez obzira šta bi došlo kao falsifikat mojih svedočanstava, to SE dešava kroz ljude koji sebe smatraju autorizovanim, ali ne poznaju Boga.“ {Ellen White: 1SM p. 73 and Ms 4, 1883}

Pošto su za optad bili potrebni najjači argumenti, kao glavni „dokazi“ Trojstva su uzeti citati, koje možemo da simbolično izbrojimo skoro sa deset prstiju. Ti citati „od“ Ellen White su slučajno baš oni, u kojima stoje izrazi kao „Tri nebeska Nosioca časti“, „Nebeski Trio“ ili „Tri žive Osobe“

Pojam falsifikat sigurno ne znači nešto napisano drugim rukopisom! Jedan profesionalni falsifikat sadrži savršenu i identičnu kopiju nečijeg rukopisa sa drugim rečima, inače ne bi bio falsifikat!

EGW je čak i 1909. godine napisala, da su Bog Otac i Sin Isus jedina Božanska Bića! Jedan istiniti Božji prorok nikada ne suproti sebi! Daljni razvoj tj. produbljenje istine ne znači dijametralno suprotan pravac, šta je upravo nauka o Trojstvu donela, nego produbljenje već objavljene nauke bez ijedne promene stare istine.

Dole stoji primer jednog „dodatka“:

 • Ko ima ljubav k Meni, držaće reč Moju; i Otac Moj imaće ljubav k njemu: i k njemu ćemo doći, i u njega ćemo se staniti.“ (Jovan 15.23) Mi, Otac, Sin i sveti Duh ćemo doći i prebivati u njemu.“ {Ellen White: 8MR, 408.2}

U navodu stiha je svesno napisana 15. glava umesto 14. (Evandjelje po Jovanu), da bi se još bolje sakrila originalna istina. Zašto svesno? Iako taj stih jasno govori samo o Ocu i Sinu, nastavljen falsifikovani i dijametralno suprotan tekst u identičnom kontekstu govori dodatno i o svetom Duhu tj. Trojstvu!

Originalni stihovi:

 • „Isus odgovori i reče mu: ko ima ljubav k Meni, držaće reč Moju; i Otac Moj imaće ljubav k njemu: i k njemu ćemo doći, i u njega ćemo se staniti.“ {Jovan 14,23}
 • „Koji mrzi na Mene i na Oca Mojega mrzi.“ {Jovan 15,23}

Kako možemo da prepoznamo da je nešto falsifikat? Kada je to prisutno u zanemarljivom broju, nasuprot velikom broju stihova i citata potpuno suprotnog pravca.

 • „…Krsteći ih u ime Oca i Sina i svetoga Duha“ {Matej 28,19}

Nasuprot gornjem stihu, u celom Novom Zavetu stoji, da su apostoli krštavali isključivo u ime Isusa. Zašto samo u ime Isusa? Zato što kroz krštenje potvđujemo da prihvatamo Isusovu žrtvu za nas. 

-Potapanje u vodu simboliše Njegovu smrt na krstu.

-Kratak boravak u vodi opisuje Njegovu subotu u grobu

-Ustajanje iz te vode ukazuje na Njegovo vaskrsenje u nedelju, tj. prvog dana. 

I Ellen White je isto tako (u sačuvanom originalu) napisala potpuno jasno, da se krštenje odnosi isključivo na Hrista, i time ne na Trojstvo:

 • „Jedan pokajan vernik, koji ide koracima obraćenja, podseća se pri svom krštenju na Hristovu smrt, sahranu i vaskrsenje. Njegovo uranjanje u vodu predstavlja sliku Hristove smrti i sahrane, i njegovo izranjanje iz vode predstavlja sliku Hristovog vaskrsenja“ {Ellen White: Spirit of Profecy Volume 3, p. 204}
 • „A kad to čuše, krstiše se u ime Gospoda Isusa.“ {Dela Apostolska 19,5}
 • „I zapovedi im da se krste u ime Isusa Hrista. Tada ga moliše da ostane kod njih nekoliko dana.“ {Dela Apostolska 10,48}

Promena stiha u Mateju 28,19 je učinjena pod vodstvom biskupa Euzebijusa na koncilu u Nikeji 325. godine, kao izvršenje naredbe paganskog cara Konstantina, koji je upravo kroz uvođenje Trojstva spojio pomirio i Pagane i Hrišćane. Biskup Euzebijus je na puno mesta pre 325. godine citirao taj stih bez dodatnih reči „u ime Oca, Sina i svetoga Duha“, a onda od kongresa nadalje odjednom samo u današnjoj formi. I sama katolička crkva to potvrđuje:

 • „Formula krštenja je promenjena od imena Isusa Hrista ka rečima Otac, Sin i sveti Duh od Katoličke crkve u drugom veku.“ {The Catholic Encyclopedia, II, p. 263}
 • „Odlomci iz Dela Apostolskih ili Poslanica svetog Pavla. Ti odlomci izgleda ukazuju na to da je najranija forma krštenja bila u ime Gospoda.“ „Da li je moguće pomiriti te činjenice sa verom da je Isus zapovedio Svojim učenicima da krštavaju u trinitarnoj formi? Da je Isus stvarno dao takvo naređenje, sigurno je da bi Apostolska crkva to sledila, i morali bi smo imati tragove poslušnosti tome u Novom Zavetu. Ali ni jedan trag nikad nije pronađen. Jedino objašnjenje te tišine, kroz gledište antitradicionalizma, je da je kratka Hristološka formula (Isusovo ime) bila original, a da je duga TRINITARNA formula bila KASNIJI razvoj.“ {The Catholic University of America in Washington, D. C. 1923, New Testament Studies Number 5: The Lord’s Command To Baptize An Historical Critical Investigation. By Bernard Henry Cuneo page 27}

EGW je sama napisala, da Biblija sadrži i izmenjena mesta, bez da ih je eksplicitno navela:

 • „Videla sam da je Bog posebno vodio Bibliju; ipak dok je postojalo samo nekoliko kopija od nje, učeni ljudi su na nekim mestima promenili reči, misleći da tako prave Bibliju jasnijom, pri čemu su u stvarnosti mistifikovali to što je bilo jasno, prouzrokovajući da se to osloni na njihova utvrđena gledišta, koja su bila vođena tradicijom.“ {Ellen White: EW, p. 220.2, 1882}

Još jedan primer promene Biblije:

Luterova Biblija iz 1545. godine:

 • „Jer su tri koji svedoče na zemljiDuh i Voda i Krv.“ {1. Jovanova 5,7} „Denn drey sind die da zeugen auff Erden / Der Geist vnd das Wasser / vnd das Blut / “ {1. Jovanova 5,7}

Gornji stih iz 1545. godine je (tek nakon Luterove smrti) 1581. potpuno zamenjen donjim tekstom (Comma Johanneum), koji ne postoji u originalnoj starogrčkoj Bibliji:

 • „Jer je Troje što svedoči na nebu: Otac, Reč, i sveti Duh; i ovo je Troje jedno.“ {1. Jovanova 5,7} „Denn Drei sind es, die Zeugnis ablegen im Himmel: der Vater, das Wort und der heilige Geist, und diese Drei sind eins.“ {1. Johannes 5,7} („Lutherbibel“ 1581)

Originalna Luterova Biblija iz 1534. (1545.) godine ne sadrži falsifikovanu trojstvenuformulaciju Otac, Reč, i sveti Duh, nego samo ´Duh i Voda i Krv´. Isto tako je i izraz ´na zemlji´ je 1581. zamenjen sa izrazom „na nebu“. 

Zašto? Da bi sveti Duh bio predstavljen kao „nebeski Bog“. Na sve te reči je unesen još jedan dodatak: „i ovo je Troje jedno“ da bi nauka o JEDNOM „slepljenom“ Bogu Trojstva dobila još dublje „pojačanje“.

Još jedan primer: 

U grčkom originalu Evanđelja po Jovanu 1,1 za Boga Oca i Reč tj. Isusa stoje potpuno druge Titule. Kod Boga Oca stoji Titula (2 reči) „jedan Bog“. Sa druge strane za Reč tj. Isusa stoji izraz (1 reč) „Božanstven“ tj. Božansko Biće, a ne Bog! A upravo se ovaj stih koristi kao lažni dokaz sa tvrdnjom da u tom stihu i Bog Otac i Isus nose identičnu titulu „Bog“, što u originalu nije slučaj! 

Isus je kroz Svoje reči, da ni jedno slovo neće biti promenjeno, posebno naglasio, da će prava istina u svim vremenima ostati apsolutno identična, bez obzira šta stoji u manipulisanim Biblijama. 

U međuvremenu postoje i druga mesta u modernim prevodima Biblije, koja su decentno „prilagođena“ potrebnom jačanju nauke o Trojstvu. U nekim nemačkim Biblijama pored promene značenja na nekim mestima nedostaju čak i celi stihovi! Iz tog razloga su stariji prevodi Biblije bolji put ka istini. Zašto je u svim crkvama nastupila eksplozivna manifestacija nauke o Trojstvu i direktne molitve svetom Duhu? Zato što je Isusov dolazak neposredno pred nama, i Sotona želi da posebno naglasi svoje lažno Božanstvo. 

Upravo iz tog razloga u većini ekumenskih dokumenata stoji jasno da je jedini temelj ekumenskog saveza vera u Trojstvo, čije je priznanje jedini uslov za pristupanje neke crkve organizacijama ekumenskih crkava!

U TV emisiji (uživo) Baptiste John Akenberg-a iz 1985. godine je Walter Martin (pisac knjige „da li su Adventisti sekta´), novinar iz evangelističkih krugova, jasno dokazao pravu istoriju Adventističke crkve i verovanja. 

To je bilo u okviru intervjua dr William Johnsson-a, koji je bio jedan od najvažnijih teologa u Generalnoj Konfereciji i glavni urednik časopisa „Adventist Review“. Walter Martin je znao istoriju bolje od većine Adventista i dr Johnsson-a, sa obzirom na nepogrešive dokaze koje je dao. Kratka sumacija njegovih reči:

„Adventisti su uveli Trojstvo mnogo kasnije nakon smrti Ellen White. U poslednjoj fazi njenog života i par godina kasnije, Trojstvo nije bilo deo adventističke vere, niti je postojalo takvo učenje. Ellen White je do smrti imala posebno jak arijanski stav, i zato su u crkvi uklonjeni mnogi njeni citati, koji su smetali novim učenjima o Trojstvu.“ 

Pritisnut tim dokazima, dr William Johnsson je morao da prizna u odbrani, da „ako je to stvarno istina, onda ona „u toj fazi“ nažalost nije bila prorok!“

Da li je falsifikovanje počelo još za vreme života EGW, i da li se to zaista desilo?

Ellen White je od 1891. do 1900. godine bila protiv svoje volje poslata za Australiju, da bi nosioci otpada mogli da bez otpora sprovedu falsifikovanje Duha Proroštva:

 • „Ja mislim da mi nije pokazano, da treba da sve moje obaveze preselim odavde za AustralijuJa nisam dobila svetlost od Boga, kada sam napustila Ameriku. On mi nije  pokazao da je Njegova volja, da napustim Battle Creak. Ovo nije bio Božji plan, ali On vam je dopustio da usvojite vaše lične idejeSa vaše strane je doneta čvrsta odluka da ja napustim AmerikuVi ste bili toliko iritiranisvedočanstvima, da niste više hteli da TRPITE ljude koji su vam ih doneli.“{Ellen White: 11LtMs, Lt 127, 1896, par. 4}

Ellen White je 1888. godine, neposredno pred odlazak završila originalnu knjigu ´Spirit of Prophecy –  Lord Jesus Christ´ tj. ´Duh Proroštva – Gospod Isus Hristos´. Marrian DAVIS je, za vreme njene odsutnosti, tu knjigu SAMA dopunila. 

Nakon te promene (koja nažalost sadrži i malobrojne manipulisane „dodatke“) je knjiga dobila novi  naziv ´Čežnja Vekova´ (Desire of Ages). Prema njenoj izjavi ona je „samo“ pronašla pogodne citate od EGW, koje je onda dodala. Marian Davis je tada bila okružena nosiocima otpada kao npr. profesor PRESCOTT, i pod njihovim uticajem odvedena od stare istine:

 • „U to vreme ja profesor PRESCOTT bioposebno zainteresovan, da Isusa predstavi kao VELIKOG ´Ja sam´, i da posebno naglasi Njegovu večnu (bez početka rođenjem) egsistenciju, kroz stalno ponavljanje izraza „večni Sin“. On je ´Ja sam´ iz 2. Mojsijeve 3,14, što se naravno odnosi na Isusa kao drugu Božansku Osobu, povezao sa sa Isusovom izjavom iz Jovanovog Evanđelja 8,58…. ….Sestra Marian Davis jeočigledno dopustila da bude ZAVEDENA, i nakon toga vidimo, da se, nakon što je ´Čežnja Vekova´ bila odštampana, u njoj na stranicama 24 i 25 pojavilo IDENTIČNO učenje, koje po mom mišljenu možemo da tražimo UZALUDNO u bilo kojem štampanom tekstu od Ellen White.“ {H. C. Lacey letter to Dr. LeRoy Froom Aug. 30, 1945}
 • “U vezi sa time, a ti naravno znaš da je sestri Marian Davis bila poverena priprema „Čežnje Vekova“, i da je materijal za to skupljala iz svakog dostupnog izvora (citati od EGW), iz njenih knjiga, neobjavljenih rukopisa, iz privatnih pisama, stenografskih izveštaja njenih govora itd. – ali možda ti ne znaš da je ona (sestra Davis) bila jako zabrinuta kako da nađe materijal za prvu glavu. Više puta mi se obraćala za pomoć dok je pripremala tu glavu (kao i ostale glave), i ja sam uradio šta sam mogao; imam dobar razlog da verujem da je i od prof. Prescotta često tražila sličnu pomoć, i da ju je dobila daleko bogatije i obilnije nego što sam ja mogao ponuditi.” (H.C. Lacey letter to L.E. Froom Aug. 30, 1945)

Nakon čitanja knjige ´Čežnje Vekova´ „od“ Ellen White iz 1898. godine, mnogi tadašnji teolozi su izneli pitanje, da li je EGW iznenada promenila verovanje i prihvatila Trojstvo? Odakle su zaista došle te (trojstvene) „dopune“ možemo da vidimo na jednom primeru:

U originalnom citatu iz druge sveske „Spirit of Prophecy“ (Duha Proroštva) od Ellen White „The Great Controversy between Lord Jesus Christ and satan“ ´Velika Borba između Gospoda Isusa Hrista i sotone´ iz 1877 godine, stoje sledeće reči:

 • „…je odgovorila da zna da će ustati pri vaskrsenju, u poslednji dan“. Želeći da njenu veru još pravilnije usmeri, Isus je izjavio: „Ja sam vaskrsenje i život; ko veruje u Mene, iako je bio mrtav biće živ; i ko je živ i veruje u Mene, neće nikada umreti. Veruješ li to“? {Ellen White, The Great Controversy between Christ and Satan, 1877, p. 362-363}

Ovaj citat je 1898. u knjizi ´Čežnja Vekova´, dobio falsifikovanu „dopunu“ (markirano crvenom bojom i podvučeno crnom linijom):

 • „Marta je odgovorila: „Znam da će ustati pri vaskrsenju, u poslednji dan“. Želeći da njenu veru još pravilnije usmeri, Isus je izjavio: „Ja sam vaskrsenje i život.“ U Hristu je ISKONSKI, NEPOZAJMLJENI, NESTEČENI ŽIVOT.“ „Ko ima Sina Božijega ima život.“ {1. Jovanova 5,12}, „ako i umre živeće. I nijedan koji živi i veruje. Hristovo BOŽANSTVO je vernikovo čvrsto obećanje o večnom životu. „Ko veruje u Mene“, rekao je Isus, “iako je bio mrtav biće živ; i ko je živ i veruje u Mene, neće nikada umreti. Veruješ li ovo“? {Ellen White, Desire of Ages, 1898, p. 530}

Ellen White je za vreme njenog boravka u Australiji svoje nove knjige odštampala isključivo u jednoj neadventističkoj štampariji, jer očigledno više nije imala poverenje u Pacific Press. I „slučajno“ je baš u periodu njenog odsustva iz štamparije Pacific Press izašla dopunjena knjiga „Čežnja Vekova“.

Knjiga ´Čežnja Vekova – Desire of Ages´ danas služi kao poseban „dokaz“ trojstvene „istine“. Većina Adventista nažalost nije ni dobila informaciju, da u oficijelnoj crkvenoj arhivi „slučajno“ ne postoji ni jedna jedina originalna glava te knjige! 

Da li je Ellen White, kao Božji prorok, prepoznala taj otpad i falsifikovanje njenih spisa?

 • „Poruka za porukom mi je dolazila od strane Gospoda u kontekstu opasnosti koje okružuju tebe (A.G. Daniels) i starešinu PRESCOTT-a. Videla sam da je Sotona imao zadovoljstvo da vidi starešine Prescott-a i Daniels-a kako preduzimaju generalnu preradu naših knjiga, koje su tolike godine davale dobre rezultate. Ali niko od vas nije od Boga pozvan za to delo…Ja sam od Gospoda dobila jasan stav, da ON nije autor ovih predloga, da se promeni bilo šta u već objavljenim knjigama.“ {Ellen White, Lt 70, 1910, p. 2+15}

Prof Prescott, pritisnut istinitim tvrdnjama da je u knjigama od EGW dodavao falsifikate, je na biblijskoj konferenciji 1919. javno izjavio, da je on lično dodao „samo“ jednu reč u ´Velikoj Borbi´ bez znanja sestre White, da bi „pojasnio“ njen tekst. Tu možemo da još jednom vidimo potvrdu, iz kog izvora su dolazila ostala „pojašnjenja“ knjiga od EGW. Mnogi misle da takvi falsifikati nisu bili mogući, jer su svi „njeni“ citati od strane konferencije, kao oficijelan „Božji glas“, potvrđeni da su originali. 

Šta je o tome rekla EGW?

 • „Mi još uvek slušamo da je glas konferencije GLAS Božji. Svaki put kada sam to čula, mislila sam da je to gotovo HULA. Glas konferencije bi trebao da bude Božji glas, ali on to NIJE.“ {Ellen White, 16LtMs, Ms 37, 1901, par.18}

Nebeski Trio tri ŽIVE osobe:

Falsifikat:

 • „Postoje TRI ŽIVE Osobe nebeskog TRIJA; u ime ove tri velike velike sile, Oca, Sina i svetog Duha, su kršteni oni koji primaju Hrista kroz živu veru.“ {Ellen White: Testimonies for the Church, Series B, No. 7, 63, 1905. Evangelism, p. 615}

Ove reči su falsifikat sa posebno hulnim napadom na istinitog Boga. One suprote posebno jako Božjoj reči, koja u Otkrivenju govori o pečatu JEDINOG pravog ŽIVOG Boga, i ukazuje na potrebu naše odluke, kojem Bogu ćemo služiti, i čiji pečat ćemo privatiti. 

Kroz titulu „TRI ŽIVE osobe“ je došao pokušaj od druge strane, da se tim rečima „dokaže“, da je pečat živog Boga Oca u stvari pečatživogTrojstva. Ko je pravi Vlasnik titule „jedini živi“ Bog?

Original:

 • „A Simon Petar odgovori i reče: Ti si Hristos, SIN Boga ŽIVOGA.“ {Matej 16,16}
 • „…da služite BOGU ŽIVOM i istinitom, i da čekate SINA Njegova….“ {1. Solunjanima 1, 9.10}
 • “Ovo je BOG (Otac), JEDINI istiniti ŽIVI Bog, Kome pripada naša molitva i poslušnost. …Neka najsvetliji primer koji je svet mogao videti bude tvoj primer, nikako najveći i najškolovaniji ljudi tog vremena, koji ne poznaju niti BOGA niti Isusa Hrista, Kojeg je poslao. Samo Otac i Sin trebaju da budu uzdignuti.“ {Ellen White: YI, July 7, 1898 par. 2}

Pečat živoga Boga pripada Bogu Ocu a ne nekom„živom“ Trojstvu. Tajpečat pokazuje ime i identitet njegovog Vlasnika.

 • “I videh drugoga Anđela gde se penje od istoka sunčanoga koji imaše PEČAT Boga živoga ….Ne kvarite ni zemlje, ni mora, ni drveta, dokle zapečatim sluge Boga našega na čelima njihovima.“ {Otkrivenje 7, 2.3}
 • „I videh, i gle, Jagnje stajaše na gori Sionskoj, i sa Njim sto i četrdeset i četiri hiljade, koji imahu IME OCA Njegova napisano na ČELIMA svojim.“ {Otkrivenje 14,1}

Bog Otac je Vlasnik tog Pečata, a Njegov Sin Isus je jedini put ka Ocu  i Njegovom pečatu:

 • ‚Isus mu reče: Ja sam put i istina i život; niko neće doći ka Ocu do kroza Me.“ {Jovan 14, 6}

Tri najvišlje nebeske Sile i tri Nosioca časti:

Original:

 • Samo Otac i Sin trebaju da budu uzdignuti.“ {Ellen White: The Youth’s Instructor, July 7, 1898 par. 2}
 • “Ali u prestupu čoveka (samo) Otac i Sin su bili obeščašćeni.” {Ellen White: ST, December 12, 1895 par. 7}
 • SAMO Bog (Otac) i Hristos znaju, koliko su ljudske duše koštale“ {Ellen White: The Signs of the Times, January 13, 1909, par. 8}
 • “Jasno je deklarisano u posmatranju svetog Duha, da u njegovom radu vođenja čoveka ka istini, „on neće govoriti od sebe.“  {Ellen White: AA 51.3}

U svim originalnim citatima čitamo da samo Otac i Sin nose čast i slavu, i da samo Njima pripada uzdignuće kao nebeskih Vladara. 

Sa druge strane čitamo da sveti Duh ne govori sam OD SEBE, i da nema znanje čak ni o tome koliko su ljudske duše koštale, što bi, kada bi zaista bio Bog, morao posedovati!

Falsifikat:

Donje „optimirani“ izrazi potpuno suprote gornjim rečima koje su u skladu sa svim ostalim citatima od EGW. 

Tek kroz takvu usporedbu možemo da shvatimo da te promene nisu došle slučajno:

 • “Držite se tako gde tri velike nebeske Sile, Otac, Sin i sveti Duh mogu biti vaša snaga.“ {Ellen White: SW, February 23. 1904, }
 • “Moramo sarađivati sa tri najviše Sile na nebesima, sa Ocem, Sinom i svetim Duhom, i ove Sile će raditi kroz nas, čineći nas radnicima zajedno sa Bogom.“ {Ellen White: Special Testimonies, Series B, Nr. 7, p. 51, 1905} {Ellen White: Evangelism, p. 617}
 • “Naše posvećenje je delo Oca, Sina i svetoga Duha. To je ispunjenje zaveta koje je Bog napravio sa onima koji se vezuju sa Njim, da stoje sa Njim, Njegovim Sinom i svetim Duhom, u svetoj zajednici. Da li ste nanovo rođeni? Da li ste postali novo biće u Hristu Isusu? Onda sarađujte sa tri velike Sile nebeske Koje rade za vas.“ {Ellen White: 7BC, p. 908.11, 1901}
 • Večni nebeski Velikodostojnici – Bog, Hristos i sveti Duh – naoružali su ih (učenike) sa mnogo više od smrtnih mogućnosti,… i radili su sa njima na tome da osvedoče svet o grehu” {Ellen White: Ms 145, 1901. Evangelism, p. 616.4}
 • “Otac, Sin i sveti Duh, tri sveta nebeska Velikodojstvenika, su izjavili da će Oni dati ljudima snagu da pobede sile tame. I sva nebeska sredstva stoje na raspolaganju onima koji su krštenjem ušli u zavet sa Bogom.“ {Ellen White: Ms 92, 1901: 5BC 1110.9}

Godhead – Božanstvo. Otac, Sin I sveti Duh su se dali za plan spasenja?

Falsifikat:

 • Božanstvo (Godhead) je bilo tužno zbog ljudske rase i Otac, Sin i sveti Duh, su se predali na izvršenje plana spasenja. Da bi se plan u potpunosti sproveo u delo, odlučeno je da se Hristos morao prineti na žrtvu za greh. Šta može izmeriti dubinu ovakve ljubavi?  Naš Bog je učinio sve za nas, bez mogućnosti da učini još više. Kroz Isusa je dao SVE nebeske resurce, da bi plan spasenja čoveka bio potpun. Kroz to vidimo Njegovu ljubav.“ {Ellen White: CH, p. 222} {Ellen White: AUCR, April 1, 1901 par. 10}

U gornjem „restilizovanom“ citatu, koji služi kao „dokaz“ Trojstva, možemo da vidimo zloupotrebu reči Godhead tj. Božanstvo, koja označava samo osobinu jednog Božanskog Bića a ne ime trojedinog Boga. 

Original:

 • “Jer što se na Njemu ne može videti, od postanja sveta moglo se poznati i videti na stvorenjima, i Njegova večna sila i Božanstvo (Godhead), da nemaju izgovora.“ {Rimljanima 1,20}
 • U Hristu je sjedinjena sva Očeva slava. U Njemu je utelovljena sva punina Božanstva – Godhead. On je svetlost Očeve slave, i jasna slika Njegove ličnosti. Slava Božjih atributa je prikazana u Njegovom karakteru.” {Ellen White: 7BC, p. 907}

Ko je prema originalnim citatima doneo spasenje?

Original:

 • „Pre pada čoveka, Sin Božji se ujedinio sa Svojim Ocem da izrade plan spasenja.” {Ellen White: RH, 13. September, 1906. par. 4}
 • „Plan spasenja koji su razradili Otac i Sin biće veliki uspeh.” {Ellen White: ST, June 17. 1903. par. 2}
 • Zajedno na savetu, Otac i Sin surešili da sotoni ne sme biti dozvoljeno da vrši svoj okrutni plan na čoveku.” {Ellen White: 18MR, p. 345.5}
 • „Pre nego što su postavljeni temelji Zemlji, Otac i Sin sjedinili su se u zavetu da otkupe čoveka ako ga Sotona bude pobedio. Stegli su svoje ruke u svečanom zavetu da će Hristos postati jemac za ljudski rod.“ {Ellen White: DA, p. 834.2}
 • „Otac i Sin su napravili međusobni zavet, da će kroz Hrista spasiti svet.“ {Ellen White: ST, October 10. 1892. par. 1}

Ne postoji ni jedan jedini citat da je sveti Duh učestvovao u bilo kakvoj odluci ili delu spasenja! A nije ni mogao, jer nije Biće, nego Duh Boga Oca i Isusa.

Treća osoba Božanstva kao jedina pomoć sa čijom silom moženo da pobedimo greh?

Original:

Jedina odbrana protiv greha je samo Isus: 

 • Hristos je izvor svakog ispravnog impulsa. On je JEDINI Koji u prirodnom srcu može pobuditi neprijateljstvo prema grehu. On je Izvor naše sile ako želimo da budemo spašeni. Nijedna duša se ne može pokajati bez Hristove milosti. Grešnik se može moliti Bogu da mu pokaže kako da se pokaje. Bog predstavlja Hrista grešniku i kada vidi čistotu Božjeg Sina, on postaje svestan karaktera greha. Verom u delovanje i silu Hristovu, neprijateljstvo prema grehu i sotoni nastaje u njegovom srcu.” {Ellen White: RH, 1. April, 1890 par. 5}
 • “Naše stanje kroz greh je postalo neprirodno, i sila koja nas oslobađa mora biti natprirodna, inače nema vrednost. Samo JEDNA sila može prekinuti sveze zla u ljudskim srcima, a to je sila Boga kroz Isusa Hrista.“ {Ellen White: 8T, p. 291 1904}
 • Jedina odbrana od greha je Hristos U srcu kroz veru u Njegovu pravednost.“ {Ellen White: DA, p. 324}

Falsifikat:

 • “Princ sila zla može biti zadržan JEDINO SILOM Božjom u Njegovoj TREĆOJ Osobi Božanstva, silom svetog Duha.“ {Ellen White: SpT, Series A, No. 10, p. 37. 1897 and Ellen White: Evangelism, p. 617}
 • Greh je mogao biti prevaziđen JEDINO kroz službu TREĆE Osobe Božanstva, koja bi došla sa silom Božje punine.” {Ellen White: RH, May 19, 1904 par. 3}

IT (TO) ili Osoba / Ličnost:

Dali je EGW zaista za svetog Duha koristila pojam „Osoba ili Ličnost“ koji vodi u pravcu Bića tj. Trojstva? 

Bez obzira koliki trud dolazi da se reči Ličnost ili Osoba interpretiraju na drugi način, ta dva izraza dotiču isključivo jedno Biće, bez stvarne mogućnosti drugačije interpretacije. Sa druge strane citati sa rečima Osoba i Ličnost suprote svim ostalim njenim citatima o svetom Duhu! 

Mi možemo da vidimo u donjem citatu, da je Ellen White odlučno upozorila Adventiste na otpadne nauke od A.T. Jones-a:

Ellen White 1906: A.T. Jones je izabrao sotonske prevare:

 • „Meni je žao za A.T. Jones, koji je upozoren stalno iznova i iznova. Ne obraćajuči pažnju na ta upozorenja, on je dozvolio neprijatelju da mu napuni um sa mislima o ličnoj važnosti. Nemojte slušati njegove reči, jer je odbio najjaču svetlost, i izabrao umesto nje tamu. Taj Jedan Sveti * nam je dao poruke jasno i precizno, ali su se neke jadne duše, zaslepljene neistinom i prevarnim uticajima sotonske sile okrenule od istine i pravde, da bi sledili prevare sotonskih agencija, i okrenule su se od istine i pravednosti da bi sledili te prevare sotonskog porekla.“ {EGW Ms 39, 1906.5}

*   Koga je Ellen White nazvala The Holy One – Taj Jedan Sveti? Samog Isusa, Koji i u Bibliji nosi to ime:

 • „Vi ste se odrekli Sveca i Pravednika, a molili ste da vam pokloni jednog ubicu.“ {Dela Apostolska 3,14}
 • „Jer je pisano: budite sveti, jer sam Ja svet.“ {Prva poslanica Petrova 1,16}

Godinu dana nakon toga, A.T. Jones je napisao „The Medical Missionary“. 

U sadržanom tekstu stoje reči, da se KONAČNO mora razumeti i PRIHVATITI, da sveti Duh nije IT tj. TO, nego Osoba:

A.T. Jones 1907: Zahtev za promenu verovanja:

 • „A sveti Duh je Osoba (Person). Ova velika istina se NE PRIZNAJE, i u nju zapravo ne veruje više od samo nekolicine hrišćana. Zato svako zna, da gotovo BEZ IZUZETKA, tj. sa zaista, zaista retkim izuzetcima, da je sveti Duh od strane hrišćana povezan sa zamenicom IT (TO). Ali zamenica IT (to) se nikad ne koristi kod Osoba. U smislu osobina našeg (engleskog) jezika se IT koristi samo u kontekstu stvari, ali nikada u vezi osoba, nego samo kod stvari beživotne substance kao kamen, kuća, drvo, ili u vezi koncepata ili iskustava, kao površina, visina, širina, mir, sreća, tuga, jedan utisak, jedan uticaj. Ali sveti Duh nije ništa od toga: sveti Duh nije niti utisak, niti jedan uticaj, niti mir, niti radost, niri neka druga stvar. Ne, večno ne. Sveti Duh je osoba, večno jedna Božanska Osoba. On MORA uvek biti tako PRIZNAT i o njemu se mora govoriti kao o osobi. Na drugi način se ne može niti govoriti o njemu, niti ga zaista priznati.“ {A.T. Jones “The Medical Missionary“ p. 98.5 – 98.7} {https://m.egwwritings.org/en/book/1162.98}

Gornja izjava A.T. Jones-a iz 1907. razotkriva kompletnu istorijsku laž o navodnom prihvatanju Trojstva od strane tadašnje crkve, Ellen White i pionira.

Ako je izraz Osoba ili Ličnost tada zaista bio korišten, kako se danas tvrdi, zašto je A.T. Jones onda napisao, da osim samo nekoliko osoba (u stvari tadašnje vođe otpada), svi gotovo bez izuzetka, označavaju svetog Duha sa IT tj. TO. Ovo je zaista čudno, ako je crkva tada zaista prihvatila Trojstvo, kao što se danas uz pismene „dokaze“ tvrdi, koji u stvari potiču upravo iz pera tadašnjih vođa otpada! Ellen White je napisala, da se A.T. Jones nalazi u potpunom otpadu i da je faktično sluga dr Kelloga:

Ellen White 1908:  A.T. Jones i dr Kellog zajedno objavljuju istu lažnu nauku:

 • „Nismo videli ništa što bi nas ohrabrilo u nadi da će starešina Jones izaći iz tame koja je oko njega. On smatra da razume sebe, ali je slep i njegov osećaj je da zna koji korak treba da bude sledeći. Osetila sam da moram da sa njim razgovaram još jasnije. Rekla sam mu da je uprkos upozorenjima koja su mu data povodom uticaja dr Kellog-a na njega napravio upravo suprotan korak na koji je bio upozoren da ga ne napravi. On nije imao duhovni vidik da razume religiozne stavove tog doktora. Ja sam mu rekla da je postao glasnogovornik dr Kelloga drugim ljudima.“ {Ellen White: Lt 234, 1908}
 • “On (dr Kellog) mi je rekao da SADA veruje u Oca, Sina I svetoga Duha, i da je po njegovom viđenju Bog zapravo sveti Duh, a ne Bog Otac, onaj koji ispunjava svemir i sve živo.“ {Letter by A. G. Daniells to W. C. White on October 29, 1903}

Jedina tema u okviru NASTAVKA Alpha otpada dr Kellog-a je bila isključivo lažna nauka o Bogu i svetom Duhu! Zašto je EGW poslala opomenu, ako je sveti Duh u tadašnjoj crkvi zaista već bio prihvaćen kao Bog? 

H. Lacey je 1945. godine u pismu upućenom dr Froom-u opisao njegova najranija ubeđenja i verovanja njegove porodice u kontekstu Trojstva. 

Pri tome se ne radi o tome da li je on verovao u Trojstvo, nego o njegovoj izjavi da je u Adventističkoj crkvi korišten samo srednji rod IT (TO), i da su svi odlučno odbijali teoriju da je sveti Duh Bog. Naši pioniri su verovali u Semi-Arianizam, tj. da je Isus Božansko Biće, bez da su prihvatili učenje o Trojstvu. 

 • “Što se tiče nekog posebnog spora, ili agitovanja po pitanju Trojstva, ne mogu da se setim bilo čega ozbiljnog. Naravno, oduvek sam znao da je starešina Urija Smit imao Arijanska verovanja, (originalna knjiga o “Danilu i Otkrivenju” to otkriva!) i da su naši ljudi nesumnjivo uglavnom pratili taj stav. Ali smo mi, kao porodica, odgojeni u Engleskoj (Anglikanska) crkvi, bili po prirodi ako mogu reći, Trojstvenici. Mi smo samo verovali, podsvesno, i ne sećam se da smo ikada to dovodili u pitanje sa braćom koji su nas doveli u istinu, sa starešinom M.C. Israel-om, i mladim bratom V. L. H. Baker-om. Jednoga se sećam, a to je komentarisanje moje majke o čudnom izražavanju koje su koristili naši pastori kada su govorili o Duhu svetom kao “ONO” ili “TO” kao da su mislili na Duha svetoga kao na uticaj, umesto kao na osobu. To joj je izgledalo jako čudno, i u velikoj meri i meni (tada sam imao 17. godina).” {H.C. Lacey letter to LeRoy Froom Aug. 30, 1945} 

Bog se ipak pobrinuo, da uprkos velikom broju promenjenih citata EGW, neki ipak ostanu previđeni, da bi oni, koji zaista traže pravu staru istinu, nju i pronašli. Donji citat se npr. nalazi u „Velikoj Borbi“:

 • Otac je Svog Duha dao u nemerljivim količinama Svom Sinu, i mi takođe možemo imati udeo u punini Toga (sveti Duh) (IT, a ne Njega tj. HE).” {Ellen White: The Great Controversy, p. 477}

Avondale: treća osoba koja hoda oko nas

Avondale je jedna adventistička škola u Australiji, na čijem otvaranju 1899. godine je Ellen White imala govor. Pri tome je govorila i o svetom Duhu. 

Ono što je ona rekla se od pristalica Trojstva rado (neupadljivo dopunjeno) citira, da bi se „dokazalo“ da je sveti Duh nezavisno treće „Biće“.

 • “Mi moramo da shvatimo, da sveti Duh, Koji je toliko Osoba koliko je Bog Osoba, hoda kroz ovu zemlju.“ {Ellen White: Evangelism 616, 1899 From a talk to the Students at Avondale-School in Australia}

Kada bi taj deo zapisa, sa uzdignućem svetog Duha kao Boga, zaista bio istinit, morao bi da bude u harmoniji sa donjim citatima, što ovde nije slučaj.

Original:

 • Hristos ide nevidljiv našim ulicama. Porukom milosti On ulazi u naše domove. On čeka na zajednički rad sa svima koji žele da propovedaju u Njegovo ime. On je DIREKTNO među nama, da bi nas izlečio i blagoslovio, ukoliko Ga prihvatimo.“ {Ellen White: The Ministry of Healing, p. 107}
 • Zapamtite da je Isus pored vas gde god da krenete, zapažajući svaki vaš potez i slušajući svaku vašu reč. Da li bi vas bilo sramota da čujete Njegov glas kako vam se obraća i da znate da čuje svaki vaš razgovor?” {Ellen White: YI, February 4. 1897 par. 3}
 • Gospod Isus, Koji stoji na strani kolportera i HODA sa njima, je glavni radnik. Ako prepoznamo Isusa kao Onog Koji je sa nama da pripremi put, sveti Duh na našoj strani će dati osvedočenja upravo tamo gde je potrebno.“ {Ellen White: CM, p. 107}
 • Mi hoćemo svetog Duha, koji je Isus Hristos.“ {Ellen White: Letter 66, April 10, 1894 par. 18}

Drugi suprotni citati

Falsifikat:

 • “Mi ne možemo biti sa Hristom u Osobi, kao što su to njegovi prvi učenici bili, ali je On poslao Svog svetog Duha da nas vodi ka celoj istini.“ {Ellen White: Ms 30, 1900.}
 • “Sveti Duh je Utešitelj, u Hristovo ime. On oličava Hrista, a ipak je druga Ličnost. Mi možemo imati svetoga Duha ako ga tražimo i ako imamo običaj da se okrenemo i imamo poverenje u Boga radije nego u bilo koje ograničeno ljudsko biće koje može da pogreši.“ {Ellen White: 20MR 324.2}
 • Hristos nije sada sa nama u Osobi, već kroz predstavništvo svetog Duha.“ {Ellen White: RH, September 16, 1909}

Ovi gornji tekstovi suprote svim drugim citatima od EGW. Ona sama piše čak i 1909. godine, da samo Otac i Sin znaju sve! Kada bi sveti Duh bio Osoba, morao bi da zna sve kao i Otac i Sin!

Original:

 • SAMO Bog (Otac) i Hristos znaju, koliko su ljudske duše koštale“ {Ellen White: The Signs of the Times, January 13, 1909, par. 8}
 • “Jasno je deklarisano u posmatranju svetog Duha, da u njegovom radu vođenja čoveka ka istini, „on neće govoriti od sebe.“  {Ellen White: AA 51.3}
 • “Veličina Božja je nama nepojmljiva. “Božji presto je na nebesima” (Psalam 11,4); ali SVOJIM Duhom ON je svuda prisutan. On ima intimno znanje, i lični interes u svim delima Njegovih ruku.” {Ellen White: Ed, p. 132}  

Dali je Ellen White zaista napisala ili rekla „TRI Božanska BIĆA“?

Samo jedno Biće može biti Bog! EGW je kao Biće označavala isključivo Boga Oca i Isusa. Iz tog razloga je bio potreban falsifikovani dokaz, da je EGW to pisala i za svetog Duha. Jedini citat „od“ Ellen White, u kojem stoje tri Bića, se koristi kao glavni dokaz da je ona na kraju ipak shvatila da je Trojstvo istina:

 • “Ti si rođen pod Bogom, i stojiš pod kaznom i silom od “tri najsvetija Bića na nebu”, Koja su sposobna da te čuvaju od pada. Ti moraš da shvatiš da si mrtav grehu; Tvoj život je skriven sa Hristom u Bogu. Skriven “sa Hristom u Bogu” je predivna transformacija. To je najdivnije obećanje.“
 • “You are born unto God, and you stand under the sanction and the power of the three holiest beings in heaven, who are able to keep you from falling. You are to reveal that you are dead to sin; your life is hid with Christ in God. Hidden “with Christ in God,”–wonderful transformation. This is a most precious promise.”
 • {White Estate 16. March 1976: {Ellen White: 7MR, 267} {Ellen White: Sermons and Talks Volume One 367.3, Sermon given October 20, 1906}:

Mi u okviru originalnog izvora možemo da vidimo da ova izjava ne potiče iz njenih knjiga niti je njen citat. Ovaj gornji tekst je anoniman zapis njene propovedi, ukoliko bi zaista poticao iz tog vremena! Izraz “tri Bića“ dolazi od jednog nepoznatog rukopisa, od strane osobe čije ime i autenticnost nikad nisu ni utvrđeni. Taj tekst je uprkos tim činjenicama ipak stavljen u 7MR kao njena izjava!

Ellen White je sve rukopise odobravala samo posle pregleda i njenog potpisa! Za ovaj tekst ne postoji njena autorizacija! Njoj je tada bio predstavljen samo odštampani deo te propovedi, koji je ona onda potpisala. Tekst sa delom propovedi koji je ona odobrila se nalazi u RH iz decembra 1906, i u njemu ne stoji izraz „tri Bića“. Suprotna anonimna izjava o tri Bića je „otkrivena“ tek 1976. godine. U okviru ovog ubačenog teksta dolazi do tvrdnje, da se neautorizovan i neodštampan deo podrazumeva, pošto je Ellen White potpisala i odobrila za štampu druge delove ove propovedi, koje je imala u rukama. 

Kod takvog pristupa bismo mogli da svaku propoved kasnije po želji proširiti i dokazivati željene konstelacije. U istom duhu bi mogli da tvrdimo da su i apokrifi istiniti, jer vode poreklo iz tog vremena i dotiču isto područje teologije. Na isti način je i dr Kellogg kao svestan vođa otpada dopunjavao izjave Ellen White, i tako njenim citatima davao potpuno drugo značenje. Šta je Ellen White rekla o njenim rukopisima bez njenog potpisa?

 • “A sada bih svima koji imaju želju za istinu rekla sledeće: Nemojte prihvatati neoverene izveštaje kao nešto što je sestra White rekla i napisala. Ako želite da znate šta je Bog otkrio kroz nju, onda čitajte njena izdata dela. Ako postoje ikakve sporne tačke koje ona nije napisala, nemojte to brzo prihvatati i širiti dalje glasine kao da je ona to rekla.“ {Ellen White: 5T 696.1}
 • “Pročitala sam sve što je kopirano, da bih videla da je sve kako treba. Pročitala sam sve rukopise svih knjiga pre nego što su poslati na štampanje.“ {Ellen White: 3SM 90.6}
 • “Ja sam temeljno ispitala sve moje publikacije. Moja je želja da se ništa ne pojavi bez moje temeljite kontrole.“ {Ellen White: 10MR 12.4}

Gornji tekst je isečak iz donje knjige:

Adventisti – Prva Zapovest ILI Trojstvo – Goran Šušljić DOWNLOAD