TROJSTVO = 666?

Isus je Božansko Biće i NIJE stvoren. Sveti Duh je svesna lična Božja i Isusova sveprisutnost, a ne samo besvesna sila ili prašina.

 • „Mi hoćemo svetoga Duha, koji je Isus Hristos.“ {Ellen White: Letter 66 April 10, 1894 par. 18}

U ovoj glavi opisana potraga za potpunom istinom ne uklanja nijednu tačku stare istine iz vremena pionira, nego samo predstavlja dodatno produbljenje stare istine.

 • “Da niko ne može ni kupiti ni prodati, osim ko ima žig, ILI ime zveri, ILI broj imena njenog. Ovde je mudrost. Ko ima um neka izračuna broj zveri: jer je broj čovekov i broj njen šest stotina i šezdeset i šest.“  {Otkrivenje 13,17.18}

Zašto pored istine o lažnoj nedelji kao žig zveri istražujemo dodatne aspekte na tom području? Zato što je Ellen White najavila, da će nam u poslednjim danima trebati još jača zaštita od neprijatelja i njegovih prevara.

 • „Svetlost koju smo dobili na osnovu treće anđeoske vesti je istinito svetlo. Žig zveri je upravo ono što je objavljeno da jeste. NIJE SVE u vezi sa ovim predmetom razjašnjeno, niti će se razumeti sve do odmotavanja svitka; najsvečaniji posao se mora završiti u našem svetu. Gospodnja zapovest njegovim slugama je: „Viči iz grla, ne usteži se, podigni glas svoj kao truba, i objavi narodu Mojemu bezakonja njegova i domu Jakovljevu grehe njihove.“-Isaija 58.1“ {Ellen White: 6T 17.1}

Mi svi znamo za činjenicu, da je žig zveri nedelja, a da ime zveri donosi prihvatanje papstva i njegovog religioznog ali i svetovnog autoriteta u svim (dodatnim) aspektima. Kao poslednja tačka dolazi broj 666. Teolozi predstavljaju ime zveri tj. Papstva i broj njenog imena 666 u stopljenoj formi, iako ih veznik „ILI“ jasno deli

Kada posmatramo sve tri komponente razdvojeno, kao što nam samo Otkrivenje pokazuje, na kraju svakog intezivnog proučavanja dolazimo do činjenice, da komponenta 666 označava Trojstvo!

Večni život zahteva isto tako i odbijanje sve 3 tačke! Nije dovoljno da samo odbacimo nedelju!

Šta sama Katolička crkva piše o Trojstvu i njegovoj poziciji?

 • “Misterija najsvetijeg Trojstva je centralna misterija hrišćanske vere i života. To je misterija samog u Sebi. Ona je istovremeno IZVOR SVIH ostalih MISTERIJA vere i  svetlosti koja ih obasjava. To je najfundamentalnije i esencijalno učenje u „hijerarhiji istina od vere“.“ {Vatican Catechism 234}
 • “Misterija najsvetijeg Trojstva je centralna misterija hrišćanske vere i života. Samo Bog to može pokazati nama kroz otkrivanje samog Sebe KAO Otac, Sin i sveti Duh.“ {Vatican Catechism 261}
 • „I reče mi anđeo: šta se čudiš? Ja ću ti kazati tajnu ove žene, i zvijeri što je nosi i ima sedam glava i deset rogova..“ {Otkrivenje 17,7}

Otkrivenje nam govori jasno, da crkva druge strane nosi tajnu tj. misteriju. Sama Katolička crkva naglašava da je misterija Trojstva izvor svih ostalih misterija! Naravno da je ta tačka centralna, jer odlučuje kojem Bogu se klanjamo!

Nebesko svetilište i 666

 • “Umove vernika treba usmeriti na nebesku svetinju, u koju je Hristos ušao da učini pomirenje za Svoj narod.” {Ellen White: 1SM, p. 67}
 • “Ispravno razumevanje službe u nebeskoj svetinji je temelj naše vere.” {Ellen White: Letter 208, 1906.}
 • „Načini i sto od drveta sitima.“ {2. Mojsijeva 25,23}
 • „I pokuj ga čistim zlatom, i načini mu venac zlatan unaokolo. I načini mu oplatu unaokolo s podlanice, i načini zlatan venac oko oplate.“ {2. Mojsijeva 25,24.25}
 • „I metaćeš na sto hlebove, da su postavljeni svagda preda Mnom.“ {2. Mojsijeva 25,30}
 • „I postavi ih u dva reda, po šest u jedan red, na čistom stolu pred Gospodom.“ {3. Mojsijeva 24,6}

U Starom Zavetu prikazan je sto sa 12 tankih hlebova u svetinji, koji predstavljaju 12 plemena. Taj sto je okružen zlatnim vencem, koji je  takođe okružen drugim većim zlatnim vencem. U  sredini stola leže 12 hlebova. Kada kruna ne stoji na glavi vladara, onda ono što ona okružuje ili na čemu stoji, predstavlja područje njegove vlasti. Da venac simboliše krunu i vlast, kao i žrtvu, mogli smo videti na Isusovom raspeću, kada su sotonine sluge Isusu stavili venac sa trnjem da bi ismevali Njegovu vladavinu nad svemirom. Julije Cezar je kao krunu nosio venac bez trnja. 

Sto u svetinji reprezentuje apsolutno sve, pošto je okružen sa dva zlatna venca, koji predstavljaju krune i vlast Boga Oca i Njegovog Sina Isusa. Takođe vidimo da je Isus po vladarskoj poziciji ispod Oca, zato što veći venac Očeve krune okružuje manji venac Isusove krune. Obojica su potpuni Vladari nad celim svemirom, jer su sva ostala stvorena bića i pod Ocem i pod Sinom.

Vladavinu samo njih Dvojice vidimo u samom Otkrivenju, jer je tu opisan nebeski saziv nakon pobede nad grehom! Zašto onda Isus još uvek nosi ime Jagnje, kao deo plana spasenja? Zato što će zauvek zadržati ljudsku prirodu i ožiljke kao sećanje na Njegovu žrtvu i pobedu nad grehom!

 • „I više neće biti nikakve prokletinje; i presto Božji i Jagnjetov biće u njemu; i sluge Njegove posluživaće ga.“ {Otkrivenje 22,3}

Ako je Bog – Trojstvo, a ne Bog Otac, onda Isus ima dvostruku egzistenciju, jer sa jedne strane „postoji u Bogu Trojstvu“, a sa druge strane je Božije Jagnje! Ako je sveti Duh Bog, zašto ne sedi na prestolu, koji je ovde opisan nakon završene misije spasenja? 

Iskrenim proučavaocima Biblije je jasno koliko je lažna nauka o Trojstvu i matematički besmislena, jer broj 2 ne znači 3! Tvrdnje da je i sveti Duh ipak prisutan ali ne u tom obliku je tragična jer Biblija ne govori o dva trona, niti o tri trona, već samo o jednom koji Bog Otac deli sa svojim Sinom.

Ova istina je razjašnjena kroz 12 hlebova, koji simbolišu vlast Boga Oca i Sina, 12 plemena Starog Zaveta, te i 12 plemena Novog Zaveta iz Otkrivenja. 12 plemena predstavljaju Božji narod na zemlji. 

Isto tako kroz prisutnost 12 plemena u oba Zaveta dobijamo potvrdu da se ovde radi o večnom principu nebeske vladavine, a ne samo o privremenoj simbolici žrtvenog sistema Starog Zaveta. 

Ti tanki hlebovi su poređani u 2 skupa sa po 6 hlebova, čime vidimo da Otac i Sin kao 2 Bića dele vlast i zajedno vladaju nad Božjim narodom, i da Isus nad Božjim narodom ima isti autoritet vlasti kao i Otac. 

12 hlebova su podeljeni u dva skupa tj. 2×6=12 a ne u 3 tj. 3×4=12, zato što Biblija ne uči Trojstvo i tri Božanska Bića na prestolu. Zašto je 12 hlebova podeljeno u dva skupa? Ne postoji nijedan drugi odgovor, osim da postoje samo 2 Božanska Bića i Vladara.  Zašto ne postoje 3 venca? Zašto u Psalmu 110,1 iz Starog Zaveta na prestolu sede samo Otac i Sin?

 • „I namesti sto u šatoru od sastanka na SEVERNU stranu šatora pred zavesom.“ {2. Mojsijeva 40,22}
 • „A govorio si u srcu svom: izaći ću na nebo, više zvezda Božjih podignuću presto svoj, i sešću na gori zbornoj na strani SEVERNOJ; izaći ću u visine nad oblake, IZJEDNAČIĆU  se s Višnjim.“ {Isaija 14,13.14}

Da ova dva venca zapravo simbolišu krune i vlast Oca i Sina vidimo i kroz činjenicu da taj sto stoji upravo na severnoj strani, kao i Božji presto na nebu, koji je takođe na severnoj strani! Sa druge strane vidimo da sam Sotona želi da otme Bogu presto na severnoj strani, koji je upravo simbolisan ovim stolom sa 2×6 hlebova.

Na koji način Sotona svoju želju da se izjednači sa Svevišnjim prenosi na simboličko područje? Samo kroz dodavanje treće gomile od 6 hlebova, da bi time pred celim svemirom „pokazao“ da i on ima jednak autoritet kao sam Bog!

Ne postoji drugi način tumačenja ovog dela, bez obzira koliko to pokušavali! Iz tog razloga, nije slučajno da naši teolozi simboliku o podeli 12 hlebova u dve grupe od 6 ili 2 venca uopšte ne uče na fakultetu, slično kao što i rabini ne dobijaju obrazovanje o knjizi proroka Danila, jer bi ih odvela ka istini o Isusu.

U pokušajima neprijatelja da se izjednači sa istinitim Bogom možemo razumeti, zašto on želi treću gomilu od 6 hlebova kao znak moći i vlasti. Kao falisifikat on unosi treći broj 6, kao treći skup hlebova u svetinji.

Očev i Sinov broj, Sotona je stopio u broj 66. Na to je pridodao i svoj broj 6 te je sebe izjednačio sa Višnjim. Tako je Sotona načinio svoj broj 666. Neprijatelj želi da zaslepi neutvrđene ljude da je i on Bog i da ima istu moć kao i pravi Bog.

Sotona je stopio Očev broj 6, Hristov broj 6, i svoj broj 6 u jednu cifru 666 i tako načinio Trojstvo! Očev broj 6 i Sinov broj 6 se ne stapaju u jednu cifru 66, jer bi to tada značilo Dvojstvo. Bog nije Dvojstvo! Ne postoji jedan Bog: Otac i Sin. Izraz: jedan Bog se uvek i isključivo odnosi samo na Oca! Mi vidimo iz celokupne Božje reči da Sin uvek uzdiže Oca, i iako je bio jedno sa Svojim Ocem u mislima, namerama, ciljevima, nikada nije hteo da se izjednači sa Njim.

Sto sa hlebovima otkriva da je Otac veći od Sina (’… jer je Otac Moj veći od Mene.’ Jovan 14,28), time što Očev venac okružuje i veći je od Sinovljevog venca, dok dva jednaka reda hlebova pokazuju da su Otac i Sin jedno po prirodi, po karakteru, po namerama.

 • Hristos, Reč, jedinorodni od Boga, je bio jedno sa večnim Ocem – jedno u prirodi, u karakteru, u nameri – jedino Biće Koje je moglo ući u sve savete i namere Božje.“ {Ellen White: PP, p. 34}
 • „Koji, ako je i bio u obličju Božjem, nije se otimao da se uporedi s Bogom; nego je ponizio Sam Sebe…” {Filibljanima 2,6.7}

Sotona je taj koji želi da se izjednači sa Višnjim, koji hoće da nam usadi laž u misli, u veru, u nauku, da je jedan Bog: Otac, Sin i sveti Duh. Na taj način stvara Trojstvo. Kao slika tog Trojstva te šestice bivaju spojene u jedan broj 666. Kod živog Boga se te šestice ne spajaju! Svaki skup hlebova stoji za sebe na stolu i oni se ne stapaju u jedan broj. Jasno su odvojeni Očevi hlebovi na stolu od Hristovih i ta dva skupa se ne smeju označiti brojem 66.

 • „I uzmi belog brašna, i ispeci dvanaest kolača, svaki kolač da bude od dve desetine efe. I postavi ih u dva reda, po šest u jedan red, na čistom stolu pred Gospodom.“ {3. Mojsijeva 24.5.6}

U Svetoj Božjoj Reči nalazimo broj 666, gde je jasno naznačeno da je to broj zveri. Broja 66 nema nigde u Božjoj Reči i Duhu Proroštva.

 • „Ko ima um neka izračuna broj zveri: jer je broj čovekov i broj njen šest stotina i šezdeset i šest.“  {Otkrivenje 13,17.18}

Sada možemo da prepoznamo, da upravo broj 666, tj. Trojstvo priznaje Lucifera kao „Boga“, kao što i svetkovanje nedelje priznaje njega za „Boga“ i on dobija molitve na zemlji. Simboličan presto, sto sa krunama i hlebovima, stoji kao i pravi nebeski presto na severnoj strani i simboliše Božju i Isusovu moć i vladavinu. 

Pošto Sotona želi da preuzme moć i vladavinu, i on donosi svojih 6 hlebova na severnu stranu. To je našlo potpuno ispunjenje kako u trostrukom Božanstvu neznabožačkih religija, tako i u palom Hrišćanstvu, sa proširenim brojem 6+6 u trojstvo – 666.

 • “I čuh broj zapečaćenih, sto i četrdeset i četiri hiljade zapečaćenih od sviju kolena sinova Izrailjevijeh; Od kolena Judina dvanaest hiljada zapečaćenih; od kolena Ruvimova dvanaest hiljada zapečaćenih; od kolena Gadova dvanaest hiljada zapečaćenijeh;Od kolena Asirova dvanaest hiljada zapečaćenih; od kolena Neftalimova dvanaest hiljada zapečaćenih; od kolena Manasijina dvanaest hiljada zapečaćenih;Od kolena Simeunova dvanaest hiljada zapečaćenih; od kolena Levijeva dvanaest hiljada zapečaćenih; od kolena Isaharova dvanaest hiljada zapečaćenih; Od kolena Zavulonova dvanaest hiljada zapečaćenih; od kolena Josifova dvanaest hiljada zapečaćenih; od kolena Venijaminova dvanaest hiljada zapečaćenih.“ {Otkrivenje 7,4-8}

12 plemena u Otkrivenju, koja čine broj od 144.000 izabranih tj. zapečaćenih  potvrđuje još jednom, da 66, dva reda od 6 hlebova iz Starog Zaveta imaju svoju važnost i za današnje vreme, a ne samo kao žrtvena simbolika. 

Posebno duboki opis 12 plemena sa brojem od 12.000 po svakom plemenu želi da stavi akcenat na to da je taj broj doslovan, i da predstavlja jedan Božji narod. Ta plemena nisu ni tada postojala nego su bila, osim Judinog i Venijaminovog plemena, istrebljena. Negacija Trojstva dobija širi opis još jednom potvrdom na drugi način. U Otkrivenju dobijamo opis 7 crkava, gde one čine samo jednu Božju crkvu, jer samo jedan Bog ima samo jednu crkvu:

 • „Sedam zvezda jesu anđeli sedam crkava; i sedam svećnjaka koje si vidio jesu sedam crkava.“ {Otkrivenje 1,20}

I Stari Zavet potvrđuje Isusove reči da kao Ženik ima samo jednu crkvu kao jednu nevestu:

 • „I učiniću, te će iz gradova Judinih i s ulica Jerusalimskih nestati glasa radosna i glasa vesela, glasa Ženikova i glasa nevestina; jer će zemlja opusteti.“ {Isaija 7,34}

Dodatni opis 7 Duhova, koji kao simbolika jednog svetog Duha izlaze od Božjeg prestola i preko Isusa odlaze u ceo svemir, takođe znači samo broj 1, kao i jedna crkva od 12 plemena ili od 7 svećnjaka. Tako još jednom možemo videti zašto i Duh Proroštva objašnjava da na nebu postoje tri sile, i to Očeva, Isusova, i sila od Njih proizilazećeg svetog Duha.

Ni na jednom mestu u celoj Bibliji ne vidimo jasnije potvrdu da sveti Duh direktno proizilazi od Oca i Sina, i ne sedi na prestolu kao Božansko Biće.

 • „I od prestola izlažahu munje i gromovi i glasovi; i sedam žižaka ognjenih gorahu pred prestolom, koje su sedam Duhova Božjih.“ {Otkrivenje 4,5}

Ko sedi na prestolu, kao Osoba od Koje izlazi sveti Duh? Sam Bog Otac:

 • „I kad daše životinje slavu i čast i hvalu Onome što seđaše na prestolu, što živi va vek veka.“ {Otkrivenje 4,9}
 • „Gledah dokle se postaviše prestoli, i Starac sede, na Kom beše odelo belo kao sneg, i kosa na glavi kao čista vuna, presto Mu beše kao plamen ognjeni, točkovi mu kao oganj razgorio.“ {Danilo 7,9}

Zašto Isus nije Taj, Koji sedi na prestolu? Zato što Otkrivenje Njega opisuje kao Jagnje, Koje dolazi kod Oca, Onoga Koji sedi na prestolu, i kao Onoga, Koji svetoga Duha šalje u ceo svemir:

 • „I videh, i gle, nasred prestola i četiri životinje, i posred starešina Jagnje stajaše kao zaklano, i imaše sedam rogova, i sedam očiju, koje su sedam duhova Božjih poslanih po svemu svetu. I dođe i uze knjigu iz desnice Onoga što seđaše na prestolu.“ {Otkrivenje 4,9}
 • “Duh je Duh Božji i Duh od Hrista, Duh je isti bez obzira da li se govori u odnosu na Boga ili Hrista. …Mi ponovo čitamo o „sedam Duhova Božjih poslanih po celom svetu“ Oktrivenje 1,4; 3,1; 4,5; 5,6. To je bez pitanja jednostavan opis svetog Duha u toj formi kao znak Njegove savršenosti i potpunosti. Ali da je Osoba (Biće), On bi teško mogao da bude opisan na ovaj način. Mi nismo nikad pročitali o sedam Bogova ili sedam Hristosa.“ {Uriah Smith, Review & Herald, October 28, 1890} 

Ovo je bilo verovanje starih Adventista! Bog na nekoliko načina potvrđuje istinu sa različitim simbolima. Uprkos takvoj objavi istine iz više perspektiva dolazi do njenog odbijanja, zato što se Biblija proučava u ponosu znanja, a ne ponizno na kolenima sa molbom da Bog otkrije istinu! Kod papstva, kao žene tj. pale crkve dolazi do dva načina simboličkog opisa gde se isto tako koriste brojevi 7, 10 (tj. 10-3) i 12:

 • “I stadoh na pesku morskome; i videh zver gde izlazi iz mora, koja imaše sedam glava, i rogova deset, i na rogovima njezinim deset kruna, a na glavama njezinim imena hulna.“ {Otkrivenje 13,1}
 • “I uvede me duh u pusto mesto; i videh ženu gdje sedi na zveri crvenoj koja beše puna imena hulnih i imaše sedam glava i deset rogova.“ {Otkrivenje 17,3}

Tih 10 rogova predstavljaju simbol trijumfa nad Božjom crkvom, koja je u Bibliji predstavljena sa brojem sedam, time što je od 10 rogova, tadašnjih 10 neznabožačkih naroda koji su osvojili Rim i prihvatili staro-apostolsko Hrišćanstvo. 

3 plemena je predstavljalo posebnu odbranu od Trojstva u vidu Arijanske nauke, koje je Papa radi toga istrebio. Današnju laž, da je Arije odbijao Isusovo Božanstvo je napisana od strane pobednika, koji je napisao istoriju po svojoj želji te time prekrajao istorijske činjenice.

Današnjih 10 rogova označava da Papa ni danas ne dopušta odbranu istine, da po svojoj moći koju uživa, ima 3 izvađena – preuzeta roga, tako da ima kontrolu i nad 7 rogova – Hrišćanstvom. 

Nažalost, on ima kontrolu i nad Adventizmom, preko svojih Jezuita koji su preuzeli dobar procenat vrhovnog vođstva naše crkve.

 • „Potom videh u utvarama noćnim, i gle, četvrta zver, koje se trebaše bojati, strašna i vrlo jaka, i imaše velike zube gvozdene, jeđaše i satiraše, i gažaše nogama ostatak, i razlikovaše se od svijeh zveri pređašnjih, i imaše deset rogova. Gledah rogove, i gle, drugi mali rog izraste među onima, a tri prva roga iščupaše se pred njim; i gle, oči kao oči čovečje behu na tom rogu, i usta koja govorahu velike stvari.“ {Danilo 7,7.8.}

To nam pomaže da potpuno prepoznamo, zašto se Papa po proroku Danilu uzdigao upravo iznad 7 rogova, a Otkrivenje potvrdilo da je nad njima i ostao, sa vlašću nad svih 10 rogova, kao što je i Sotonina želja bila da se izdigne iznad Boga. 

Tri plemena – 3 isčupana roga, koji su kao Arijanci stajali na putu širenja nauke o Trojstvu, su bili Vandali, Heruli i Ostrogoti. Oni su u početku kao i svih ostalih 7 naroda prihvatili i preuzeli staro neuprljano Hrišćanstvo. Heruli su kao i njihov vođa Flavije Odokar (433–493), prvi Italijanski kralj, imali arijanska verovanja i retko su se mešali u poslove crkve. Ostrogoti na čelu sa Teodorihom Velikim (454–526), uživali su slobodu veroispovesti koja se do tada nije praktikovala. Poslednji  kralj Vandala, Gelimer (480–553), posle velike bitke koja je označila krah kraljevstva, morao je odbiti ponuđen utešni čin “Patricij“, jer se nije mogao odreći svoje Arijanske vere:

 • “Prema Gelimeru se časno ophodilo i dobio je velike posede u Galiciji. Ponuđen mu je čin patricija ali ga je morao odbiti jer nije bio voljan promeniti svoju Arijansku veru. {Catholic Encyclopedia (1913), Volume 15, Vandals}

Isključivo jedina grupa, koja je tada prihvatila Trojstvo je bila samo uzak krug oko Rimskog biskupa u istom gradu! Već ta činjenica bi iskrene ljude morala da dovede do dubokog razmišljanja, kao što je i jedan od najvažnijih pionira objasnio:

 • “Doktrina o Trojstvu je prihvaćena na savetu u Nikeji 325. godine. Ova doktrina uništava Božju ličnost i ličnost Njegovog Sina Isusa Hrista našeg Gospoda. Sramotne mere kojima je ono nametnuto crkvi koje se pojavljuju na stranicama crkvene istorije, može postići da se svaki vernik u tu doktrinu posrami.“ {J.N. Andrews, March 6, 1855, Review & Herald, vol. 6, no. 24, page 185}

Biskup Arije je na nivou organizacije tj. vođstva zvanične teologije vodio veliku bitku za istinu protiv neznabožačkog cara Konstantina, koju je nažalost na Nikejskom koncilu 325. godine izgubio. 

Sa druge strane, većina vernika u narodu je to odlučno odbila, tako da je i na kongresu u Carigradu 381. ponovo pokušano nametanje Trojstva. Ovaj put  je prošlo nešto uspešnije, iako primarno samo u okviru Rimske biskupije. Tek nakon uništenja ova 3 naroda, konačno je svaki otpor ugašen, a lažna doktrina je trijumfovala!

Tako jasna, iz više uglova potvrđena istina – šta je 666, dobija suprotstavljanje od strane filozofa. Mnogi Teolozi u svojoj „farisejskoj mudrosti“, argumentuju da je u Novom Zavetu broj 666 napisan na Grčkom jeziku,  koji na tom jeziku ne znači 3 cifre sa brojem 6 jedna pored druge – već tri cifre druge vrednosti,  600 + 60 + 6 . Samim tim, povezanost sa 6+6 hlebova čine nemogućom. No, u tom stihu stoji da taj broj možemo razumeti samo sa mudrošću:

 • „Da niko ne može ni kupiti ni prodati, osim ko ima žig, ili ime zveri, ili broj imena njenog. Ovde je mudrost. Ko ima um neka izračuna broj zveri: jer je broj čovekov i broj njen šest stotina i šezdeset i šest.“  {Otkrivenje 13,17.18}

Pitanje:

Ako ovde već stoji i piše da taj broj ima matematičku tj. aritmetičku vrednost 666, zašto se traži mudrost da bi ga izračunali? Pošto Papa drži titulu „Vicarius Filii Dei“, te ogroman broj Protestanata shvata da ona znači 666, takvo otkriće sigurno ne predstavlja mudrost poslednje manjine na kraju vremena.

Kada sagledamo istorijske činjenice, možemo videti da je broj na grčkom jeziku – 666, najavio broj zveri koja dolazi a koja još nije postojala, u vreme kada je grčki jezik bio dominantan. Ta zver, Papa, i njegovo ime na Latinskom „Vicarius Filii Dei“ potiče iz vremena Rimskog carstva, kada je latinski jezik bio dominantan. 

Time vidimo da je broj 666 na grčkom bio samo opisna najava latinskog brojčanog sistema, koji time jedini može biti uzet kao baza računanja i otkrivanja broja 666.

Računanje na latinskom jeziku, iz latinskog imena papske titule „Vicarius Filii Dei“ daje puno brojeva, koji sami nemaju nikakvo proročko biblijsko značenje, ali kao suma daju broj 666. Kao najvažniji detalj, u ovom slučaju stoje doslovne tri cifre 6 jedna pored druge. Zato je argumentacija sa tumačenjem Grčkog jezika bez temelja.

Ime, „Vicarius Filii Dei“, koje stoji na Papinoj Tiari, mora po Otkrivenju sadržati broj 666, koji nije ime već „broj imena njezina“, po većini prevoda u svetu. To je izvod iz tog imena koje samo upućuje na to ime, ali ne nosi iste karakteristike kao samo ime. 

Broj 666 nije celo ime tj. titula, zato što nisu sva latinska slova u „VICARIUS FILII DEI“ oznaka za broj, već samo neka slova predstavljaju istovremeno i broj, čijom sumom dobijamo broj 666. Iz tog razloga je besmisleno obrnuti i reći da broj 666 znači „Vicarius Filii Dei“, i da time deo Papinog imena postavimo na mesto trećeg načina klanjanja zveri – broj 666.

Vicarius Filii Dei = 666 666 ≠ Vicarius Filii Dei

Kako titula „Vicarius Filii Dei“ pripada Papinom imenu? Oznaka „Papa Vicarius Filii Dei“ predstavlja njegovo celo ime, čiji je deo broj 666. Titula je uvek deo imena i pripada imenu, kao npr. „Profesor“ ili „Doktor“, te uvek stoji pored imena. Zato je i Papina titula deo drugog a ne trećeg uslova:

 • „Da niko ne može ni kupiti ni prodati, osim ko ima žig (nedelju), ILI ime zveri (Papa – Vicarius Filii Dei), ILI broj imena njezina (666).“ {Otkrivenje 13,17}

Zato dolazi do pokušaja da se papina titula premesti u treći deo ILI, da bi onda taj broj označavao Papu a ne Trojstvo. Sa druge strane Biblija kaže da ćemo izgubiti večni život, ako prihvatimo nedelju tj. žig, ILI Papu tj. njegovu vlast i ekumenizam, ILI 666 kao treći uslov i da time 666 mora biti posebna tačka! Dovoljno je pasti samo na jednom od ta tri uslova i izgubiti večni život, kada bude došlo to vreme. Pošto jasno čitamo rastavni veznik – ILI, potpuno je besmisleno da ćemo izgubiti spasenje ako prihvatimo papu ILI papu, što današnja teologija donosi kao posledicu. 

Ime Papa kao i titula „Vicarius Filii Dei“ označavaju Papinu moć a ne dva različita uslova! Proročanstvo o broju 666 se ispunilo tako što je Sotona u formi Trojstva uneo laž, prihvaćenu od većine Hrišćana, da je „i on Bog i da mu pripada molitva“. Takođe činjenica da je 666 broj izračunat iz papinog imena pokazuje da Trojstvo potiče od pape a ne iz Biblije. 

To smo mogli videti u istoriji hriscanstva.

 • „Slavoljubivim veličanjem samog sebe i odbijanjem da se potčini Isusovom autoritetu, Sotona je nagovestio da je protiv Božje vladavine.“ {Ellen White: EW, p. 145.2}

Ellen White je napisala u Ranim Spisima da je Luciferova želja na nebu bila da postane jednak Ocu i Sinu. Ona je videla i da Lucifer čak i kod trećeg Isusovog dolazka, neće priznati da je otac laži da bi čak i pred sopstveno uništenje mogao nepokajane ljude zavesti u besmislenu bitku protiv Boga i novog Jerusalima. 

Zato se on i danas sakriva iza formulacije Trojstva, kao „treće Božansko Biće“, da bi i on dobio molitve, šta se na žalost u međuvremenu dešava i u delu Božjeg naroda. Sve češće se može čuti da se neki u molitvi direktno obraćaju svetom Duhu kao Bogu, argumentujući da u Bibliji ne piše ništa protiv toga. Isus kaže sa druge strane potpuno jasno, i to da „ovako stoji pisano“. Isus nas uči da svoje molitve upućujemo Ocu našem Koji je na nebesima (Matej 6,9-13), a apostol Pavle Isusov savet upotpunjava rečima:

 • „Zahvaljujući za svašta u ime Gospoda našega Isusa Hrista Bogu i Ocu!“ {Efescima 5,20}

Zar nije čudno da u celoj Bibliji sa stotinama stranica koja opisuje sve faze istorije,  pre greha,  za njegovo vreme, i nakon njegovog uništenja, ni na jednom jedinom mestu ne stoji ni trag nauke o molitvi svetom Duhu? 

Da je sveti Duh – Božansko Biće, bilo bi stvarno čudno. Nažalost, umesto da se Božja reč prihvati u poniznom duhu, mlaka Laodikeja ima uspavani um, koji olako prihvata objašnjenja sa katedre i ne proučava Reč. Bog je najavio – a preko Ellen White potvrdio, da kada je Jezekilj gledao kroz rupu hrama kako se vođe klanjaju idolima, da se ove reči odnose direktno na nas, što je kroz Trojstvo došlo do potpunog ispunjenja. 

Mi znamo da su fariseji bili teološki daleko bolje obrazovani nego bilo koji današnji profesori teologije, da su čak znali napamet ceo Stari Zavet i mnoge spise. Uprkos tome oni nisu bili u stanju da shvate najosnovniju istinu, iako je već i Stari Zavet sadržao celu poruku plana spasenja! Zato je i današnja situacija ista, tj. još gora, jer ni najviša telološka titula ne znači dokaz razumevanja te tematike.

Zato je Isus morao uzeti najobičnije ribare, koji su u svojoj poniznosti kroz silu svetog Duha dobili potpunu istinu koju su dalje objavili. To ne znači da nisu potrebni i obrazovani ljudi, pošto je Isus tada za vođu Svoje crkve uzeo najobrazovanijeg teologa tadašnjih dana, apostola Pavla. Uz visoko znanje i poniznog duha, Pavle je prihvatio Božje vođstvo u svakom pogledu.

Gornji tekst je isečak iz donje knjige:

Adventisti – Prva Zapovest ILI Trojstvo – Goran Šušljić DOWNLOAD