IZBOR POJEDINAČNIH TEMA : KLIKNITE NA IZABRANI LINK IZ LISTE RAZLIČITIH TEMA I ZATIM POMERITE MIŠ NA DOLE SVE DOK SE NE POJAVI TRAŽEN TEKST

SVAKA IZABRANA CRNA TAČKA GLAVNOG MENIJA KROZ MOUSE CLICK DOBIJA PLAVU BOJU, DOK JEDAN LINK NOSI KONSTANTNO PLAVU BOJU

Tačke verovanja iz ove liste predstavljaju zajedno jedan mozaik i enciklopediju STARE ISTINE, u koju su verovali Ellen White i pioniri adventizma, pre nego što je istina pregažena i zamenjena malobrojnim dokazanim falsifikatima. Na ovoj stranici se NE nalaze NOVA UČENJA! Isus je Božansko Biće i nije stvoren!

U V O D:

Jedna prava istina uvek ostaje ista! Nove “spoznaje” koje suprote dotadašnjoj istini ne dolaze od Boga! Razvoj istine znači samo njeno proširenje koje je kompatibilno sa (preko Duha Proroštva) već objavljenim učenjima! Bog nikada ne suproti Sebi!

Tema Trojstva dotiče direktno PRVU ZAPOVEST, i odlučuje da li se zaista molimo pravom Bogu. Ova TEK 1931. godine (do tada je postojala samo rasprava između nekoliko teologa o toj temi) teološki prihvaćena nauka o Trojstvu ne predstavlja “dublje shvatanje” nego zaokret za 180 stepeni i povratak verovanju vavilonskih crkva koje smo 1844. godine odlučno napustili!

Biblija + Ellen White i pitanje ko ili šta je sveti Duh:

 • „Prođoše Frigiju i galacijski kraj jer ih je Duh sveti sprečio propovedati reč u Aziji. Kad su došli do Mizije, htedoše u Bitiniju, ali im ne dopusti Duh Isusov.“ {Dela Apostolska 16,6.7} Hrvatska Biblija ili Nemačke Biblije: Elberfelder 1905, Schlachter 1951, Hoffnung für alle, Interlinearübersetzung
 • „Mi hoćemo svetoga Duha, koji je Isus Hristos.“ {Ellen White: Letter 66 April 10, 1894 par. 18}
 • „Ovo dotiče SVEPRISUTNOST ISUSOVOG DUHA,  koji je nazvan UTEŠITELJ. Postoje mnoge neshvatljive TAJNE, koje ne mogu da razumem ili ne želim da razjasnim. One su za mene ali i za tebe previše visoke. Kod nekih tačaka je ĆUTANJE ZLATO.“ {Ellen White: 14MR, June 11, 1891, p.179.2}
 • SAMO Bog i Hristos ZNAJU, koliko su ljudske duše koštale.“ {Ellen White: The Signs of the Times, January 13, 1909, par. 8}
 • Samo Otac i Sin trebaju da budu uzdignuti.“ {Ellen White: The Youth’s Instructor, July 7, 1898 par. 2}

Jedan misionski razgovor, u kojem je učestvovala Ellen White:

 • „Ali pošto nas je ispitivao o Trojstvu, i shvatio da se nismo slagali po pitanju njegovog trojedinog Boga, postao je ozbiljan u osudi unitarizma, koje oduzima Hristu Njegovo Božanstvo, i ostavlja Ga ništa drugo do samog čoveka. Dakle, koliko god da su naši pogledi bili zabrinuti, on se borio sa čovekom od slame. Mi ne poričemo Hristovo Božanstvo….Mi verujemo da je On Božanska Osoba i Kome se obratio Jehova rečima: “Da načinimo čoveka”. On je bio sa Ocem pre nego što je svet postao….Mi NEMAMO toliko SIMPATIJE prema Unitarijancima koji poriču Božanstvo Hrista, NITI PREMA TRINITARIJANCIMA koji drže Sina kao večnog Oca, i koji govore tako mistično o TROJEDINOM BOGU. Dajte Gospodaru svo Božanstvo sa Kojim Ga Sveto Pismo odeva.“ {Review and Herald, 6. June, 1871, 196, Tekst: Western Tour}

Da li je Ellen White 1898. godine “shvatila” i prihvatila “istinu” o Trojstvu ili je knjiga ´Čežnja Vekova´dobila dopunu u tom smeru, koja N E potiče od Ellen White? Ona je tvrdnju da je promenila verovanje energično osporila:

 • „Oni koji pokušavaju da unesu teorije koje bi uklonile stubove naše vere u odnosu na Svetilište, ili na Božju ili Hristovu ličnost, rade kao slepi ljudi.“ {Ellen White: Manuscript Release 760, p. 9.10}
 • „Odbacite svaki oblik zablude, čak i ako je okružena prividom realnosti, koja negira ličnost Boga ili Hrista. Isus Hristos je Božji SIN.“ {Ellen White: Manuscript 124, 1905}
 • „Razumela sam (Ellen White) da su mnogi nestrpljivi da čuju da li gospođa White i dalje ima iste stavoveUveravam ih da je poruka koju nosi danas ona ISTA koju je nosila 60 godina svog javnog propovedanja. Istu službu vrši za Gospoda koja joj je poverena u devojačkim danima. Ona dobija lekcije od istog Instruktora. Uputstvo koje joj je dato je: ‘Prenesi svima šta sam ti otkrio. Napiši poruke koje ti dajem, da ih ljudi imaju’.” {Ellen White: RH, July 26, 1906 par. 20}
 • „A sada bih svima koji imaju želju za istinu rekla sledeće: Nemojte prihvatati neoverene izveštaje kao nešto što je sestra White rekla i NAPISALA. Ako želite da znate šta je Bog otkrio kroz nju, onda čitajte njena izdata dela.“ {Ellen White: 5T 696.1}

EGW je nosiocima otpada, među kojima su A. G. Daniels i Prof. William Warren Prescott nosili posebno aktivnu ulogu, i koji su svim sredstvima radili na uvođenju nauke o Trojstvu, poslala oštru opomenu da njihovi falsifikati potiču od samog Sotone:

 • „Poruka za porukom mi je dolazila od strane Gospoda u kontekstu opasnosti koje okružuju tebe (A. G. Daniels) i starešinu PRESCOTT-a. Videla sam da je Sotona imao zadovoljstvo da vidi starešine Prescott-a i Daniels-a kako preduzimaju generalnu preradu naših knjiga, koje su tolike godine davale dobre rezultate. Ali niko od vas nije od Boga pozvan za to delo…Ja sam od Gospoda dobila jasan stav, da ON nije autor ovih predloga, da se promeni bilo šta u već objavljenim knjigama.“ {Ellen White, Lt 70, 1910, p. 2+15}

Pioniri i Trojstvo:

Šta je u današnjim danima iskreno napisao George Knight, profesor adventističke istorije na Andrews University i osvedočeni sledbenik Trojstva, kao jedan od najpoznatijih teologa u današnjim krugovima GK?

 • „Većina pionira Adventista ne bi danas mogli da postanu članovi Adventističke crkve, u svakom slučaju ne pre nego što bi se složili sa 28 tačaka verovanja crkve. Oni bi npr. odbili tačku 2 „Trojstvo“ {George Knight: „Es war nicht immer so“ Seite 13, Ministry October 1993 p. 10}

Da li su naši pioniri zaista verovali, da je sveti Duh Bog? Da li njihovo odbijanje Trojstva dotiče samo katoličku formu Trojstva? Dole možemo da pročitamo reči jednog od najvažnijih pionira, čije ime Andrews nosi najveći adventistički univerzitet:

 • “Doktrina o TROJSTVU je prihvaćena na savetu u Nicaea 325. GODINE. OVA DOKTRINA UNIŠTAVA LIČNOST BOGA i Njegovog SINA ISUSA Hrista našeg Gospoda. Sramotne mere kojima je ono nametnuto crkvi, koje se pojavljuju na stranicama crkvene istorije, može postići da se svaki vernik u tu doktrinu POSTIDI.“ {J.N. Andrews: RH, March 6, 1855}

Ellen White je  puno kasnije jasno potvrdila STARU istinu iz gornjeg citata, a vernike pozvala da ponovo štampaju stare knjige pionira tj. da ne koriste novu otpadnu literaturu i knjige o lažnom Bogu, koje su počele da se sve brže šire nakon 1898:

 • „Neko ko širi pogrešne nauke i doktrine je LAŽOV. Onaj, koji ODBIJA LIČNOST BOGA i Njegovog SINA ISUSA Hrista odbija Boga i Hrista. Ako ono, što ste čuli na POČETKU, ostane u vama, ostaćete u Ocu i Sinu. Ako i dalje slušate i verujete u istinu o Ličnosti  Oca i Hrista, koju ste PRVO PRIHVATILI, bićete ujedinjeni sa Njima u ljubavi.“ {Ellen White: Ms 23, 8. February 1906}
 • Mi moramo da ponavljamo reči naših pionira…..Oni su radili na tome da učvrste temelje našeg verovanja….Ja sam dobila reč, da se ono već od njih napisano treba PONOVO štampati.“ {Ellen White: RH, 25. May, 1905, par. 2}

Zašto se William White 1935. godine borio protiv Trojstva ako je ono istina? Zato što je Bog pokazao Ellen White da njen sin neće otići od istine:

 • „Izjave i argumenti nekih naših propovednika u njihovim pokušajima da dokažu, da je i sveti Duh isto tako individua kao Bog Otac i večni Sin Hristos, su me ZAPANJILE i čine me često tužnim.“ {Letter from William C. White to H. W. Carr April 30th 1935}
 • „Pokazano mi je, takođe, da moj sin W. C. White treba biti moj pomoćnik i savetnik, i da će Gospod  pustiti duha mudrosti i zdravog razuma na njega. Bilo mi je pokazano da će ga Gospod voditi, i da neće skrenuti sa puta, jer će prepoznati vođstvo svetog Duha. Uverenje mi je dato“…“Gospod će biti tvoj učitelj. Sretaćeš se sa prevarnim uticajima; dolaziće u mnogim formama, kroz PANTEIZAM i druge forme neznaboštva; ali idi kuda ću te voditi, i bićeš bezbedan. Staviću Svoga Duha na tvog sina, i osnažiću ga da obavlja svoj posao. On ima duh poniznosti. Gospod ga je odabrao da obavlja bitan posao u Njegovom delu.” {Ellen White: Selected Messages Book 1, pp. 54, 55}

Da li je Ellen White proročki najavila, da će poslednji Božji narod prihvatiti verovanje u LAŽNOG Boga (Trojstvo)?

 • Hiljade imaju pogrešno viđenje o Bogu i svojstvima Njegovog Bića. Oni jednako služe LAŽNOM BOGU kao obožavatelji Vala.“ {Ellen White: RH, December 03, 1908, par. 2}
 • „Naloženo mi je da kažem našim ljudima da neki ne uviđaju kako đavo ima jedno sredstvo za drugim i sprovodi ih na neočekivane načine. Sotonini zastupnici će smisliti načine da od svetaca naprave grešnike. Govorim vam sada, da će se, kada odem na počinak, dogoditi VELIKE PROMENE. Ne znam kada ću biti uzeta, zato želim da sve upozorim na đavolove lukave planove. Želim da svi naši ljudi znaju da sam ih pre smrti ozbiljno UPOZORILA.“ {Ellen White: Manuscript 1, 24. Feb. 1915}

Upozorenje na posledice obožavanja lažnog Boga:

 • „Studirajte devetu glavu knjige Jezekilja. Ove reči ĆE se DOSLOVNO ISPUNITI.” {Ellen White: Letter 106, 1909}
 • „Starce i mladiće, i devojke i decu i žene pobijte da se istrebe; ali na kome god bude znak, k njemu ne pristupajte; i počnite od Moje svetinje. I počeše od Moje svetinje. I počeše od STAREŠINA što behu pred domom.“ {Jezekilj 9,6}

Reči Jezekilja iz 9. glave najavljuju smrtnu kaznu radi obožavanja lažnog Boga, što se po EGW doslovno i direktno odnosi na poslednji Božji narod pred Isusov dolazak!

Ko je po rečima proroka Jezekilja u tadašnjoj zvaničnoj crkvi uveo klanjanje lažnom Bogu? Starešine tj.  vodstvo Svetinje. Da li je i tada većina naroda prihvatila lažnog Boga, a samo mali broj ostao veran pravom Bogu?

Ko u današnje vreme vodi Božji narod ka lažnom Bogu? Da li je (nesvesno prevarena) većina vernika još uvek u stanju da donese ispravne odluke? Da li takve odluke još uvek nose Božji autoritet?

 • „Mi još uvek slušamo da je glas konferencije GLAS Božji. Svaki put kada sam to čula, mislila sam da je to gotovo HULA. Glas konferencije bi trebao da bude Božji glas, ali on to NIJE.“ {Ellen White, 16LtMs, Ms 37, 1901, par.18}

I Fariseji su bili najobrazovaniji teolozi tadašnjeg vremena, ali su ipak svoj narod doveli do otpada i odbacivanja Isusa i Njegove žrtve. I njihovi argumenti su, kao i u današnjim danima, bili vrlo logični i puni autoriteta i ljudskog teološkog znanja, ali su ipak bili substancijalno pogrešni! Jedno najdublje teološko obrazovanje ne znači automatski i istovremeno shvatanje istine, posebno što danas mnogi studenti dobijaju pristup samo “izabranim” detaljima i izolovanim ili falsifikovanim citatima, koji na taj način dobijaju potpuno drugo značenje, pri čemu su istovremeno praćeni etabliranim stavovima i autoritetom njihovih profesora.

 • Ti ljudi su govorili uporno: „Bog je sa nama. Mi stojimo u svetlosti. Mi imamo istinu.“ Istraživala sam ko su ti ljudi, i rečeno mi je, da su to PROPOVEDNICI i VOĐE, koji su sami odbacili svetlost, i koji sami ne žele, da drugi to prime.“ {Ellen White: EW, p. 240.2}

Najneshvatljivija lažna tvrdnja je da odbrana stare istine u stvari predstavlja “novi otpad” sa “novim” “lažnim” naukama, kao i da mi “tvrdimo” da je Isus “stvoreno” a “ne” Božansko Biće. Isus je Božansko Biće! Samo jedno Božansko Biće je moglo da plati cenu naših greha!

Upravo zbog najavljenog otpada oficijelnih teoloških krugova, koji su tokom 120 godina postepeno i time neupadljivo odveli Božji narod ka lažnom “Bogu”, je Bog morao da podigne pojedince (isto kao i za vreme Isusovog boravka na zemlji) da objave oficijelno zabranjenu staru istinu poslednjem Božjem narodu, da bi postao spreman za Isusov dolazak, i da bi time, uz puninu svetog Duha u sebi, bio u stanju da ovom svetu objavi trostruku anđeosku vest!

 • „A kada učitelji i ljudi na vlasti na vodećim pozicijama, kroz zbunjujuće duhovne ideje i izvrnuta tumačenja, vode duše od svetlosti, da li onda treba da ćutimo, iz straha da njihov uticaj sprečimo, dok se duše obmanjuju?“ {Ellen White:  ChL, p. 62.1}
 • „Gospod Isus će uvek imati izabrane ljude da Mu služe. Kada su Jevreji odbacili Hrista, Princa života, On je od njih oduzeo Božje carstvo i dao ga Hrišćanima. Bog će nastaviti Svoj rad u svakoj grani Svog dela po tom istom principu. Ako se crkva bude pokazala neverna Božjoj reči, nazavisno kakvu bi ona poziciju zauzimala, koliko visok i svet bio njen ugled, Bog ne može da dalje radi sa njima. On će izabrati druge da nose važne dužnosti.“ {Ellen White: 14Ms 102, UL 131}
 • Bog će podići mudre OSOBE, koji će te ISTINE VRATITI NAZAD na njihovo mesto, koje im po Božjim planovima pripada.“! {Ellen White: SpTB02 51.2}

Šta je baza današnjeg učenja o Trojstu u našoj crkvi? Biblija i Ellen White ili palo hrišćanstvo u prvim vekovima?

 • Adventisti Sedmoga Dana su u harmoniji sa kredom donešenim na saboru  u Nikeji 325. kao i sa dodatnim tumačenjem vere, koja se tiče svetog Duha, DONEŠENIM u Konstantinopolju 381.“ {George W. Reid: A Brief Introduction to their Beliefs}

Da li sama Katolička crkva, kao izvor učenja o Trojstvu, potvrđuje da je ta nauka unesena tek oko 300 godina nakon delovanja apostola?

 • Formulacija “jedan Bog u tri osobe” nije bila čvrsto utemeljena, svakako ne potpuno asimilovana u život Hrišćana i njihovu veru pre kraja 4. veka. Ali upravo ta je formulacija uzela prava na titulu trinitarijanske dogme. Medju apostolskim ocima, nije bilo ničeg ni izdaleka približnog takvom mentalitetu ili perspektivi.” {New CATHOLIC Encyclopedia: 1967, Vol. XIV, p. 299}
 • „Misterija najsvetijeg TROJSTVA je CENTRALNA misterija hrišćanske vere i života. To je misterija samog u Sebi. Ona je istovremeno IZVOR SVIH ostalih MISTERIJA vere i  svetlosti koja ih obasjava. To je najfundamentalnije i esencijalno učenje u „hijerarhiji istina od vere“.“ {Vatican Catechism 234}
 • „Ali protestantske crkve su i same prihvatile dogme kao što je Trojstvo za koje ne postoji precizan izvor u Jevanđeljima.“ {Life Magazine: Oct. 30 1950, p. 51, Graham Greene, The Assumption of Mary}

Najtužnija činjenica je, da dok katolici otvoreno pišu, da sa njihove strane unesene nauke nemaju temelj u Bibliji, oni koje je Bog podigao da objave trostruku anđeosku vest energično brane upravo te zablude i ekumensku “ljubav” uz “toleranciju” bez “vređanja” palih crkava kroz jasnu istinu trostruke anđeoske vesti, umesto da Božji narod direktno pozovu da izađe iz Vavilona palog Hrišćanstva! Ta vest je već dugo godina NESTALA sa naših propovedaonica, dok se istovremeno odlučno sprečava vest istine o pravom Bogu!

Svako od nas je dužan pred Bogom, da kroz molitvu, Bibliju i Duh Proroštva sam potraži potpunu istinu i donese zaključak, da li smo nakon smrti Ellen White odvedeni u pogrešnom pravcu. Mnogi Adventisti smatraju, da većina ne može biti u krivu, ili misle da to pitanje nije važno, i da bi spominjanje te teme samo izazvalo konflikte. Ali da su prorok Ilija i 7000 vernih imali takvo gledište, onda bi se u okviru tadašnjeg otpalog Izraelskog naroda i oni kroz ćutanje indirektno molili Valu.

Prorok Ilija je odlučno ustao u odbrani istine, i kroz to je većina ponovo došla nazad ka pravom Bogu! Bog nam je time pokazao šta je naš zadatak. Naša obaveza pred Bogom je da iskrenim ljudima objavimo celu istinu, da bi dobili priliku da donesu ispravnu odluku pre kraja vremena milosti! Naravno bez svađanja i besmislenih rasprava nego sa puninom istinitog duha ljubavi kojeg Bog daje svojim istinitim slugama!

 • „Ako li se pravednik odvrati od pravde svoje, i stane činiti bezakonje, i Ja mu podmetnem na što će se spotaći, te pogine, a ti ga ne opomenu, on će poginuti sa svoga greha, i neće se pomenuti pravedna dela njegova što je činio, ali ću krv njegovu iskati iz tvoje ruke. Ako li ti opomeneš pravednika da ne greši pravednik, i on prestane grešiti, on će živeti, jer primi opomenu, i ti ćeš sačuvati dušu svoju.“ {Knjiga proroka Jezekilja 3, 20.21}

Jedna mogućnost objave stare istine je i preporuka ove internet stranice: www.advent31.rs

TROJSTVO direktno gazi PRVU ZAPOVEST jer donosi veru u lažnog dodatnog „Boga“ svetog Duha. A prva zapovest govori jasno, da smemo da verujemo samo u istinitog Boga! Nakon kraja vremena milosti ćemo nažalost izgubiti večni život, ukoliko i tada ne budemo držali svih 10 (tj. i PRVU) zapovesti! Neka nas Bog svakog od nas dovede do potpune istine pre nego što bude prekasno, i da nam potpunu puninu Njegovog istinitog svetog Duha!

Na ovoj stranici stoji ime Jehova a ne Jahve bez ikakve teološke pozadine, nego samo zato što je Ellen White u svojim originalnim spisima na engleskom jeziku koristila ime Jehovah. Nijedan čovek današnjeg doba ne zna da li JHWH znači Jahve ili Jehova.

Duh proroštva = Ellen White? Da li nam je Duh Proroštva zaista neophodan?

Da li je važno, da li prihvatamo Duh proroštva koji se manifestovao kroz proročko delovanje Ellen White? Bog je u Otkrivenju najavio, da će pored prve apostolske crkve samo još poslednja sedma crkva tj. ostatak imati Duh proroštva:

 • „I razgnjevi se zmija na ženu, i otide da se pobije sa (pre) OSTALIM semenom njezinim, koje drži zapovesti Božje i ima svedočanstvo Isusa Hrista.“ {Otkrivenje 12,17}
 • „I padnuvši pred nogama njegovima poklonih mu se; i reče mi: gle, nemoj, ja sam sluga kao i ti i braća tvoja koja imaju svedočanstvo Isusovo. Bogu se pokloni; jer je svedočanstvo Isusovo Duh proroštva.“ {Otkrivenje 19,10}

Da li postoji još neka crkva, koja drži i 4. Zapovest tj. subotu, i istovremeno poseduje i Duh Proroštva? Ne postoji! Mnogi odbijaju Ellen White kao Božjeg proroka i ne shvataju, da kroz to sami uklanjaju Božju zaštitu i vodstvo.

Bez proročkog vodstva u razumevanju Biblije bismo mogli da prihvatimo bezbrojna različita tumačenja Božje reči! Bez te podrške kroz spise Ellen White ne bismo mogli da prepoznamo, da li je npr. Isusova priča o Avramovom krilu dokaz života posle smrti, ili samo simbolična izjava u potpuno drugom pravcu. Bez te podrške u razumevanju Biblije bi Sotona imao sva vrata prevare otvorena, pri čemu je istovremeno kraj vremena milosti neposredno pred nama!

Bog nije slučajno najavio da će upravo poslednja generacija Njegovog naroda dobiti podršku kroz Duh proroštva!

Moje posebno iskustvo:

Želim da sa vama podelim iskustvo mog čudesnog izlečenja Božjom silom, da bismo razumeli da čak i najzdravija ishrana bez Boga nema smisla. Ja sam 2010. sa 38 godina dobio moždani tumor prečnika 4cm, jednu tešku bolest sa letalitetom u Nemačkoj od 80%. Tada sam prešao na zdravu vegansku ishranu, praćenu visokokoncentrisanim biljnim ekstraktima kao npr. tamjan, Green Magma i sveže ceđeni sokovi, tako da se tumor umirio, a velika biopsija je potvrdila samo neaktivno tkivo. Pošto sam tada bio jako slab od bolesti, nisam bio u stanju da donesem pravu odluku, a danas ne bih dopustio biopsiju. Čak i kad postoji tumor, njegov razvoj i aktivnost može da se posmatra kroz MR i samo kod eksplozivnog rasta (npr. Glioblastom) neka intervencija, koja inače donosi više štete nego koristi, ima smisla.

Ali kod većine tumora pri prelasku na ekstremno zdravi život može samo da se posmatra njihova neaktivnost i preostali ožiljci. Meni je nažalost biopsija donela povredu na jednom mestu koje izaziva nestabilnosti, tako da sam radi toga bio primoran da uzimam otrovne antiepileptike, koji u odredjenoj meri sprečavaju potpune efekte zdravog života u onoj meri kao kod mojih prijatelja. Posle operacije biopsije sam izgubio oko 10 Kg i postao jako slab. Ali tada sam počeo da živim potpuno po zdravstvenim principima, i dobio sam uskoro vecu snagu od one pre bolesti.

Dobio sam 8 Kg mišića, bez da sam dirnuo meso ili mleko, ili primenio teške treninge (koji su posle operacije glave bili i nemogući). Osećao sam se tako dobro kao nikad ranije u životu, tako da nisam smatrao za potrebnim bliži kontakt sa Bogom i jednu jasnu odluku za Njega. Nakon jedne godine je MR kontrola pokazala da je moj mozak u odličnom stanju. Tada sam se još dalje odvojio od Spasitelja i odlučio da mi nije potrebna ni tako “ekstremno” zdrava ishrana, pošto sam tako jak i “zdrav”.

Već mesec dana kasnije došlo je do eksplozije raka u mozgu, gde je narastao dodatni, novi tumor promera nekoliko santimetara na drugoj do tada nedirnutoj polovini mog mozga, i koji je kroz eksplozivni rast dodatno napravio i nekoliko krvarenja, najveće kao kuglu od skoro 3 cm. Slobodno se može reći da mi je gotovo ceo mozak bio “pojeden”. Da sam do tada živeo klasično nezdravo, takvo krvarenje bi i kod mene izazvalo apopleks pucanjem tkiva sa oduzimanjem jedne strane tela.

Ali pošto moje tkivo nije bilo nagriženo dugogodišnjim nezdravim životom, ono je bilo jako elastično, tako da sam ja sa tim svim krvarenjima mogao normalno da hodam i da se pomeram. Radi jake glavobolje sam ponovo završio u bolnici, gde su mi profesori saopštili, da treba da odem kući da se oprostim od familije, jer je izlečenje nemoguce, a smrt neposredno preda mnom.

Razmišljao sam o mom celom bez Boga besmislenom životu i odlučio da Ga celim srcem ponovo prihvatim, bez obzira šta će mi se dogoditi. Pozvao sam te subote nekoliko vernih ljudi u naš dom da se obavi molitva pomazanja. Bio je dan sa plavim nebom bez i jednog oblaka na nebu i suvim vazduhom. Molili smo se sa suzama u očima da mi Svemoguci pokloni život ako je Njegova volja. Nakon molitve je odjednom bez najave došao veliki grad, iako to kod onakve atmosferski vremenske konstelacije nije bilo moguće. Imali smo utisak da se plafon trese od jakih gromova. A ja sam se odmah osetio bolje.

U ponedeljak je MRT pokazao da su novi tumor na drugom delu mozga i cela velika lezija i sva krvarenja potpuno nestali kao da nikad nisu ni postojali. Čak kada se takva krvarenja i prežive, njima treba par meseci da nestanu, a lezija ostaje. Tim profesora je nakon toga saopštio da to sa prirodnim naukama i medicinom nije objašnjivo, a kod nekih su se mogle videti vlažne oci, pošto su i sami mogli da prepoznaju Božje čudo i da On zaista postoji. Sa druge strane je Bog tada ostavio “originalni” tumor na starom delu kao opomenu, da moram potpuno da se promenim, naravno kroz Božju silu.

Ja sam pročitao u Bibliji, kako je naš sveti i slavni Bog na gori Sinaju lično predao deset zapovesti Svom proroku Mojsiju. Pri tome se celo vreme mogla čuti jaka grmljavina. Naš Stvoritelj se time potpisao, da niko ne bi pomislio da je Mojsije sam izgravirao tih deset zapovesti, nego da svi imaju dokaz od Koga one dolaze. Upravo tako se naš Spasitelj potpisao i kod mog čudesnog izlečenja, da isto niko ne bi smatrao da je to “spontano” izlečenje, kako se Božje čudesno delovanje često označava, da bi se utišala savest koja poziva na promenu života u nebeskom pravcu. Uprkos svemu, ja još uvek nisam potpuno došao ka Bogu, nego se moj religiozni život menjao kao sinusna krivina u oba pravca.

Posle odredjenog vremena sam polako ostavio i ekstremno zdravu isranu i biljne ekstrakte kao npr. od tamjana. Bog je morao i dalje da me teše da bi Mu prišao još bliže. Moj tumor se ponovo aktivirao i eksplozivno narastao. U Avgustu 2018. sam celu noć bio pri doslovnom umiranju, ali su moja mama i supruga proveli celu noć na kolenima, podržani od strane velikog broja Božjeg naroda.

I Bog je smrti rekao NE! Ja sam kao živ prenesen direkno u bolinicu. Doktori su rekli da ne vide mogućnost mog života, ali da će makar pokušati da me operišu, iako ću i tada živeti verovatno samo par nedelja do 2-3 meseca kao. Hirurg mi je nakon operacije rekao da je držao mali isečeni deo mog tumora u ruci, i da je to najopasniji i najbrži tumor Glioblastom (stepen malignosti 4).

Ja sam tek tada potpuno shvatio da ponovo umirem, i predao sam život potpuno Bogu i obećao Mu da ću svakim atomom svoje snage propovedati NJEGOVU STARU istinu o Bogu Ocu i o Njegovom doslovnom Sinu Isusu, a ljudima ovog sveta deliti istinu i Veliku Borbu. Odmah pri završetku molitve sam čuo izuzetno jasan glas: “JA NEĆU VEČNO DOPUSTITI DA UMREŠ“.

Da bi Bog i fizički dokazao da su to zaista bile Njegove reči, nekoliko sati nakon toga sam dobio poziv na mobilni (što u Nemačkoj nije normalno) od strane doktorskog direktora, kojeg nikada ranije nisam ni video. A on je sa drhtavim i šokiranim glasom rekao, da je došlo do neshvatljive promene dijagnoze mog tumora. Velika analiza je pokazala da je tumor retka subvrsta, kod koje (iako je i kod nje stepen malignosti 3) je teoretski moguće lečenje (ne izlečenje, nego samo usporavanje rasta) hemoterapijom u kapsulama i fotonskim zračenjem! Bog je rekao Svoje! Moj tumor je tada bio neshvatljivih 9,5 cm pre operacije, a nekon nje je ostao još uvek gotovo 8 cm velik.

Odmah nakon toga su pacijenti i zaposleni iz mnogih odeljenja bolnice, pa čak i sveštena lica, počeli sami da mi se obraćaju sa pitanjima o pravoj istini, uz prihvatanje istine i Velike Borbe u ruci, čak i od strane katoličkog sveštenika, koji je onda Veliku Borbu podelio sa evangelističkim sveštenikom. Mogao bih da pišem još duži tekst koja natprirodna čuda svedočenja su se sve desila u bolnici, gde je Bog doslovno pripremio Svoju decu da dobiju istinu. Mnogi su pokazali potpunu dubinu sreće što su dobili priliku da upoznaju istinu. Mogu samo da kažem da je pozni dažd neprimetno i započeo!

Bog mi je dao snagu, da završim Njegovu knjigu “Adventisti – Prva Zapovest ili Trojstvo“ (dostupnu na stranici advent31.rs) sa dokazima stare istine i da su samo nekoliko „dokazujućih“ citata kao npr. „nebeski Trio“ falsifikat. Paganska nauka o Trojstvu je u Hrišćanstvo ušla tek 325. godine, a u adventističku crkvu tek 1931. godine. Ova istina je postala neophodna u smislu neposrednog kraja vremena milosti, pošto Trojstvo direktno napada Prvu Zapovest.

Ali pošto su došle lažne optužbe, da unosim “nove” lažne nauke, i da navodno odbijam da je Isus Božansko Biće, i navodno širim lažnu nauku da je sveti Duh besvesna prašina a ne direktno Božje prisustvo, Bog je doneo čuda i ponovo mi stvorio veliki deo pojedenog tkiva mozga, što može da učini samo Bog, ali ne i druga strana, kao potvrdu da me On vodi u Njegovom istinitom delovanju!

U januaru 2019 je u MRI izašlo da je tumor umesto 8x8cm smanjen na 4x2cm! Ali Božji narod je dalje upućivao molitve za mene, a ja sam nakon operacije moj život u svakom atomu potpuno predao Bogu, i počeo da i do danas dožiljavam neshvatljiva čuda sa nepoznatim ljudima ovog sveta koji su direktno dolazili kod mene i eksplicidno tražili da čuju istinu!

Nakon prihvatanja istine su mnoge osobe rekle da smatraju da je Bog učinio doslovno čudo da bi dobili priliku da čuju istinu. Kod jednog doktora se desilo da je prekinuo medicinski razgovor, i rekao mi, da u celoj sobi oseća Božje prisustvo i da vidi celu sobu doslovno osvetljenu natprirodnim svetlom! Zahvalio mi se celom dušom za Veliku Borbu i doslovno direktno upoznavanje Boga jer pre toga nije bio siguran da li Bog zaista postoji!

Ja sam 11. Juna 2019, nakon pola godine sa verom i molitvom mnogih otišao na novu kontrolu. U MRI je utvrdjeno da je moj tumor ponovo manji! Kod moje vrste tumora ne postoji smanjenje!U klinici je nastao šok, svi su u preciznoj Nemačkoj zaboravili da mi izvade iglu, da uzmu list osiguranja itd. Ja sam prvim pogledom na ekran video na dva različita ekrana da je na drugom tumor veći i gotovo izgubio nadu na izlečenje.

A onda me je zaprepašteni doktor pozvao na razgovor i pokazao mi da je slika još manjeg tumora ona od danas! Zaprepašćen tom činjenicom doktor nije mogao da me pusti, iako su već više pacijenata čekali na razgovor koji normalno traje maksimalno 10 minuta!

Moj nekadašnji maligni tumor mozga sa prečnikom od 9,5 cm danas tj. 2020. godine više ne postoji!

I danas doživljavam ogroman broj misionskih iskustava koja su praćena direktnim delovanjem Božje sile. Gotovo svaki dan poklanjam knjigu od Ellen White „Velika Borba“ i karte za besplatnu narudžbu te knjige, i kroz to dolazim u blagoslovene razgovore sa iskrenim ljudima, i mnogi pokazuju veliku radost što su dobili priliku da čuju večnu istinu.

Božji Duh u ovoj poslednjoj fazi posebno deluje na ljudske umove, i nikada do sada ljudi nisu u tolikoj meri bili spremni da čuju i prihvate istinu, pošto je kraj vremena milosti neposredno pred nama!

Slava i hvala Bogu i Isusu na neshvatljivim čudima Njihove milosti i ljubavi! Neka Bog učini da budemo spremni za skori Isusov dolazak u slavi, i da večnost provedemo na nebu!

 • Bojte se Boga, i podajte Mu slavu, jer dođe čas suda Njegova; i POKLONITE se ONOME Koji je stvorio nebo i zemlju i more i izvore vodene.“ {Otkrivenje 14,7}

Goran Šušljić

BORBA IZMEĐU DOBRE I ZLE STRANE:

Dobio sam mnoga pitanja zašto zlo postoji na zemlji i u svemiru, i iz kojeg razloga dobri ljudi moraju da pate, ako je svemoćni Bog zaista milostiv i dobar. Najbolji odgovor na ovo pitanje predstavlja opis istorije sukoba dobra i zla. Naš Bog je svemoguće Biće, Koje nema početak ni kraj, iako mi to ne možemo da shvatimo. On je stvorio bilijarde bezgrešnih planeta sa sretnim i besmrtnim stanovnicima. Ne mislim pri tome na aliens tj. tzv. vanzemaljce, jer je i njihova navodna pojava isto tako oružje prevare zle strane, a često i stvarna materijalizacija palih anđela, koji time varaju ljude.

Bog ima, pored bića sa svih tih planeta, koja su iste prirode kao ljudi pre pada u greh, i najsavršenija stvorena bića, anđele. Anđeli su izvršni glasnici Njegove savršene vladavine. Oni kao počasna garda žive sa Njim u nebeskom Jerusalimu, koji Biblijsko Otkrivenje opisuje kao kocku sa stranicama od nekoliko hiljada kilometara. Najverovatnije se taj glavni grad svemira nalazi na planeti nebo u sazveždju Orion. Predstavnici svih planeta redovno posećuju prestonicu da bi razmenili iskustva i slavili Boga.

Tako je u stara vremena Bog stvorio Lucifera, kao najsavršenije stvoreno biće u svemiru, da bi bio (po našem današnjem rečniku) premijer. On je bio veliki kompozitor muzike svemira i uživao je stvarno velike počasti od anđela i stanovnika drugih planeta. Iako neobjašnjivo, njemu ta čast nije bila dovoljna. Postao je ljubomoran što su Otac i Isus održavali savetovanja bez njega. Dobio je želju da preuzme Isusovo mesto i da sam postane Bog.

Sveznajući i Svemogući ga je opomenuo i upozorio sa obećanim oproštenjem, što je Lucifer samo protumačio kao Božju slabost a ne kao milost. Počeo je, uz navodne namere da pomogne Božjoj vladavini, izvrtati reči Svemogucega, i predstavljati ga kao diktatora Njegovim večnim zakonom, uz navodnu želju da ostalim andjelima omogući savršen sistem slobodne i srećne vladavine. Ali upravo zakon je i potreban da bi nas zaštitio. Zamislite voz koji siđe sa koloseka, da bi se oslobodio diktatorskog zakona, ili da riba napusti „ropstvo“ vode. Time bi sami sebi doneli uništenje a ne slobodu.

Isto tako su i Adam i Eva zažalili šta su uradili, ali je već bilo prekasno. Ceo svemir je istovremeno napeto posmatrao šta se događa. Još uvek se nije moglo potpuno videti zbog čega bi Luciferov model bio loš. Bog Otac i Sin Isus su odlučili da daju ličnu žrtvu, da bi se Njihova deca na zemlji, uz pokajanje mogli ipak spasiti. Odlučeno je da će Isus kao naš Stvoritelj lično umreti na krstu i uzeti kaznu na Sebe.

Pošto je po zakonu čovek tog dana trebalo da izgubi život, Bog je Sam odmah prineo žrtvu jagnjeta, koja je ukazivala na pravu Hristovu žrtvu i time sklonio trenutnu opasnost momentalne smrti sa Adama i Eve. Već vrlo brzo nakon toga se desilo da je Adamov i Evin sin Kain ubio svog brata Avelja iz zavisti što uživa Božju podršku. Ceo svemir je po prvi put mogao da vidi kuda vodi ta navodna “sloboda”, jer se pre toga ni na jednoj planeti nikad nije dogodilo ubistvo ili laž.

Već tada je Bog mogao s pravom da uništi zemlju i Lucifera, jer se svemir uverio da pobuna nije ispravna. Ali On nije želeo nikoga da izgubi. Zamislite, da morate videti svoje drago dete da ide u pogibiju, a da ništa ne učinite da to sprečite. Za svoje najdraže dete bi svako od nas dao sve, pa i život, samo da mu se ništa ne desi. A naš Bog je toliko svemoguć, da svakog stanovnika svemira voli neuporedivo više nego bilo ko od nas svoje rođeno dete.

Pošto je čovek već tada, kad je koristio 100% mozga, bio ispod moći anđela, Bog je morao da donese novu meru, jer je znao da će uskoro čovek jako deevolucionirati, i doći u današnje stanje sa samo 5% iskorištenog mozga. Zato je Bog stavio neprijateljstvo između ljudi i palih anđela obećanjem da će kroz Isusovu žrtvu ipak biti spaseni, za razliku od palih anđela, koji su napokon prešli granicu hule do koje je bilo moguće pokajanje. 

Izvestaj o neprijateljstvu ima još jedno značenje, i to da su pali anđeli proterani u dimenziju koju našim čulima ne možemo da vidimo. Pred svemirom, koji sve posmatra, demonima je dozvoljeno da se materijalizuju pred ljudima samo kad oni, demokratski gledano, svojom odlukom ili postupkom pokažu da im to dopuštaju. Tako je sprečeno da bilo ko bude kušan iznad svojih mogućnosti i da niko ne bude onemogućen da slobodnom voljom izabere Spasitelja.

Time pali andjeli na zemlji nisu uprkos svojim moćima mogli više da deluju direktno. Zato su preko ljudi koji su ih prihvatili osnovali razne paganske crkve, čiji su bogovi u stvari bili upravo ti demoni, koji su time dobili mogućnost da im se moli i time izgubi večni život obećan od Boga. U tim starim kultnim religijama kao Valu, Dijani, Semiramis itd. su se dešavala mnoga čuda, koja su tim zavedenim ljudima potvrđivala da su ti lažni bogovi navodno pravi. 

Zatim su počeli da se pojavljuju u obliku naših dragih umrlih, da bi nam pokazali da navodno nema smrti kroz greh i da čovek ima navodno urođenu besmrtnost bez potrebe za Božjim poklonom spasenja i večnog života. Ali interesantno je, u okviru demokratskog principa, da se nikom na taj način ne mogu pojaviti, ukoliko nije na neki način došao u dodir sa nekim magijskim stvarima, makar i nesvesno, kad npr. pogledamo tipični mamac druge strane kroz dolazak viskara rašljara za traženje navodnih vodenih tokova ispod našeg kreveta….

A načina za njihov pristup ka nama ima jako puno. Kao veliki kompozitor Lucifer je i u današnje vreme kreirao rok i zabavnu pop “hrišćansku” muziku, koja mu kao ključ isto tako omogućava pristup ka nama. Kada bismo ušli malo dublje u ovu tematiku, videli bi da mu se sve velike zvezde direktno mole, a da takva muzika ima hipnotičko delovanje (predavanja od ex rok muzičara Brian-a Neumann-a to dobro objašnjavaju). Isto tako je i u dalekoj prošlosti muzika kroz bubnjeve vodila u opijenost. 

U stvari, pošto nije mogao direktno da deluje, Sotona je morao u svakom danu istorije, kao i kod današnjih krugova koji vladaju zemljom, da nađe dovoljno zle ljude za saradnju. Sa jedne strane su dobili svo blago i vlast, a sa druge su morali tu vlast da tako koordinišu, da bi se neprijateljevi ciljevi sprovodili. Isto i današnji decentno vladajući krugovi imaju direktan kontakt da njim i drugim demonima, pa nije ni čudo kakve sve zle ciljeve ostvaruju pred našim očima. Neprijatelj je napravio bezbrojne pogrešne religije, nauke i prevare, ali ako primenimo Bibliju i njeno proročko objašnjenje od strane Ellen White, sigurni smo od bilo koje prevare.

I tu je svet polarizovan, sa jedne strane Biblija, a sa druge sve ostale lažne religije. Ali da se vratimo na prve dane istorije zemlje. Iako je svemir video prvo ubistvo na zemlji, još uvek nije potpuno shvatio svu dubinu greha. Lucifer je imao demokratsko pravo da se kao predstavnik zemlje pojavljuje u prestonici svemira. Tu je čak i ubistvo Avelja predstavljao kao nepravdu diktature, i da bi on napravio pravedniju vladavinu kad bi se svi odlucili za njega. Iako uzdrmani, ostali svetovi nisu stali na stranu pobune. Ali još uvek nisu bili potpuno osvedočeni u potpunu ispravnost svoje odluke. 

Iako je sotona celo vreme obilazio drvo poznanja na svim planetama, niko nije želeo da stupi u kontakt sa njim. Na drugom mestu nije mogao da se pojavljuje, jer je to bilo jedino dozvoljeno mesto gde je mogao da kuša stanovnike planeta. Bog je na zemlji morao demokratski da pripremi situaciju, da bi Isus mogao doći i umreti na krstu. Ali već na prvim koracima Lucifer je većinu ljudi doveo pod svoju vlast i pokvarenost, sa pokušajima, da Isusova zrtva na krstu postane nemoguća.

Stvoritelj je u svim delovima istorije imao svoj organizovan pokret na zemlji, ali on je bio stalno napadan i zavođen od druge strane. Zato je konstelacija otpada i nemorala sa potpunim padom tadašnje Božje crkve napravila žrtvu na krstu nemogućom. Bog je morao doneti potop, da bi postalo moguće da se plan Spasenja za sve koji su se za Njega odlučili postane moguć. Pretpotopni svet je imao puno razvijeniju i višlju civilizaciju nego čak i danas. 

Od procenjene dve milijarde ljudi, Bog je mogao da, uprkos preklinjućim pozivima preko svog proroka Noja, spase samo 8 ljudi koji su se odlučili za Njega i dobrotu. Dok je tada Noje 120 godina propovedao o potopu i kraju, stanovništvo zemlje je podcenjivački ukazivalo da naučnici i teolozi (tada pale crkve kao i današnje palo hrišćanstvo) tvrde suprotno i da je to nemoguće. Posledica je bila da su sami odbili da prihvate poziv za spasenje života, i da su se utopili u potopu.

Bog je tom merom omogućio da se pripremi put Isusovog prvog dolaska, i vodio je kroz svoje proroke sledbenike istine. Druga strana je činila sve da spreči dolazak, jer su samo time mogli da odlože svoju večnu smrt. Ipak, u knjizi proroka Danila je stotinama godina pre Isusove žrtve objavljena tačna godina Njegove smrti kao Mesije za nas, koja se doslovno ostvarila. Bog je isto tako objavio i proročanstvo o zveri, čoveku zla na prestolu nekada Božje crkve (2. Solunjanima 2. glava), i 1260 godina njegove vladavine pre smrtne rane koja će po Otkrivenju Jovanovom pred drugi Isusov dolazak biti izlečena.

Nakon žrtve na krstu, gde je Lucifer sa demonima kroz prevarene i opsednute ljude direktno vodio Isusovo ubistvo, celom svemiru je konačno postalo jasno potpuno zlo druge strane. Sotona, kako se Lucifer zove posle pada u greh, je dotadašnja ubistva pred svemirom predstavljao kao posledicu Božje “diktature”, a sada je nesporno sam učinio da njegov i naš Stvoritelj bude ubijen.

Otac i Sin su napravili neshvatljiv rizik celog svemirskog carstva radi svoje dece. Isus je sklonio sa sebe sve Božanske moći Stvoritelja, i došao na zemlju u formi palog coveka, sa svim njegovim slabostima. A pre toga smo videli da su na samom početku pobune na nebu čak i dobri andjeli puno višlje prirode od palog čoveka pali na iskušenje greha. Da je Isus pao na najsitnije iskušenje, Lucifer bi imao dokaz, da sam Tvorac zakona ne može da ga drži, i time bi bio uništen ne samo plan spasenja nego i celo svemirsko carstvo. Bog je stvarno za nas učinio sve što je moguce, i zato nas poziva da prihvatimo Njegovu žrtvu i večni život.

Isusovo raspeće je zgrozilo ceo svemir, a Sotona je izgubio pristup prestonici svemira, jer je sam Isus Svojom žrtvom povratio oficijelnu titulu vladara zemlje u smislu Onoga Koji na nebeskim sednicama predstavlja zemlju. Zavesa sumnje je potpuno uklonjena, i večna sudbina svemira konacno odlučena u smislu pobede dobre strane.

Sada je još trebalo demokratski omogućiti, da se ceo svet u jednom trenutku, i to direktno pre drugog Isusovog dolaska, potpuno polarizuje, tako da bi u istom momentu svi živi stanovnici zemlje mogli da pre kraja vremena milosti donesu definitivnu odluku, da niko ne bi mogao da kaže, da je izgubio večni život, zato što nije imao priliku da se odluči. Ali pošto smo toliko degenerisani, tako nešto je postalo moguće samo uz ogroman napredak tehnologije, da bi istina i laž mogli biti objavljeni istovremeno celom svetu.

Zato i Biblija najavljuje poslednje vreme kao doba kad će se duhovno i naučno znanje jako umnožiti, čega smo upravo svedoci. Iz tog razloga je Bog prvi put u istoriji dozvolio sotoni, da uz pomoć ljudi koji mu služe, preuzme potpunu fizičku vlast na zemlji i da progoni izabrane, što nastaje polako pred našim očima u sve većoj meri. To proročanstvo se nije potpuno ispunilo, jer po Otkrivenju 4 anđela drže četri vetra na zemlji, dok situacija nije spremna. A to su po Otkrivenju istovremeno potpuno odlučenih 144000 za istinu, koji će živi dočekati Hrista.

A neprijatelj čini sve, da bi ljude odvukao od ispravne odluke, jer time odlaže svoje konačno uništenje, koje će se desiti nakon Isusovog dolaska. A žalosno je da nekada najviše i najugledije stvoreno biće može da padne na tako nizak nivo, da mu glavni cilj bude da radi ljubomore sprečava svakog pojedinca da bude spasen. Istovremeno on to radi i iz razloga, što će morati da primi kaznu za oproštene grehe spasenih ljudi, pa time želi da smanji svoju kaznu kroz manji broj spasenih.

U tom kontekstu često dolazi pitanje zašto tolika patnja. Pošto nas ceo svemir posmatra, a Božja podrška ili neprijateljev pristup zavise od naše demokratske odluke, Bog, iako svemoguć, ne može iz tih razloga da nam pomogne, ukoliko Ga nismo direktno ili indirektno izabrali, ili ako neko drugi nije uputio molitve za nas. Zato Mu naše molitve, pred očima celog svemira u toku ovog rata, daju mogućnost da nam natprirodno pomogne.

A kada se molimo za druge, i to demokratski otvara put Njegovoj podršci tim ljudima iako nisu sami uputili molitvu ili sami doneli čvrstu odluku. U takvoj situaciji neprijatelj ne može da pred celim svemirom prebaci Bogu da pomogao nekom koji se dobrovoljno odlučio za sotonu. Sve patnje i zlo ovoga sveta dolaze strane od palih anđela, a svemogući Bog čezne za našim molitvama da bi nam pomogao! Mi sami ne znamo koliko su nas puta Njegovi anđeli spasli direktno od smrti. 

Ali mi moramo znati da Bog sve gleda večnim očima. Naš kratkotrajan život na zemlji, u poređenju sa bilijardama godina besmrtnosti, je u stvari samo prilika da donesemo odluku za večni život. Zato kad Bog vidi da smo u bolesti doneli sigurnu i ispravnu odluku, On često dopušta da umremo, da bi bili sigurno spaseni za večnost. To ne znači da On namerno čini da umremo pre vremena. Negovo natprirodno delovanje u današnjem svetu primarno nosi cilj da donese svim ljudima večni život i da preko Svojih slugu dosegne sve ljude i objavi im istinu i poziv ka Sebi i time ka večnom životu.

U tom kontekstu bi ispričao jedan primer iz današnjeg vremena. Jedna majka hrišćanka je bila jako tužna, što je njen sin otišao od Boga i postao trgovac drogom. Mama se godinama uz puno suza molila za njega. Jednog dana je došao nazad kod nje, i rekao joj da je osetio Božji poziv, i odlučio da ostavi dotadašnji zivot. Zajedno su se molili na kolenima i tražili spasenje. Par dana kasnije su ga krugovi kojima je ranije pripadao iznenada ubili. Iako je majka prvo bila razočarana, ubrzo je shvatila da je Bog to u Svojoj milosti dozvolio. Skoro sam siguran, da bi verovatno kod tog sina posle nekog vremena nastupila slabost, i da bi se verovatno ponovo vratio starom poroku i izgubio spasenje. Spasitelj naravno nije uzročnik ovog ubistva, ali ga u Svojoj ljubavi nije sprečio. 

Pošto mi nemamo svemoguće znanje, ostavimo Bogu da vodi naš život, jer samo On zna, šta će nas dovesti do večnog života. U tom kontekstu bi spomenuo i lažnu nauku o sudbini, po kojoj je unapred određeno ko će biti spasen. I to je zamka druge strane, i suprotna demokratskim principima neba. Bog priznaje samo principe demokratski slobodne odluke, i ne želi nikome ništa da nametne. Da je sve unapred određeno, onda bi i odluka bila besmislena a obraćenje bespotrebno. Najveća ljubav je kad se neko odrekne moći i mogućnosti, da bi svi oko njega bili sretni. Tako se i naš Bog svesno odrekao određivanja budućnosti  naših života i odluka, jer bi nam time uništio slobodnu volju.

Zato i vas pozivam da u ovim danima kraja istorije donesete odluku. Nemojte je ostavljati za sutra, jer svaki dan u životu može biti poslednji. Uzmite distancu od sotoninih stvari kao beat muzika, filmovi,  homeopatija, akumpunkura, ikone i svetci kao direktno krsenje 2. zapovesti, Trojstva kao direktnog krsenja prve zapovesti, i svega drugog što vas odvaja od Boga i života po Njegovoj volji. Čitajte svaki dan Bibliju uz molitvu na kolenima, i Bog će vam dati istinu i snagu da budete spremni za Njegov neshvatljivo bliski dolazak i kraj ovog zlog sveta. Moja iskrena želja je da nas Bog blagoslovi novim rođenjem i spasenjem, kao i prilikom da se svi vidimo na novoj zemlji.

Bog je od početka greha uvek imao Svoj narod na zemlji.

Poslednji Božji narod po Bibliji ne samo da drži i sedmi dan subotu (4. zapovest), nego i proročki duh izliven na nadahnutu Ellen White, čija ohrabrujuća proročanstva za razliku od lažnih proroka (kao npr. kod Mormona) vode ka izvornoj biblijskoj istini a ne donose nove suprotne lažne nauke. Isto tako je važno shvatiti i preneti u um činjenicu, da su samo Bog Otac i Sin Isus Božanska Bića, i da su nas samo Oni stvorili, a da je Sveti Duh Njihova lična svesna prisutnost, i da u Bibliji ni na jednom mestu ne postoji reč Trojstvo, nego samo opis Boga Oca i sina Isusa, a za svetog Duha stoji izraz Božji Duh, a ne Bog Duh, kao što stoji i izraz ljudski duh. I ljudski duh nije neko drugo biće nego deo svakog čoveka.

Neka nam Bog pomogne da sve na vreme shvatimo, i molimo se samo pravom Bogu i da držanjem Njegovih deset zapovesti, u kojima stoji Njegova sveta subota a ne nedelja, pokažemo koga smo izabrali. Nedelja je ustvari dan „boga“ sunca (Sun-Day), i ona je uvedena tek 321. godina u Hrišćanstvo pod paganskim carem Constantinom u Rimu.

Zato samo siguran da je naš Spasitelj direktno podigao mnoge nezavisne ljude da objave svetu istinu i poziv na odluku. Kada sa druge strane pogledamo ogromnu većinu oficijelnih teologa, zacudicemo se njihovom neznanju dubljih biblijskih nauka i moralnom padu pod ekumenizmom i političkim interesima. Iz tog razloga je Bog morao da dovede biblijsko obećanje u ispunjenje, da će i kamenje progovoriti, ako oni koji su za to zaduženi ništa ne urade. A današnje crkve u međuvremenu stižu tako daleko u otpadu da čak proglasavaju homoseksualce biskupima. Ali Biblija i kaže da će u poslednjim danima vladati nemoral kao pre potopa i u Sodomu i Gomoru. Kad se samo prisetite moralnih pogleda iz vaše mladosti, razlika je više nego šokantna.

Slava i hvala Bogu Ocu i Njegovom Sinu Isusu!