KNJIGA TROJSTVO?

Ova stranica i donja knjiga sadrže, pored dokaza šta je po Bibliji i Ellen White Trojstvo, isto tako i druga područja stare pregažene istine.

Ovde se ne nalaze nove nauke, već dokumentovani dokazi, šta  je sve do 1931. godine bilo oficijelno učenje Adventista-Sedmog-Dana, kao i usporedba sa današnjim verovanjem:

 Adventisti – Prva Zapovest ILI Trojstvo – Goran Šušljić

Knjiga – 228 stranica – prvih 36 stranica predstavljaju Résumé najvažnijih detalja iz cele knjige.

Šta je prema Bibliji istina?

  •  „Prođoše Frigiju i galacijski kraj jer ih je Duh sveti sprečio propovedati reč u Aziji. Kad su došli do Mizije, htedoše u Bitiniju, ali im ne dopusti Duh ISUSOV.“ {Dela Apostolska 16,6.7} Hrvatska Biblija Ivan Šarić ili Nemačke Biblije: Elberfelder 1905, Schlachter 1951, Hoffnung für alle, Interlinearübersetzung
  • „I budući da ste sinovi, posla Bog Duha Sina Svojega u srca vaša, koji viče: Ava Oče!“ {Galatima 4,6}

Kakvu poruku o tom pitanju je objavila Ellen White?

  • „Ovo dotiče SVEPRISUTNOST   I S U S O V O G   D U H A,  koji je nazvan Utešitelj. Postoje mnoge neshvatljive TAJNE, koje ne mogu da razumem ili ne želim da razjasnim. One su za mene ali i za tebe previše visoke. Kod nekih tačaka je ĆUTANJE ZLATO.“ {Ellen White: 14MR, June 11, 1891, p.179.2}

Prve dve glave knjiga „Od pada Lucifera do Solomuna” i „Patrijarsi i Proroci”, gde Ellen White opisuje šta joj je Bog u viziji pokazao, govore potpuno jasno da postoje samo jedan Bog Otac i Njegov Sin Isus tj. da nauka o trojedinom Bogu tj. Trojstvu nije istinita:

  Duh proroštva Vol. 1 – Od pada Lucifera do Solomona – Ellen White

  Patrijarsi i Proroci – Ellen White

  • „Vladar svemira (Otac) nije bio sam u Svom radu dobročinstva. On je imao Pomagača – Saradnika Koji je mogao razumeti Njegove namere i Koji je mogao sudelovati u pružanju radosti stvorenim bićima. (Jovan 1:1,2) Hristos, Reč, Jedinorodni od Boga, je bio jedno sa večnim Ocem – jedno u prirodi, u karakteru, u nameri – JEDINO Biće Koje je moglo ući u sve savete i namere Božje (p.p. – Boga Oca).” (Isaija 9:6) (Mihej 5:2)“ {Ellen White: PP, p. 34}

Ellen White je i 1888. godine u knjizi “Velika Borba” (glava “Poreklo zla) napisala, da je, pored Boga Oca, Isus JEDINO sveznajuće Božansko Biće u CELOM svemiru:

  Velika Borba 1888 – Ellen White

  • „Hristos, Reč, jedinorodni Božji Sin bio je jedno sa večnim Ocem – jedno po prirodi, karakteru i namerama – JEDINO Biće u CELOM SVEMIRU Koje je moglo da zna sve (Očeve) Božje planove i odluke.“  {Ellen White: Velika Borba, GC, “The Origin of Evil“ 1888, p. 493} 

Drugi jezici:

 Adventism – First Commandment OR The Trinity – Goran Šušljić

Book  – 68 Pages – First 30 Chapter

  Adventisten – Erstes Gebot ODER die Dreieinigkeit – Goran Šušljić

Buch – 261 Seiten – die ersten 42 Seiten sind ein Résumé wichtigster Details aus dem ganzen Buch

Download svih knjiga na ovoj stranici je besplatan