IZBOR POJEDINAČNIH TEMA : KLIKNITE NA IZABRANI LINK IZ LISTE RAZLIČITIH TEMA I ZATIM POMERITE MIŠ NA DOLE SVE DOK SE NE POJAVI TRAŽEN TEKST

U V O D:

Tačke iz ove liste predstavljaju zajedno jednu enciklopediju STARE ISTINE, u koju su verovali Ellen White i pioniri adventizma, pre nego što je istina pregažena i zamenjena dokazanim falsifikatima. Na ovoj stranici se NE nalaze NOVA UČENJA!

Jedna prava istina uvek ostaje ista! Nove “spoznaje” koje suprote dotadašnjoj istini ne dolaze od Boga! Razvoj istine znači samo njeno proširenje koje je kompatibilno sa (preko Duha Proroštva) već objavljenim učenjima! Bog nikada ne suproti Sebi! Tema Trojstva dotiče direktno PRVU ZAPOVEST, i odlučuje da li se zaista molimo pravom Bogu. Ova TEK 1931. godine (do tada je postojala samo diskusija) teološki prihvaćena nauka o Trojstvu ne predstavlja “dublje shvatanje” nego zaokret za 180 stepeni i povratak verovanju vavilonskih crkva koje smo 1844. godine napustili!

Ellen White i pitanje ko je sveti Duh:

 • „Mi hoćemo svetoga Duha, koji je Isus Hristos.“ {Ellen White: Letter 66 April 10, 1894 par. 18}
 • “Ovo dotiče SVEPRISUTNOST ISUSOVOG DUHA,  koji je nazvan UTEŠITELJ. Postoje mnoge neshvatljive TAJNE, koje ne mogu da razumem ili ne želim da razjasnim. One su za mene ali i za tebe previše visoke. Kod nekih tačaka je ĆUTANJE ZLATO.“ {Ellen White: 14MR, June 11, 1891, p.179.2}

Da li je ona najavila promenu adventističkog učenja (tj. dodatak trećeg “Boga”) koja se desila nakon njene smrti?

 • “Razumela sam da su mnogi nestrpljivi da čuju da li gospođa White i dalje ima iste stavoveUveravam ih da je poruka koju nosi danas ona ista koju je nosila 60 godina svog javnog propovedanja. Istu službu vrši za Gospoda koja joj je poverena u devojačkim danima. Ona dobija lekcije od istog Instruktora. Uputstvo koje joj je dato je: ‘Prenesi svima šta sam ti otkrio. Napiši poruke koje ti dajem, da ih ljudi imaju’.” {Ellen White: RH, July 26, 1906 par. 20}
 • “Naloženo mi je da kažem našim ljudima da neki ne uviđaju kako đavo ima jedno sredstvo za drugim i sprovodi ih na neočekivane načine. Sotonini zastupnici će smisliti načine da od svetaca naprave grešnike. Govorim vam sada, da će se, kada odem na počinak, dogoditi VELIKE PROMENE. Ne znam kada ću biti uzeta, zato želim da sve upozorim na đavolove lukave planove. Želim da svi naši ljudi znaju da sam ih pre smrti ozbiljno UPOZORILA.“ {Ellen White: Manuscript 1, 24. Feb. 1915}

Zašto se William White 1935. godine borio protiv Trojstva ako je ono istina? Zato što je Bog pokazao Ellen White da njen sin neće otići od istine:

 • “Izjave i argumenti nekih naših propovednika u njihovim pokušajima da dokažu, da je i sveti Duh isto tako individua kao Bog Otac i večni Sin Hristos, su me ZAPANJILE i čine me često tužnim.“ {Letter from William C. White to H. W. Carr April 30th 1935}
 • “Pokazano mi je, takođe, da moj sin W. C. White treba biti moj pomoćnik i savetnik, i da će Gospod  pustiti duha mudrosti i zdravog razuma na njega. Bilo mi je pokazano da će ga Gospod voditi, i da neće skrenuti sa puta, jer će prepoznati vođstvo svetog Duha. Uverenje mi je dato“…“Gospod će biti tvoj učitelj. Sretaćeš se sa prevarnim uticajima; dolaziće u mnogim formama, kroz panteizam i druge forme neznaboštva; ali idi kuda ću te voditi, i bićeš bezbedan. Staviću Svoga Duha na tvog sina, i osnažiću ga da obavlja svoj posao. On ima duh poniznosti. Gospod ga je odabrao da obavlja bitan posao u Njegovom delu.” {Ellen White: Selected Messages Book 1, pp. 54, 55}

Pioniri i Trojstvo:

 • „Većina pionira Adventista ne bi danas mogli da postanu članovi Adventističke crkve, u svakom slučaju ne pre nego što bi se složili sa 28 tačaka verovanja crkve. Oni bi npr. odbili tačku 2 „Trojstvo“ {George Knight: Es war nicht immer so, p.13}
 • “Doktrina o TROJSTVU je prihvaćena na savetu u Nikeji 325. GODINE. OVA DOKTRINA UNIŠTAVA LIČNOST BOGA i Njegovog SINA ISUSA Hrista našeg Gospoda. Sramotne mere kojima je ono nametnuto crkvi, koje se pojavljuju na stranicama crkvene istorije, može postići da se svaki vernik u tu doktrinu POSTIDI.“ {J.N. Andrews: RH, March 6, 1855} 

Šta je baza današnjeg učenja o Trojstu u našoj crkvi? Biblija i Ellen White ili palo hrišćanstvo?

 • Adventisti Sedmoga Dana su u harmoniji sa kredom donešenim na saboru  u Nikeji 325. kao i sa dodatnim tumačenjem vere, koja se tiče svetog Duha, donešenim u Konstantinopolju 381.“ {G. W. R.: A Brief Introduction to their Beliefs} 

Da li sama Katolička crkva, kao izvor učenja o Trojstvu, potvrđuje da je ta nauka unesena tek oko 300 godina nakon delovanja apostola?

 • Formulacija “jedan Bog u tri osobe” nije bila čvrsto utemeljena, svakako ne potpuno asimilovana u život Hrišćana i njihovu veru pre kraja 4. veka. Ali upravo ta je formulacija uzela prava na titulu trinitarijanske dogme. Medju apostolskim ocima, nije bilo ničeg ni izdaleka približnog takvom mentalitetu ili perspektivi.” {New CATHOLIC Encyclopedia: 1967, Vol. XIV, p. 299}

Svako od nas je dužan pred Bogom, da kroz Bibliju i Duh Proroštva sam potraži potpunu istinu i donese zaključak, da li smo nakon smrti Ellen White odvedeni u pogrešnom pravcu, i da li nas to može dovesti do gubitka spasenja, jer je kraj vremena milosti neposredno pred nama!

I Fariseji su bili najobrazovaniji teolozi tadašnjeg vremena, ali su ipak svoj narod doveli do odbacivanja Isusa i Njegove žrtve. I njihovi argumenti su, kao i u današnjim danima, bili vrlo logični i puni autoriteta, ali su ipak bili pogrešni! Neka nas Bog dovede do Njegove potpune istine, pre nego što postane prekasno, i da nadahnuti Njegovim svetim Duhom objavimo istinu ovom svetu!

Isus je Božansko Biće i NIJE stvoren. Sveti Duh je svesna lična Božja i Isusova sveprisutnost, a ne samo besvesna sila ili prašina.

Duh proroštva = Ellen White? Da li nam je Duh Proroštva zaista neophodan?

Da li je važno, da li prihvatamo Duh proroštva koji se manifestovao kroz proročko delovanje Ellen White? Bog je u Otkrivenju najavio, da će pored prve apostolske crkve samo još poslednja sedma crkva tj. ostatak imati Duh proroštva:

 • „I razgnjevi se zmija na ženu, i otide da se pobije sa (pre) ostalim semenom njezinim, koje drži zapovesti Božje i ima svedočanstvo Isusa Hrista.“ {Otkrivenje 12,17}
 • „I padnuvši pred nogama njegovima poklonih mu se; i reče mi: gle, nemoj, ja sam sluga kao i ti i braća tvoja koja imaju svedočanstvo Isusovo. Bogu se pokloni; jer je svedočanstvo Isusovo Duh proroštva.“ {Otkrivenje 19,10}

Da li postoji još neka crkva, koja drži 4. Zapovest tj. subotu, i istovremeno poseduje i Duh Proroštva? Ne postoji! Mnogi odbijaju Ellen White kao Božjeg proroka i ne shvataju, da kroz to sami uklanjaju Božju zaštitu i vodstvo. Bez proročkog vodstva u razumevanju Biblije bismo mogli da prihvatimo bezbrojna različita tumačenja Božje reči!

Bog nije slučajno najavio da će upravo poslednja generacija dobiti podršku kroz Duh proroštva, jer je upravo njoj to posebno potrebno! Bez te podrške u spisima Ellen White ne bismo mogli da prepoznamo, da li je npr. Isusova priča o Avramovom krilu dokaz života posle smrti, ili samo simbolična izjava u potpuno drugom pravcu.

Moje posebno iskustvo:

Silni Bog je kroz ogromna čuda u Svojoj ljubavi celo vreme vodio moj život! 2010 sam dobio tumor mozga, koji jako brzo postao veličine pesnice i najopasnije prirode sa prognosom najbrže smrti. Ali Bog je rekao nešto drugo! Doktori su me pri svakoj kontroli začudjeno gledali, da sam još uvek živ. Bog je tada počeo da me polako vodi sve bliže Sebi. Ipak, Bog je morao i dalje da me teše da bi Mu prišao još bliže.

To se desilo u Avgustu 2018. Bio sam celu noć pri doslovnom umiranju, ali su moja mama i supruga proveli celu noć na kolenima, podržani od strane velikog broja Božjeg naroda. I Bog je smrti rekao NE! Ja sam kao živ prenesen direkno u bolinicu. Doktori su rekli da ne vide mogućnost mog života, ali da će makar pokušati, iako ću i tada živeti verovatno samo 2-3 meseca kao nepokretan i bez govora. Ja sam se probudio potpuno normalan. Hirurg mi je rekao da je držao moj tumor u ruci, i da je to najopasniji i najbrži tumor Glioblastom (stepen malignosti 4).

Ja sam shvatio da uskoro umirem, i predao sam život potpuno Bogu i obećao Mu da ću svakim atomom svoje snage propovedati NJEGOVU staru istinu a svetskim ljudima deliti istinu i Veliku Borbu. Odmah pri završetku molitve sam čuo izuzetno jak glas: “JA NEĆU VEČNO DOPUSTITI DA UMREŠ“.

Da bi Bog i fizički dokazao da su to zaista bile Njegove reči, nekoliko sati nakon toga sam dobio poziv na mobilni (što u Nemačkoj nije normalno) od strane doktorskog direktora, kojeg nikada ranije nisam ni video. A on je sa drhtavim i šokiranim glasom rekao, da je došlo do neshvatljive dijagnoze mog tumora. Velika analiza je pokazala da je tumor retka subvrsta, kod koje (iako je i kod nje stepen malignosti 3) je jedino teoretski moguće lečenje (ne izlečenje, nego samo usporavanje rasta) hemoterapijom (u kapsulama) i fotonskim zračenjem! Bog je rekao Svoje! Moj tumor je tada bio neshvatljivih gotovo 10x10cm pre operacije, a nekon nje još uvek 8×8 cm.

Odmah nakon toga su pacijenti i zaposleni iz mnogih odeljenja bolnice, pa čak i sveštena lica, počeli sami da mi se obraćaju sa pitanjima o pravoj istini, uz prihvatanje istine i Velike Borbe u ruci, čak i od strane katoličkog sveštenika, koji je onda Veliku Borbu podelio sa evangelističkim sveštenikom. Mogao bih da pišem još duži tekst koja natprirodna čuda svedočenja su se sve desila u bolnici, gde je Bog doslovno pripremio Svoju decu da dobiju istinu. Mnogi su i plakali od sreće. Mogu samo da kažem da je pozni dažd neprimetno i započeo!

Bog mi je dao snagu, da posle avgusta potpuno završim Njegovu knjigu “Adventisti – Prva Zapovest ili Trojstvo“ (dostupnu na stranici advent31.rs) sa potpunim dokazima stare istine i da su samo nekoliko „dokazujućih“ citata kao npr. „nebeski Trio“ falsifikat. Ta knjiga je Božjom silom dovela veliki broj Božje dece do stare, prave istine, koja je postala neophodna u smislu neposrednog kraja vremena milosti. Zato je Bog upravo ovih dana eksplozivno u celom svetu podigao Svoju staru i pravu istinu koja je dovela do najavljenog procesa rešetanja, iako je EGW nažalost napisala, da će većina ostati pod vodstvom druge strane.

Ali pošto su došle lažne optužbe, da unosim “nove” lažne nauke, i da navodno odbijam da je Isus Božansko Biće, i navodno širim lažnu nauku da je sveti Duh besvesna prašina, Bog je doneo čuda, koja može da učini samo Bog, ali ne i druga strana, kao potvrdu da me On vodi u Njegovom istinitom delovanju!

U januaru 2019 je u MRI izašlo da je tumor umesto 8x8cm smanjen na 4x2cm! Ali Božji narod je dalje upućivao molitve za mene, a ja sam nakon operacije moj život u svakom atomu potpuno predao Bogu, i počeo da i do danas dožiljavam neshvatljiva čuda sa nepoznatim ljudima ovog sveta koji su direktno dolazili kod mene i eksplicidno tražili da čuju istinu!

Nakon prihvatanja istine su neke osobe rekle da smatraju da je Bog učinio doslovno čudo da dobiju priliku da čuju istinu. Kod jednog doktora se desilo da je prekinuo medicinski razgovor, i rekao mi, da u celoj sobi oseća Božje prisustvo i da vidi celu sobu doslovno osvetljenu natprirodnim svetlom! Zahvalio mi se celom dušom za Veliku Borbu i doslovno direktno upoznavanje Boga.

Ja sam 11. Juna 2019, nakon pola godine sa verom i molitvom mnogih otišao na novu kontrolu. U MRI je utvrdjeno da je moj tumor ponovo manji! Kod mog tumora ne postoji smanjenje!

U klinici je nastao šok, svi su u preciznoj Nemačkoj zaboravili da mi izvade iglu, da uzmu list osiguranja itd. Ja sam prvim pogledom na ekran video na dva različita ekrana da je na drugom tumor veći i gotovo izgubio nadu na izlečenje. A onda me je zaprepašteni doktor pozvao na razgovor i pokazao mi da je slika manjeg tumora ona od danas! Zaprepašćen tom činjenicom doktor nije mogao da me pusti, iako su već više pacijenata čekali na razgovor koji normalno traje maksimalno 10 minuta! Nakon sat vremena sam lično morao da kažem doktoru da moram da idem, sa jasnim mislima da će sledeći put dobiti Veliku Borbu, za koju kao ateista još nije bio spreman, jer je u šokiranom stanju tražio sve moguće načine da objasni moj slučaj bez slave Bogu, jer nikada pre toga nije doživeo takvo čudo pred svojim očima!

Moj maligni tumor mozga od skoro 10x10cm danas tj. 2020. godine više ne postoji.

I danas doživljavam ogromah broj misionskih iskustava koja su praćena direktnim delovanjem Božje sile. Svaki dan besplatno delim knjigu od Ellen White „Velika Borba“ ili karte za besplatnu narudžbu te knjige, i kroz to dolazim u blagoslovene razgovore sa iskrenim ljudima, koji pokazuju veliku radost što su dobili priliku da čuju večnu istinu.

Slava i hvala Bogu i Isusu na neshvatljivim čudima Njihove milosti i ljubavi! Neka Bog učini da budemo spremni za skori Isusov dolazak u slavi, i da večnost provedemo na nebu!

Goran Šušljić