IZBOR POJEDINAČNIH TEMA : KLIKNITE NA IZABRANI LINK IZ LISTE RAZLIČITIH TEMA I ZATIM POMERITE MIŠ NA DOLE SVE DOK SE NE POJAVI TRAŽEN TEKST

SVAKA IZABRANA CRNA TAČKA GLAVNOG MENIJA KROZ MOUSE CLICK DOBIJA PLAVU BOJU, DOK JEDAN LINK NOSI KONSTANTNO PLAVU BOJU

Tačke verovanja iz ove liste predstavljaju zajedno jedan mozaik i enciklopediju STARE ISTINE, u koju su verovali Ellen White i pioniri adventizma, pre nego što je istina pregažena i zamenjena malobrojnim dokazanim falsifikatima. Na ovoj stranici se NE nalaze NOVA UČENJA! Isus je Božansko Biće i nije stvoren!

U V O D:

Jedna prava istina uvek ostaje ista! Nove “spoznaje” koje suprote dotadašnjoj istini ne dolaze od Boga! Razvoj istine znači samo njeno proširenje koje je kompatibilno sa (preko Duha Proroštva) već objavljenim učenjima! Bog nikada ne suproti Sebi!

Tema Trojstva dotiče direktno PRVU ZAPOVEST, i odlučuje da li se zaista molimo pravom Bogu. Ova TEK 1931. godine (do tada je postojala samo rasprava među teolozima o toj temi) teološki prihvaćena nauka o Trojstvu ne predstavlja “dublje shvatanje” nego zaokret za 180 stepeni i povratak verovanju vavilonskih crkva koje smo 1844. godine odlučno napustili!

Biblija + Ellen White i pitanje ko ili šta je sveti Duh:

 • „Prođoše Frigiju i galacijski kraj jer ih je Duh sveti sprečio propovedati reč u Aziji. Kad su došli do Mizije, htedoše u Bitiniju, ali im ne dopusti Duh Isusov.“ {Dela Apostolska 16,6.7} Hrvatska Biblija ili Nemačke Biblije: Elberfelder 1905, Schlachter 1951, Hoffnung für alle, Interlinearübersetzung
 • „Mi hoćemo svetoga Duha, koji je Isus Hristos.“ {Ellen White: Letter 66 April 10, 1894 par. 18}
 • „Ovo dotiče SVEPRISUTNOST ISUSOVOG DUHA,  koji je nazvan UTEŠITELJ. Postoje mnoge neshvatljive TAJNE, koje ne mogu da razumem ili ne želim da razjasnim. One su za mene ali i za tebe previše visoke. Kod nekih tačaka je ĆUTANJE ZLATO.“ {Ellen White: 14MR, June 11, 1891, p.179.2}
 • SAMO Bog i Hristos ZNAJU, koliko su ljudske duše koštale.“ {Ellen White: The Signs of the Times, January 13, 1909, par. 8}
 • Samo Otac i Sin trebaju da budu uzdignuti.“ {Ellen White: The Youth’s Instructor, July 7, 1898 par. 2}

Jedan misionski razgovor, u kojem je učestvovala Ellen White:

 • „Ali pošto nas je ispitivao o Trojstvu, i shvatio da se nismo slagali po pitanju njegovog trojedinog Boga, postao je ozbiljan u osudi unitarizma, koje oduzima Hristu Njegovo Božanstvo, i ostavlja Ga ništa drugo do samog čoveka. Dakle, koliko god da su naši pogledi bili zabrinuti, on se borio sa čovekom od slame. Mi ne poričemo Hristovo Božanstvo….Mi verujemo da je On Božanska Osoba i Kome se obratio Jehova rečima: “Da načinimo čoveka”. On je bio sa Ocem pre nego što je svet postao….Mi NEMAMO toliko SIMPATIJE prema Unitarijancima koji poriču Božanstvo Hrista, NITI PREMA TRINITARIJANCIMA koji drže Sina kao večnog Oca, i koji govore tako mistično o TROJEDINOM BOGU. Dajte Gospodaru svo Božanstvo sa Kojim Ga Sveto Pismo odeva.“ {Review and Herald, 6. June, 1871, 196, Tekst: Western Tour}

Da li je Ellen White 1898. godine “shvatila” i prihvatila “istinu” o Trojstvu ili je knjiga ´Čežnja Vekova´dobila dopunu u tom smeru, koja N E potiče od Ellen White? Ona je tvrdnju da je promenila verovanje energično osporila:

 • „Oni koji pokušavaju da unesu teorije koje bi uklonile stubove naše vere u odnosu na Svetilište, ili na Božju ili Hristovu ličnost, rade kao slepi ljudi.“ {Ellen White: Manuscript Release 760, p. 9.10}
 • „Odbacite svaki oblik zablude, čak i ako je okružena prividom realnosti, koja negira ličnost Boga ili Hrista. Isus Hristos je Božji SIN.“ {Ellen White: Manuscript 124, 1905}
 • „Razumela sam (Ellen White) da su mnogi nestrpljivi da čuju da li gospođa White i dalje ima iste stavoveUveravam ih da je poruka koju nosi danas ona ISTA koju je nosila 60 godina svog javnog propovedanja. Istu službu vrši za Gospoda koja joj je poverena u devojačkim danima. Ona dobija lekcije od istog Instruktora. Uputstvo koje joj je dato je: ‘Prenesi svima šta sam ti otkrio. Napiši poruke koje ti dajem, da ih ljudi imaju’.” {Ellen White: RH, July 26, 1906 par. 20}
 • „A sada bih svima koji imaju želju za istinu rekla sledeće: Nemojte prihvatati neoverene izveštaje kao nešto što je sestra White rekla i NAPISALA. Ako želite da znate šta je Bog otkrio kroz nju, onda čitajte njena izdata dela.“ {Ellen White: 5T 696.1}

EGW je nosiocima otpada, među kojima su A. G. Daniels i Prof. William Warren Prescott nosili posebno aktivnu ulogu, i koji su svim sredstvima radili na uvođenju nauke o Trojstvu, poslala oštru opomenu da njihovi falsifikati potiču od samog Sotone:

 • „Poruka za porukom mi je dolazila od strane Gospoda u kontekstu opasnosti koje okružuju tebe (A. G. Daniels) i starešinu PRESCOTT-a. Videla sam da je Sotona imao zadovoljstvo da vidi starešine Prescott-a i Daniels-a kako preduzimaju generalnu preradu naših knjiga, koje su tolike godine davale dobre rezultate. Ali niko od vas nije od Boga pozvan za to delo…Ja sam od Gospoda dobila jasan stav, da ON nije autor ovih predloga, da se promeni bilo šta u već objavljenim knjigama.“ {Ellen White, Lt 70, 1910, p. 2+15}

Pioniri i Trojstvo:

 • Većina pionira Adventista ne bi danas mogli da postanu članovi Adventističke crkve, u svakom slučaju ne pre nego što bi se složili sa 28 tačaka verovanja crkve. Oni bi npr. odbili tačku 2 „Trojstvo“ {George Knight: Es war nicht immer so, p.13}
 • „Doktrina o TROJSTVU je prihvaćena na savetu u Nikeji 325. GODINE. OVA DOKTRINA UNIŠTAVA LIČNOST BOGA i Njegovog SINA ISUSA Hrista našeg Gospoda. Sramotne mere kojima je ono nametnuto crkvi, koje se pojavljuju na stranicama crkvene istorije, može postići da se svaki vernik u tu doktrinu POSTIDI.“ {J.N. Andrews: RH, March 6, 1855

Ellen White je  puno kasnije jasno potvrdila STARU istinu iz gornjeg citata, a vernike pozvala da ponovo štampaju stare knjige pionira tj. da ne koriste novu otpadnu literaturu i knjige o lažnom Bogu, koje su počele da se sve brže šire nakon 1898:

 • „Neko ko širi pogrešne nauke i doktrine je LAŽOV. Onaj, koji ODBIJA LIČNOST BOGA i Njegovog SINA ISUSA Hrista odbija Boga i Hrista. Ako ono, što ste čuli na POČETKU, ostane u vama, ostaćete u Ocu i Sinu. Ako i dalje slušate i verujete u istinu o Ličnosti  Oca i Hrista, koju ste PRVO PRIHVATILI, bićete ujedinjeni sa Njima u ljubavi.“ {Ellen White: Ms 23, 8. February 1906}
 • Mi moramo da ponavljamo reči naših pionira…..Oni su radili na tome da učvrste temelje našeg verovanja….Ja sam dobila reč, da se ono već od njih napisano treba PONOVO štampati.“ {Ellen White: RH, 25. May, 1905, par. 2}

Zašto se William White 1935. godine borio protiv Trojstva ako je ono istina? Zato što je Bog pokazao Ellen White da njen sin neće otići od istine:

 • „Izjave i argumenti nekih naših propovednika u njihovim pokušajima da dokažu, da je i sveti Duh isto tako individua kao Bog Otac i večni Sin Hristos, su me ZAPANJILE i čine me često tužnim.“ {Letter from William C. White to H. W. Carr April 30th 1935}
 • „Pokazano mi je, takođe, da moj sin W. C. White treba biti moj pomoćnik i savetnik, i da će Gospod  pustiti duha mudrosti i zdravog razuma na njega. Bilo mi je pokazano da će ga Gospod voditi, i da neće skrenuti sa puta, jer će prepoznati vođstvo svetog Duha. Uverenje mi je dato“…“Gospod će biti tvoj učitelj. Sretaćeš se sa prevarnim uticajima; dolaziće u mnogim formama, kroz PANTEIZAM i druge forme neznaboštva; ali idi kuda ću te voditi, i bićeš bezbedan. Staviću Svoga Duha na tvog sina, i osnažiću ga da obavlja svoj posao. On ima duh poniznosti. Gospod ga je odabrao da obavlja bitan posao u Njegovom delu.” {Ellen White: Selected Messages Book 1, pp. 54, 55}

Da li je Ellen White proročki najavila, da će poslednji Božji narod prihvatiti verovanje u LAŽNOG Boga (Trojstvo)?

 • Hiljade imaju pogrešno viđenje o Bogu i svojstvima Njegovog Bića. Oni jednako služe LAŽNOM BOGU kao obožavatelji Vala.“ {Ellen White: RH, December 03, 1908, par. 2}
 • „Naloženo mi je da kažem našim ljudima da neki ne uviđaju kako đavo ima jedno sredstvo za drugim i sprovodi ih na neočekivane načine. Sotonini zastupnici će smisliti načine da od svetaca naprave grešnike. Govorim vam sada, da će se, kada odem na počinak, dogoditi VELIKE PROMENE. Ne znam kada ću biti uzeta, zato želim da sve upozorim na đavolove lukave planove. Želim da svi naši ljudi znaju da sam ih pre smrti ozbiljno UPOZORILA.“ {Ellen White: Manuscript 1, 24. Feb. 1915}

Upozorenje na posledice obožavanja lažnog Boga:

 • „Studirajte devetu glavu knjige Jezekilja. Ove reči ĆE se DOSLOVNO ISPUNITI.” {Ellen White: Letter 106, 1909}
 • „Starce i mladiće, i devojke i decu i žene pobijte da se istrebe; ali na kome god bude znak, k njemu ne pristupajte; i počnite od Moje svetinje. I počeše od Moje svetinje. I počeše od STAREŠINA što behu pred domom.“ {Jezekilj 9,6}

Reči Jezekilja iz 9. glave najavljuju smrtnu kaznu radi obožavanja lažnog Boga, što se po EGW doslovno i direktno odnosi na poslednji Božji narod pred Isusov dolazak!

Ko je po rečima proroka Jezekilja u tadašnjoj zvaničnoj crkvi uveo klanjanje lažnom Bogu? Starešine tj.  vodstvo Svetinje. Da li je i tada većina naroda prihvatila lažnog Boga, a samo mali broj ostao veran pravom Bogu?

Ko u današnje vreme vodi Božji narod ka lažnom Bogu? Da li je (nesvesno prevarena) većina vernika još uvek u stanju da donese ispravne odluke? Da li takve odluke još uvek nose Božji autoritet?

 • „Mi još uvek slušamo da je glas konferencije GLAS Božji. Svaki put kada sam to čula, mislila sam da je to gotovo HULA. Glas konferencije bi trebao da bude Božji glas, ali on to NIJE.“ {Ellen White, 16LtMs, Ms 37, 1901, par.18}

I Fariseji su bili najobrazovaniji teolozi tadašnjeg vremena, ali su ipak svoj narod doveli do otpada i odbacivanja Isusa i Njegove žrtve. I njihovi argumenti su, kao i u današnjim danima, bili vrlo logični i puni autoriteta i ljudskog teološkog znanja, ali su ipak bili substancijalno pogrešni! Jedno najdublje teološko obrazovanje ne znači automatski i istovremeno shvatanje istine, posebno što danas mnogi studenti dobijaju pristup samo “izabranim” detaljima i izolovanim ili falsifikovanim citatima, koji na taj način dobijaju potpuno drugo značenje, pri čemu su istovremeno praćeni etabliranim stavovima i autoritetom njihovih profesora.

 • Ti ljudi su govorili uporno: „Bog je sa nama. Mi stojimo u svetlosti. Mi imamo istinu.“ Istraživala sam ko su ti ljudi, i rečeno mi je, da su to PROPOVEDNICI i VOĐE, koji su sami odbacili svetlost, i koji sami ne žele, da drugi to prime.“ {Ellen White: EW, p. 240.2}

Najneshvatljivija lažna tvrdnja je da odbrana stare istine u stvari predstavlja “novi otpad” sa “novim” “lažnim” naukama, kao i da mi “tvrdimo” da je Isus “stvoreno” a “ne” Božansko Biće. Isus je Božansko Biće! Samo jedno Božansko Biće je moglo da plati cenu naših greha!

Upravo zbog najavljenog otpada oficijelnih teoloških krugova, koji su tokom 120 godina postepeno i time neupadljivo odveli Božji narod ka lažnom “Bogu”, je Bog morao da podigne pojedince (isto kao i za vreme Isusovog boravka na zemlji) da objave oficijelno zabranjenu staru istinu poslednjem Božjem narodu, da bi postao spreman za Isusov dolazak, i da bi time, uz puninu svetog Duha u sebi, bio u stanju da ovom svetu objavi trostruku anđeosku vest!

 • „A kada učitelji i ljudi na vlasti na vodećim pozicijama, kroz zbunjujuće duhovne ideje i izvrnuta tumačenja, vode duše od svetlosti, da li onda treba da ćutimo, iz straha da njihov uticaj sprečimo, dok se duše obmanjuju?“ {Ellen White:  ChL, p. 62.1}
 • „Gospod Isus će uvek imati izabrane ljude da Mu služe. Kada su Jevreji odbacili Hrista, Princa života, On je od njih oduzeo Božje carstvo i dao ga Hrišćanima. Bog će nastaviti Svoj rad u svakoj grani Svog dela po tom istom principu. Ako se crkva bude pokazala neverna Božjoj reči, nazavisno kakvu bi ona poziciju zauzimala, koliko visok i svet bio njen ugled, Bog ne može da dalje radi sa njima. On će izabrati druge da nose važne dužnosti.“ {Ellen White: 14Ms 102, UL 131}
 • Bog će podići mudre OSOBE, koji će te ISTINE VRATITI NAZAD na njihovo mesto, koje im po Božjim planovima pripada.“! {Ellen White: SpTB02 51.2}

Šta je baza današnjeg učenja o Trojstu u našoj crkvi? Biblija i Ellen White ili palo hrišćanstvo u prvim vekovima?

 • Adventisti Sedmoga Dana su u harmoniji sa kredom donešenim na saboru  u Nikeji 325. kao i sa dodatnim tumačenjem vere, koja se tiče svetog Duha, DONEŠENIM u Konstantinopolju 381.“ {George W. Reid: A Brief Introduction to their Beliefs}

Da li sama Katolička crkva, kao izvor učenja o Trojstvu, potvrđuje da je ta nauka unesena tek oko 300 godina nakon delovanja apostola?

 • Formulacija “jedan Bog u tri osobe” nije bila čvrsto utemeljena, svakako ne potpuno asimilovana u život Hrišćana i njihovu veru pre kraja 4. veka. Ali upravo ta je formulacija uzela prava na titulu trinitarijanske dogme. Medju apostolskim ocima, nije bilo ničeg ni izdaleka približnog takvom mentalitetu ili perspektivi.” {New CATHOLIC Encyclopedia: 1967, Vol. XIV, p. 299}
 • „Misterija najsvetijeg TROJSTVA je CENTRALNA misterija hrišćanske vere i života. To je misterija samog u Sebi. Ona je istovremeno IZVOR SVIH ostalih MISTERIJA vere i  svetlosti koja ih obasjava. To je najfundamentalnije i esencijalno učenje u „hijerarhiji istina od vere“.“ {Vatican Catechism 234}
 • „Ali protestantske crkve su i same prihvatile dogme kao što je Trojstvo za koje ne postoji precizan izvor u Jevanđeljima.“ {Life Magazine: Oct. 30 1950, p. 51, Graham Greene, The Assumption of Mary}

Najtužnija činjenica je, da dok katolici otvoreno pišu, da sa njihove strane unesene nauke nemaju temelj u Bibliji, oni koje je Bog podigao da objave trostruku anđeosku vest energično brane upravo te zablude i ekumensku “ljubav” uz “toleranciju” bez “vređanja” palih crkava kroz jasnu istinu trostruke anđeoske vesti, umesto da Božji narod direktno pozovu da izađe iz Vavilona palog Hrišćanstva! Ta vest je već dugo godina NESTALA sa naših propovedaonica, dok se istovremeno odlučno sprečava vest istine o pravom Bogu!

Svako od nas je dužan pred Bogom, da kroz molitvu, Bibliju i Duh Proroštva sam potraži potpunu istinu i donese zaključak, da li smo nakon smrti Ellen White odvedeni u pogrešnom pravcu.

Mnogi Adventisti smatraju, da većina ne može biti u krivu, ili misle da to pitanje nije važno, i da bi spominjanje te teme samo izazvalo konflikte. Ali da su prorok Ilija i 7000 vernih imali takvo gledište, onda bi se u okviru tadašnjeg otpalog Izraelskog naroda i oni kroz ćutanje indirektno molili Valu. Prorok Ilija je odlučno ustao u odbrani istine, i kroz to je većina ponovo došla nazad ka pravom Bogu! Bog nam je time pokazao šta je naš zadatak!

Naša obaveza pred Bogom je da iskrenim ljudima objavimo celu istinu, da bi dobili priliku da donesu ispravnu odluku pre kraja vremena milosti! Naravno bez svađanja i besmislenih rasprava nego sa puninom istinitog duha ljubavi kojeg Bog daje svojim istinitim slugama!

 • „Ako li se pravednik odvrati od pravde svoje, i stane činiti bezakonje, i Ja mu podmetnem na što će se spotaći, te pogine, a ti ga ne opomenu, on će poginuti sa svoga greha, i neće se pomenuti pravedna dela njegova što je činio, ali ću krv njegovu iskati iz tvoje ruke. Ako li ti opomeneš pravednika da ne greši pravednik, i on prestane grešiti, on će živeti, jer primi opomenu, i ti ćeš sačuvati dušu svoju.“ {Knjiga proroka Jezekilja 3, 20.21}

Jedna mogućnost objave stare istine je i preporuka ove internet stranice: www.advent31.rs

TROJSTVO direktno gazi PRVU ZAPOVEST jer donosi veru u lažnog dodatnog „Boga“ svetog Duha. A prva zapovest govori jasno, da smemo da verujemo samo u istinitog Boga!

Nakon kraja vremena milosti ćemo nažalost izgubiti večni život, ukoliko i tada ne budemo držali svih 10 (tj. i PRVU) zapovesti! Neka nas Bog svakog od nas dovede do potpune istine pre nego što bude prekasno, i da nam potpunu puninu Njegovog istinitog svetog Duha!

Na ovoj stranici stoji ime Jehova a ne Jahve bez ikakve teološke pozadine, nego samo zato što je Ellen White u svojim originalnim spisima na engleskom jeziku koristila ime Jehova. Nijedan čovek današnjeg doba ne zna da li JHWH znači Jahve ili Jehova.

Duh proroštva = Ellen White? Da li nam je Duh Proroštva zaista neophodan?

Da li je važno, da li prihvatamo Duh proroštva koji se manifestovao kroz proročko delovanje Ellen White? Bog je u Otkrivenju najavio, da će pored prve apostolske crkve samo još poslednja sedma crkva tj. ostatak imati Duh proroštva:

 • „I razgnjevi se zmija na ženu, i otide da se pobije sa (pre) OSTALIM semenom njezinim, koje drži zapovesti Božje i ima svedočanstvo Isusa Hrista.“ {Otkrivenje 12,17}
 • „I padnuvši pred nogama njegovima poklonih mu se; i reče mi: gle, nemoj, ja sam sluga kao i ti i braća tvoja koja imaju svedočanstvo Isusovo. Bogu se pokloni; jer je svedočanstvo Isusovo Duh proroštva.“ {Otkrivenje 19,10}

Da li postoji još neka crkva, koja drži i 4. Zapovest tj. subotu, i istovremeno poseduje i Duh Proroštva? Ne postoji! Mnogi odbijaju Ellen White kao Božjeg proroka i ne shvataju, da kroz to sami uklanjaju Božju zaštitu i vodstvo.

Bez proročkog vodstva u razumevanju Biblije bismo mogli da prihvatimo bezbrojna različita tumačenja Božje reči! Bez te podrške kroz spise Ellen White ne bismo mogli da prepoznamo, da li je npr. Isusova priča o Avramovom krilu dokaz života posle smrti, ili samo simbolična izjava u potpuno drugom pravcu. Bez te podrške u razumevanju Biblije bi Sotona imao sva vrata prevare otvorena, pri čemu je istovremeno kraj vremena milosti neposredno pred nama!

Bog nije slučajno najavio da će upravo poslednja generacija Njegovog naroda dobiti podršku kroz Duh proroštva!

Moje posebno iskustvo:

Silni Bog je kroz ogromna čuda u Svojoj ljubavi celo vreme vodio moj život! 2010 sam dobio tumor mozga, koji jako brzo postao veličine pesnice i najopasnije prirode sa prognosom najbrže smrti. Ali Bog je rekao nešto drugo! Doktori su me pri svakoj kontroli začudjeno gledali, da sam još uvek bio živ. Bog je tada počeo da me polako vodi sve bliže Sebi. Ipak, Bog je morao i dalje da me teše da bi Mu prišao još bliže.

To se desilo u Avgustu 2018. Bio sam celu noć pri doslovnom umiranju, ali su moja mama i supruga proveli celu noć na kolenima, podržani od strane velikog broja Božjeg naroda. I Bog je smrti rekao NE! Ja sam kao živ prenesen direkno u bolinicu. Doktori su rekli da ne vide mogućnost mog života, ali da će makar pokušati da me operisu, iako ću i tada živeti verovatno samo par nedelja do 2-3 meseca kao nepokretan i bez govora. Ja sam se probudio potpuno normalan. Hirurg mi je rekao da je držao mali isečeni deo mog tumora u ruci, i da je to najopasniji i najbrži tumor Glioblastom (stepen malignosti 4).

Ja sam shvatio da uskoro umirem, i predao sam život potpuno Bogu i obećao Mu da ću svakim atomom svoje snage propovedati NJEGOVU staru istinu a svetskim ljudima deliti istinu i Veliku Borbu. Odmah pri završetku molitve sam čuo izuzetno jasan glas: “JA NEĆU VEČNO DOPUSTITI DA UMREŠ“.

Da bi Bog i fizički dokazao da su to zaista bile Njegove reči, nekoliko sati nakon toga sam dobio poziv na mobilni (što u Nemačkoj nije normalno) od strane doktorskog direktora, kojeg nikada ranije nisam ni video. A on je sa drhtavim i šokiranim glasom rekao, da je došlo do neshvatljive dijagnoze mog tumora. Velika analiza je pokazala da je tumor retka subvrsta, kod koje (iako je i kod nje stepen malignosti 3) je jedino teoretski moguće lečenje (ne izlečenje, nego samo usporavanje rasta) hemoterapijom u kapsulama i fotonskim zračenjem! Bog je rekao Svoje! Moj tumor je tada bio gotovo neshvatljivih 10x10cm pre operacije, a nekon nje još uvek gotovo 8×8 cm.

Odmah nakon toga su pacijenti i zaposleni iz mnogih odeljenja bolnice, pa čak i sveštena lica, počeli sami da mi se obraćaju sa pitanjima o pravoj istini, uz prihvatanje istine i Velike Borbe u ruci, čak i od strane katoličkog sveštenika, koji je onda Veliku Borbu podelio sa evangelističkim sveštenikom. Mogao bih da pišem još duži tekst koja natprirodna čuda svedočenja su se sve desila u bolnici, gde je Bog doslovno pripremio Svoju decu da dobiju istinu. Mnogi su pokazali potpunu dubinu sreće što su dobili priliku da upoznaju istinu. Mogu samo da kažem da je pozni dažd neprimetno i započeo!

Bog mi je dao snagu, da posle avgusta završim Njegovu knjigu “Adventisti – Prva Zapovest ili Trojstvo“ (dostupnu na stranici advent31.rs) sa dokazima stare istine i da su samo nekoliko „dokazujućih“ citata kao npr. „nebeski Trio“ falsifikat. Ta knjiga je Božjom silom dovela veliki broj Božje dece do stare, prave istine, koja je postala neophodna u smislu neposrednog kraja vremena milosti. Zato je Bog upravo ovih dana eksplozivno u celom svetu podigao Svoju staru i pravu istinu koja je dovela do najavljenog procesa rešetanja, gde je EGW nažalost napisala, da će većina ostati pod vodstvom druge strane.

Ali pošto su došle lažne optužbe, da unosim “nove” lažne nauke, i da navodno odbijam da je Isus Božansko Biće, i navodno širim lažnu nauku da je sveti Duh besvesna prašina, Bog je doneo čuda, koja može da učini samo Bog, ali ne i druga strana, kao potvrdu da me On vodi u Njegovom istinitom delovanju!

U januaru 2019 je u MRI izašlo da je tumor umesto 8x8cm smanjen na 4x2cm! Ali Božji narod je dalje upućivao molitve za mene, a ja sam nakon operacije moj život u svakom atomu potpuno predao Bogu, i počeo da i do danas dožiljavam neshvatljiva čuda sa nepoznatim ljudima ovog sveta koji su direktno dolazili kod mene i eksplicidno tražili da čuju istinu!

Nakon prihvatanja istine su mnoge osobe rekle da smatraju da je Bog učinio doslovno čudo da dobiju priliku da čuju istinu. Kod jednog doktora se desilo da je prekinuo medicinski razgovor, i rekao mi, da u celoj sobi oseća Božje prisustvo i da vidi celu sobu doslovno osvetljenu natprirodnim svetlom! Zahvalio mi se celom dušom za Veliku Borbu i doslovno direktno upoznavanje Boga.

Ja sam 11. Juna 2019, nakon pola godine sa verom i molitvom mnogih otišao na novu kontrolu. U MRI je utvrdjeno da je moj tumor ponovo manji! Kod mog tumora ne postoji smanjenje!

U klinici je nastao šok, svi su u preciznoj Nemačkoj zaboravili da mi izvade iglu, da uzmu list osiguranja itd. Ja sam prvim pogledom na ekran video na dva različita ekrana da je na drugom tumor veći i gotovo izgubio nadu na izlečenje. A onda me je zaprepašteni doktor pozvao na razgovor i pokazao mi da je slika još manjeg tumora ona od danas! Zaprepašćen tom činjenicom doktor nije mogao da me pusti, iako su već više pacijenata čekali na razgovor koji normalno traje maksimalno 10 minuta!

Nakon sat vremena sam lično morao da kažem doktoru da moram da idem, sa jasnim mislima da će sledeći put dobiti Veliku Borbu, za koju kao ateista još nije bio spreman, jer je u šokiranom stanju tražio sve moguće načine da objasni moj slučaj bez slave Bogu, jer nikada pre toga nije doživeo takvo čudo pred svojim očima!

Moj maligni tumor mozga od skoro 10x10cm danas tj. 2020. godine više ne postoji.

I danas doživljavam ogroman broj misionskih iskustava koja su praćena direktnim delovanjem Božje sile. Svaki dan besplatno delim knjigu od Ellen White „Velika Borba“ i narudžbenice za besplatnu narudžbu te knjige, i kroz to dolazim u blagoslovene razgovore sa iskrenim ljudima, i mnogi pokazuju veliku radost što su dobili priliku da čuju večnu istinu.

Božji Duh u ovoj poslednjoj fazi posebno deluje na ljudske umove, i nikada do sada ljudi nisu u tolikoj meri bili spremni da čuju i prihvate istinu, pošto je kraj vremena milosti neposredno pred nama!

Slava i hvala Bogu i Isusu na neshvatljivim čudima Njihove milosti i ljubavi! Neka Bog učini da budemo spremni za skori Isusov dolazak u slavi, i da večnost provedemo na nebu!

 • Bojte se Boga, i podajte Mu slavu, jer dođe čas suda Njegova; i POKLONITE se ONOME Koji je stvorio nebo i zemlju i more i izvore vodene.“ {Otkrivenje 14,7}

Goran Šušljić